Tingimusteta laen, laenulepingu põhi

Üürniku huvide arvestamine ei välista ega piira üürniku õigust üüri alandada ja nõuda kahju hüvitamist. Üürnik võib tagatisraha maksta kolme kuu jooksul võrdsetes osades. Vedaja võib saatjalt nõuda juhise järgimisega seotud kulude hüvitamist ning täiendava mõistliku veotasu maksmist. Teade tuleb tarbijale teatavaks teha sel viisil, et tarbija saaks oma õigustest aru. Hoidjal on õigus teha asja säilitamiseks vajalikud toimingud ise. Tasaarvestamine ei ole lubatud, kui vahetuskursid ei ole turul vabalt kujunenud.  Tasaarvestus toimub avalduse tegemisega teisele poolele. Tagatise või kinnituse saamiseni võib taganeda kavatsev lepingupool keelduda oma kohustuse täitmisest. Kui leping on kestnud üle aasta ja agendina tegutsemine on isikule olnud põhitegevuseks, peab käsundiandja agendilepingu ülesütlemisest ette teatama vähemalt kaks kuud. Agendina tegutsemine on kõrvaltegevus, kui isik ei ole agendina põhiliselt tegev või ei saa sellest enamikku oma sissetulekust. Sellest kõrvalekalduv kokkulepe on tühine.  Ühistranspordiks loetakse reisijate vedu Eestis kindlal liinil bussi, rongi, reisiparvlaeva või muu ühissõidukiga vastavalt sõiduplaanile, millega on võimalik avalikult tutvuda. Kui valikuõigus on kolmandal isikul, teeb ta valiku sellest nii võlgnikule kui ka võlausaldajale teatamisega. Asja asendamisel müüja poolt algab aegumistähtaeg asendatud asja üleandmisest ostjale. Selle õiguse kasutamisel on tal ka vedaja õigused ja kohustused. Sel juhul peavad ülekande algataja kontopidaja ja muud kaasatud kontopidajad niivõrd, kuivõrd see on võimalik, ülekandesumma tagastama. Komisjonär peab samuti tegema enda poolt võimaliku, et komitent ei kaotaks võimalikke vedaja vastu suunatud nõudeid komisjonieseme kahjustumise korral vedamise ajal. Taganemiseks loetakse muu hulgas asja tagastamist tarbija poolt taganemiseks ettenähtud tähtaja jooksul. Patsient võib nõusoleku mõistliku aja jooksul pärast selle andmist tagasi võtta. Põhivõlgnik võib nõudele esitada nii vastuväiteid, mis tal olid võlausaldaja vastu, kui ka vastuväiteid, mis tulenevad tema ja käendaja vahelisest õigussuhtest. Kui võlausaldaja nõuab kohustuse täitmist, kuid ei määra selleks täiendavat tähtaega, eeldatakse, et täitmiseks on antud mõistlik täiendav tähtaeg. Kui lepingus osaleb ühel või teisel lepingupoolel mitu isikut, võib hinda alandada üksnes kõigi ühel lepingupoolel olevate isikute poolt ja kõigi suhtes ühiselt. Kahjustamata veose väärtuseks loetakse selle väärtus vedamiseks vastuvõtmise ajal ja kohas. Väljaandja võib vastutuse aktseptimise eest välistada vastava märke tegemisega vekslile. Sama kehtib täitmise asendamise, hoiustamise või tasaarvestuse korral.

Artikkel ‹ Rubriik - Vikerkaar

. Pärast hoiustatu väljaandmist peab isik, kelle juures hoiustamine toimub, tagastama võlgnikule hoiustamise eest makstu sõltumata sellest, kas võlausaldaja on hoidmisega seotud kulud tasunud või mitte. Kindlustusandja ja kindlustusvõtja omavahelises suhtes vastutab ainult kindlustusandja. Reisikorraldaja peab rikkumise kõrvaldamiseks võtma oma kulul tarvitusele mõistlikud abinõud. Teistel eksemplaridel või veksli ärakirjal tuleb märkida, millisele eksemplarile on protest kantud. Iga eelneva vedaja pandiõigus kestab kuni viimase vedaja pandiõiguse lõppemiseni. Teate võib asendada poliisi sisust eraldi esiletõstetud märkega poliisil. Märge peab sisaldama kuupäeva ja olema veksli omaniku poolt allkirjastatud. SMS raha sidest, e-laenuabi. Rendileandja peab rentnikule mõistlikult hüvitama abinõude rakendamisest tekkinud kulud ja saamata jäänud tulu. Kohase ja mittekohase täitmise väärtused määratakse kohustuse täitmise aja seisuga. Tingimusteta laen, laenulepingu põhi. Kui pagasi hulka kuulub ohtlik asi, peab reisija teavitama vedajat selle olemasolust ning ohu üldisest laadist.  Reisija peab hüvitama tema enda poolt või tema pagasist tulenevalt vedajale tekitatud kahju. Maksevahendi abil tehtud toimingutest tuleb teatada kokkulepitud ajavahemike järel, maksevahendi omaja nõudmisel aga viivitamata. Kui müüjal on kohustus asi ostjale saata, ei hakka garantiitähtaeg kulgema enne asja ostjale üleandmist. Lepingu täitmist võib alustada pärast tarbija sellekohast nõusolekut. Üürileandja peab andma tagatise andmiseks mõistliku tähtaja. Kui teade esitatakse pärast veose üleandmist, peab see olema tehtud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Rentnik ei pea neid abinõusid taluma, kui nendega kaasneksid tagajärjed, mis ei ole rendileandja õigustatud huve arvestades põhjendatud. Sõiduki kindlustus, kütus, hooldus või ühistranspordi piletid moodustavad kõik üsna suure summa. Reisija võib anda reisikorraldajale rikkumise kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja. Saatja nõudmisel allkirjastab vedaja veokirja. Kontopidaja ei või nõuda käsundiandjalt tasu kontoväljavõtte ega selle edastamise eest. Kui seadusliku esindaja otsus kahjustab ilmselt patsiendi huve, ei või tervishoiuteenuse osutaja seda järgida. Laokirjale tehakse märge asja kättesaamise kohta. Ta vastutab ka kohustuse rikkumisest tulenevate tagajärgede, eelkõige viivise ja leppetrahvi maksmise ning kahju hüvitamise eest, samuti lepingust taganemise või lepingu ülesütlemisega seotud kulude hüvitamise eest. Tähtajalise seltsingulepingu võib üles öelda üksnes mõjuval põhjusel. Kindlustusandja peab lepingu ülesütlemisest üks kuu ette teatama. Tähtaja järgimiseks piisab taganemisavalduse ärasaatmisest tähtaja jooksul. Abinõude kohaldamist võib nõuda rikkuja kulul, välja arvatud juhul, kui see oleks ebamõistlik. Tarbija taganemise korral kannab asja tagastamise kulud pakkuja.  Pakkumise võib edastada tarbija faksile ja telefoni automaatvastajale või elektronpostiaadressile üksnes tarbija eelneval nõusolekul. Sel juhul ei osale teised seltsinglased seltsingu juhtimises.

