Vaba laen vahel tõsine üksikisikute pakkumine, odav laen.ee

Isikut tõendav dokument Riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto ning allkiri. Tavaliselt on kupongimäär seotud LIBORi või mõne muu rahaturu intresside indeksiga Fundamentaalanalüüs Analüüsitehnika, mis võtab arvesse ettevõtte finantsseisukorda, juhtimist ja positsiooni tööstussektoris, selleks et ennustada aktsia hinna liikumist. Väärtpaber Dokument, millega on seotud mingi varaline õigus selliselt, et seda ei ole võimalik dokumendist eraldi teostada. Sisuliselt standardiseeritud forward, reeglina kaubeldakse börsil. Laenugraafik Laenu tagasimaksmise graafik. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust. Tähtaegse lepingu kehtivuse või tehingu teostamise aeg. Provisjoneerimine Laenukahjumite reservi moodustamine. Väärtpaber mida ei omata, müüakse lootuses , et tulevikus selle väärtpaber hind langeb. Rahvusvaheline makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides. Elektrooniline pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. Müügioptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on madalam kui vara hetkehind. Sellise õiguse eest tuleb loomulikult maksta. Väärtpaberikonto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto. E-arvet saab kohe tasuda, salvestada, arhiveerida või välja printida. Sisuliselt tootlus ehk intressimäär, mida investor teeniks nii põhiosalt kui tulevikus makstavatelt kupongidelt, ostes võlakirja antud turuhinna juures ja hoides selle lõppemistähtajani. Sub-Custodian/alam- väärtpaberihaldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul. Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. Ei võimalda arvesse võtta kupongimaksete reinvesteerimisest saadavat tulu, ega kapitalikasvu/kaotust, mis realiseerub lõppemistähtajal või võlakirja müümisel teisesel turul. Prospekt tuleb teha kättesaadavaks aktsiate võimalikele ostjatele. Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel. klient, kes on pangast laenu saanud. Indeksid võivad olla keerulised arvutused hõlmates endas erinevate tegurite kaalude kasutamist. Tasu pangateenuse osutamise eest. Kliendireiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. tulu aktsia kohta - Osa ettevõtte kasumist, mis on eraldatud igale emiteeritud aktsiale pärast maksude mahaarvamist, amortisatsioonieraldisi, potentsiaalset kahjumit, makseid eelisaktsiate ja võlakirjaomanikele ja muid kulusid. Salajane personaalne tunnuskood, mille kaudu tuvastatakse kaardi valdaja. Riskikapital Uute ettevõtmiste/äride finantseerimine. DR-dega kaubeldakse ja neid arveldatakse muudel turgudel kui seda on emitendi koduriigi väärtpaberiturg. Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr on laenuvõtjale aastas langev krediidist tulenevate kulude koormus, mida avaldatakse protsentides laenusummast.

Artikkel ‹ Rubriik - Vikerkaar

. Laenulimiit Laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks võimaldatav maksimaalne lubatav rahasumma. Deflatsioon Kaupade ja teenuste üldine hinnataseme alanemine, mis viib raha suurenenud ostujõule. Diversifitseerimine Diversifitseerimiseks jagab investor investeerimiseks mõeldud vahendid ära erinevate varaklasside vahel, et vältida ühe varaklassi hinnalangusest tingitud koguvara väärtuse järsku langemist. Organiseeritud süsteem väärtpaberite ostmiseks, müümiseks ja hoidmiseks.

Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga.. pangale taotluse esitanud era- või juriidiline isik. Viitenumber Konkreetset arvet ja sellega seotud makset iseloomustav arvukombinatsioon, mis seob müüja poolt kliendile esitatavat arvet ja selle alusel koostatavat maksekorraldust. Kasutusrent Rent, mille puhul renditud vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. füüsiline isik eraisikust klient Väärtpaberite väljalaskmine ja esmaslevitamine. Netosissetulek Summa, mis jääb laenukliendile iga kuu pärast maksude tasumist jm seaduse järgsete mahaarvamiste tegemist. Maksevahendaja Pank, mille kaudu toimub maksekorralduse edastamine saaja pangale. Counterpart/tehingupartner Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte aktsia hind tuluga aktsia kohta. At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga. Bilansireiting Kliendi automatiseeritud krediidivõimelisuse hindamine ettevõtja majandusnäitajate baasil. Turuhinnaga order Väärtpaberi ostu- või müügiorder, mis soovitakse täita hetkel kehtiva turuhinnaga. Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol. Vaba rahavoog arvutamiseks lahutatakse rahavoost kapitalikulutused. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. Turg, kus väärtpaberite ost-müük lepitakse maaklerite poolt kokku telefoni teel või elektrooniliste andmevõrkude abil. Vastupidi, kui võlakirja tootlus langeb, on tema turuväärtus kasvanud. Free of payment/makseta arveldus Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Võlakiri, mis on emiteeritud rahvusvahelisele turule väljaspool selle riigi jurisdiktsiooni, mille valuuta on võlakirja nominaalvaluutaks. Maksekäsund, mille kohaselt pank sooritab makseid kliendi kontolt ettenähtud tingimustel. Väärtpaberite hinda mõjutavad sündmused/Corporate actions Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Ostuoptsioon Leping, mis annab õiguse aga mitte kohustuse osta aktsiat, võlakirja või muud vara kindlaks määratud hinnaga kindlal ajaperioodil. Müügioptsioon Leping, mis annab investorile õiguse aga mitte kohustuse müüa vara kokku lepitud hinnaga teatud ajaperioodil/hetkel tulevikus. Otsekorraldus makse tüüp, kus klient volitab panka kandma tema kontolt konkreetse saaja kasuks viimase nõudel teatud summa. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised. Standardväljavõte Pangaliidu poolt kinnitatud ja EP presidendi määrusega kinnitatud kontoväljavõte. Turuväärtuse arvutamiseks korrutatakse väärtpaberite arv hetkel kehtiva väärtpaberite turuhinnaga. Arvelduskonto Kliendi nimel avatud konto arvelduste teostamiseks ja nõudmiseni hoiuste hoidmiseks. Vaba laen vahel tõsine üksikisikute pakkumine, odav laen.ee.

Pangandusterminid - Swedbank

. Abstraktne süsteem investoritest, vahendajatest ja emitentidest, mis võimaldab ettevõtetele finantseerimise ja investoritele investeerimisvõimaluste valiku. YTM kalkulatsioon eeldab, et kõik kupongimaksed reinvesteeritakse tulevikus üha ja sama tootlusega, mis ei pruugi aga võimalikuks osutuda. Väärtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva Sisemajanduse kogutoodang Ühe riigi poolt toodetud kaupade ja teenuste kogus. Inflatsioon makromajandusnäitaja, mis näitab üldise hinnataseme tõusu, inflatsioonimäär on hinnatõusu kiirus. Selline enesehävituslik käitumisviis tuleks asendada mõtteviisiga: kas ma vajan seda toodet või ma tahan seda toodet?. Eurovõlakirja intressidelt ei peeta kinni tulumaksu. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks.

