Taolised kasutatud esemed on aga peaaegu alati väga heas seisukorras, seega ei pea kartma, et saad kuidagi kehvema eseme

Juhul, kui selle tingivad kohalduvad imperatiivsed õigusnormid, võib Teenuseosutaja olla kohustatud allkirjastama dokumendi, milles Teenuseosutaja kinnitab Paki vastuvõtmist ja mis tõendab, et Teenuseosutaja ja Kliendi vahel on Leping sõlmitud. Klient kohustub tagama, et Saaja on Üldtingimustega tutvunud ja nõustunud. KG ning selle frantsiisivõtjad ja koostööpartnerid, GeoPost SA, nende tütarettevõtjad ja filiaalid, mis võivad tegutseda esindajate ja mistahes lepinguliste partnerite kaudu. Taolised kasutatud esemed on aga peaaegu alati väga heas seisukorras, seega ei pea kartma, et saad kuidagi kehvema eseme. Teenuseostaja ja muu DPD Grupi Liige arvestavad seejuures kohalduvast õigusest tulenevaid imperatiivseid piiranguid ja keelde. Nimetatu ei kohaldu, kui Teenuseosutaja eraldiseisvalt nõustub nimetatud kaupade või Pakkide vedamisega ja need erandid on Tingimustest tulenevalt lubatud ka Sihtriigis. Kauba pakendamine ja markeerimine tagab, et Pakk ei lähe vedamise käigus kaotsi ega saa kahjustada ega põhjusta vigastusi ega kahjustusi Teenuseosutajale, tema töötajatele, alltöövõtjatele, ja mistahes varale ja muudele kaupadele. Klient ja Saaja nõustuvad, et Paki üleandmise kinnitus võetakse vastu elektroonilise seadme abil, ning neil puudub õigus esitada mistahes nõudeid seoses kinnituse andmisega elektroonilise vahendi abil. Sealjuures on kokku lepitud, et Teenuseosutajal on õigus peatada tollivormistusega seotud toimingud seniks, kuni Klient on ettemakse tasunud. Kui Kliendile on üle antud mitu parooli, vastutab ta nende haldamise ja jagamise eest. Mõnes sellises jurisdiktsioonis on isikuandmete kaitse tase erinev ning mõnel juhul võib kaitsetase olla madalam kui Kliendi ja Saaja elukoha jurisdiktsioonis. Tingimused võivad Sihtriigiti erineda. teenus, mille käigus Vedaja edastab Saajale Tingimuste kohaselt tekstsõnumi või e-kirja või muud liiki elektroonilise teate Paki eeldatavast üleandmise ajast. DPD Grupi Liige, kes osutab Lepingu alusel Kliendile Veokirjas märgitud Teenust. üks järgmistest äriühingutest: DPD GmbH & Co. Iga Pakk on märgistatud Teenuseosutaja pakisildiga. Euroopa Liit ja Paki vedamise ajal sinna kuuluvad liikmesriigid. Teenus, mille käigus toimub Paki vedu Pickup Pakipoodi. Teenuse CLASSIC EUROPE puhul Paki üleandmise koht, mis on Tingimuste kohaselt turvaline. Teenuseosutaja võtab kasutusele kõik meetmed, mis aitavad tagada Kliendi ja Saaja isikuandmete turvalise kohtlemise kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja käesolevate privaatsuspõhimõtetega, nii et isikuandmeid saaks kaitsta nõuetekohasel tasemel. Klient kohustub igakordselt kontrollima vedamiseks lubatud kaupade nimekirja Teenuseosutaja ja Vedaja veebilehel www.dpd.ee. Klient kohustub Teenuseosutajale esitama Saaja sellekohase kinnituse. Kirje, mis kajastab Vedaja poolt saajalt võetud allkirja, on lõplik tõend selle kohta, et Pakk on Saajale üle antud. Isegi juhul, kui Üldtingimused on toodud Veokirjal, on Teenuseosutaja jaoks siduvad ainult Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee elektroonilisel kujul esitatud Üldtingimused. Alternatiivne Aadress Teenuse CLASSIC EUROPE Lisateenus, mis annab Kaubasaajale õiguse lisaks Sihtkohale märkida teise aadressi, kus asuvale saajale on Vedajal õigus  Pakk üle anda. Teenuseosutaja elektroonilised laserkirjed Paki vedamise käigust. Asjakohane teave on avaldatud Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee. Samuti kohustub Saaja andma oma allkirja ESCD vahendusel või muu seadme kaudu, mis tõendab, et ta on Paki kätte saanud. Uute klientide rõõmustamiseks on seetõttu sms laenude lisakulud nullilähedased. teenuse Predict puhul Vedaja poolt pakutavad Paki üleandmise võimalused, mille vahel on Saajal õigus valida ja mida muuta enne Saajale tehtud Paki esimest üleandmise katset kooskõlas Tingimustega. Teenuseosutajal on õigus ravimite vedamisel nõuda Kliendi poolt lisaks Veokirjale lisadokumentide esitamist ja kontrolli. Tolliasutused võivad neid andmeid tolli-, ohutus- ja turvalisuseesmärkidel säilitada ja kasutada, kui see on nõutav tollivormistuse raames. Paki Saajale üleandmise korral kantakse Saajalt saadud summad Kliendi pangakontole kooskõlas Tingimustega esimesel võimalusel. Samuti on Teenuseosutajal õigus keelduda Pakke vastu võtmast turvalisuse või ohutuse kaalutlustel.

