Vabanedes negatiivsest asendad sa selle positiivsete tunnetega, mis aitavad vähendada stressi ning muudavad su üleüldiselt õnnelikumaks

Ametivõimudel tuleb omal algatusel viia läbi kriminaaluurimine siis, kui väärkohtlemise fakt on ilmne. Ajakirjanik võib liialdada ja provotseerida. Autobussi juhtinud S.-i vastu algatati ja lõpetati kriminaalmenetlus korduvalt. Pärast vabanemist esitas kaebaja kuriteoteate teda kinni pidanud politseinike, linnapea ning psühhiaatri vastu. Seadus ei reguleerinud prokuratuuri sekkumist ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku tegevusse. Veenev ei olnud valitsuse selgitus tõlgi leidmise keerukusest. Seega oli tegemist riigi kontrollitud ettevõttega. Andmete mitte-esitamisest sai järeldada vajaliku arstiabi mittetagamist. Olemine inimese taga, eheda võimalikkuse väli, mitte midagi juba ette määratletut. Puudus vaidlus maa sundvõõrandamise legitiimses eesmärgis. Tunnen ja käitun, nagu võitleksin ellujäämise eest. Kui pangakontod on aga erinevates pankades, võib laenusumma kättesaamine võtta pisut kauem aega. Tiibu lehvitanud, ujuvad nad rahulikult edasi, nagu polekski midagi juhtunud. Välistada ei saanud seda, et kaebaja ei käitunud heauskselt, sest talle oli teada korteris varasemalt elanud perekonna olukord. Igal juhul on kohtul kohustus tuvastada, kas isik sai kohtukutse kätte.

Puudus piisav põhjuslik seos tuvastatud rikkumiste ja varalise kahju vahel. Antud asjas soovis kaebaja abikaasa kaebaja kinnipidamist, kuid abikaasa tahe ei asenda isiku enda tahet. Kohtuniku subjektiivset erapooletust tuleb eeldada niikaua, kuni on tõendatud vastupidine.

