Üks olulisi asjaolusid, mida tihti segi aetakse, on erinevus konto väljavõtte ja palgatõendi vahel

Vanema hooldusõigus ja hooldusõiguse muutused.

. Plaani koostavasse meeskonda kuuluvad kindlasti sotsiaaltöötaja ja eripedagoog, teised spetsialistid kaasatakse vastavalt lapse vajadustele. Koostöös lapse ja perega seatakse rehabilitatsiooni eesmärk, mis sõnastatakse selliselt, et hiljem on võimalik eesmärgi täitmise tulemusi mõõta. Programmid võivad sisaldada nii ühele inimesele kui ka grupile mõeldud teenuseid. Kopsuarstide, allergoloogide, lastearstide ja perearstide seltsi esindaja ühine seisukoht on, et astma diagnoosiga lapsel, kellel on küll puude raskusaste määratud, puudub üldjuhul näidustus ja vajadus SRT saamiseks. Koos arutate läbi, kas sulle on vajalik SRT või vajad hoopis muud abi – nt KOV teenuseid või taastusravi. Enne SRT taotluse esitamist mõtle siiski järele, kas võid vajada SRT, st kas sul on terviseseisundist tulenevaid toimetulekupiiranguid, mida ei saa leevendada muude meetmetega. Vormi täitmisel juhindu sellel olevatest selgitavatest tekstidest. SRT kohta käsitlevate õigusaktidega saad tutvuda meie õigusaktide lehel  SRT on sotsiaalteenus, mis mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. Teenuse mõju kirjeldab teenuse osutaja andmestikus. Koos otsusega saadame SRT osutajate nimekirja, milles on kontaktandmed ja orienteeruvalt esimese vaba aja andmed. Ravi ja taastusravi vajaduse korral pöördu oma perearsti või muu arsti poole. Juhul, kui lapsel on olemas kehtiv rehabilitatsiooniplaan, saab ta teenuseid selle alusel. : inimesel on aastaid kestnud krooniline liigesehaigus, mis viimasel ajal ei ole süvenenud, ta ei ole saanud operatiivset ravi. Seetõttu oleme info jaganud kolme plokki. Arsti ja õe teenused on nõustava sisuga ning ei sisalda ravimisega seotud tegevusi nagu nt diagnoosimine, raviplaani koostamine, retsepti väljastamine, raviprotseduuride tegemine, eriarstile või uuringutele saatekirja väljastamine jmt. Vanema õigusi piiravate abinõude rakendamisel peab kohus kaaluma nii lapse huve kui ka vanema õigusi ning kohaldama lapse heaolu tagamiseks vanema õigusi kõige vähem piiravaid abinõusid. Rehabilitatsioonivajadust hindame igal inimesel eraldi, sest sama haiguse või seisundiga inimeste toimetulek on erinev. Enne vanema nõusoleku jõustumist ei saa lapsendamisavaldust kohtule esitada. Vana plaani alusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste saamise õigus lõpeb, kui inimesele osutatakse tööalase rehabilitatsiooni teenust. kuupäevaks arve eelmises kalendrikuus osutatud teenuste eest.  Rehabilitatsiooniteenuse osutamisel koos majutusega on majutuse hinna sisse arvestatud üks söögikord päevas, tavaliselt hommikusöök. Laste SRT puudutavate küsimuste korral aitavad lahenduse leida meie rehabilitatsiooni peaspetsialistid. inimesel on aastaid kestnud krooniline liigesehaigus, mis viimasel ajal ei ole süvenenud, ta ei ole saanud operatiivset ravi. SRT taotluse vormi leiad. Vaide esitamine Juhtumikorraldaja läheneb sinu olukorrale individuaalselt, hinnates seda, millised on sinu raskused, millist abi sa vajad ja millised on eesmärgid. SRT kaudu inimene ja pere õpivad, kuidas saada igapäevaselt hakkama terviseseisundist tingitud erivajadustega. SA TÜK Lastekliiniku füsioterapeudi hinnangul annab tulemuse pidev füsioteraapia umbes poole aasta jooksul üks kord nädalas, eeldusel, et harjutusi tehakse ka kodus. Vajaduse olemasolul saad SRT tööealiste sihtgrupi reeglite alusel; kui sul on tuvastatud puue või osaline töövõime, on erinevad võimalused sõltuvalt sellest, kas sa oled töövaldkonnas aktiivne või mitte. Inimene ei ole ka teadlik kodukohandamise võimalustest ja erinevatest toimetulekut kergendavatest abivahenditest. Varem kehtinud seaduse alusel määratud eestkostjad jäävad edasi eestkostjateks.  Täisealiste isikute üle enne käesoleva seaduse jõustumist nende teovõimetuks tunnistamisel seatud eestkoste muutub käesoleva seaduse kohaseks eestkosteks. Kui vanema hooldusõiguse peatumise tõttu jääb laps seadusliku esindajata, saab lapse eestkostjaks valla- või linnavalitsus.

