Soodsaim laen auto ostuks, kust saab laenu votta kui olen volgnik

Ka Mikk Pärnits ise ei eita Delfiga seonduvat, kuid ütleb, et see on kontekstist välja rebitud. Kaebaja ei ole rahul, et tema keeldumine intervjuust oli saates monteeritud ning avalikkus sai vahetusüliõpilaste elust moonutatud pildi. Õhtuleht on artiklis andnud sõna mõlemale osapoolele, samuti avaldas leht Kalev Rebase kirja. Pressinõukogu hinnangul ei ole leht faktidega tõendanud, et Tiiu Kuppu kahtlustatakse altkäemaksu võtmises. Pressinõukogu hinnangul võib Raasiku elanike suhtumine oma kodukohta olla erinev, mis ei tähenda, et teistsuguse arvamuse avaldamine oleks ajakirjanduseetika koodeksi rikkumine. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ta sõna ei saanud. Kõnealune lause käis saates hoopis teise teema kohta ning lause originaalkontekstist välja kiskumisega anti sellele artiklis eksitav tähendus. Kaebaja peab artiklit oma mainet kahjustavaks. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud Urve Palolt kommentaari küsima. Pressinõukogu hinnangul on tegemist arvamuslooga, milles ei ole kedagi halvustatud. Samuti pole kaebaja saanud sõna oma seisukohtade väljaütlemiseks. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud õiendit. Kaebaja leiab, et saade on negatiivne ja sisaldab ebaõiget infot.

Liialt paljud inimesed ei säästa raha üldse ning seetõttu tekitavad ootamatud väljaminekud neile tõelise rahalise krahhi. Kaebaja leiab, et artikkel tekitab talle põhjendamata kannatusi. Samuti peab Pressinõukogu eksitavaks Piradose sidumist kuritegevusega ilma ühelegi allikale viitamata. Pressinõukogu hinnangul on videolõikudega auditooriumiga manipuleeritud, sest neis on kokku pandud erinev pilt ja tekst. Pressinõukogu hinnangul ei olnud antud telesaate pildistamisel ülekaalukat avalikku huvi.

