Ta kasutas võimalust oma autoparki värskendada, vahetades kõik sõidukid uute vastu

Lahendita: Kaebaja ei esitanud kaebuse arutamiseks vajalikke lisamaterjale. Pressinõukogu hinnangul on väljaannetel õigus kirjutada kohtuotsustest ja kuna antud juhul oli tegemist kokkuleppemenetlusega ja kaebaja tunnistas end süüdi, siis ei ole eetikakoodeksit rikutud. Samuti oli eksitav artikli juures esitatud tabeli pealkiri „Tallinna vähemenukad koolid“, kuna samas tabelis olid kirjas ka suure sisseastumiskonkursiga koolid. Pressinõukogu hinnangul esitatakse artiklites põhjalikult tuuleparkide vastaste seisukohti, kuid ettevõte saab teemat kommenteerida liiga vähe. Postimees tegi küll vea valimisliidu nimes, kuid artikli sisu ja hoiakuid see ei mõjutanud. Samas loos viitab kaebaja ka vajadusele hakata välja andma valitsuse tegevust kajastavat väljaannet, esitades seega omalt poolt jõulise poliitilise seisukoha. Äripäeva kinnitusel pärineb väide, et Ilona Saari hoiab kohtust kõrvale, prokuratuuri andmetel. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud kaebaja kohta tõsiseid süüdistusi, kuid talle sõna antud ei ole. Samuti on esitatud süüdistusi, kuid sõna ei antud. aastal toimunut kajastati saates vaid selleks, et selgitada vaatajatele maja remontimise põhjust. Nii on ka kõige tavalisema kivisoolaga, mida varasemalt leidus igas kodus ja mis ravivahendina võiks taas au sisse tõusta – soolamähised ravivad isegi vähki. Pressinõukogu hinnangul tuleb artiklist endast välja, et sõdurite ravimine ja haigekassa eelarvedefitsiit ei ole omavahel seotud ja seega on nende sidumine pealkirjas lugejaid eksitav. Pressinõukogu hinnangul on antud uudises anonüümsete allikate kasutamine põhjendatud. Samuti ei saanud kaebaja võimalust vastulauseks samas lehenumbris. Eelkokkulepe: Leht kustutas kaebaja nime.. Lugejale ei ole selge, millised on faktidel põhinevad seisukohad ning millised on ajakirjanike subjektiivsed tõlgendused eelnõust ja selle seletuskirjast.

Fotograafia ajalugu – Vikipeedia

.

Soodoma 120 päeva ehk kõlvatuse kool 1. osa – Maaja Koduleht

. Antud juhul viibis laps saunaruumis üksi ning foto tehti luba küsimata. Kaebaja leiab, et tema kohta on avaldatud eksitavat infot. Oma kaebuses ei näita kaebaja, et kõnealuses saatelõigus oleks faktilisi eksimusi. Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valet ja laimu. Lisaks ei saanud kaebaja võimalust kommentaariks. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud tõsine süüdistus Riigikogu esimehe uue sekretäri valimise protseduuri kohta, kuid kommentaari võimalust süüdistatavatele samas ei antud. Kui leht otsustas seda siiski teha, siis tulnuks seda teha anonüümselt ja nii, et asjaosalisi ei oleks võimalik tuvastada. Pressinõukogu hinnangul on tegemist seose loomise ja süüdistusega, millele oleks pidanud küsima Liisa Oviiri kommentaari. Pressinõukogu hinnangul ei olnud lehel alust uudisloo hoiakuliseks pealkirjaks „Võru vald laskis sisse vehkida suvilaomanike maa“ ning artiklis erinevateks korduvateks kindlasõnalisteks väideteks. Et saada inimestest selgeid fotosid, kasutati näiteks peatugesid või muid tuge pakkuvaid vahendeid. Praegusel kujul jätab artikkel mulje, et Marju Võsu pole saanud võimalust igat süüdistust eraldi kommenteerida. Siiski ei olnud tolle ajastu emulsioonidega võimalik tema ideid rakendada. Nõudluse kasvades valmistati aga ka järjest suuremaid kaameraid ja sajandivahetuse paiku ehitati USA-s neist kõige suurem, mis kandis nime Mammut.

