Tulenevalt seaduse poolt esitatud nõudmistest on vajalik sissetuleku tõestamine, ent maksehäirete olemasolu ei pruugi olla takistuseks

Sanktsioonide rakendamise juhise ning sellest sätestatud finantskorrektsioonide ja nende rakendamise reeglistikuga on võimalik tutvuda .. Riigihankega hangitavate asjade ostmisel, teenuste või ehitustööde tellimisel kasutatakse ning hankija kasutuses olevad ressursid on piiratud. Ei ole nõutud, et asjaomase isiku tegevust peaks otseselt rahastama riik või mõni muu avalik-õiguslik üksus - piisab, kui on olemas mõni kaudse rahastamise viis. Euroopa Kohus leidis, et kui hanke osadel on üks majanduslik ja tehniline funktsioon, siis annab see kaudselt tunnistust sellest, et tegemist oleks pidanud olema ühe riigihankega.

Eelnevast tulenevalt soovitame toetustega seotud hangete puhul põhjalikult läbi mõelda kogu objekti või teenuse edasine käekäik ning arvestada kindlasti juba esimese etapi puhul ka võimalike järgnevate etappidega. Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et kindlasti ei ole õiguspärane funktsionaalselt koostoimivate riigihangete üksteisest eraldamine eelarvelistel põhjustel. Riigihankel osalevaid pakkujaid tuleb kohelda võrdselt, loomata kellelegi eeliseid. Mida suurem on kaupade/teenuste eeldatav maksumus, seda rangemate menetlusreeglitega hankemenetluse liik tuleb valida. Selline olukord võib tekkida, kui näiteks ehitusobjekti soovitakse rahastada võimalikult suures ulatuses toetusrahaga ning ühe aasta jooksul saadav toetussumma on piiratud, kuid töid kavandatakse jätkata ka järgnevatel aastatel. Kuigi kõnealused teenused puudutasid kõik ühte ehitusprojekti, anti need eraldi projekteerimisteenustena üksikute hoone osade kohta ühele ja samale inseneribüroole ilma, et oleks korraldatud õiget liiki avalikku hankemenetlust. Selleks on hankija rahaliste vahendite läbipaistva, otstarbeka ja säästliku kasutamise tagamine, isikute võrdne kohtlemine ning konkurentsi efektiivne ärakasutamine riigihankel. Eeldatava maksumuse määramine on oluline otsustamaks, milline hankemenetlus tuleb läbi viia. Tulenevalt seaduse poolt esitatud nõudmistest on vajalik sissetuleku tõestamine, ent maksehäirete olemasolu ei pruugi olla takistuseks. -       rohkem kui poole määravad või selle juhtimist kontrollivad muul viisil teised RHS-i alusel hankijateks liigituvad isikud. Hankija võib riigihanke jaotada osadeks vaid objektiivsetel põhjustel. Tähelepanuks PRIA toetustega seotud riigihangete läbiviimisel Enne hanke alustamist on väga oluline, et hankija viiks ennast kurssi ja analüüsiks objektiivselt turul valitsevat olukorda. Selle tagamiseks on ka RHS-s kehtestatud detailsed hankemenetluste läbiviimise reeglid. Täiendavalt tuleb silmas pidada, et ülesandel, mida täidetakse avalikes huvides, ei oleks tööstuslikku ega ärilist iseloomu. Teisisõnu – hankija ei tohi ühe objekti erinevate osade jaoks korraldada mitut eraldi hanget eesmärgil, et saaks kasutada leebemate reeglitega hankeliiki või hoiduda üldse riigihankemenetluse või erimenetluse läbiviimisest. Näiteks on Euroopa Kohus arutanud kaasust, kus hankija tellis hoone osade kaupa arhitektuuriteenuseid.

EEL – Kutse taotlejale/taastõendajale

. @ Tallinna Tehnikaülikool apr. Selleks peaks hankija tutvuma huvipakkuvas valdkonnas turul pakutavate toodete/teenuste omaduste, hindade, tarnetingimuste ja muu olulise informatsiooniga, et täpsustada võimalusi, mida hankima hakata ning määratleda selle eeldatav maksumus. Noorus on parim aeg seiklemiseks ning hirm läbikukkumise ees ei tohiks kunagi sind saata.

Palgapoliitika | Rahandusministeerium

.. Hankija on isik, kes peab järgima riigihangete seaduses sätestatud reeglistikku. Riigihangete kohta saab pikemalt lugeda Rahandusministeeriumi riigihanke poliitika leheküljelt, kus on ka mitmesuguseid juhiseid riigihangete läbiviimiseks.

Avaliku teenistuse seadus – Riigi Teataja

. PRIAst toetuste taotlemise kontekstis on sellisteks asutusteks näiteks LEADER kohalikud tegevusgrupid.

Riigikogu II täiendav istung 15. juuni 2015

. Selle punkti juures tuleb eelkõige tähele panna, et hankijaks võib RHS-i mõistes muutuda ka eraõiguslik juriidiline isik - täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu, sihtasutus või mittetulundusühistu. Tulenevalt seaduse poolt esitatud nõudmistest on vajalik sissetuleku tõestamine, ent maksehäirete olemasolu ei pruugi olla takistuseks.   Eestis sätestab riigihangete läbiviimise korra, riigihankega seotud isikute õigused ja kohustused, riikliku järelevalve ja vaidlustuste lahendamise korra ning vastutuse riigihangete seadus. Riigihangete seaduse eesmärkide täitmiseks on oluline, et kõik hankija tegevused ja otsused hankemenetluses oleksid kontrollitavad. Hangete maksumused määrati samuti üksikute osade kaupa. Sellepärast tuleb riigihanke korraldamisel raha efektiivset, eesmärgipärast ja soodsat kasutamist pidada ülimalt tähtsaks ja käituda avalikke vahendeid kasutades heaperemehelikult. Piisab, kui tööstusliku ja ärilise iseloomuta tegevuste näol on tegemist isiku kõrvaltegevusega. Sellisel juhul tuleks arvestada kõigi funktsionaalselt koos toimivate objektide eeldatava maksumusega ning korraldada iga hankelepingu sõlmimiseks hange vastavalt sellistele reeglitele, mida tulnuks järgida siis, kui terve ehitustöö oleks hangitud ühe korraga

Märkused