Tegemist on Rahapesu tõkestamise seaduse poolt ette nähtud protseduuriga, mis on vajalik oma isiku tõestamiseks

Reformierakond | Parem tulevik!

. Kasuks tuleb varasem töökogemus notaribüroos või eraõiguse valdkonnas. Täpsem info pakutava ametikoha ja esitatavate nõudmiste kohta asub. Täpsem info käimasoleva konkursi kohta:  Euroopa Kohtu kohtujuristi kandidaat Välisministeerium on välja kuulutanud avaliku konkursi Euroopa Liidu kohtujuristi kandidaadi leidmiseks. Täpsem info:  Legal Services OÜ otsib oma meeskonda juristi.

Privacy - EML

. Tööandjana austame Eesti seadusi, väärtustame mitmekesisust, julgustame inimesi avaldama oma arvamust, kaasame töötajaid neid ja keskust puudutavatesse protsessidesse ning austame töö ja eraelu tasakaalu põhimõtteid. Avaliku teenistusena mõistetakse töötamist riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuses. Kui süüdimõistetu teeb üldkasulikku tööd muust tööst ja õpingutest vabal ajal, ei tohi selle kestus ületada nelja tundi päevas. Tegemist on Rahapesu tõkestamise seaduse poolt ette nähtud protseduuriga, mis on vajalik oma isiku tõestamiseks. Avalik sektor – avaliku sektori asutusi saab jagada omaniku liigi alusel kas riigile või kohalikule omavalitsusele kuuluvateks asutusteks. Kuusalu Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkurssi, millega ootab oma kollekttivi juristi-väärteomenetlejat. . Täpsem info antud konkursi kohta avaneb lingil:  Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda kuulutas välja konkursid vanemjuristi ja sekretäri ametikoha täitmiseks. Kuulutuse täispikk tekst avaneb eraldi failina: Töökoha eesmärk on Finantsinspektsiooni juriidiline teenindamine, haldusmenetluste läbiviimine ning regulatiivse raamistiku kujundamine. Avalik teenistus on osa avalikust sektorist. Eestis jagatakse valitsussektor kolmeks allsektoriks: keskvalitsus, kohalikud omavalitsused ja sotsiaalkindlustusfondid. Notaribüroo juristi peamised tööülesanded on lepingute koostamine ja klientide nõustamine. Lektori tööülesannete hulka kuulub õppetöö läbiviimine taseme-ja täiendusõppes ning osalemine teadus-ja arendustegevuses. Täpsem info konkursi kohta:  Tartu Ringkonnakohus kuulutas välja avaliku konkursi kohtujuristi ametikohale tsiviilkolleegiumis. Ühele päevale vangistusele vastab neli tundi üldkasulikku tööd. Täpsem info avaneb lingil: AS Tallinna Vesi otsib õigusteenistuse osakonda tähtajalisele kohale õigusteenistuse juhti. Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt e-posti aadressile [email protected] Kasvame koos nii Eesti  kui ka Euroop tasemel spetsialistiks. Täpsem info konkursi kohta:  Maksu- ja Tolliamet ootab oma meeskonda revidenti. Ametikoha eesmärk on vähendada maksupettusi kütuse valdkonnas. Täpsem info: TVK_juhataja konkurss Eesti Inimõiguste Keskus on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon, mille missiooniks on luua koostöös heade inimeste ja partneritega iga inimese inimõigusi austav Eesti. Täiendav info: BIGBANK AS otsib enda meeskonda Tallinna kontorisse juristi. Täpsem info tööpakkumise kohta:  Ametikoha eesmärk on maksuvõlgade ning muude rahaliste nõuete sissenõudmine ning asutuse esindamine teiste isikute ja ametiasutuste ees sissenõudmise menetlusega seotud toimingutes. Täpsem info antud konkursi kohta avaneb lingil:  IF Kindlustus otsib oma meeskonda vastavuskontrolli juhti. Samuti on avaliku sektori osana väljaspool valitsussektorit Eesti Pank. Täpsem info antud konkursi kohta avaneb lingil:  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on kuulutanud välja konkursi õigusosakonda õigusnõuniku leidmiseks. Täpsem info konkursi kohta:  Notaribüroo Tartus otsib juristi/notari asendajat. Täpsem info tööpakkumise kohta avaneb Jurist ja sekretär-registripidaja – Jõhvi notar Kristel Jänese Märtsikuus Jõhvis avatavasse notaribüroosse vajatakse juristi ja sekretäri-registripidajat. Oluline on see, et eelarve kajastaks reaalselt ja täpselt sinu rahalist olukorda ning aitaks sul kõigel paremini silma peal hoida. Täpsem info avaneb eraldi aknas:  Tallinna Ülikool võtab rahandusosakonda tööle riigihangete spetsialisti, kelle tööülesanded on riigihanke protseduuri korrektne ja ülikooli huvidele vastav