Blogi ‹ Rubriik - Vikerkaar

. Laenud kus ei ole vaja kontoväljavõtet, laenude refinantseerimine kinnisvarata. Kui lepingust ei tulene teisiti, võib võlausaldaja nõuda kohustuse täitmist kohustuse täitmise tähtpäeva või kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtaja möödumisel. Tarbijale tuleb viivitamata teatada igast intressimäära muutmisest. Kui võlausaldaja ei ole teate saamisest kolme kuu jooksul keeldunud kohustuse ülevõtmise nõusoleku andmisest, loetakse nõusolek antuks. Patsiendi varem avaldatud või eeldatav tahe tuleb vastavalt võimalustele selgitada välja patsiendi omaste kaudu. Pandiõigusega on tagatud majutusettevõtte pidaja nõuded, mis on tekkinud seoses majutamiseks kasutatavate ruumide külastaja kasutusse andmise, külastajale osutatud teenuste ja külastaja majutusettevõttes viibimisega seotud muude kuludega. Kui veost ei ole üle antud, algab aegumistähtaeg päevast, mil veos oleks tulnud üle anda. Agendil on õigus agenditasule ka lepingute eest, mis sõlmiti isikuga, kellel agendi tegevuse tulemusena tekkis käsundajaga püsiv ärisuhe selliste lepingute sõlmimiseks, mida tavaliselt vahendas või sõlmis agent. Pagas ei hõlma asju, mida veetakse kaubaveolepingu alusel. Vedaja võib lisaks veotasule ja seisurahale nõuda tema poolt veosele tehtud kulutuste hüvitamist, mida ta vastavalt asjaoludele võis mõistlikult vajalikuks pidada. Kindlustusandja peab vastavalt tema juhistele kantud kulud hüvitama ka juhul, kui need ületavad koos muu hüvitisega kindlustussumma. Mõjuval põhjusel võib kumbki pool nõuda asja või dokumendi ettenäitamist või sellega tutvumise võimaldamist muus kohas.  Asja või dokumendi ettenäitamise või tutvumisega seotud riisiko ja kulud kannab ettenäitamist või tutvumist nõudnud isik. Dokumentide kättesaamist peab tõendama kindlustusandja. Lepingus tuleb märkida krediidivahendaja tasu protsentides krediidi netosummast või netohinnast. Maksekäsundi tagasivõtmiseks peab käsundiandja teatama sellest käsundisaajale. Maksekäsundi lõppemise piirangud  Maksekäsund ei lõpe käsundiandja, käsundisaaja ega maksekäsundi järgi soodustatud isiku surmaga ega pankroti väljakuulutamisega.. Kinnitamisega võtab akreditiivi kinnitanud kontopidaja lisaks akreditiivi avanud kontopidajale kohustuse täita akreditiiv vastavalt akreditiivi tingimustele. Üürilepingusse astunud abikaasa või perekonnaliige vastutab üürniku pärijaga solidaarselt üürilepingust tulenevate kohustuste eest, mis on tekkinud enne üürniku surma. Sellise kahju olemasolu eeldatakse, kui lepingu lõppemise tõttu jäi agent ilma agenditasust, mida ta oleks saanud agendilepingu jätkamise korral, võimaldades samal ajal käsundiandjale agendi tegevusest tulenevalt olulist sissetulekut. Märge peab sisaldama kuupäeva ja olema tšeki omaniku poolt alla kirjutatud. Sel juhul peab töövõtja eelarve olulisest ületamisest tellijale viivitamata teatama. Hoidja võib asja tagastada hoiuleandjale. Lastikiri on kaubaväärtpaber. Kui leping on kestnud üle kahe aasta ja agendina tegutsemine on isikule olnud põhitegevuseks, peab käsundiandja agendile lepingu ülesütlemisest ette teatama vähemalt kolm kuud

Märkused