Eesti Ajalehtede Liit - Pressinőukogu

. Rehabilitatsioonivajadust hinnatakse eraldi puude tuvastamisest. Ülejäänud teenuseid võid vajadusel kasutada kuni aastalimiidi täitumiseni. Teenust rahastab Eesti Haigekassa; kogemusnõustaja teenus võib olla vajalik haiguse raskemate vormide korral; sotsiaaltöötaja teenus – seos lapse seisukohalt on nõrk või puudub. Juhul, kui SRT vajaduse hindamisel selgub, et inimene vajab SRT, siis sotsiaalkindlustusamet võtab inimeselt üle teenuse eest tasu maksmise kohustuse ehk lihtsamalt öeldes suunab teenusele. Puuduva töövõimega inimesele tööalase rehabilitatsiooni teenust ei osutata. Laps annab oma nõusoleku isiklikult. Plaan koostatakse enne teenuste osutamise alustamist ja plaani koostamise ajal teenuseid ei osutata. Sellest alates ei tohi vanem lapsega isiklikult suhelda. Sel juhul loetakse, et tahteavaldust ei ole tehtud. Seetõttu ta vajab nõustamist, abivahendite ja kodukeskkonna kohandamise vajaduse hindamist, erinevate toimetulekuoskuste ja abivahendite kasutamise õpetamist. Need inimesed saavad valida, kas kasutada õigust tööalasele või sotsiaalsele rehabilitatsioonile. Raha arvestus on individuaalne – nt liikumispuudega lapsel on füsioterapeudi teenuseks rohkem raha kui sellel lapsel, kellel puude raskusastme määramisel liikumispuuet ei tuvastatud. Seal kirjeldatakse plaani koostamisel seatud eesmärkide mõõdetavaid tulemusi, eesmärgi saavutamist soodustanud ja takistanud asjaolusid. Hinnangute põhjal spetsialistid selgitavad välja erinevate teenuste ja abivahendite vajaduse, annavad soovitusi ja koostavad tegevuskava. Kui lapsel ei ole kehtivat rehabilitatsiooniplaani, siis esimese asjana koostab teenuse osutaja selle koostöös lapse perega ja võrgustikuga. Otsuse kehtivuse aja jooksul ei ole vaja otsust pikendada ega uuendada. Maria vajas oma töös isiklikku sõiduvahendit. Suunamisotsuse juurde kuulub lisa, milles on teenuste kaupa näidatud, kui suure summa eest saad kalendriaastas teenuseid kasutada. Tartu Hoiu-laenuühistu. Tähtaja pikendamise kohta saadame teate vaide esitajale. Kui jõuate hindamise käigus tõdemuseni, et sa ei vaja sotsiaalset rehabilitatsiooni, siis juhtumikorraldaja sind rehabilitatsiooniteenusele ei suuna. Enne SRT taotluse esitamist mõtle siiski järele, millist abi sa tegelikult vajad. Kokkuleppe saavutamiseni täidab eestkostja ülesandeid lapse esialgse rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne valla- või linnavalitsus. Väljaspool järjekorda suuname rehabilitatsiooniplaani koostama need psüühikahäirega inimesed, kes vajavad plaani ööpäevaringse erihooldusteenuse vajaduse tuvastamiseks. Tööalase rehabilitatsiooni teenust võivad saada tööealised inimesed, kes on töövaldkonnas aktiivsed – töötavad, õpivad või on töötuna arvele võetud Töötukassas. Saad teenust otsuses märgitud ajavahemiku jooksul, mitte kauem. On aastaid kasutanud rehabilitatsiooniteenust spaa-tüüpi asutustes, sh