Tee endale selgeks, mida sa soovid oma rahalises elus saavutada

Anne & Stiil - "Tee endale selgeks, kas sa ei taha üldse.

. Argumentatsiooni reegleid järgides ei teki ealeski tunnet, et sa ei suuda nii palju kirjutada, nagu vaja oleks. Tegelastevahelistest suhetest võib mõndagi õppida. Selline probleem, et sa ei tea, mida kirjutada,kerkib päevakorda ainult siis, kui sul puudub peamõte ja selgus, kuidas oma peamõtet lugejale selgitada. Argumenteerimisoskus on arutleva kirjandi juures väga oluline, sest teadupoolest annab terviklik arutluskäik peaaegu poole riigieksamikirjandi punktidest. Igas kooliastmes leitud sõbrad moodustavad hilisema sõpruskonna, kes aitab töö leidmisel või rasketel hetkedel. Sigatüüka kooli atmosfäär oli fantastiline. Kuna olen naissoost, mõtlen just enda vaatevinklist, meestel/poistel võivad olla teised eelistused ja üldiselt on igalühel ju oma vaatenurk elule. Vormista see nüüd lõiguna, s.t jäta selgitavad märkmed argumentatsiooni osade kohta eest ära. Nagu näed, mõtlesin välja olukorra, mis tekitaks väikese pinge ja annaks ühtlasi mõista, et meil kõigil on õnnest erinev arusaam. Seda võid teha nimekirja koostades või endale küsimusi esitades, mõtteskeemi joonistades. Nüüd saad oma kirjandi peateesi sõnastada, see on sinu kirjandi peamõte, mille õigsust on nüüd vaja lugejale igakülgselt põhjendama asuda. Nii et kõigepealt tuleb küsijal selgeks teha mõisted, siis saab edasi selgitada. Et see oleks lihtsam, kirjuta ta üles niisugusel kujul: Oma kirjandiga tahan lugejale selgeks teha, et Harry Potteri sarja raamatud on minu lapsepõlve lemmikraamatud. Enesetundmine tähendab, et ma tean, millised on minu tugevad ja nõrgad küljed. Esmalt oleks vaja määratleda, kellest ja kellele kirjutatakse. Minu sissejuhatus: Küsisin kord vanaemalt, mis on tema arvates õnn. Tegin seda selleks, et lugeja ei viskaks kohe tööd kõrvale, kui peab jälle üht tavapärast klišeelikku algust lugema. koondamishüvitis = kindlustushüvitis.

– Armastuse teemaline blogi

. Selleks, et sinna jõuda, vajasin kahtlemata plaani ning teadmisi iseendast. Pane kirja raamatud, mis on sulle ühel või teisel moel lapsepõlves rõõmu valmistanud. Kas ühisrahastusega võib saada rikkaks?. Niisugune teeskava on täiesti ammendav paraja pikkusega kirjandi kirjutamiseks. Valminud mõttekogumit silmitsedes saad püstitada oma kirjandile põhiteesi ehk leida oma kirjandi peamõtte.

Kriisiolukordadeks valmistumine koos pere ja kogukonnaga.