Laenukalkulaator - leia soodne autolaen alates 35€/kuus

. Pressinõukogu hinnangul oli kinnistu omanik ja krossiraja arendaja konflikti osapool, kelle kohta on esitatud ka süüdistusi ja seetõttu oleks pidanud leht kaebajale sõna andma. Soodsaim laen auto ostuks, kust saab laenu votta kui olen volgnik. Pressinõukogu meelest on tegu väga selge arvamuslooga, mille ilmumine uudisteküljel on lugejaid eksitav.. Ka juhul kui avaldatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja, kontrollib toimetus oluliste faktide tõesust. Samuti leiab kaebaja, et lugu sisaldab valeinfot. Vaidlusaluses artiklis pole Tõnis Bittmani asjasse puutuvate selgituste saamiseks ära kuulatud. Tegu on küll mahuliselt väikese osaga artiklist, aga arvestades parlamendi esimehe rolli on tegemist olulise süüdistusega. Pressinõukogu hinnangul ei jäta artikkel ka muljet, nagu oleks kaebaja sooritanud uue kuriteo. Valdavalt katavad tagatisfondid väljastatud laenude põhiosa ainult teatud protsendini (näiteks 90%), aga mitte investorite poolt teenimata jäänud intressitulu jms. Samuti ei ole kaebaja rahul, et kõik osapooled ei ole saanud võrdselt ruumi oma seisukohtade selgitamiseks. Kokkulepe: Pooled leidsid sobiva lahenduse. Pressinõukogu hinnangul oli avalikus kirjas haigla kohta esitatud tõsiseid süüdistusi ning toimetus oleks pidanud enne Anneli Rõigase materjali avaldamist ära ootama haigla kommentaarid. Antud juhul ei ole viitamine „viimasele võimalusele“ korrektne, see on auditooriumi eksitav. Lisaks on lugu Sarkis Tatevosjanist, mitte kohtuasjast. Pressinõukogu hinnangul räägib artikli pealkiri otsesest seaduserikkumisest, mitte ainult lehe poolt viidatud linnavolinike eetilisest huvide konfliktist. Pressinõukogu leiab, et kaebaja poolt väljatoodud näidete osas ei ole leht eetikakoodeksit rikkunud, sest esitatud materjalide põhjal ei saa neid lugeda valeväideteks. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht olema täpsem kompromissi kokkulepete sõnastamisel. Llisaks on info moonutatud ja hinnanguline, mis on kaebaja suhtes solvav. Kaebaja ei ole rahul, et eksitavat infot ei parandatud. Vastulauset aga Jaan Kundla Õhtulehelt ei taotlenud. Samuti on artiklis valed faktid. Pressinõukogu hinnangul ei ole esimeses loos kaebajat nimetatud ega tema kohta süüdistusi esitatud ja seetõttu puudus vajadus talle sõna anda. Kuna artikkel on ajendatud Roy Strideri poolt sotsiaalmeedias kirjutatust, siis tulnuks artiklis sõna anda ka Roy Striderile. Pressinõukogu leiab, et kaebaja oleks pidanud Eesti Päevalehele antud vastustes välja tooma, et osasid dokumente ei ole, sest nende koostamise kohustus puudus. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei ole artiklites kui süüdistatav osapool sõna saanud. Ülejäänud kaebaja poolt esiletõstetud punktides pole Sakala Pressinõukogu hinnangul eksinud. Pressinõukogu hinnangul on artiklis kasutatud Swedbanki ja LHV võrdlus kõige suurema hinnavahe tõttu toimetuse poolt põhjendatud. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud artiklis sõna, loos on viidatud tema kirjadele ja nendes olevad väited kontrollis ajakirjanik kaebajalt üle telefoni teel. Facebooki lugu on seotud samateemaliste lugudega ja annab edasi vaid uut infot. Sellest tulenevalt on tema puhul ka ajakirjanduse tavalisest suurem tähelepanu ja kriitika õigustatud. Artiklis „Õllesummeril rabanud noored jäid palgata“ ajakirjanduseetika rikkumist ei ole. Lisaks pole kaebaja rahul foto ja tsitaadi kasutamisega. Kuna nimetatud artikkel ilmus uudisteküljel, eeldab see, et lugu ei sisalda ajakirjaniku hinnanguid küsimuste näol. Pressinõukogu arvates ei oma tähtsust, millist pealkirja kandis kaebaja kirjutis, sest sisuliselt oli tegu vastulausega. Pressinõukogu hinnangul on igal autoril õigus kasutada pseudonüümi. Pressinõukogu hinnangul on linnaosa vanema kui poliitiku ja avaliku elu tegelase puhul ajakirjanduse suurem tähelepanu ja kriitika õigustatud. Pressinõukogul ei ole põhjust kahelda Eesti Päevalehe väites, et Tiit Rebane käis toimetuses artikli autoriga kohtumas. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel Vahur Krafti kohta tõsiseid süüdistusi ja seega oleks leht pidanud kaebajale pakkuma võimalust kommentaariks. Pressinõukogu hinnangul said mõlemad osapooled - suusataja ja kaitsevägi – sõna. Kaebaja leiab, et teise artikli pealkiri ei ole loo sisuga seotud ja sellega rikutakse ta mainet. Kaebaja leiab, et artikliga on kahjustatud tema ja ta kooli nime ja mainet ning artikkel on ühekülgne. vastu, mille järgi tuleb tõsiste süüdistuse korral pakkuda inimesele kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul on videoloos panga seisukohti kajastatud ebaproportsionaalselt vähe. Eksimus seisneb selles, et saatejuht ütleb lõigu sissejuhatuses selgelt kindlas kõneviisis, et Mihhail Kõlvart lasi ühes söögikohas käed käiku. Kaebaja palub endaga seotud punkti eemaldamist online´ist. Samuti on eiratud tema süütuse presumptsiooni ja kahjustatud kaebaja au ja väärikust. Antud juhul ei kaalunud avalikkuse huvid inimeste õigust privaatsusele. Pressinõukogu leiab samuti, et lapse toomine artiklisse rikub lapse eraelulist puutumatust. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav, sest ei vasta artikli sisule. Artiklis on kontrollimata fakte, mis kahjustavad kaebaja mainet. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis räägitud Ruslan Tangijevist ning ka kaebaja ei tõenda, et Väike Rustam ja Ruslan Tangijev on sama isik. Pressinõukogu leiab, et toimetus oleks pidanud kaebajalt tsitaadi ja nime avaldamise osas nõusoleku küsima. Pressinõukogu hinnangul on Elva linnapeale sõna antud formaalselt, sest sisulistele süüdistustele ei saanud ta vastata. Mari Martin leiab, et artikkel sisaldab faktivigu. Pressinõukogu leiab, et teise lehe koostatud edetabeli taasavaldamine ei andnud Järva Teatajale võimalust selles omapoolsete muudatuste tegemiseks. Pressinõukogu hinnangul ei kõlanud saates tsitaate, vaid nende tõlgendused. Pressinõukogu hinnangul ei ole vale kujundlikult väita, et Kristi Nilov on „Kodutunde“ suurim abisaaja. Pressinõukogu leiab, et Postimees oleks pidanud „Stolitsa“ esindajale andma omapoolseks selgituseks sõna ja siis oleks tulnud ka välja, et „Stolitsas“ ilmus uudis Arvo Sarapuu kohta. Kaebaja märkis, et foto näitab teda halvas valguses ja selle avaldamiseks puudus ta vanemate luba. Pressinõukogu hinnangul tuleb artiklist välja, et hoone üheks müümise põhjuseks on kehv praamiliiklus ja seega ei ole artikli pealkiri eksitav. Artiklis Pressinõukogu hinnangul ajakirjanduseetika koodeksi rikkumist ei ole. Kaebaja väitel avaldati saates tema kohta valeinfot. jäetud läbi vaatamata, sest leht avaldas vabanduse. Samuti ei vasta Delfi käitumine heale ajakirjandustavale selles osas, et kaebaja kirjalikele pöördumistele lihtsalt ei vastatud. Pressinõukogu hinnangul on toimetuse otsustada, millisel kujul ja kui suures mahus vastulause avaldada. Pressinõukogu on seisukohal, et ajakirjanik ei ole kohustatud allikale artiklit enne ilmumist näitama, välja arvatud juhul, kui pooled on vastava kokkuleppe sõlminud. Artiklites on Viru Keemia Grupi kohta esitatud tõsiseid süüdistusi, kuid ettevõte sõna ei saanud. Kuigi tegemist oli arvamuslooga, oleks pidanud samas lehenumbris andma kommentaarivõimaluse ka Antti Leigrile. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja avaliku elu tegelasena piisavalt kogenud, et isiklikele küsimustele soovi korral vastamata jätta. Lisaks ei ole artiklis kaebaja identifitseeritav. Kaebaja leiab, et artiklis on avaldatud ebaõigeid fakte ja esitatud eksitavat infot. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik talle helistades end ei tutvustanud. Samuti on juhtkirjas oletus, mille kaebaja ümber lükkab. Pressinõukogu hinnangul eksitas Postimees lugejaid, sest avaldas tõele mittevastava väite Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti kohta. Pressinõukogu hinnangul ei olnud lehel alust uudisloo hoiakuliseks pealkirjaks „Võru vald laskis sisse vehkida suvilaomanike maa“ ning artiklis erinevateks korduvateks kindlasõnalisteks väideteks.

