Üks võimalusi soojakulude optimeerimiseks on toatemperatuuri vähendamine

“Olemasolevad hooned saavad märgise mõõdetud energiakoguste või kütuste baasil. Andes teavet eluasemega kaasnevatest energiakulutustest, pakub energiamärgis hoone või korteri ostjatele või üürijatele lisaks võrdlusmomenti ka teiste samaväärsete elamutega. Kompuse teada pole energiamärgis Euroopa Liidu mõistes küll otseselt miinimumnõuetega seotud, kuid koos ühist eesmärki teenides moodustavad nad ühtse energiatõhususe paketi. Energiamärgise taotlemisel tuleb hoone valdajal esitada märgise väljastamiseks vajalikud kuluandmed, mille õigsust andmete esitaja oma allkirjaga kinnitab. “Kui seadus ütleb, et energiamärgis peab olema, siis kaasneb sellega kohustus seadust täita," ütleb majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler Merike Kompus.  Huvi mõõdukas Seda, kuidas projekt on käivitunud, on Merike Kompuse sõnul veel vara hinnata, kuna energiamärgiste süsteem on vaevalt kuuajane. Kõigile uutele või suures osas renoveeritavatele hoonetele kehtestatud miinimumnõuded lähevad Kompuse sõnul iga viie aasta järel karmimaks. Laen… Ekspressraha laenud: kiirlaen nädalavahetusel Inbank laenud: tagatiseta väikelaen ja autolaen… Laen. See on olukorra fikseerimine, mille käigus mingeid miinimumnõudeid esitatud ei ole ning mille tulemusena antakse ka nõuandeid olukorra parandamiseks. “Märgis on kahtlemata vajalik lõpptarbija ja maja looja vahelise kommunikatsiooni korrastamiseks. Tõnu Mauring lisab, et loodetavasti annab märgise nõue põhjuse paremate majade turuletoomiseks. "See, et kohustus pole sanktsioneeritud, ei tähenda, et kohustust ei ole. Koopia energiamärgisest saab seejuures iga korteriomanik. Piisab vaid näitamisest, et maja ehituslahendused on säästlikud ja vastavad kehtivatele standarditele. Allikas: ajakiri Ehitaja, jaanuar/veebruar Vaata ka: .  Märgis kogu majale ühiselt Energiamärgise taotlemisel tuleb pöörduda vajalikku kvalifikatsiooni omava ettevõtte poole. Energiakulude vähenemine jääb enam-vähem samasse suurusjärku renoveerimiseks vajaliku laenu teenindamiseks vajaliku summaga,” räägib Kalle Virkus. Kui aga korteriomanikul on oma sõltumatu küttesüsteem, on see võimalik“ räägib Merike Kompus. Auditiga kaasneb automaatselt ka energiamärgis,” räägib Jõgeva. “Selle sees on objekti külastus, vajalikud arvutused, märgise vormistamine ja üleandmine. “Selle sees on energiakulu kütteks, ventilatsiooniks, jahutuseks, sooja tarbevee valmistamiseks ja kogu elektrienergia kulu,” täpsustab ta. Lihtsalt trahvi ei tulda tegema, sest see oleks ebaproportsionaalne meede – esiteks puudutab see niivõrd paljusid inimesi ja teiseks on energiamärgise omandamine inimeste endi huvides," räägib ta. Uutele hoonetele, millele on kehtestatud miinimumnõuded, saadakse märgis aga spetsiaalsete arvutusprogrammidega arvutamise teel,” seletab Energiasäästubüroo OÜ vastutav spetsialist. Tänavu projekteeritavatel uutel hoonetel peab see olema juba kohe dokumentide hulgas, mis esitatakse ehitusloa taotlemiseks kohalikule omavalitsusele. “Ehitusettevõtjate huvi on peamiselt seotud energiatõhususe tõestamise kohustusega. aastani võib see lisaks energiamärgist väljastavale ettevõttele olla ka ehitiste ekspertiisiga tegelev ettevõtja. Odavaim laen, võtan laenu valga maakond. Üks võimalusi soojakulude optimeerimiseks on toatemperatuuri vähendamine. Küll pole praegu aga ühtegi sanktsiooni tehingu osapooltele energiamärgise puudumise korral. Alates juulist tuleb aga koostada märksa keerukam ja mitmeid mõõtmisi eeldavad energiaarvutuse.  Aitab kulusid vähendada Kui energiamärgis on kohustuslik, siis energiaaudit pole ja on puhtalt omanike otsustada.  Suveni lihtsustatult Energiatõhususe miinimumnõuded kehtestati eelmise aasta algusest ning valitsusel on kohustus need igal aastal üle vaadata. Erinevus on siin muidugi selles, et majade puhul toodame me need "autod" siin ise,” mõtiskleb Mauring, kes teab, et uute ja renoveeritud hoonete energiaklassi väljendamise täpsust on mõtet väga tõsiselt harjutada. "Juhin siinkohal tähelepanu kahele momendile. “Kui aga tahetakse ikka saada täit ülevaadet maja energeetilisest olukorrast, siis tuleks energiaaudit siiski teha.