Danzumees: veebruar 2009

. Võimuorganid leidsid, et kaebajat on vajalik sunniviisiliselt ravida. Vabanedes negatiivsest asendad sa selle positiivsete tunnetega, mis aitavad vähendada stressi ning muudavad su üleüldiselt õnnelikumaks. Kaebajat esindas riigi määratud kaitsja ilma, et ta oleks kordagi kaebajaga kohtunud. Käesolevas asjas kohtud seda nõuet ei täitnud. Vaatamata prokuratuuri selgele juhisele ei astunud uurijad kolme aasta kestel samme vahetu tunnistaja väljaselgitamiseks. Keha seisukohast võitlus kestab ja selle käigus mõtetele vastuseks tekkiv energia on emotsioon, mis omakorda neid samu mõtteid esile kutsub. Kohtunik vabastas nad teatud aja möödudes ning kriminaalmenetluses mõisteti kaebajad õigeks kuriteokoosseisu puudumise ning süüdistuse osade tõendite võltsituse tõttu. Siiski ei ole lubatud menetlustähtaegu kohaldada viisil, mis takistab isikul panna maksma enda õigusi. Kui teave asjaolude kohta on valitsusel, siis tuleb esitada piisav ja veenev selgitus. Seega ei olnud põhjendused kaebaja sõnavabaduse piiramiseks piisavad. Kohus seda ei teinud ning arutas asja istungil, kus viibis vastaspoole esindaja. Kuid sundvõõrandamise läbiviimine oli õigusvastane, sest puudus formaalne otsus kinnistu sundvõõrandamiseks. Need reakstioonid on tunded. Ta esitas kinnistu väärtuse kohta kolm eksperthinnangut. Kohtulahend toetus ekspertarvamusele ning kaebaja ema tunnistusele. Mistõttu on su tegudel palju suurem jõud. Artikli fookus oli väitel, et kõneisik soovib saada Parlamendi liikmeks rahalise kasu eesmärgil. Nad võivad taibata asju, mida poleks tavaelus kunagi mõistnud. Seega võis kaebaja põhjendatult eeldada, et ta on esitanud apellatsiooni tähtaegselt. Rahvuspanga otsus tühistada tegevusluba oli meelevaldne. Kahtlemata prokuröri ja kaebaja ema heades kavatsustes ei saanud siiski lugeda, et menetluses tagati poolte võrdsuse põhimõte. Osapooltel olid vastandlikud seisukohad praamiühenduse küsimuses. Küsimus sellest, kuidas tuleb mõista edukalt saadetud faksi, ei ole Sloveenia kohtupraktika alusel selge. Kohus luges apellatsioonitähtaja ületatuks ning märkis, et faksiga saadetud dokumendi sisu ei saa tõendada. Kohtusse nad seetõttu ei ilmunud ning kohtud jätsid nende apellatsioonid rahuldamata. Kui oled haige, on energiatase üsna madal, mistõttu organismi enda arukus juhtimise üle võtta ja kasutada järelejäänud energiat keha ravimiseks. Uurimine oli selgelt puudulik. Kohtuistungil osalesid prokurör ning kaebaja ema. Rahvahulgad võivad nt korda saata metsikusi, mida eraldatud üksikisik ei suudaks. Seetõttu tuli uurida, kas kaebaja kahtlused objektiivse sõltumatuse puudumises olid asjaolusid arvestades põhjendatud. Apellatsioonikohus jättis jõusse kaebajale ebasoodsa otsuse ning leidis, et kaebaja ei ole tõendanud praamiühenduse puudumist. Arvestada tuleks küll kõrgema intressiga, ent tagatisvara puudumise korral on tegemist ainsa sobiva variandiga. Ego ei tea, et mõttemeelel pole mingit pistmist sellega, kes sa oled. Ego alateadlik põhitunne, ei-ole-piisavalt-tunne, paneb teda kellegi teise edule reageerima justkui oleks see teise edu minult midagi ära võtnud. Kõneisik esitas kahjunõude kaebaja ja ajakirjaniku vastu ning lükkas eelneva väite ümber. EIK rõhutas hea halduse põhimõtte tähtsust kaasuse lahendamisel. Sissemaksetel oli legitiimne eesmärk tagada töötajate heaolu. Tema käed ja ja jalad aheldati ning ta toimetati psühhiaatriakliinikusse, kus tal tuvastati akuutne psüühiline häire. Tegemist oli ootamatu olukorraga. Vabanedes negatiivsest asendad sa selle positiivsete tunnetega, mis aitavad vähendada stressi ning muudavad su üleüldiselt õnnelikumaks. Ta oli ka kaebaja üle kohut mõistnud kriminaalkogu president, kuigi ta ise kohtukoosseisu ei kuulunud. Ülemkohus on andnud tõlgenduse, et risk elektroonikavahendite kaudu esitatud dokumentide kättesaamise osas on dokumendi esitajal. Õppetund pardilt on järgmine –. Kui partner saab saladusele jälile, toob see selgelt kaasa suure tüli ning seda enam mitte rahalise eriarvamuse pärast, vaid valetamise pärast. Kaebajad peeti kinni kahtlustatuna kuulumises õigusvastasesse organisatsiooni. Meedikud sekkusid koheselt. Surm muutub näiliseks ja ohuks. Nii nagu magaja ei tea, et ta und näeb. Seadus ei kohustanud ametivõime informeerima kinnipeetavat isikut kinnipidamise põhjendustest. Kaebajate tsiviilhagi jäi läbi vaatamata. Kuigi seadus võimaldas anda asja arutamiseks teise piirkonna kohtule, seda võimalust ei kasutatud vaatamata kaebaja taotlustele. Puudus alus eeldada, et kaebajate pojal oli terviserike. See tõlgendus anti ajaliselt hiljem, kui kaebaja esindaja saatis kõnealuse faksi. Kui seda poleks juhtunud, saaksin praegu rahus olla.” “Juhtumas on miski, mis ei peaks juhtuma, ja see ei anna mulle meelerahu.” Sageli on alateadlikud veendumused suunatud mõnele inimesele. Teiseks ei lähtutud artikli laiemast kontekstist. Pean oma olemasolu eest võitlema. Miski ei anna alust väita kohtunike sõltumatuse nõude rikkumist. Lahkamisel tuvastas arst infarkti. Kaebaja väidete kohaselt teda piinati ning anti ette vastused, mis ta pidi esitama kohtunikule ülekuulamisel. Kohus ei palunud eksperdilt vastust küsimusele, kas kaebaja seisund on selline, mis peaks viima teovõimetuks tunnistamiseni. Need mõtted eksisteerivad sõnaeelses staadiumis ja neid võib nimetada mitteteadlikeks oletusteks. KOLLEKTIIVNE EGO Kollektiivne ego on tavaliselt ebateadlikum, kui üksikisikud,kes selle moodustavad. Sõnavabaduse riiveks oli seaduslik alus. Ajakirjandus täidab demokraatlikus ühiskonnas olulist ülesannet.

