Võta aega Eraisikuna laenu võttes ei tohiks sa isikliku laenuotsuse tegemisel kiirustada

Pressinõukogu hinnangul ei ole Eesti Ekspress rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Seega jäi lauale sõbrad-pere-optimistid. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud oma seisukoha avaldamiseks sõna ega võimalust vastulauseks. Kaebaja ei ole seadnud oma kaebuses kahtluse alla ega ümber lükanud ühtegi artiklis esitatud konkreetset asjaolu. Kaebaja peab karikatuuri solvavaks, eriti naiste suhtes. Samas soovitab Pressinõukogu toimetustel kaaluda selliste fotode avaldamist, sest majas elavad ka kannatanud. Pressinõukogu hinnangul ei ole antud fotouudis süüdistav ega laimav, vaid toimunut objektiivselt kajastav. Samuti on tegu ebatäpse ja eksitava infoga, sest inimene ei saa olla ei tegu ega ka sigadus. Pressinõukogu hinnangul ei ole arvamusartiklis silmas peetud seda, kes juriidiliselt on PBK omanik ja kus firma on registreeritud, vaid PBK sisu. Pressinõukogu peab kohatuks, et Postimees on andnud oma kommentaaris hinnangu selle kohta, et Arvi Laidel oli julgust Pressinõukogu poole pöörduda. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja võimaluse tema kohta esitatud süüdistusi kommenteerida. Ee, [email protected]. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli juures avaldatud fotod provotseerivad. Kuigi kaebusest tuleb välja, et Vaike Markson ei soovinud Reporterile kommentaari anda, siis antud teema ei olnud avalikkuse seisukohast nii oluline, et see ilma teise osapoole kommentaarideta eetrisse lasta. Antud juhul oli artiklis kaebaja kohta esitatud eksitavat infot, sest artikkel jätab mulje, et Meeskond vastutas ka rattaralli liikluse korralduse eest ja ei tulnud sellega toime. Pressinõukogu hinnangul on väljaannetel õigus kirjutada kohtuotsustest ja kuna antud juhul oli tegemist kokkuleppemenetlusega ja kaebaja tunnistas end süüdi, siis ei ole eetikakoodeksit rikutud. Toimetuse kommentaare Facebooki lugu ei sisalda. Samuti ei ole kaebaja rahul, et kommentaari on kajastatud poolikult ja süüdistaja kommentaare pole kontrollitud. Ma sain nii pahaseks, lugesin veel ekstra lepingu läbi ja siis helistasin tagasi ja ütlesin et kui see trall kaua kestab siis on hoopis mu abikaasaga sunnitud panka vahetama. Kaebaja keeldumine kommentaarist on artikli lõpus välja toodud. Sellistes majades on aga iga koridor justkui eraldi loom – kui on tegemist rahuliku korrusega, siis seal saab elada ning kui on peokorrus või poolenisti asotsiaalset seltskonda majutav korrus, siis sinna ikka üürikat ei hangi. Pressinõukogu hinnangul on artiklis saanud sõna osapooled – patsient ja haigla. Pressinõukogu hinnangul sisaldasid nii artikkel kui ka juhtkiri eksitavat infot segaolmejäätmete vedamise kohta. Samuti tuleb artiklist välja, et EKRE kasutab meediapindade hankimisel professionaalsete vahendajate abi.