. Arvasin, et õnnelik olemiseks on vaja heapalgalisttöökohta, oma kodu, perekonda ja elu armastust, palju sõpru ja tuttavaid. Nii jääb teksti lugenud inimesele kogu tööst parem mulje. Minu antud lingilt on ka leitav, mis tingimustel Töötukassa maksab. Arutleva kirjandi ülesehitus ja selle kirjutamise etapid Selles osas pööran kuulaja tähelepanu sellele, kuidas ettevalmistav töö viib teeskava koostamiseni ning missugused olulised etapid tuleb enne mustandi kirjutamist kindlasti läbida. Nüüd oleks aeg teha probleemi kohta väike ajurünnak ja koguda mõtteid. Leia tõestusmaterjali lõikude tuumlausetele ehk peateesi alateesidele. Kursuseid, koolitusi korraldatakse. Kirjandiga algust tehes uuri kõigepealt pealkirja ning leia selles peituv probleem. Kuna kogu elu on üks suur õppimine, on sellest teadmisest tulevikus palju kasu. Mina peaksin ilmselt oma viimase teesi asukohta muutma ning viima selle alguse poole. Kirjuta sissejuhatus ja lõppsõna kõige viimasena. See teadmine määrab tulevikus elukutsevaliku, minu terviseprogrammi ja isiksuse need küljed, mida oleks vaja arendada, et oma elu võimalikult edukalt elada. Proovi nüüd need märksõnad kuidagi liigitada. Teeskava on sinu kirjandi selgroog. Tee endale selgeks, mida sa soovid oma rahalises elus saavutada. Erinevates tundides õpin end eri tahkudelt tundma. Järjesta oma teesid nii, et kõige parema tõestusmaterjaliga teesi jätad viimaseks. Vaata, kas peaksid nende lõikude järjekorda muutma ning seda, et nad omavahel seostatud oleks. Leia tõestusmaterjali oma peamõttele ehk kirjandi peateesile. Nii on selgem ülevaade olukorrast ja võib julgesti asuda lõike formuleerima. Käibetõdesid annab edukalt valada hoopis teise vormi, nii et nad oleksid veidigi huvitavamad. Siit väike moraal: mõtle kirjandit alustades järele, kas sa ei korda jälle mitte käibetõdesid, mida oled kuskilt kuulnud. Kirjuta nende juurde märksõnu, mis sulle nendes raamatutes konkreetselt meeldis. t et sa jätad viimaseks täiuslikkuseni lihvitud lõigu. Algsed seksuaalteadmised ja algtõed perekonnast kuuluvad kooliprogrammi. Saan tead, millised on minu eelistatud õpiviisid. Niisiis, sinu kirjandi oli: Minu lapsepõlve lemmikraamatud on Harry Potteri sarja raamatud. Kui said vastuseks, et koolis saad vajalikud oskused ja teadmised, et elus toime tulla, saad oma kirjandi peamõtteks Nüüd pead hakkama oma peamõtet tõestama ja selleks on otstarbekas koostada teeskava. Siin on rõhuasetus kahel sõnal – Mõttekäik võiks olla selline. Kuna tegu on töötasuga, siis otse loomulikult arvestatakse ka töötuskindlustus. Kui üleminek ühelt argumentatsioonilt/lõigult teisele tundub liiga järsk olevat, kirjuta sinna vahele lühike sidelõik, mis aitab sujuvamalt ühelt mõttelt teisele üle minna. Teesid jagunevad peateesiks ja alateesideks, millel omakorda on alateesid. Õpilasena küsisin loomulikult endalt ka seda, kas kool suudab mind eluõnneks ette valmistada ja igakülgselt mõtteid heietanud, sain vastuse, et suudab küll. Sihukest putru nagu sinul siin kirjas, ei olegi võimalik ära süüa. Elu alustamis laen, kiirlaen rahaotsekätte. Esimene armastus leitakse sageli koolis. Kui mõtled kohe, et kool ei tee õnnelikuks või teeb õnnelikuks ainult väheseid, siis esitagi hoopis küsimus: Sinu peatees, kirjandit läbiv mõte on siis järgmine:Selle teesi igakülgne põhjendamine ongi nüüd sinu kirjandit läbivaks teljeks. Niisiis pidin oma õnne valemi ise kirjutama.     