Pealeht -

. juuni artiklis „Linnavalitsuse saamatus ajatas toiduabi jagamise“ pidanud sisuliseks kommentaariks sõna andma Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna esindajale. Pressinõukogu hinnangul ei oma antud artikli kontekstis tähtust ega uudisväärtust fakt, mis rahvusest kaebaja on. Pressinõukogu leiab samuti, et lapse toomine artiklisse rikub lapse eraelulist puutumatust. Toimetuse kommentaare Facebooki lugu ei sisalda. Samuti ei ole arvamusartiklis eksitav nimetada MTÜ-d Fond Rõõmukuulutus Kõlvarti fondiks, sest just tänu Mihhail Kõlvarti algatatud kampaaniale hakkas MTÜ veteranide heaks reaalselt tegutsema. Pressinõukogu leiab, et kaebajatele püüti sõna anda, kuid nad keeldusid teadlikult. Kuna Hannes Raag on Mustamäe Keskuse OÜ juhatuse liige, siis pakuti tema kaudu sõna ka Mustamäe Keskusele. Ta kasutas võimalust oma autoparki värskendada, vahetades kõik sõidukid uute vastu. Lisaks on kaebaja saanud sõna jätkuloos. Pressinõukogu leiab, et toimetus on vaba valima tekste ja nende avaldamist. Meditsiiniõde jutustab: Sõja ajal töötasin ma operatsiooniõena välihospidalides koos kirurg I.I. Teise artikli puhul on kanepi suitsetamist käsitledes autorid tuginenud allikatele ja antud loo kontekstis on rahvuse käsitlemine kohane. Kaebaja ei ole rahul, et ERR neilt kommentaari ei küsinud, et esimene vastualuse avaldati alles kolmandal päeval peale saatmist ja et teine vastulause jäi avaldamata. Pressinõukogu hinnangul ei ole Eesti Ekspress rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Laenud Eestis Laen , Kiirlaen , Väikelaen , Krediidikonto , Ühisrahastus , Autolaen Tagasiside ja kontakt : [email protected]. Seega ei pea paika kaebaja väide, et turvakodu ei ole kedagi soovinud häbistada. Kaebaja peab pealkirja ja fotoallkirja eksitavaks. Kaebaja ei ole rahul, et leht ei avaldanud parandust ega tema vastulauset. Pressinõukogu hinnangul oli artikkel konfliktist lasteaias ja linna haridusnõuniku võimalikust võimu kuritarvitamisest, mitte niivõrd konkreetsest lapsest. Kaebajad leiavad, et foto on asjakohatu ja teemaväine ning ei ole seotud loo põhiteemaga. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik talle helistades end ei tutvustanud. Uuel meetodil oli aga ka puudusi. Täiustatud menetlus pani aluse fototehnika standardiseerimisele.Kuivplaatmenetlus ei saanud kohe populaarseks, kuna puudus vajalik tehnoloogia nende plaatide hulgitootmiseks. Pressinõukogu leiab, et ajakirjanik on võtnud endale ühe poole positsiooni, kuid see loob olukorrast moonutatud pildi. Samuti ei ole ta rahul, et ei saanud võimalust esitatud fakte ümber lükata. Samuti on saates segamini uudised, arvamused ja oletused. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei pidanud kinni kokkuleppest jätta ta nimi avalikustamata. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud Urve Palolt kommentaari küsima. Pressinõukogu arvates loob artikli juhtlause negatiivse fooni. Pressinõukogu hinnangul on Anti Paapi süüdistatud oma töö tegemata jätmises, millega on politseiniku usaldusväärsus seatud küsimärgi alla ja mis on omakorda nii tõsine süüdistus, et vajanuks kaebaja kommentaari.