on omandanud talle koostatud võimlemiskavad ja saanud erinevaid nõustamisi. Teenuste täpse loetelu ja sisu kirjelduse leiad. Suunamisotsuse saadame sulle sinu valitud viisil, mille sa märkisid SRT taotluses. Samas ilmnes sageli, et inimene ei vajagi rehabilitatsiooniteenust, vaid hoopis muid teenuseid, näiteks taastusravi. Kui sa aga õpid, töötad või oled töötuna arvele võetud, siis võid pöörduda Töötukassasse, kes aitab leida vajalikud teenused. Heakskiit kehtib, kui eestkostja sellest teisele poolele teatab. Lapsendajat valides arvestatakse tema isikuomadusi, suhteid lapsendatavaga, varalist seisundit ja võimet täita lapsendamissuhtest tulenevaid kohustusi, samuti võimaluse korral lapse vanemate eeldatavat tahet. Tööealise inimese puude tuvastamise kohta saad soovi korral lugeda. Üks olulisi asjaolusid, mida tihti segi aetakse, on erinevus konto väljavõtte ja palgatõendi vahel. Juhul, kui rehabilitatsiooniplaan kehtib kauem kui otsus ja laps vajab teenust ka edaspidi, tuleb esitada taotlus uue suunamisotsuse saamiseks. Kuigi SRT võivad taotleda kõik puudega inimesed, siis teenust saavad vaid need, kellel on tuvastatud rehabilitatsioonivajadus. Teenuse arved peavad vastama andmestikule. Rehabilitatsiooniplaan on rehabilitatsioonimeeskonna poolt spetsiaalselt sulle koostatud põhjendatud hinnangute kokkuvõte koos soovitustega ja eesmärkide saavutamiseks vajaliku tegevuskavaga. Kohus võib kindlaks määrata esemete kasutamise eest makstava mõistliku tasu. Ülevaate hindamise käigust saad ka järgmiselt jooniselt. Abiks on see joonis: Taotlust on võimalik esitada mitmel erineval viisil. Notariaalselt tõestatud nõusoleku võib tagasi võtta kuni lapsendamisavalduse kohtule esitamiseni. See tähendab – kui juhtumikorraldaja on langetanud negatiivse otsuse sotsiaalse rehabilitatsiooni osas, annab ta sulle siiski mitmeid soovitusi, mida teha edasi ja saad neid soovitusi järgides vajalikku abi. : aastaid kestnud krooniline liigesehaigus on pidevalt süvenenud, hiljuti on olnud operatsioon. Teenuse osutamine SRT osutaja osutab lapsele teenust vastavalt suunamisotsusele rehabilitatsiooniplaani alusel.

Teenuse osutaja poole pöördumine Suunamisotsuse saamisel on sul aega, et saadud teenuse osutajate nimekirjast valida sobiv ja registreerida teenusele. Plaani tegevuskavasse võidakse lisaks rehabilitatsiooniteenustele kirjutada ka muid teenuseid, nt kooli tugispetsialistide teenused, KOV teenused jm. Kui üks abikaasa käsutab abikaasade ühisvara hulka kuuluvat vallasasja või õigust, eeldatakse teise abikaasa nõusolekut. Abiks võib olla see Taotlust on võimalik esitada mitmel erineval viisil. Protseduurid, mida inimene soovib, et kuulu sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste hulka. Teenuse osutaja poole pöördumine Suunamisotsuse või järjekorra saabumise teate saamisel on sul aega, et saadud teenuse osutajate nimekirjast valida sobiv ja registreerida teenusele.