Looming

. DPD Grupi Liige, kes vastutab Paki vedamise eest Sihtriigis. Kui Klient või Saaja soovib oma õigusi kasutada, peab ta võtma ühendust Teenuseosutajaga, kasutades selleks kontaktandmeid, mis on esitatud Teenuseosutaja veebilehe rubriigis „Võta ühendust“, ning esitama võimalikult palju teavet oma soovi kohta. Klient vastutab, et ohtlikud kaubad on pakendatud ja markeeritud kooskõlas õigusnormidega, mis kohalduvad Paki viibimisel vastuvõtmiskohas ja Tarneaadressil, samuti Teenuseosutaja poolt Veoprotsessi ja ladustamise ajal. Kaubad hävitatakse eeldusel, et Teenuseosutaja ei riku sellise tegevusega mingil juhul Kliendi selliseid huve, millest Teenuseosutaja peab olema teadlik. Taolised kasutatud esemed on aga peaaegu alati väga heas seisukorras, seega ei pea kartma, et saad kuidagi kehvema eseme. Eelkõige annab Klient Teenuseosutajale nõusoleku Paki saatmist puudutavate andmete, sealhulgas isikuandmete jagamiseks tolliasutustele, kui see on vajalik tollivormistuseks. DPD Gruppi kuuluv äriühing ning tema töötajad, esindajad ja teised lepingulised partnerid. elektrooniline allkirjahõive seade, mis võtab vastu, säilitab ja edastab Kliendi teavet, sealhulgas allkirju. iga, mille täitumisel saab isik seaduse alusel õiguse sõlmida teatud tehinguid või mille täitumisel saab isikut kohelda seaduse järgi täisealisena vastavalt Valitud Riigi ja/või Sihtriigi õigusele. Teenuseosutaja püüab Klienti või Saajat aidata.Teenuseosutaja veebileht võib sisaldada linke GeoPosti gruppi kuuluvate kolmandate isikute, uudisteväljaannete ja sidusettevõtjate veebilehtedele või veebilehtedelt. Igal juhul peavad nimetatud Pakid olema kooskõlas Teenuseosutaja poolt Kliendile antud juhistega. Klient vastutab eeltoodu ning ohtlikke kaupu käsitleva teabe eest. Euroopa Majanduspiirkond ja selle lepinguriigid, mis kuuluvad Paki vedamise ajal EMP-sse. Klient kinnitab, et Teenuseosutaja võib teha seda ka Saaja isikuandmetega. Kaubasaaja või Saaja isik, kellele Pakk on adresseeritud ning kes on Veokirjas nimetatud Kaubasaaja või Saajana. Teenuseosutaja hinnaarvutused ja -pakkumised põhinevad Kliendi poolt esitatud teabel ja Üldtingimustel.

Tüüptingimused -

. Kliendi või Kaubasaaja poolt märgitud Paki üleandmise koht. Kliendi Pakke puudutav veokorraldus, millega kaasneb piiriülene vedu ja mille suhtes kohaldatakse Üldtingimusi, sealhulgas Kliendiga kokku lepitud seonduvad teenused või valikud, mis on avaldatud Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee. Klient ja Teenuseosutaja võivad eraldiseisvalt leppida kokku Teenuste teistes hindades. Pakile kinnitatud markeering ja/või muu dokument, mis tõendab Teenuseosutaja ja Kliendi vahel Lepingu sõlmimist Teenuse osutamiseks ning Üldtingimuste kohaldumist. Klient kohustub enne Paki ettevalmistamist olema teadlik nimetatud piirkondadest ning edastama Saajale kogu vajaliku teabe. isik, kes elab või töötab Saaja Tarneaadressist mõistliku jalutuskäigu kaugusel ning kelle Klient ja/või Saaja on Vedaja veebilehel www.dpd.ee avaldatud teabe kohaselt märkinud Vedaja peamiseks või alternatiivseks Saajaks Tingimustest lähtuvalt. Kauba pakendamine ja markeerimine on kooskõlas Üldtingimustes sätestatud nõuete, piirangute ja välistustega ning viisil, mis on kohane arvestades Pakke võimalikult mõjutavaid toiminguid või protsesse ja kauba omadusi. Täpsemad tingimused on kirjeldatud Vedaja Tingimustes. Lepingu sõlmimiseks vajalik info on avaldatud Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee, samuti võib Klient selleks ühendust võtta Teenuseosutajaga. kaubale määratud kood, millega liigitatakse Pakis sisalduv kaup impordi- ja eksporditoiminguteks. Klient kohustub tagama Teenuseosutaja poolt üle antud kasutajanimede ja paroolide säilimise ning mitte avaldama neid kolmandatele isikutele. Vajaduse korral volitab Klient Teenuseosutajat või tema esindajaid koostama ja esitama ekspordi ja reekspordi deklaratsioone ning tegema muid seonduvaid toiminguid Kliendi eest, nimel ja vastutusel tegutseva otsese esindajana. ekspedeerimisleping, milles võib lisaks kokku leppida ka muudes teenustes, millele kohalduvad samuti Ülditngimused. Teenuseosutaja võib, omal äranägemisel, korraldada ja täita tolliformaalsused Lähte- ja Sihtriigis enda nimel ja Kliendi eest, kusjuures Teenuseosutajal on õigus määrata oma valikul kolmandast isikust esindaja, kes teda asendab. käesolevad Valitud Riikides pakutavate Teenuste CLASSIC EUROPE ja CLASSIC SHOP Teenuseosutaja üldtingimused, mis hõlmavad ka Üldtingimustes sõnaselgelt nimetatud lepinguid, õigusakte ja konventsioone ning mida Teenuseosutajal on õigus muuta. Selle tulemusel luuakse Skannimiskirje, mis tõendab Paki vastuvõtmist.

Maksekuupäeva muutmisele võivad rakenduda lisatasud

Märkused