Esimese üürikorteri lugu - Kristi investeerib

. Pressinõukogu leiab samuti, et lapse toomine artiklisse rikub lapse eraelulist puutumatust. Seda tunnistas ka ajakirjanik oma vabanduses. Lisaks on mõlemad artiklid üle pakutud. Pressinõukogu hinnangul ei jäta artikkel muljet, nagu oleks kaebaja sooritanud uue kuriteo. Pressinõukogu hinnangul jätab pealkiri mulje, nagu oleks Yana Toom hümni ajal jäänud demonstratiivselt istuma. Seetõttu on igas artiklis vaja taust ja osapoolte olulised seisukohad välja tuua viisil, et ka ainult antud konkreetse artikli lugeja ei oleks ühekülgselt informeeritud. Pressinõukogu hinnangul on ajakirjanik esitanud juhtunu ühe võimalikest teooriatest ainsa teooriana, mis hiljem politsei andmeil ei osutunud õigeks. Lisaks avaldas Äripäev täiendatud loos EASi juhi kommentaari. Selle kommenteerimine toimetuse poolt on taunitav. Kokkulepe: Leht parandas artiklit. Pressinõukogu hinnangul on küll algset vallavalitsuse infolehe teksti refereeritud, kuid artiklis olevale kriitikale ei antud vallavalitsusele võimalust vastata. Lugejale ei ole selge, millised on faktidel põhinevad seisukohad ning millised on ajakirjanike subjektiivsed tõlgendused eelnõust ja selle seletuskirjast. Pressinõukogule ei ole esitatud konkreetseid andmeid väidetavate ebaõigete faktide kohta kaebealuses artiklis. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud võimalust vastulauseks. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud võimalust vastulauseks. Pressinõukogu hinnangul ei olnud antud artikkel nii ajakriitiline, et poleks saanud ära oodata linnaosa vanema isiklikku vastust. Kuna artikli viimane lõik sisaldab süüdistust EASi aadressil, oleks pidanud artikkel sisaldama ka EASi seisukohti. Artiklis on öeldud, et ravimile pole tehtud kliinilisi uuringuid. Lisaks informeeris ajakirjanik lehe väitel mõlemat, et soovib saada kontakti Valdeko Humalaga. Lisaks käsitleb Viive Aasma lugu süsteemi ja selle kitsaskohti, ajakirjaniku lugu keskendub peaasjalikult kaebaja ja tema seisukohtade isiklikule ründamisele. Kaebaja hinnangul oleks ajakirjanik pidanud kontrollima info tõesust ja andma sõna osapooltele. Pressinõukogu hinnangul hankis väljaanne Facebooki kinnises grupis tehtud postituse korrektselt, sest üks grupi liige saatis selle toimetusele. Tegu oli arvamusartikliga ning see ei saanudki osapoolte kommentaare sisaldada. oktoobri juhtkirjas, milles on toimetusel õigus seisukohta avaldada. Pressinõukogu hinnangul oli kaebaja nime avalikustamine põhjendatud, sest ta kandideeris Riigikokku ja tema seaduserikkumine toimus siis, kui ta oli avalikus teenistuses. Ehk nagu mitmed väikeinvestorid, siis mida rohkem aeg edasi, seda rohkem hakkasin mõtisklema sellele, kas minul võiks olla ka tulevikku kinnisvarainvestorina. Pressinõukogu leiab, et kooli külastamine ei olnud artikli seisukohast vajalik, sest kool ei pakkunud osapooltega kohtumist. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja sõna. Pressinõukogu hinnangul oleks artiklis pidanud olema isa kommentaar. Saatelõigu keskmes oli ennustaja Edgar Egipte, keda seoses Liis Haaveli mainimisega paroodias hakati tema sõnul ähvardama ning selles kontekstis oli Liis Haaveli näitamine taustaks põhjendatud. Võta aega Eraisikuna laenu võttes ei tohiks sa isikliku laenuotsuse tegemisel kiirustada. Artiklis on esitatud alusetuid süüdistusi ja kahtlustusi kaebaja suhtes. Artiklist tuleb välja ka kohtusse mineku põhjus. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis avalikustati tema nimi ja et elanikele sõna ei antud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et valla sotsiaaltööspetsialist sisuliselt sõna ei saanud. Uudis on tasakaalustatud, sõna on antud ka majaomanikule. Pressinõukogu hinnangul ei ole kaebaja kirjast võimalik välja lugeda info avaldamise keeldu.

Kiirlugemine - 11. ja 12. juuni 2019 « Avalikud kursused.