Perekonnaseadus – Riigi Teataja

. Sama kehtib, kui emal ei ole lapse eest hoolitsemise tõttu võimalik sissetulekut saada. Sel juhul eeldatakse, et eestkostjatel on ühine esindusõigus. Selline nõue läheb üle isikule, kes on kohustatud isiku asemel ülalpidamist andnud. Juhtumikorraldaja aitab vastata küsimustele, mis on seotud erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenusele suunamisega ning on abiks sobiva teenuseosutaja valimisel. Protseduurid, mida inimene endale vajalikuks peab, ei kuulu sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste hulka. Kui abikaasa soovib lapsendada oma abikaasa last, siis on abikaasad kohustatud lapsele ülalpidamist andma alates ajast, millal lapse vanem on andnud lapsendamiseks nõusoleku ja abikaasad on võtnud lapse enda hooldada. Koos suunamisotsusega saadame laste sihtgrupile teenuse osutajate nimekirja, milles on kontaktandmed ja orienteeruvalt esimese vaba aja andmed. Osutatud teenuste kohta koostab teenuse osutaja andmestiku, kuhu märgib iga teenusekorra kohta kuupäeva, teenuse nime ja koodi, tundide arvu, spetsialisti nime ja eriala ning teenuse sisu kirjelduse. Inimene ei saa oma igapäevaseid tegevusi endisel viisil jätkata ja tunneb sellepärast meeleolu alanemist ja hirmu hakkamasaamise ees. Tegevuskava on SRT osutamise aluseks olev dokument, mille koostab SRT vajadust hindav sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja. Väljaspool järjekorda suuname teenusele lapsed, kes saavad puude esmakordselt või KOV hinnangu alusel suunatavad abivajavad lapsed. Hiljemalt teenuse lõppedes kannab teenuse osutaja andmestikku teenuse tulemuslikkuse ehk mõju hinnangu ja allkirjastab andmestiku. Suunamisotsuse juurde kuulub lisa, milles on teenuste kaupa näidatud, kui suure summa eest kalendriaastas saad vajadusel teenuseid kasutada. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust ja tööalase rehabilitatsiooni teenust ei osutata samaaegselt, kuid inimene võib lõpetada ühe ja hakata saama teist liiki rehabilitatsiooni, kui tal selleks õigus tekib. Rehabilitatsiooniprogramm on sarnaste probleemide ja eesmärkidega inimeste rühmale kokku pandud tegevuste pakett. Hiljemalt enne lõpuarve koostamist võtab teenuse osutaja sinult kinnituse, et oled andmestikus märgitud teenuseid saanud. Samas ei jäta juhtumikorraldaja soovitamata teisi vajalikke teenuseid ning vajadusel aitab ka nendeni jõuda, näiteks konsulteerib perearstiga, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga jm. Eestkoste ei ole vajalik, kui täisealise huve saab kaitsta volituse andmise ning perekonnaliikmete või muude abiliste kaudu. Juhime tähelepanu, et sulle saadetud nimekirjas on iga teenuse osutaja põhitegevuskoha aadress. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet. Vanemad võivad juhistest kõrvale kalduda, kui nende järgimine võib kahjustada lapse huve.  Vanemad ei või lapse esindajana kinkida lapse vara. Juhtumikorraldajate andmed leiad. Võid KOVi lastekaitse- või sotsiaaltöötajaga kokku leppida, et vajalikud dokumendid esitab tema. See tähendab, et SRT osutaja, kelle poole sa teenuse saamiseks pöördusid ja teenuse osutamises kokku leppisid, korraldab kõigi lapsele vajalike rehabilitatsiooniteenuste osutamise. Tegevuskava olemasolul ei ole vaja koostada sulle rehabilitatsiooniplaani

Märkused