En Russie, des amateurs de bains de jouvence dans des.

. Järgmisel päeval saatis esindaja apellatsiooni tähitud kirjaga. PATOLOOGILINE EGO Ego kütkes olev inimene ei näe kannatuses kannatusi, vaid ainsat sobilikku reaktsiooni olukorrale. EIK on varasemalt kahelnud selles, kas antisotsiaalne käitumine on samastav vaimse häirega. Kriminaalkohtu kohtunik M.A. Kohalikud ametivõimud kaalusid hoolikalt kõiki aspekte ja toetusid usaldusväärsetele arvamustele. Väiksemale osale kinnistust püstitati elektrijaam. Ja ma panen pahaks, et sa seda veel teinud pole. Teenistus leidis, et apellatsioonitähtaeg on möödunud ning seetõttu ei ole asjal perspektiivi, jättes esindaja määramata. Abikaasa surnukeha ei lahatud, see palsameeriti kiiresti, laeva ei uuritud, abikaasa verest ei võetud mürgiste kemikaalide proovi, puudusid laeva logiraamatud seoses ohutusnõuete täitmisega. Käenduslaenud ei ole sugugi ebatavalised – iga aasta võtavad tuhanded inimesed käendusega laenu, eesotsas õppelaenuga. Puudus alus eeldada, et ametivõimud ei soovinud teada saada tõde. Lähtuda tuleb vara maksumusest omandiõiguse kaotuse hetkel, kusjuures maksumuse on teinud kindlaks pädeva kohtu määratud ekspert. Ära lihtsalt lisa tarbetut koormat sellele, kes sa juba oled! KUI SA SUUDAD END TÄIESTI MUGAVALT TUNDA TEADMATA, KES SA OLED, SIIS JÄÄBKI ALLES SEE, KES SA OLED. Kaebaja esitas selge versiooni toimunu kohta ning seetõttu oli ametivõimudel tõhusa uurimise kohustus. Ma ei usalda teda enam iialgi. Varalise kahju hüvitamiseks määras EIK summa, mis maksti kaebajatele vähem võrreldes summaga, millele neil olnuks õigus õiguspärase sundvõõrandamise korral. Ka hinnangutel peab olema piisav faktiline alus. Fondi üle teostas järelevalvet Föderaalamet. “Midagi peab mu elus juhtuma, enne kui leian meelerahu. Sel moel ei jätku energiat enam mõttemeelele – egokesksele mõtlemisele ja tunnetele. Märka seost oma mõtete ja tunnete vahel. Seetõttu peavad ametivõimud tegutsema tegeliku sooviga need eesmärgid saavutada ning ei ole lubatud teha menetlusotsuseid kiirustades. Teisisõnu: identiteet ja mõte segunevad. Prokurör küsitles kaebajaid seoses ühingu tegevusega, viidates kahtlusele, et osad toetatud üliõpilased olid kahtlusalused seoses kuulumisega Ergenekonisse. Kohtutel on teatud hindamisruum tõlgendada ekspertarvamust, sest tegemist on tõendi hindamisega. Need kaalutlused olid piisavad lugemaks, et kaebaja asja ei arutanud sõltumatu kohus. Osad kaebajad said kergemaid kehavigastusi. Kaebajal oli psüühikahäire diagnoos, millele lisandus alkoholism. Psühhiaater uuris kaebaja seisundit ning andis arvamuse, et tal on paranoidne skisofreenia, ta ei ole suuteline kohtus tunnistusi andma ning talle ei ole vajalik edastada kohtudokumente. EIK ei teinud siiski etteheiteid uurimise tempole ning kaebaja koostööle. Likvideerimismenetluses linnakohtus puudus aktsionäridel ja juhatuse liikmetel võimalus sekkuda. Venemaa tsiviilkohtumenetluse õiguse kohaselt tuleb alati apellatsioonistaadiumis viia läbi kohtuistung. Kuigi kaebajale korteri müünud ettevõte oli erastatud, kuulus enamik aktsiaid riigile. Siis kerkib iseenesest esile see, kes sa oled mõttemeelest sügavamal… TÖÖ – EGOGA JA EGOTA Olen kohanud paljusid, kes on oma tegemistes tehniliselt head, ent nende ego õõnestab pidevalt nende tööd. Valitsuse versiooni kohaselt pidid politseinikud kasutama jõudu, sest osad kaebajad ründasid neid nugadega

Märkused