. Samuti ei vasta Delfi käitumine heale ajakirjandustavale selles osas, et kaebaja kirjalikele pöördumistele lihtsalt ei vastatud. Artikkel tugineb vaid ühele täpselt identifitseerimata allikale. Pressinõukogu hinnangul ei ole Maalehel põhjust avaldada kaebaja kommentaare või täiendavat artiklit. veebruaril vabanduse ja kaebaja leppis sellega. Samuti on artiklis segamini uudised, oletused ja arvamused ning kaebaja ei ole saanud sõna. Samuti ei ole kaebaja rahul, et nende kommentaar avaldati hiljem eraldi uudisena ning originaaluudist ei muudetud. Pressinõukogu hinnangul jätavad pealkiri, juhtlõik ja pildiallkiri mulje, et lahkumishüvitisega käis kaasas ka aastavanune auto, kuigi artiklis on öeldud, et kaebaja pidi selle eest maksma. Pressinõukogu leiab, et ajakirjanik oleks pidanud kaaluma, kas kaebaja nime ja elukoha avaldamine on põhjendatud. Kaebaja peab pealkirja ja fotoallkirja eksitavaks. Kaebaja ei ole rahul ka sellega, et foto ja teksti autorit pole näidatud. Pressinõukogu leiab, et lehel ei olnud põhjust erinevate allikate väidetes ja kompetentsuses kahelda. Võta aega Eraisikuna laenu võttes ei tohiks sa isikliku laenuotsuse tegemisel kiirustada. Artiklites on Viru Keemia Grupi kohta esitatud tõsiseid süüdistusi, kuid ettevõte sõna ei saanud. Pressinõukogu hinnangul on Keili Sükijainen saanud saatelõigus võimaluse oma seisukohtade selgeks väljaütlemiseks. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud Urve Palolt kommentaari küsima. Tagantjärgi oleks võiks isegi veidi rohkem alla pakkuda. Kaebaja erakondliku kuuluvuse ja kõnealuse lepingu sidumine on lugejaid eksitav. Repliigi kohta leiab Pressinõukogu, et see ei ole laimava sisuga ning tugineb artiklile. Kaebaja leiab, et antud juhtkirjaga luuakse tahtlikult halvustav ja alavääristav suhtumine kodanikeühendustees, eriti aga ühiskondlikule leppele allakirjutanute suhtes. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artikli juures ilmus tema foto. Kaebaja ei ole rahul, et pangale piisavas mahus sõna ei antud ning et artiklis on avalikustatud pangatöötaja nimi. Pressinõukogu hinnangul pole artikli pealkiri artikli sisuga kooskõlas ja eksitab lugejaid. Kaebaja ei ole rahul, et Postimees ei vabandanud ja valeinfot ümber ei lükanud ning ei avaldanud vastulauset. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik talle artiklit enne avaldamist ei näidanud. Artikli enda sisust tuleb välja, et oma tööga ei saanud tegelikkuses hakkama mitu valda. Pressinõukogu hinnangul ei ole väljaandel põhjust videot eemaldada, sest tegemist on turvakaamera salvestusega ja tegelikkuses toimunud. Samuti leiab kaebaja, et artikkel ei põhine tõenditega tagatud infol ning sisaldab oletusi ja valeväiteid. Leht tugines oma artiklis uurimisorganite materjalidele ja kohtu otsusele hoida kaebajat vahi all. Pressinõukogu hinnangul on saates antud sõna mõlemale konfliktipoolele ja lisaks on võetud ka Tallinna linna esindaja seisukoht, kes kinnitas garaažide jõuga ülevõtmist ja probleeme. Pressinõukogu hinnangul jätab artikkel mulje, et Yana Toom võib võtta Vene telesaadetes osalemise eest raha. Artiklis ei esita linnaarhitekt kaebaja kohta süüdistusi ning seepärast ei olnud toimetusel põhjust Toomas Kasemaale uuesti sõna anda. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht olema täpsem kompromissi kokkulepete sõnastamisel. Pressinõukogu juhib samas tähelepanu, et toimetused peaksid olema väga ettevaatlikud kindlasõnaliste väidetega kellegi süüdiolekus enne kohtuotsust. Pressinõukogu hinnangul ei ole väljendi „bussikoondise ahvid“ kasutamine põhjendatud, sest sellele ei olnud saatelõigus endas ühtegi viidet, st mitte keegi kaasliiklejatest ei nimetanud bussijuhte saatelõigus niimoodi. Pressinõukogu hinnangul ei ole leht faktidega tõendanud, et Tiiu Kuppu kahtlustatakse altkäemaksu võtmises.

