Taotlejal ei tohi olla märke kiirlaenude kasutamisest ega võlgnevusi (tasumata arveid) kohtutäiturite ning inkassode ees

Hankija võib koguda ja edastada hankelepingu sõlmimise teated ühe kvartali jooksul sõlmitud hankelepingute kohta korraga. Hoonestatus tähendab olemasolevat ja elamiseks kasutusvalmis elamut. Taotlejal ei tohi olla märke kiirlaenude kasutamisest ega võlgnevusi (tasumata arveid) kohtutäiturite ning inkassode ees. Tegevused ei tohi alata enne taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Menetlusosalisel, kes ei saa eesti keelest aru, on õigus anda seletusi ja esineda vaidlustuse läbivaatamisel tõlgi või eesti keelt oskava esindaja vahendusel. Minikonkursi korraldamisel võib hankija nõuda pakkujal aastase netokäibe olemasolu summas, mis ei või olla suurem kui sama raamlepingu alusel samal ajal täidetavatest hankelepingutest kõige suurema hankelepingu kahekordne eeldatav maksumus. Füüsilisest isikust volitatud isiku arveldusarvele toetust ei maksta. Küsimused ja vastused kantakse protokolli. Volitatud isik saab taotleja eest E-toetuse keskkonnas taotluse allkirjastada. KIK kontrollib hoonestust maa-ameti kaardirakenduse abil, ehitisregistri, kohaliku omavalitsusüksuse info alusel või kohapeal olukorraga tutvudes. Kui kinnistu joogivee- ja kanalisatsioonitorustik asuvad eraldi kaevikutes ning on erineva pikkusega, lähtutakse toetuse suuruse määramisel pikemast torustikust.

Toetus ettevõtja tootearenduseks – Riigi Teataja

. Samuti tühistab KIK juba deklareeritud tulu Maksu- ja Tolliametis toetuse saanud isikutel, st seda toetust ei arvestata enam saadud tulu hulka. Toetust ei ole võimalik taotleda alles ehitamisjärgus või muul põhjusel pooleli oleva, hoonestamata või elamuna mittekasutatavale hoonele. Abikõlblikkuse perioodil peavad kõik projekti tegevused olema ellu viidud ja teenusleping sõlmitud. Vaidlustuskomisjoni liikmete hulgast nimetab Vabariigi Valitsus vaidlustuskomisjoni juhataja, kes esindab ja juhib vaidlustuskomisjoni. Saadud nõuandeid võib kasutada riigihanke kavandamisel ja korraldamisel tingimusel, et see ei moonuta konkurentsi. Juhendmaterjalis välja toodud maksumuse hindasid korrigeeriti ühikuhinna määramisel Statistikaameti ehitushinna indeksi alusel ja täiendavalt lisati käibemaksu osa. Ei, liitumispunkti rajamiseks toetust ei anta. Pakkuja vastab hankijale samas vormis kahe tööpäeva jooksul teate saamisest arvates, kas ta on arvutusvea parandamisega nõus. Kui hankelepingu täitmisega seotud riskide tõttu on vajalik aastakäibe nõude määramine suuremas summas, peab hankija seda riigihanke alusdokumentides põhjendama.

Hankija kuulutab ideekonkursi võitjaks žürii hinnangul parima ideekavandi esitanud osaleja. Vajadusel tuleb konsulteerida vee-ettevõtja või KOViga. aastal koostatud „Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks“, kus on välja toodud kogumismahutite materjalide ja tööjõukulude maksumused.   Kui volitatud isik on juriidiline isik, kellele soovitakse toetus välja maksta, siis E-toetuse keskkonnas „Taotleja“ lehel taotlejat makse saajana ei märgita. Hankija on kohustatud viima kõik oma riigihanke käigus tehtud otsused kooskõlla vaidlustuskomisjoni jõustunud otsusega. Enne rahastamise otsuse tegemist ei tohi alustada ehitustöödega. Lisaks käesolevas peatükis sätestatud nõuetele võib hankija kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse korra määramisel lähtuda ka teistest käesoleva seaduse sätetest. KIK ei maksa tulumaksu tagasi eraisikule, kui vee-ettevõtja on eraisiku eest taotleja olnud. KIK kontrollib hoonestust taotluse hindamisel maa-ameti kaardirakenduse abil, ehitisregistri, kohaliku omavalitsusüksuse info alusel või kohapeal olukorraga tutvudes. Žürii võib hankija kaudu edastada ideekonkursil osalejatele küsimused protokolli kantud selgitamist vajavate asjaolude kohta. Hankijal on keelatud pidada hankemenetluse käigus läbirääkimisi pärast läbirääkimiste lõpetamise kohta teate esitamist. Kogumismahuti ümberehitamise all mõeldakse olemasoleva kogumismahuti väljavahetamist uue vastu, mitte olemasoleva parandamist. KIK sellekohaseid eraisiku ja ühistu vahelisi kokkuleppeid ei küsi, taotlejaks ja toetuse saajaks on konkreetne eraisik.   Liitumine toimub kinnistu, mitte isiku põhiselt, seega probleemi ei ole. Arvestades vee-ettevõtjate huvi ja majanduslikku tulu täiendavate liitujate saamisel on senine valdav praktika, et liitumistasu ei võeta või tehakse seda vaid omavahenditest tehtud investeeringute katteks. Torustike pikkuseid ei liideta.. Valdkonna eest vastutav minister võib asendamise tähtaega üks kord kuni kolme kuu võrra pikendada. Eeldame vee-ettevõtete huvi ja mõistvat suhtumist, et antud toetusmeetme puhul arvestavad vee-ettevõtted suuremamahulise liitumiste hulgaga ja ei rakendada liitumistasu. Taotlejal ei tohi olla märke kiirlaenude kasutamisest ega võlgnevusi (tasumata arveid) kohtutäiturite ning inkassode ees. Antud olukorras tuleb esmalt pöörduda vee-ettevõtja poole ja uurida, kas on võimalus tuua liitumispunkt kinnistutele lähemale. E-toetusesse tuleb lisada allkirjastatud volikiri; lehel „Taotleja“ tuleb lisaks taotlejale ka volitatud isik märkida kontaktisikuks ning teha linnuke lahtrisse „Konto omanik, millele rakendusüksus teostab toetuse makseid, on ka makse saajaks“. Samuti on KIK-il igal hetkel õigus teostada kohapealset kontrolli. Projekti abikõlblikkuse perioodi algus ja lõpp sätestatakse taotluse rahuldamise otsuses. Väljamaksetaotlusele peab olema lisatud teostusjoonis ja teenusleping, kogumismahuti rajamisel toote ostu tõendavad dokumendid, paigaldamise fotod, toote sertifikaat ning kasutusteatis, millest ükski ei tohi olla varasem taotluse rahuldamise otsuse kuupäevast. Toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada ka vee-ettevõtjaga sõlmitud teenuse osutamise leping. Samuti ei saa toetust taotleda, kui liitumispunkt ei ole välja ehitatud. Toetust saab küsida kinnistu omanik olenemata sellest, kas ta omab nimetatud aadressil sissekirjutust. Sellisel juhul sisestab volitatud juriidiline isik leheküljele „Partnerid“ enda andmed ja määrab enda rolliks „Makse saaja“.

