Üks viis, kuidas leppida kokku, millised väljaminekud on mõistlikud ja millised mitte, on mõelda sellele, milline oleks eseme hind kasutuskorra kohta

SMS laen ilma isikut tuvastamata, laenud firadele. Kuna tööleping on reeglina ajaliselt piiramatu ning suunatud korduvate kohustuste täitmisele, ei ole võimalik siin lepingu järgi saadut tagastada. Võlaõiguslike lepingute alusel töötaval isikul on õigus saada Haigekassast hüvitist haigestumise korral tingimusel, et vastav võlaõigusleping kestab üle kolme kuu. Kui tellija lepingust taganeb, ei pea töövõtja jätkama maja ehitamist ning tellijal puudub kohustus maksta töövõtulepingust tulenevat tasu.  Sellest tulenevalt võiks justkui eeldada, et kuna võlaõigusliku lepingu alusel töötamine toob kaasa maksukohustused, siis kaasnevad sellega ka kõik sotsiaalsed garantiid. Kuna võlaõigusseadus ei näe teenuse osutamise lepingute puhul kohustuslikku vorminõuet, siis saab neid sõlmida ka suuliselt. Võlaõigusliku lepinguga töötavatele isikutele mainitud seadus automaatselt ei laiene. Ka maakler peab täitma käsundiandja soove. Käsunduslepingu või töövõtu puhul võib töö teostaja tegutseda mitme projekti või tellimuse raames, mistõttu tekib tal õigus saada tasu iga eraldi teostatud töö eest. Käsunduslepingu puhul võib käsundisaaja reeglina kasutada kolmanda isiku abi, töövõtulepingu puhul lausa eeldatakse, et töövõtja ei pea töövõtulepingust tulenevaid kohustusi täitma isiklikult. Oletame, et töövõtulepinguga kohustus töövõtja tellijale maja ehitama. Pooleliolevat ehitist ei saa aga tagastada, mistõttu tuleb töövõtjale hüvitada selle väärtus. Tegemist on käsunduslepinguga, sest kodulehe valmimisel suhted kliendi ja äriühingu vahel lõppevad. Äriühingus töötavad kujundajad, kelle töö tulemusena saab eelmises näites toodud kodulehekülg valmis.

Lepingust taganemise korral võib kumbki lepingupool nõuda tema poolt lepingu alusel üleantu tagastamist ning saadud viljade ja muu kasu väljaandmist, kui ta tagastab kõik üleantu. Kui töö tellija on tulemusega rahul, siis reeglina ei oma tema jaoks tähtsust, kuidas või kes selle töö teostas.Töölepingu ning võlaõiguslike lepingute sarnasusedSarnasuseks võib välja tuua maksustamise kohustuse. Käsunduslepingu puhul võib esmapilgul tunduda, et käsundi täitmisel on oluline käsundisaaja tegutsemine ehk protsess, kuid tuleb siiski silmas pidada, et vastav tegutsemine toimub teatud eesmärgi ehk lõpliku tulemuse saavutamiseks. Kujundajate töö on ajaliselt piiramatu, ühe projekti valmimisel annavad äriühingu juhid neile ülesandeid teise projekti raames. Töövõtulepingu puhul on olukord vastupidine: töövõtja võib ise valida töö teostamise viisi, kokku lepitakse üksnes saavutatavas tulemuses. Paraku nii see ei ole.Sotsiaalsed tagatisedTöölepingu alusel töötamine toob isikule kaasa rea teatud sotsiaalseid garantiisid. Enamike võlaõiguslike lepingute puhul on lepingust taganemine aga täiesti aktsepteeritav õiguskaitsevahend ning võimalus ühepoolselt lepingu lõpetada. Ka ülesütlemine on seadustes erinevalt reguleeritud.

Psühholoog selgitab: kuidas on läheduse- ja.

. Kuna võlaõigusliku lepingu alusel sõlmitakse leping konkreetse töö tegemiseks ning töövõtja on enamasti vaba ise otsustama, kuidas ta selle töö valmis teeb, siis ei ole töö tellijal ka kohustusi tagada töötajale töötingimusi või muid sotsiaalseid garantiisid. Seega töölepingu puhul on oluline töö kui järjepideva protsessi teostamine. Käsundisaaja ei ole sel juhul kindlustatud isikuks ravikindlustuse seaduse mõistes ning seetõttu ei maksta talle haigekassa poolt haigushüvitist. Näiteks haigestumise korral makstakse töötajale nii tööandja kui ka Eesti Haigekassa poolt hüvitist. Tavalisest võlaõiguslikust lepingust taganemine toob kaasa lepingu järgi saadu tagastamise. Suulise lepingu puhul on aga hilisema vaidluse korral keerulisem tõendada, millistes lepingutingimustes oli kokku lepitud. Käsundisaaja peab käsundiandja juhiseid täitma, välja arvatud juhtudel, kus ta täidab käsundi oma erialaste teadmistele või võimetele tuginedes. Seaduse järgi maksab tööandja töötasu üks kord kuus, erandina võivad pooled kokku leppida ka lühemas tähtajas. Üks viis, kuidas leppida kokku, millised väljaminekud on mõistlikud ja millised mitte, on mõelda sellele, milline oleks eseme hind kasutuskorra kohta. Kui lepingute erinevusi ei mõisteta, võivad ootused teise lepingupoole käitumise osas olla ilma õigusliku aluseta – näiteks nõutakse teiselt lepingupoolelt käitumist või tulemust, mida seadus ei võimalda nõuda. Tööleping peab reeglina olema kirjalik, mis võimaldab vältida hilisemaid vaidlusi kokkulepitu osas. Tähtajalise lepingu sõlmimine on võimalik üksnes seaduses sätestatud juhtudel. Töösuhete lepinguliigidTöö tegemisel ning teenuse osutamisel ei pruugi automaatselt olla tegemist töölepinguga.