läbiviimine. Väärteo aegumine uueneb isiku kinnipidamisest või tema ilmumisest kohtuvälise menetleja juurde või kohtusse, samuti sama teo kohta kriminaalmenetluse lõpetamisel. Täpsem info:  Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustusosakonda otsitakse nõunikku. Nimetatud asutuste gruppi tähistatakse „muu avalik sektor“ mõiste all. Juristi praktikandina on Sinu peamiseks ülesandeks: õiguslike arvamuste koostamine, lepingute ja muude õiguslike sisuga dokumentide koostamine. Täpsem info avaneb lingil:  Sotsiaalministeerium otsib initsiatiivikat õigusnõunikku. Nõutav õigusteaduse magistrikraad ja vene keele oskus. Täpsem info: Tervise Arengu Instituut otsib oma meeskonda lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks juristi, kelle peamine ülesanne on riigihangete korraldamine ja nõustamine ning nendest tulenevad kohustused. Kuriteo aegumine uueneb isiku kinnipidamisest või süü ülestunnistamisele ilmumisest. Täpsemalt:  As Go Group võtab tööle juristi assistendi, kelle põhiülesandeks on juristi assisteerimine AS-i Go Group kontserni kuuluvate ettevõtete õigusalasel teenindamisel. Avaldused peavad olema täidetud inglise või prantsuse keeles, kasutades Euroopa Nõukogu veebiavaldust nende kodulehel  . Hankespeatsialistil avaneb võimalus valmistada ette Sotsiaalministeeriumi hankeid ja teha nendega seotud menetlustoiminguid riigihangete registris, osaleda Eesti EL eesistumise hangete ettevalmistamisel ja töötada koos valdkonnas tunnustatud ekspertidega. Creditstar laenud: kiirlaen & personaalne laenukonto eraisikule 31. Vajadusel oled Sa valmis esindama ettevõtet kohtus ja teistes ametiasutustes. Kuriteo aegumise arvestamist alustatakse sel juhul tema kriminaalasjas menetlustoimingu tegemisest või uue kuriteo toimepanemisest. märtsiks e-posti teel aadressile [email protected] märksõnaga „Euroopa Prokurör“. Täpsem info kandideerimise kohta: SIIN. SA Keskkonnaõiguse Keskus otsib juristi, kelle peamisteks ülesanneteks on klientide nõustamine ja analüüside koostamine. EPIKoja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. Valitsussektor – valitsussektor hõlmab avaliku sektori üksusi, keda ei loeta turutootjateks ja keda finantseeritakse peamiselt kohustuslike maksete abil, mida teevad teistesse sektoritesse kuuluvad üksused. Kuulutuse täispikk tekst avaneb peale vajutades eraldi aknas:  Sisekaitseakadeemia on kuulutanud välja konkursi justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli lektori leidmiseks. Panga väline laen, laenutaotluse aastane sissetulek. Põllumajandusamet otsib oma meeskonda juristi, kelle peamisteks ülesanneteks on riigihangete, haldus- ja väärteomenetluse haldamine ning toimingute läbiviimisel ameti töötajatele õigusabi andmine. Vaata lähemalt ja kandideeri k.a siit: [email protected] Tallinna Linnatranspordi AS ootab oma kollektiivi Tallinna Linnatarnspordi Aktsiaselts on Tallinna linnale kuuluv ühistranspordiettevõte, kelle põhitegevuseks on bussi-, trolli- ja trammiliiklusteenuste osutamine. Analüüsid haldusmenetluse kohtupraktikat ja teed sellest tulenevalt ettepanekuid töö parendamiseks. Selle saavutamiseks viib Rahandusministeerium läbi vajalikke uuringuid ning töötab välja sellealaseid metoodikaid, juhendmaterjale ja ühtseid põhimõtteid. Kandideerimse tähtaeg on: . Korraga ärakantava vangistuse või aresti kestuse või rahalise karistuse osade suurused määrab kohus. Sa kaitsed ettevõtte huve õiguslikes küsimustes lepingueelsetel ja lepingu täitmise käigus toimuvatel läbirääkimistel. Täiendav info: Themis Õigusbüroo otsib enda meeskonda uut liiget  juristi assitenti kohale. Kasuks tulevad väga head teadmised maksundusest ja majandusest. Kandidaadilt eeldatakse juriidilist haridust ja kogemusi. Täpsem info käimasoleva konkursi kohta: . Koostad ameti siseselt vajalikud korrad ja juhendid ning tagad menetluste käigus koostatud dokumentide juriidilise korrektsuse. Ametikoha eesmärk on arendada töötervishoiu ja tööohutuse valdkonda Eestis, panustada töötaja tervisekahjustuse ennetustegevustesse ja aidata kaasa tööelu kvaliteedi tõusule. Täpsem info pakutava ametikoha kohta avaneb eraldi aknas:  Maksuamet värbab juristi, keda huvitab töö keerulisemate maksejõuetusjuhtumitega