Artiklite avaldamine oli Pressinõukogu hinnangul avalikkuse huvides ja kaebaja sai neis sõna. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli teema mitte isik, kellest pealtkuuldud vestluses räägiti, vaid avatud uks ja sellega tekitatud võimalus kuulata pealt vestlusi, mis võivad sisaldada isikuandmeid. Kaebajad leiavad, et ei saanud võimalust kommentaariks. Pressinõukogu hinnangul kajastuvad Sputniku seisukohad nende küsimustes, mis uudises avaldati. Pressinõukogu hinnangul on Elva linnapeale sõna antud formaalselt, sest sisulistele süüdistustele ei saanud ta vastata. Kaebaja leiab, et saade sisaldab tema kohta valeinfot, talle ei antud sõna ning segamini on oletused, uudised ja arvamused. Kaebaja hinnangul on artikkel ülikooli suhtes eksitav. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri, foto ega video eksitavad. Pressinõukogu hinnangul on igal autoril õigus kasutada pseudonüümi. Samuti e ole kaebeja rahul, et talle sõna ei antud ja parandust ei avaldatud. Pressinõukogu hinnangul on artiklis „Kingitus Tuliku väimehele“ esitatud kaebaja kohta tõsiseid süüdistusi ning seepärast oleks pidanud artiklis Indrek Klampele sõna andma esitatud väidete kommentaariks. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud võimalust kommentaariks. Kaebaja ei ole rahul, et toimetus ei ole faktiviga parandanud. Pressinõukogu hinnangul ei olnud intervjuu nii päevakajaline, et selle avaldamisega oleks pidanud kiirustama ja allikale antud lubadust rikkuma. Pressinõukogu ei näe põhjust kahelda eri allikate sõnades. Kaebaja hinnangul kahjustab artikkel IRLi mainet ja levitas tegelikkusele mittevastavat infot. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tõele mittevastavat infot ja fakte. Pressinõukogu arvates on põhjendatud ka kaebaja õpetaja tegudest kirjutamine. Kaebaja kinnitusel lubas saatejuht näidata saadet enne eetrisse minekut, kuid tegelikkuses seda ei tehtud. Laenukonsultant rahunes selle jutu peale maha. Kaebaja ei ole rahul, et tema keeldumine intervjuust oli saates monteeritud ning avalikkus sai vahetusüliõpilaste elust moonutatud pildi. Artikkel sisaldab kaebaja hinnangul faktivigu ning tekitab firmale kahju. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri ega alapealkiri eksitavad, sest need on kooskõlas artikli sisuga ja kaebaja poolt ajakirjanikule öelduga. Samuti ei olnud tegemist ajakriitilise looga, et see ilma kaebaja kommentaarita avaldada. Kaebaja ei ole ka rahul vastulause avaldamise viisiga. Kuna artiklis esitati CV Keskuse suhtes tõsiseid süüdistusi, oleks leht pidanud andma sõna ka CV Keskuse esindajale samas artiklis. Pressinõukogu hinnangul on uudises lugejatele pakutud eksitavat ja moonutatud infot, sest on selge, et artiklis kirjeldatud põhifakti tegelikult toimuda ei saa

Märkused