Blogi ‹ Rubriik - Vikerkaar

. Duratsioon/kestus Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Kupong/intressimäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. internetipanga postkasti saadetav elektrooniline arve, mis sisaldab informatsiooni teenuse pakkuja poolt kliendile osutatud teenuse või müüdud kauba kohta. Sanktsioon rahaliste kohustuste mitteõigeaegse täitmise eest. Esindab omandiõigust ettevõttes. Väärtpaber või muu vara, mille laenuvõtja on kohustatud loovutama laenuandjale, juhul kui ta ei ole võimeline võlga tagasi maksma. Tehniline analüüs Väärtpaberi või sektori analüüs, mis kasutab kauplemisandmeid, nagu mahu- ja hinnatrendid, ennutuste tegemiseks. Võimaldab kaubelda deposiite teisesel turul. Kui ettevõtte aktisa kaupleb alla oma bilansilist väärtust võib öelda, et ettevõte on alahinnatud. Delivery versus payment /makse vastu arveldus Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Panga väärtuspäev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. Autoriseerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Ujuv intressimäär, mis on aluseks paljudele laenulepingutele. Näiteks intressimaksed, boonus aktsiad, dividendid, märkimisõigused, aktsionäride üldkoosolekud jne. Siit leiate kõige enam kasutatavate terminite seletused. Ex-dividend päev Päev, millest alates aktsia ostnud investor ei ole õigustatud saama väljakuulutatud dividende. Värtpaberite ostusoovi esitamine väärtpaberite esmase levitamise perioodil. Ameerika tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada igal ajahetkel enne selle lõppemispäeva. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. Piiratud vastutusega äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Corporate actions/väärtpaberitehinda mõjutavad sündmused Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused. Selle tulemusena muutuvad imporditavad kaubad selles riigis kallimaks. tehing, kus liisingufirma ostab endale klienti huvitava vara ja annab selle teatud tasu eest viimase kasutusse. Siseriiklik makse makse, mille puhul nii maksja kui saaja konto asuvad ühes riigis. Veksliandja vormikohane kirjalik maksekohustus maksta veksli seaduslikule omanikule maksetähtpäeval või ettenäitamisel vekslile märgitud rahasumma kas otse või mõne kolmanda isiku kaudu. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. sajandikosades võlasummast arvestatud tulu, mida võlgnik on kohustatud rahasumma kasutamise eest võlausaldajale maksma Intressimäär Laenu kasutamise eest pangale makstava tasu suurus protsentides. Indeks baseerub kindlate kaupade ja teenuste nimekirjal, mida ostetakse linnapiirkondades. Terminid on järjestatud tähestiku alusel. Sulgemishind Viimane väärtpaberi tehinguhind turu/börsi sulgemisel. Kestus/duratsioon Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Omavastutus Kokkuleppeline summa, mis tuleb kliendil kahjujuhtumi korral endal kanda. Tehingupartner/Counterpart Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Fill or kill Väärtpaberi ostu-või müügikorralduse tingimus, mille korral korraldus tühistatakse kui selle kohene täielik täitmine ei ole võimalik.

Eesti Ajalehtede Liit - Pressinőukogu

. Konverteeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel. Väärtpaber, mille tulukus on kõikunud suurel määral, on kõrge standardhälbega. Kinnispant e kinnisvarale seatav pant. Lepingutasu Lepingu sõlmimise tasu. Selliste ettevõtete aktsiad, mis on tunutud pikaajalise ja stabiilse kasumi teenimise ja dividendide maksmise poolest. Valuutaoptsioon Optsioonileping, mille alusvaraks on valuuta. ROA, erinevalt ROE-st, ignoreerib ettevõtte kohustusi. Esindatava poolt esindajale antud dokument, mis väljendab esindaja volitust. Kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Kinnine emissioon /private placement Väärtpaberite suunatud pakkumine investoritele. Swedbank Marketsi leheküljel olevad optsioonikalkulaatorid lähtuvad optsiooni hinna arvutamisel sellest mudelist. Tavaliselt on võlakirja nominaalvaluutaks emissiooni toimumise riigis käibiv valuuta. Custodian/väärtpaberihaldur Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Pangasisene makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja konto asuvad Swedbankis. aasta algusest hakkas euro kehtima arveldusvaluutana. Puhaskasum peale amortisatsiooni ja muude mittesularahaliste kulutuste lisamist. Lisaks Eestile on valuutakomitee süsteem kasutusel ka Hongkongis, Singapuris ja Argentiinas Valuutakurss Ühe valuuta hind teises valuutas. Maksetähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress. Börsil kasutatav väärtpaberi lühinimi. Kommertspaber/CP Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt tagatiseta, alla-aastase tähtajaga ja mis emiteeritakse kokkulepitud programmi raames. Tootlust väljendatakse tavaliselt protsentides aasta baasil. Tarbijahinnaindeks Inflatsiooni hinnang, mis mõõdab tarbekaupade hindade muutusi. Ettevõtte võlakiri Ettevõtte poolt emiteeritud võlakiri

Märkused