DEFI Estonia

. Pressinõukogu hinnangul on Vardo Rumesseni arvamusartikli näol tegemist emotsionaalsete hinnangutega, mida ei saa käsitleda otseste faktivigadena. Pressinõukogu hinnangul oleks olnud loo kontekstis piisav, kui kaamera ees oleks kokkulepitult andnud kommentaari Creditreformi ametlik esindaja.

Odav väikelaen Eestis 2019 - #1 Laenuvõrdlusportaal Eestis

. Pressinõukogu hinnangul artiklis kaebajat ei süüdistatud ja artikli pealkiri kaebajat kui kohtuasjas tunnistajat ei puuduta. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei teavitanud teda süüdistuste konkreetsest sisust ega andnud võimalust vastulauseks. Lisaks üritas ajakirjanik saada kaebajaga ühendust, kuid see ei õnnestunud. Lisaks on antud kommentaari puhul tegu autori hinnanguga mitme erineva inimese, teiste seas Kivisildniku, meedias avaldatud arvamusele. Samuti ei ole kabaja rahul, et järgmises paberlehes ei avaldatud tema esitatud vastulauset. Pressinõukogu arvates on uudislõigust aru saada, et jutt käib vaid turuhinnast madalama hinnaga korteri müügist. septembri saates „Kodutunne“ ei ole eksitud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul tuginetakse loos tunnustatud laulupedagoogidele ja nende ütlustes ei ole põhjust kahelda. Artiklid annavad kaebaja arvates lugejatele ebatäpset infot. Konflikti ei eita oma kaebuses ka Jüri Gümnaasiumi direktor. Pressinõukogu hinnangul on arupärimine üle interpreteeritud ja pealkirja teine lause jätab mulje, et tegemist on poliitilise avaldusega, mis on aga lugejaid eksitav. oktoobril avaldatud saatelõiguga väidetavast korteripettusest eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Järva Teataja on andnud Indrek Naurile süüdistuste ümberlükkamiseks piisavas mahus sõna. Kuna tegu on arvamusartikliga, on ajakirjanikul õigus oma suhtumist poliitikasse väljendada, samas on puudutatud isikul aga õigus vastulausele oma veendumuste esitamiseks. Pressinõukogu arvates ei esitle Delfi artiklit kui teaduslikku analüüsi, vaid kokkuvõtet Stolitsa lugudest, mis räägivad Mihhail Kõlvartist ja sõjaveteranidest. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab eksitavaid ja halvustavaid väiteid. Kaebaja ei ole rahul lehes avaldatud fotoga. Pressinõukogu hinnangul jääb Kaja Lind vallavolikogu esimeheks ka mittetulundusühingut esindades. Kaebaja ei ole rahul, et kaebaja olulised vastuseid jäid artiklist välja ja ei antud võimalust kriitilisi märkusi kommenteerida. Teistes ajakirjanduseetika koodeksi punktides rikkumist ei ole. Pressinõukogu hinnangul võtavad loo pealkiri, juhtlõik ja pildiallkiri sisu kokku. Pressinõukogu leiab, et kooli külastamine ei olnud artikli seisukohast vajalik, sest kool ei pakkunud osapooltega kohtumist

Märkused