– Liberalismi Akadeemia

. Pressinõukogu hinnangul esitati süüdistusi maavalitsuse kohta ja seepärast oleks pidanud andma maavalitsuse esindajale sõna. Samuti leiab Pressinõukogu, et kaebaja luuletus ei täienda uudist sedavõrd, et toimetus oleks pidanud selle avaldama. Pressinõukogu hinnangul on Glorious Trade OÜ saanud võimaluse kõikidele süüdistustele vastata ja oma seisukohti selgitada. Pressinõukogu hinnangul puudus antud saatelõigu kontekstis avalik huvi rääkida alaealistest lastest ja näidata videolõiku laste ära viimisest. Pressinõukogu hinnangul jättis ajakirjanik kontrollimata artiklis märgitud dokumentide olemasolu. Tarbijakaitseamet on reisifirmade üle seaduse alusel järelvalvet ja kontrolli teostav riiklik organ ja seega ei saa veebiväljaandes ilmunud uudist käsitada konfliktina, vaid seadusega ette nähtud avalikkuse teavitamisena tarbijakaitse järelvalveotsusest. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud vigade parandust. See võimaldas fotot põhimõtteliselt trükkida. Pressinõukogu hinnangul on artikli puhul tegemist kultuurisündmuse arvustusega, mis lubab ajakirjanikul oma arvamust väljendada. Samuti ei ole kaebaja rahul, et kommentaari on kajastatud poolikult ja süüdistaja kommentaare pole kontrollitud. sajandi alguse kastkaamerad aga kahest osast, mida tuli teravustamiseks üksteise suhtes liigutada. Litograafia seisnes piltide käsitsi joonistamisel teatud kivimile ja seejärel nende tindiga trükkimisel. Pressinõukogu arvates ei oma tähtsust, millist pealkirja kandis kaebaja kirjutis, sest sisuliselt oli tegu vastulausega. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis on avaldatud delikaatseid isikuandmeid.