Soojustamine algab vundamendist - Puumarket

. “Põhimõtteliselt on ju võimalik vaadata ka ühe konkreetse korteri küttekulu eraldi, kuid samas ei anna see mitte midagi, sest kogu maja küttekulu jaotatakse ruutmeetripõhiselt kogu maja peale. Korteriühistuseaduse kohaselt on korteriühistu liikmel õigus tellida energiamärgis ka ainult tema omandis olevale korterile, kuid praktikas on see veel harukordne. Kui märgis toetub energiaauditile, siis mõnel juhul ei ole vaja kohale sõita. Eraisikute huvi energia kokkuhoiu ja energiamärgise vastu on aga elav tänu energiahinna pidevale tõusule,” põhjendab Pukk. “Veendumus, et ühe maja paremust teise suhtes saab väljendada ka arvutuslikult, võtab turul aega. Nii arvutavad enamik ostjaid vananenud küttesüsteemiga maja või ridaelamu puhul väljavahetamisele tehtavad kulutused müügihinnast lihtsalt maha. Teiseks on raske kujutada ette korterelamu rekonstrueerimist sellises rahalises väärtuses, mille tulemusel ei oleks energiatõhususe miinimumnõuded rahuldatud," selgitab Virkus. Kõige rohkem täidab see tarbija kaitse funktsioone, kuid see on siiski ka päris objektiivne põhjus turule tõesti heade majade loomiseks. "Eluruumide ostmise või rentimise juures võib märgise põhjal osutuda otstarbekamaks kallima ostuhinnaga, kuid väiksemate ekspluateerimiskuludega variandi valik," räägib Pukk. Nagu energiatõhususe miinimumnõuete nii ka on energiamärgise puhul tegemist numbritega, mis väljendavad hoone energiakulu kWh hoone köetava pinna ruutmeetri kohta aasta jooksul, seletab Tiit Pukk. Sellest aastast kehtima hakanud energiamärgist saab kahel moel. Kuni juuni lõpuni saab hoonete vastamist energiatõhususe miinimumnõuetele tõestada lihtsustatult. Hinno ütles ajalehele, et kortermajade puhul on olukord veegi keerulisem, sest majade kütmine on lahendatud enamjaolt kaugküttega ja korteriomanikel pole võimalusi küttekulusid kokku hoida.

Kuidas hoida raha kokku soojakuludelt? -

. “Reaalsete energiaauditite tasuvusarvutused näitavad aga, et praeguste kütteenergia hindade puhul tasub korterelamu renoveerimiseks pangalaenu võtmine ennast küttekulude märgatava langemise korral ära. Meie mõnenädalase praktika põhjal peab ütlema, et korralike alusandmete saamiseks tuleb aga üldjuhul tellijaga mitmed korrad suhelda ja asjaolusid täpsustada,” räägib Pukk. Samas pole majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teatel märgise omamine kõikide hoonete puhul siiski automaatselt kohustuslik, lihtsalt ostjal või üürijal on õigus seda nõuda. Seega on energiamärgis eluaseme omanikule tulus, sest annab konkreetseid nõuandeid, mida järgides saab inimene oma kodu energiatarbimist ja sellele tehtavaid kulutusi vähendada. jaanuarist on kõigi ostetavate ja müüdavate hoonete ning korterite lahutamatu osa energiamärgis. Kui palju laen sulle tegelikult maksma läheb?. Selleks on korteriühistuseadusesse viidud sisse säte, mille järgi peab ühistu energiamärgise tellima, kui seda nõuab kasvõi ainult kasvõi üks ühistu liige. "Uued ehitised peavad järgima kehtestatud miinimumnõudeid, kuid meil on ka väga palju vanemaid ehitisi, mida me ei saa sundida kohe rekonstrueerima. Pisiremondile miinimumnõuded muidugi ei rakendu," täpsustab ta. Kortermajade puhul tellitakse energiamärgis kogu majale ühiselt. Ka pole see otseselt eelduseks energiamärgise saamisele. Autode puhul on see samas toimunud peaaegu märkamatult. Maksepuhkust saab taotleda 3 kuni 6 kuuks. Hoonete kavandamise ja nende energiavajaduse arvutusliku küljega tegelev teadlane Tõnu Mauring nendib, et oleme Eestis sellise süsteemiga oma arengutee alguses. Kuid kui kolmandik hoonest juba renoveeritakse, siis peab see vastama ka miinimumnõuetele

Märkused