Tootlus tuleb igal juhul parem kui kinnisvarasse jäigalt passima jäädes

Counterpart/tehingupartner Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Optsiooni ostja poolt makstavat optsiooni hinda kutsutakse optsiooni preemiaks. Indeksid võivad olla keerulised arvutused hõlmates endas erinevate tegurite kaalude kasutamist. Väärtpaberitüüp Erinevad väärtpaberid nagu aktsia, võlakiri, fondiosak. Varrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust. Autoriseerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Vabad vahendid Konto saldo miinus broneeritud summa. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. Maksetähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress. Väärtpaberite ja raha tegeliku või börsihinna ja sellest madalama nominaalhinna vahe. Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr on laenuvõtjale aastas langev krediidist tulenevate kulude koormus, mida avaldatakse protsentides laenusummast. Kogumishoius kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, millele klient võib soovi korral juurdemakseid teha, st põhisummat võib suureneda. Clean price/ Võlakirja puhashind Hind ilma kogunenud intressideta. NAV/osaku puhasväärtus Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Väärtpaber, mille tulukus on kõikunud suurel määral, on kõrge standardhälbega. aktsia, võlakiri, valuuta jne. Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused. Mõõdab võlakirja hinna tundlikkust tootlikkuse muutusele ehk tururiski. Tootlus tuleb igal juhul parem kui kinnisvarasse jäigalt passima jäädes. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni. klient, kes on pangast laenu saanud. Viitenumber Konkreetset arvet ja sellega seotud makset iseloomustav arvukombinatsioon, mis seob müüja poolt kliendile esitatavat arvet ja selle alusel koostatavat maksekorraldust. E-arvet saab kohe tasuda, salvestada, arhiveerida või välja printida. Kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha. Kliendireiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Pärast laenu tasumist ja lepingu lõpetamist hüpoteek kustutatakse. Turg, kus väärtpaberite ost-müük lepitakse maaklerite poolt kokku telefoni teel või elektrooniliste andmevõrkude abil. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks. Ettevõtte võlakiri Ettevõtte poolt emiteeritud võlakiri. Laenugraafik Laenu tagasimaksmise graafik. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. Tarbijahinnaindeks Inflatsiooni hinnang, mis mõõdab tarbekaupade hindade muutusi. Devalvatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine. POS-terminal Elektrooniline seade, mille vahendusel saab kaupade ja teenuste eest maksta pangakaardiga. Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga.

Kuhu ja kuidas tootlikult ja turvaliselt investeerida.

. Tehingupartner/Counterpart Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Kasumiosa, mis aktsiate arvu alusel investeerijale välja makstakse Dividendide reinvesteerimine Saadud dividendid, mis investeeritakse samasse väärtpaberisse, mis genereeris neid dividende. Krediidirisk krediidi mittetasumise tõenäosus; risk, et klient ei täida lepingujärgseid kohustusi kokkulepitud tingimuste kohaselt. DRi aluseks olev väärtpaber on deponeeritud kohaliku depoopanga kaudu emitendi koduriigi depositooriumis. Sisuliselt tootlus ehk intressimäär, mida investor teeniks nii põhiosalt kui tulevikus makstavatelt kupongidelt, ostes võlakirja antud turuhinna juures ja hoides selle lõppemistähtajani. In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. Väljendatakse protsendina võlakirja nominaalväärtusest. Digitaalallkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist oluline. Tehniline analüüs Väärtpaberi või sektori analüüs, mis kasutab kauplemisandmeid, nagu mahu- ja hinnatrendid, ennutuste tegemiseks. Võlakirja puhashind/Clean price Hind ilma kogunenud intressideta. DR programmi raames on rahvusvahelisel depoopangal võimalik DR-e nende aluseks olevate väärtpaberite kaudu täiendavalt väljastada või olemasolevaid DR-e tühistada. Prospekt/Emissiooniprospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Abstraktne süsteem investoritest, vahendajatest ja emitentidest, mis võimaldab ettevõtetele finantseerimise ja investoritele investeerimisvõimaluste valiku. Ostuoptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on kõrgem kui vara hetkehind.

Kanakarja kambakas tuleb igal juhul – Kristina Kallase.

. Näiteks leping panga ja investori vahel, kus pank laenab investorile raha lühikeseks ajaks väärtpaberite tagatisel. Lepingu tingimused Kliendiga sõlmitud lepingule/ tehingukorraldusele lisatavad toote juriidilised tingimused. Refinantseerimine, soodsaim kiirlaenupakkujaid. Kupong/intressimäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Inkassatsioon Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu. Tähtaegse lepingu lõppemise või tehingu teostamise kuupäev. Väärtpaberihaldur/Custodian Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga. Sub-Custodian/alam- väärtpaberihaldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul.. Isik, kes nõustab investoreid ja võtab vastu väärtpaberite ostu- ning müügikorraldusi. Sisuliselt standardiseeritud forward, reeglina kaubeldakse börsil. Maksekorraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja. Foreign bond /välisvõlakiri Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Munitsipaalvõlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt.

LHV pensionifondid 0,39% - Investeerimine - LHV finantsportaal

. Kui ettevõtte aktisa kaupleb alla oma bilansilist väärtust võib öelda, et ettevõte on alahinnatud. Tootjahinnaindeks Statiliste andmete grupp, mida kasutatakse inflatsiooni hindamiseks hulgimüügi tasemel. Diskonteerimine Veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega. Juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt, kes vastab seadustes sätestatud eraõigusliku või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kehtestatud nõuetele. Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol. Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel.

Kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Konverteeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel. Sellise õiguse eest tuleb loomulikult maksta. Arvelduskonto Kliendi nimel avatud konto arvelduste teostamiseks ja nõudmiseni hoiuste hoidmiseks. Turuhinnaga order Väärtpaberi ostu- või müügiorder, mis soovitakse täita hetkel kehtiva turuhinnaga. Investeeringu tulususe määr, mida ettevõte teenib oma varadelt. Võlakiri, mis on emiteeritud rahvusvahelisele turule väljaspool selle riigi jurisdiktsiooni, mille valuuta on võlakirja nominaalvaluutaks. YTM kalkulatsioon eeldab, et kõik kupongimaksed reinvesteeritakse tulevikus üha ja sama tootlusega, mis ei pruugi aga võimalikuks osutuda. Kiirlaenud kuni 70 aastasele, tagatiseta väikelaenud. Börsil kasutatav väärtpaberi lühinimi. Deebetkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid kontol oleva raha ulatuses. Swap-tehing/vahetustehing Leping, mis vahetab ühelt väärtpaberilt saadava tulu teiselt väärtpaberilt saadava tulu vastu. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõde. Kvalitatiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod. Maksevahendaja Pank, mille kaudu toimub maksekorralduse edastamine saaja pangale. Maksja väärtuspäev Kalendripäev, millal maksja pank debiteerib maksja kontot maksekorralduse summa ja teenustasu osas. Värtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva. Blokeerimine Konto käsutuspiirang, mille tulemusena on panga või kliendi algatusel peatatud kliendi õigus teha kõiki tehinguid või muid toiminguid. Dematerialiseeritud väärtpaberid Väärtpaberid, mis on registreeritud elektroonilistel kandjatel ja mille hoidmine ja arveldused toimuvad elektrooniliselt. Ei võimalda arvesse võtta kupongimaksete reinvesteerimisest saadavat tulu, ega kapitalikasvu/kaotust, mis realiseerub lõppemistähtajal või võlakirja müümisel teisesel turul.

Taastuvenergia tasusid tuleb kärpida, et elektriarved.

. Standardväljavõte Pangaliidu poolt kinnitatud ja EP presidendi määrusega kinnitatud kontoväljavõte. Põhjuseks on fakt, et aja möödudes investor teenib mitte ainult oma algselt investeeringult vaid ka varasemate aastate akumuleeritud intressitulult. Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisvärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. Esindab omandiõigust ettevõttes. Ameerika tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada igal ajahetkel enne selle lõppemispäeva. Tehingut, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest spot-tehingust nimetatakse swapiks. Õiguste kogum, mille piires võib tegutseda esindatava nimel. Clearing/kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Tähtaegse lepingu kehtivuse või tehingu teostamise aeg. Väärtpaberikonto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto. Selline süsteem võimaldab inimestel kohalikku raha alati välisvaluutaks vahetada fikseeritud kursi alusel. Kõikide Suurbritannia väärtpaberitehingutega kaasneb nn. Lepingu sõlmimine Lepingu koostamine ja allkirjastamine. Amortisatsioon Põhivara väärtuse vähenemine. Kuskohast saab kindlalt laenu, väiksed laenud. DR-dega kaubeldakse ja neid arveldatakse muudel turgudel kui seda on emitendi koduriigi väärtpaberiturg. Makseta arveldus /Free of payment Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Kui investor on laenanud endale aktsiaid, siis öeldakse, et investoril on selles aktsias "lühike positsioon". Tootlust väljendatakse tavaliselt protsentides aasta baasil. stamp duty, mis kujutab endast Suurbritannias registreeritud väärtpaberitega tehtavate tehingute tegemise maksu. See viib alla võlakirjade hinna ning müügi korral kaotaks investor raha. Euroopa tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada ainult lõppemisspäeval. Võlakirja nominaalväärtus, mille emitent võlakirja lõpptähtajal tagasi maksma kohustub. aastal ülemaailmse finantsinformatsiooni edastamiseks standardiseeritud elektrooniliste sõnumite kaudu. Kaardi valdaja füüsiline isik, kellele pank on andnud kaardi kasutada. Indekseerimine Aktsiate portfelli, mille koostis vastab laialt levinud turuindeksi koostisele ja käitumisele, ostmine ja hoidmine. Väärtpaberite väljalaskmisele ja esmaslevitamisele järgnev väärtpaberite ost ja müük. Maksekäsund, mille kohaselt pank sooritab makseid kliendi kontolt ettenähtud tingimustel. Näiteks intressimaksed, boonus aktsiad, dividendid, märkimisõigused, aktsionäride üldkoosolekud jne. Lepingutasu Lepingu sõlmimise tasu. Tootlus tuleb igal juhul parem kui kinnisvarasse jäigalt passima jäädes. Samapäeva makse makse vastuvõtmise / sooritamise päev on nii maksja väärtuspäev kui saaja väärtuspäev. Noteerimata väärtpaberitega kaubeldakse OTC-turul. Välismakse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides Välisvõlakiri/Foreign bond Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Põhiosa võlg Laenukliendi viivisvõlgnevus panga ees. Selliste ettevõtete aktsiad, mis on tunutud pikaajalise ja stabiilse kasumi teenimise ja dividendide maksmise poolest. Tasu pangateenuse osutamise eest. Turukapitalisatsioon Ettevõtte või väärtpaberi turuväärtus. Elektrooniline pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis. Maksu tagasinõudmine Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine, kui selleks on seadusandlik alus, näiteks topeltmaksustamise vältimise leping

Märkused