maksuvõlgade sissenõudmise valdkonnas. Täiendav info: Finantsinspektsioon otsib juristi rahapesu tõkestamise üksusesse. Täpsem info konkursi kohta: TV Vanemjurist. Täpsem info:  Juristi ülesandeks on õigusaktide muudatuste ettevalmistamine ja analüüs; Euroopa Kohtu eelotsuste taotluste analüüs, vajadusel Eesti positsioonide koostamine; siduva eelotsuse taotluste menetlemine ja teiste struktuuriüksuste nõustamine. veebruariks  e-posti aadressile [email protected] märgusõnaga “Maksuaudiitor”. Saada CV, motivatsioonikiri ja palgasoov e-posti aadressile [email protected] Täpsem info:  Sotsiaalministeerium on kuulutanud välja konkursi õigusosakonda juristi leidmiseks. Sa töötad välja sõlmitavate lepingute ja muude õigusliku iseloomuga dokumentide projekte, annad nende kohta õigusliku hinnangu ja teed ettepanekuid, olles sealjuures lahendustele orienteeritud. Täpsem info käimasoleva konkursi kohta avaneb lingil: Finantsinspektsioon otsib finantsteenuste järelevalve divisjoni juristi. Täpsem info käimasoleva konkursi kohta avaneb lingil:  Maksu-ja Tolliamet otsib oma meeskonda juhtivrevidenti kütuse töögruppi. Üks kohtujuristi ametikoht kuulub täitmisele pärast konkursi lõppu ja teise ametikoha eeldatav täitmise aeg on käesoleva aasta oktoobris. Täpsemalt saate kuulutusega tutvuda siin:  Sotsiaalministeerium otsib oma tiimi hankespeatsialisti. Kandideerida võib ka personaliotsingu portaali CV- Online`i kaudu. Avalikus teenistuses on hõivatud ligikaudu viiendik avaliku sektori töötajaskonnast. Lisainfo Tallinna Transpordi AS otsib oma meeskonda hankespetsialisti. Nad esindavad tööandjat kohtus, tegelevad vaiete menetlemise ja kaebuste lahendamisega. United Partners otsib oma meeskonda juristi. a e-posti aadressile [email protected] märksõnaga „ÕAT jurist” või kandideerides personaliotsinguportaali CV-Online kaudu. Kuulutuse täispikk tekst avaneb:  Maksu-ja Tolliamet ootab oma meeskonda juristi, kelle on huvi töötada maksuvõlgade sissenõudmise valdkonnas ja kes on valmis tegelema tavapärasest keerukamate võla sissenõudmise juhtumite lahendamisega. Tegemist on Rahapesu tõkestamise seaduse poolt ette nähtud protseduuriga, mis on vajalik oma isiku tõestamiseks. a e-posti aadressile [email protected] märksõnaga “tõlkekorralduse nõunik” või kandideerides personaliotsinguportaali CV-ONline kaudu. Ametikoha ametijuhendiga saab tutvuda aadressil. Arvestatud päevamäära suurus ei või olla väiksem kui miinimumpäevamäär. Notaribüroo sekretär-registripidaja tööülesanneteks on büroo asjaajamise korraldamine, klientidega suhtlemine ja notari registri pidamine. Täpsem info kandideerimise kohta:  Evelin Jõgar Õigusteenused OÜ on Tartus asuv õiguspraksis, mis keskendub oma tegevuses väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ning korteriühistute probleemide lahendamisele. aastal ja töötada koos valdkonnas tunnustatud ekspertidega. Töö asukoht on Jõhvi, Ida-Virumaa. Täpsem info:  Sotsiaalministeerium otsib tööelupoliitika peaspetsialisti. Põhjalikum info tööpakkumise kohta:  Keskkonnaministeeriumi õigusosakonnas leiab tööd juristi asendaja, kes soovib oma nõu ja jõuga kaasa aidata Eesti keskkonnaõiguse arendamisele ja parendamisele ministeeriumi töökas ja motiveeritud meeskonnas. Täpsema info tööpakkumise kohta leiate:  Täitmisele kuulub üks tsiviilasjadele spetsialiseerunud kohtujuristi ametikoht Viljandi kohtumajas määramata ajaks. Täpsem info käimasoleva konkursi kohta avaneb lingil:  Tartu Maakohtu esimees kuulutas välja avaliku konkursi ühe kriminaalasjadele spetsialiseeruva kohtujuristi ametikoha täitmiseks Valga kohtumajas.

Kandideerimise tähtaeg on. Täpsem info:  Advokaadibüroo Luberg ja Päts otsib oma tegusasse kollektiivi juriidilist assistenti. Täpsemalt:  Sotsiaalministeerium otsib töökeskkonna poliitika peaspetsialisti. Kohus võib päevamäära suurust vähendada erandlike asjaolude tõttu või suurendada süüdimõistetu elatustasemest lähtudes. Täpsem info käimasoleva konkursi kohta:  Jurist – Eesti Energia Eesti Energia õigusteenistuse liikmena on Sinu ülesandeks Enefit Energiatootmise õigusalane teenindamine. Täpsustavate küsimuste korral võta ühendust meilil [email protected] või kirjuta Facebook’is @HUGO.legal

Märkused