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine.

. Hankija võib mõjuvatel põhjustel pakkujale või taotlejale antud tähtaega pikendada. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku võib ehitada ühises kaevikus, kuid toetust arvestatakse ainult kanalisatsioonitorustiku hinna alusel. Antud küsimuse puhul on abikõlblik ainult kanalisatsioonitorustiku rajamine. Abikõlblikkuse periood lõpeb kuus kuud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Seaduses sätestatud nõuete järgimata jätmine ei mõjuta hankelepingu kehtivust, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti. Tähtaeg ei pikene, kui esialgne tähtpäev saabub enne muudetud hanketeate avaldamist registris või enne muudetud riigihanke alusdokumentide kättesaadavaks tegemist. Toetuse väljamaksmise eelduseks on teostusjoonise esitamine, sest see kinnitab rajatud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni reaalset asukohta ja mahtu ning selle järgi selgub toetuse suurus. Ei, taotleja peab esitama kinnituse, et toetust ei taotleta hoonestamata kinnistule. Kui printimisvõimalus puudub, siis soovitame abi küsida kohalikult vee-ettevõtjalt. Nõuetekohase plakati leiab siit. . Tagasimakseperiood kuni 7 aastat. Projekti abikõlblikkuse periood on ajavahemik, millal toetatavad tegevused ellu viiakse ehk ehitustööd tuleb teha abikõlblikkuse perioodil. Toetuse taotleja peab olema kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik.Taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik. Toetuse maksmisel ei võeta arvesse pinnase erinevusi, toetuse summa suurus oleneb vaid torustiku pikkusest. Korteriühistud kui juriidilised isikud toetust taotleda ei saa, kuid kortermajade ühendamine ühisveevärgiga või -kanalisatsiooniga  on  sellegipoolest abikõlblik ehk toetatav tegevus. Vaidlustuskomisjoni liige allub töökorraldus- ja muudes üldküsimustes vaidlustuskomisjoni juhatajale, vaidlustuskomisjoni juhataja allub töökorraldus- ja muudes üldküsimustes valdkonna eest vastutavale ministrile. Lõppresultaadiks peab kõikidel juhtudel olema sõlmitud teenusleping ühisveevärgi- ja/või kanalisatsiooni kasutamiseks ja teostusjoonis. Kõik KKK-d leiab kasiit pdf dokumendist. Vaidlustuskomisjoni otsuse osalisel vaidlustamisel jõustub otsus osas, mis ei ole seotud edasikaevatud osaga. NB! Teostusjoonise koostamiseks vajalikud mõõdistused teostatakse enne kaeviku kinni ajamist. Kogumismahuti ümberehitamise või rajamise korral on toetuse väljamaksmise eelduseks toote ostu tõendavad dokumendid, paigaldamise fotod, toote sertifikaat ning kasutusteatis, millest ükski ei tohi olla varasem taotluse rahuldamise otsuse kuupäevast. Selleks peab toetust taotlema üks korteriomanikest eraisikuna. Tingimused on KOV-de ja vee-ettevõtete lõikes erinevad, mistõttu tuleb taotlejatel teha aktiivset koostööd nii vee-ettevõtete kui KOV-ga. Kirjeldatud olukorras on võimalik toetust saada, kui äripinna omanikuks ei ole juriidiline isik. Jah, kõik ettevalmistavad tegevused nagu projekteerimine või materjalide hankimine on lubatud. Paaril esimesel kuul pead sa tõenäoliselt eelarvet rohkelt ümber sättima ja saad kohandada kulukategooriaid vastavalt sellele, kuidas sa tegelikult raha kulutad. Teabenõudes esitab alltöövõtja hankijale tõendid allhankelepingu olemasolu, nõude suuruse ning selle sissenõutavuse kohta. Ei, pumpla paigaldamiseks täiendavat toetust ei saa. Taotluse saab esitada nii taotleja kui volitatud isik

Märkused