Ajaleht ei ole küsinud teise osapoole kommentaari. Samuti on artiklis kaebaja hinnangul faktiviga EMO koormuse langemise kohta. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud võimalust vastulauseks. Samuti leiab Pressinõukogu, et kaebajale pakuti sõna, kuid kaebaja sisulist kommentaari ei andnud. Pressinõukogu hinnangul on Keili Sükijainen saanud saatelõigus võimaluse oma seisukohtade selgeks väljaütlemiseks. Artiklis on kontrollimata fakte, mis kahjustavad kaebaja mainet. Samuti ei ole kaebaja rahul, et süüdistatud osapoolele sõna ei antud ning ajakirjanik on institutsiooni, millest ta kirjutab, teenistuses. Samas leiab Pressinõukogu, et ajakirjanik peaks hoiduma uudisartiklis hinnangutest neid samas artiklis põhjendamata. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud ja et toimetus ei avaldanud vastulauset. Artikli pealkirjas ja tekstis võistluse nimetamine „dopinguvõistluseks“ ja ausa spordi põhimõtetega vastuollu minevaks on Pressinõukogu arvates põhjendamatult hinnanguline ja halvustav. Kokkulepe: Leht avaldas vabanduse ja kaebaja jäi sellega rahule. Ajakirjanik on loo kirjutanud arvamusartikli võtmes, kus ta esitab oma järeldusi saientoloogia kohta. Samuti ei ole kaebaja rahul, et uudises on avaldatud haigla arstide ja õdede nimed. Pressinõukogu hinnangul on artiklis „Kingitus Tuliku väimehele“ esitatud kaebaja kohta tõsiseid süüdistusi ning seepärast oleks pidanud artiklis Indrek Klampele sõna andma esitatud väidete kommentaariks. sajandi lõpus koos rullfilmi leiutamisega. CV Keskuse roll konkursil ei piirdunud kuulutuse avaldamisega, vaid ta osales aktiivselt konkursi läbiviimisel. Seetõttu olid visiitfotod mugavalt väiksed ja populaarseks sai nende kogumine, eriti hinnalised olid näiteks kuninglikku perekonda kujutavad pildid. Soovitasin talle, et kuni järjekord kätte jõuab, teha mõne nädala vältel rinnale soolamähiseid. Pressinõukogu leiab, et kuna linnapea saab artiklis sõna, siis oleks leht pidanud sõna andma ka kaebajale. Pressinõukogu hinnangul oleks leht pidanud vabanduse kohe peale Ago Vilu pöördumist avaldama. Kaebaja ei pea õigeks nimede avalikustamist ja leiab, et foto, loo pealkiri ja alapealkirjad on eksitavad. Väljaande huvi lasteaias toimunud politseiõppuse vastu oli põhjendatud, sest lastevanemate arvates oli laste tervis ohus. Kaebaja leiab, et artiklis on mitmeid solvavaid ja valeväiteid. Lisaks on tegemist vaid politseile huvi pakkunud kommentaaride vahendamisega, mis ei vaja võimalike osapoolte kommentaare. sajandi lõpus sai läbi aktiivne fotograafia avastamise ja leiutamise periood, sest sama tehnika ja pildistamise protsess on põhimõtteliste muudatusteta kasutusel veel tänapäevalgi. Pressinõukogu ei näe alust kahelda artiklis avaldatud keskkonnaministeeriumi esindaja sõnades ja peab allikat usaldusväärseks. aastal ei lükanud ümber ka Inna Sooäär. Samuti sisaldab artikkel valeväiteid ja kaebaja ei saanud sõna. Kaebaja kinnitusel lubas saatejuht näidata saadet enne eetrisse minekut, kuid tegelikkuses seda ei tehtud. Kui see ava on piisavalt väike, ei haju seda läbiv valgus ruumis lihtsalt laiali, vaid tekitab vastasseinale tagurpidi pildi väljaspool ruumi asuvast kujutisest. Artiklis on kaebaja seisukohta kajastatud. Pressinõukogu hinnangul ei saa lootma jääda, et lugeja on lugenud ja mäletab ka kõiki varasemaid samal teemal kirjutatud artikleid. Pressinõukogu tunnustab samas lehe käitumist oma eksimust tunnistava vabanduse avaldamisel. vastu, mis näeb ette, et uudised ja arvamused peavad olema selgelt eristatavad. Pressinõukogul ei ole põhjust kahelda lehe väidetes, et maksuvõlga puudutav info pärineb Krediidiinfost. Vastavalt sellele, kuidas sidemealustest koekihtidest tõmmatakse vedelikku välja, hakkab ülespoole tõusma vedelik sügavamatest koekihtidest, tõmmates endaga kaasa kõik haigustekitajad: mikroobid, viirused ja orgaanilised ained. Lugeja saab Delfi artikli põhjal ise otsustada, kas ta nõustub Delfi tõlgendusega või mitte. Pressinõukogu leiab, et Hannes Veskimäe vastuste toimetamine on põhjendatud, et Erkki Raasukese persooniloost lähtuvalt ära tuua olulisim ja avaldada kaebaja seisukohad. Sellise tõsist süüdistust sisaldava oletuse puhul oleks ajakirjanik pidanud ära kuulama ka kaebaja, so Liis Haaveli. Pressinõukogu hinnangul puudus toimetusel alus väitmaks, et kõik tabelis avaldatud firmad olid seadust rikkunud. Pressinõukogu hinnangul kajastuvad Sputniku seisukohad nende küsimustes, mis uudises avaldati. Samuti leiab kaebaja, et osa infot ei ole hangitud avalikult ja lapsi ei ole intervjueeritud täiskasvanu juuresolekul. Naine, kes vaevles kehvveresuse käes, pani kolme nädala vältel endale ööseks selga soolaga immutatud püksid ja pluusi, taastas taas oma tervise. Kaebaja leiab, et blogis kirjutatu tekitab Rein Veidemannile põhjendamata kannatusi, Rein Veidemanni ei ole ära kuulatud ning lisaks on segamini uudised, arvamused ja oletused. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud sõna kommentaariks. juulil ilmunud artikli „Vooglaiu sihtasutuse nõukogu liikmed istuvad ühes paadis Jakuniniga“ pealkiri. Pressinõukogu leiab, et parandusega poolteist kuud viivitamine ei ole põhjendatud. Lisaks on loos avaldatud teadlikult valeinfot. Kas oled mõelnud vahel, mis oleks sinu elust saanud siis, kui sa oleksid haaranud mõnest tööotsast või muust õlekõrrest?. Samuti on üks vahepealkiri eksitav ja loos on avaldatud kontrollimata infot. Pressinõukogu hinnangul muutis ühe osapoole seisukoha puudumine artikli ebatäpseks. Olukorda oleks saanud lahendada ka ettevõttele vastulause andmisega. Kuivõrd arutelu toimus rubriigis „Haridusdialoog", viitab rubriigi nimi sellele, et nendel ajalehekülgedel toimub diskussioon, mitte lõplike tõdede avaldamine. Kaebaja leiab, et leht pidanuks kirja enne avaldamist toimetama. Kaebaja pole rahul asjaoluga, et leht pole valefaktide vältimiseks pöördunud Nitroferdi juhtkonna poole. Kaebaja peab seda ERRi poolt kehtestatud korraga vastuolus olevaks ja ei ole rahul, et nende valimisliit debatis sõna ei saanud

Märkused