Abi | Coop

. Võlaõiguslike lepingute puhul seadus sellist kohustust ette ei näe, kuigi lepinguga võib teisiti kokku leppida. Agendilepingute puhul on agendil samuti vabadus valida lepinguga võetud kohustuse täitmise viis.Tööülesannete isiklik täitmineErinevalt töölepingust, võivad võlaõigusliku lepingu alusel töö teostajad üldjuhul kasutada kolmandate isikute abi. Kujundus valmib kliendi ja kujundaja tiheda koostöö käigus. Töölepingu puhul makstakse töötajale töötasu kogu töölepingu kehtivuse ajal perioodiliste maksete teostamisega. Kujundajad on äriühingus tööl töölepingu alusel.Töö tasustamineOluline eristamistingimus on tasu saamine. Kujunduse loomise käigus on kliendil raske ette teada, milline lõpptulemus peab olema, sest see sõltub ka kujundaja nägemusest. Vastav erinevus on põhjendatud sellega, et töölepingu puhul on oluline töö kui protsess, tasustatakse konkreetse töötaja tegevust. Lepingu sõnastus peab vastama selle tegelikule sisule ning, nagu eespool märgitud, lepingupoolte poolt märgitud pealkiri ei ole vaidlust lahendavale organile siduv. Töölepingust taganemine on keelatud. Kuna teenuse tellijaga puudub tööleping, siis ei ole kohustust haigushüvitist maksta ka tellijal.Töölepingu alusel töötavad isikud on muuhulgas kaitstud ka töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel. Töötajat kaitstakse aga võimaliku töölepingu lõpetamise või palga vähendamise eest ning seeläbi tagatakse töötajatele stabiilsus. Võlaõiguslik üldreegel on, et lepingupool võib lepingu üles öelda vastava avalduse tegemisega teisele poolele. Samuti saab tellija ebakvaliteetse töö korral näiteks käsunduslepingu puhul kasutada õiguskaitsevahendina oma kohustuse täitmisest keeldumise õigust ehk keelduda tasu maksmisest.. Võlaõiguslike lepingute puhul ei saa kindlalt väita, et üks pool peab alati alluma teise poole juhistele.  Ehituskäigus selgub, et maja ehitamisel ei järgitud ehitusnõudeid, mistõttu maja on elamiseks kõlbmatu ning sellist viga parandada ei saa. Seega töölepingu pooled seovad ennast pikaajaliselt ning eeldavad töö olemasolu pikemaks perioodiks, võlaõiguslike lepingute puhul pooled on teadlikud töö ajutisest iseloomust ning on sellega nõus.Klient tellib äriühingult kodulehe kujundamise teenust. Muuhulgas on võlaõiguslike lepingute lõpetamine tellijale üldjuhul odavam, sest töölepingu lõpetamisel tekib tööandjal kohustus maksta töötajale ülesütlemishüvitist. Kui näiteks tööandja näol on tegemist füüsilise isikuga, tööd teostab või teenust osutab aga mingi ettevõtte, võib suhete vahekord olla täiesti vastupidine. Töölepingu puhul peab tööandja tasu siiski maksma, kuid tal on õigus seda vähendada.Töölepingu kasuks rääkivad asjaoludKa töölepingu sõlmimise kasuks räägivad mitmed asjaolud. Haigestumise kolme esimese päeva eest ta hüvitist ei saa. Töölepingud sõlmitakse reeglina tähtajatult. Seetõttu tuleks suulisi lepinguid võimaluse korral vältida.Töö iseloom lepingu eesmärginaLepinguliikide kindlakstegemisel on oluliseks kriteeriumiks töö kui protsessi või töö kui tulemuse eristamine. Lepingus sõnastatud liik ei pruugi alati tähendada, et tegemist ongi just selle konkreetse lepinguliigiga. Võlaõigusliku lepinguga rõhutatakse tööd kui tulemust.

VIDEO: Üks väga kiire ja nutikas viis, kuidas oma auto.

.  Sellisel juhul võivad töötajal olla paremad teadmised, kuna tal on suuremad oskused läbirääkimiste pidamisel ning seeläbi ka paremad võimalused veenda teist poolt endale kasulikel tingimustel lepingu sõlmima. Võlaõigusseadus näeb ette lepingu sõlmimisel vormivabadust, mis tähendab, et pooled saavad lepingu sõlmida mis tahes vormis, kui seadusega eraldi vormi pole ette nähtud. Töölepingu seadusega on korralise lepingu ülesütlemise võimalus jäetud üksnes töötajale. Tööandja tugevam positsioon ei ole aga sugugi alati reegliks. Kuid oluline on lõpptulemuse – kodulehe kujundamise – saavutamine. Nii töölepingu alusel väljamakstavad tasud kui ka võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- või teenustasud on nii tulu- kui ka sotsiaalmaksuga maksustatavad. Vastavat teenust võidakse osutada muuhulgas mõne võlaõigusliku lepingu alusel ning erinevate lepinguliikide eristamine on oluline eelkõige seetõttu, et erinevate lepingutega võivad mõlemale lepingupoolele kaasneda erinevad kohustused ja õigused

Märkused