Koolis õpin end igakülgselt tundma. Kooli õppeprogramm on piisavalt mitmekülgne selleks, et teada saada, millised on minu võimalused ja mida peaksin tegema, et oma unistusi täide viia. Koosta nüüd terviklikud argumentatsioonid kõigi oma teeskava punktide kohta. Antud juhul tuleb esmalt küsida näiteks, mis teeb sind õnnelikuks. Sõnasta oma tõestusmaterjal alateesidena, mis moodustavad sinu kirjandi lõikude tuumlaused. Kirjanduse õpetaja juhatab mind raamatute juurde ja ütleb ka, et mul on andi sõnu ritta seada. Vasta sellele võimalikult üksikasjaliselt ning ära mõtle seejuures ainult antud hetkele, vaid ka tulevikule. Matemaatikas selgub, et kui tahan tulevikus perekonna eelarve tasakaalus hoida, pean protsendi olemusse põhjalikumalt süüvima. Optimaalne tekkinud liigendus võiks olla niisugune – põnev sündmustik, huvitavad tegelaskujud, mitmekülgsed inimsuhted, fantastiline Sigatüüka kooli atmosfäär, raamatu põhjal valminud film. Tegelikult on see tees, mida tuleb nüüd omakorda argumenteerida. See teadmine määrab tulevikus elukutsevaliku, minu terviseprogrammi ja isiksuse need küljed, mida oleks vaja arendada, et oma elu võimalikult edukalt elada.Erinevates tundides õpin end eri tahkudelt tundma. Teeskava koosneb , mille abil kavatsed tõestada, et kool muudab sind õnnelikuks. Võid probleemi endale küsimusena või küsimustena mustandisse üles kirjutada. Siin pea silmas ka adressaati – kellele kirjutad. Potteri teoste sündmustik on väga põnev. Töötukassa hüvitab ka erinevate hüvitiste liikide osas vastavalt töötatud ajale ja töötuskindlustusstaazile. Kaskokindlustuse sõlmimise kohustus puudub ning auto registreeritakse kohe taotleja nimele. Temast ja inimestest rääkimine vajab juba üldistamist, sest tead ju isegi, et igaühe jaoks on õnn erinev. 😉 Koondamistasu maksab tööandja, koondamishüvitist töötukassa. Teeskava koostamine või oma tõestuskäigu punktidena üleskirjutamine on äärmiselt vajalik tervikliku arutleva kirjandi loomiseks. Saad alateeside alateesid, mis moodustavad sinu lõikude tõestusmaterjali. Ründa oma aju edasi, täienda mõtteskeemi kõigega, mis sulle raamatu juures meeldis. Iga alltees moodustab ühe lõigu tuumlause. Viimaseks jätan lõigud sõprade ja armastuse kohta ja enne seda kirjutan , milles viitan, et koolielu ei koosne ainult tundidest, vaid ka vahetundidest ning muudest ühistest ettevõtmistest, mis lisavad vürtsi teadmiste omandamisele. Koostan näidiseks argumentatsiooni oma teeskava esimese punkti kohta: Näidis: Enesetundmine tähendab, et ma tean, millised on minu tugevad ja nõrgad küljed. Usun, et nüüd oled jõudnud küll niikaugele, et koostada. Piilusin vahepeal TLS-i sõnastust. Siit saad oma kirjandi peamõtte, mis läbib su tööd punase niidina. Raamatutest on valminud suurepärased ekraniseeringud. Seda muidugi juhul, kui leitakse piisaval tõestusmaterjali. Endast on lihtsaim rääkida, sest igaüks, kes vähegi õnnelik olnud, teab ju, mis teda õnnelikuks teeb. Teeskava punktid korrektselt sõnastatuna on minu. Sõnasta probleem küsimusena. Elad üürikorteris? Hangi kindlustus!. Lugeda eelmist postitust nii: koondamistasu = koondamishüvitis. Kui saad hakkama teeskava koostamisega ja valdad argumentatsiooni, saad arutleva kirjandi kirjutamisega hakkama ikka küll. Oletame, et saad vastuseks, et sinu lapsepõlve lemmikraamat olimõni raamat Harry Potteri sarjast. Seejärel asun tõestama, et jah, tõepoolest saan koolist kaasa vajaliku pagasi õnnelikuks saamiseks. Sinu vastus ongi kirjandit läbiv mõte, peamine tees, mida hakkad nüüd tõestama. Mina alustan oma kirjandit sissejuhatuses just nimelt selle kõige vaatlusega, mis mind õnnelikuks võiks muuta. Osadelt tasudelt peetakse kinni, osadelt mitte. Võib pöörduda lastevanemate, haridusministri, õpetajaskonna, tüütult vastu vaidleva puberteetiku või lihtsalt tavalise väljamõeldud aruka arvamusveergude lugeja poole.

t koostan iga teesi kohta tervikliku argumentatsiooni. Kogu nüüd mõtteid selle kohta, kuidas sa sellele küsimusele vastaksid.. Teoses on terve galerii värvikaid tegelaskujusid. Sõnasta oma peamõte nüüd teesina – jutustava lausena, milles väidad midagi probleemi kohta. Leia probleemile lahendus teesi näol. Minu teeskava näeb välja selline: Koolis õpin end tundma. Kirjandi teema on „Minu lapsepõlve lemmikraamat“. Võib rääkida endast, kellestki temast või veel rohkem üldistada ja kirjutada inimestest üldiselt. Valminud teeskava võid täiendada veel alateesidega ehk märksõnadega selle kohta, millist tõestusmaterjali igas lõigus kasutad

Märkused