SMS-funktsiooni kasutavad ka mitmed krediidikonto pakkujad – SMS-i saatmisega on võimalik laenuandja avatud krediidikontot hõlpsalt rakendada eraldi taotlust tegemata

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. Taotledes smslaenu sularahas väljastatakse laenusumma postkontoris rahakaardi vahendusel ning täpselt samamoodi saab laenu ka tagasi maksta. Rändlusteenuse osutajad ei tohi kohalda lisatasu vastu võetud reguleeritud SMS-rändlussõnumi või rändlushäälsõnumi suhtes. Nimetatud lisatasu kohaldatakse üksnes sellises ulatuses, mis on vajalik jaemüügitasandil osutatavate reguleeritud rändlusteenuste osutamise kulude katmiseks, võttes arvesse kohaldatavaid maksimaalseid hulgihindu. Juhul kui rahaline või andmemahu ülempiir ületatakse muul moel, saadetakse teade rändluskliendi mobiilseadmesse. Sellisel juhul teavitatakse klienti kõnealusesse riiki sisenemisel ilma põhjendamatu viivituseta ja tasuta SMSiga sellest, et teave tarbimise mahu kohta ja kindlaksmääratud rahalise ülempiiri mitteületamise tagatis ei ole kättesaadavad. Kiirlaenudel ja smslaenudel on üks väga kaalukas eelis pangalaenude ja suuremate tarbimislaenude ees: kiirlaenu nimi ei ole asjata kiirlaen, kuna kiirlaenu on tõesti võimalik saada väga kiiresti. BEREC hindab, kui tihedalt on need elemendid omavahel seotud. Sellisel juhul piisab tõepoolest üksnes sõnumi saatmisest. Mõned laenuandjad võimaldavad kiirlaenusid välja maksta ka sularahas, mis tähendab seda, et laenutaotlejale ei jää arvelduskontole laenust mitte mingit jälge. Lisaks teatavad rändlusteenuse osutajad oma klientidele tasuta ning selgelt ja mõistetavalt, kuidas automaatseid andmerändlusühendusi välja lülitada, et vältida andmeside-rändlusteenuste kontrollimatut tarbimist. Külastatava võrgu operaatori riigi reguleerivad asutused ja koduvõrgu operaatori riigi reguleerivad asutused võivad taotleda BERECilt arvamust käesoleva määruse kohaselt võetavate meetmete kohta. Teates kirjeldatakse korda, mida klient peab järgima, kui ta soovib, et andmeside-rändlusteenuste osutamist jätkataks, ning kulu, mis on seotud iga uue kasutatava ühikuga. Kliendil, kes on teatanud, et ta ei soovi automaatset sõnumiteenust, on õigus nõuda rändlusteenuse osutajalt igal ajal ja tasuta nimetatud teenust uuesti. Mõistliku kasutamise poliitika võimaldab rändlusteenuse osutaja klientidel tarbida teatavat mahtu jaemüügitasandil osutatavaid reguleeritud rändlusteenuseid kohaldatava riigisisese jaehinna eest, mis on kooskõlas nende vastavate tariifikavadega. Kui rändlusklient nõuab rahalise või andmemahu ülempiiri rakendamist või sellest loobumist, tehakse muudatus tasuta ühe tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest ning sellega ei kaasne tingimusi või piiranguid, mis on seotud lepingu muude osadega. mail avaldatud viitekursse. See ei mõjuta muid kohaldatavaid tasusid, näiteks tasu nende sõnumite kuulamise eest. Iga sõnumi puhul on kliendil võimalus teatada tasuta ja lihtsal viisil rändlusteenuse osutajale, et ta ei soovi automaatset sõnumiteenust. Juhul, kui oled juba kunagi samalt laenuandjalt laenu võtnud ja ei pea enam isikutuvastuse protseduuri läbi tegema, võid saada laenu otseses mõttes mõne minuti jooksul! Asja konks on lihtne: kogu laenutaotluse protsess toimub veebilehe vahendusel. Kust saab töötu laenu võtta, tingimusteta laen. Komisjon hindab samuti rändluse jaeturgude konkurentsi arengutendentse ning täheldatavat konkurentsi moonutamise ohtu ja investeerimisstiimuleid riigisisestel ja külastatud turgudel. Autoliising maksehäiretega, mida on vaja selleks et võtta SMS laenu. Kuigi kiire ja paindliku laenuga tuleb olla ettevaatlik ja veenduda, et suudad laenu hiljem tagasi maksta, on kiirlaen suurepärane võimalus neile, kes vajavad väikest rahasüsti ja teavad kindlalt, et saavad laenu ka õigeaegselt tagasi maksta. SMS-funktsiooni kasutavad ka mitmed krediidikonto pakkujad – SMS-i saatmisega on võimalik laenuandja avatud krediidikontot hõlpsalt rakendada eraldi taotlust tegemata. Kõikide klientide suhtes, kes ei ole otsustanud muu ülempiiri kasuks, kohaldatakse teises ja kolmandas lõigus nimetatud vaikimisi kokkulepitud ülempiire. Selles teates näidatakse ära lisatasud, mida kohaldatakse rändluskliendi poolt täiendavalt tarbitavate reguleeritud andmeside-rändlusteenuste suhtes. Rändlusteenuse osutajad võivad üleminekut edasi lükata seni, kuni varasem rändlustariif on kehtinud kindlaksmääratud miinimumperioodi, mis ei ületa kahte kuud. Komisjon avalikustab need andmed ja tulemused. Mobiilsideoperaatorid, kes saavad rändlusteenuste hulgiturule juurdepääsu taotluse, ning juurdepääsu taotlevad ettevõtjad peavad läbirääkimisi heas usus. Pangast laenu taotlemine on üsna keeruline ja aeganõudev ning kiirlaenufirmade kiirete toimingutega pangad võistelda ei saa. Igal kliendil on õigus nõuda rändlusteenuse osutajalt kõnealuste teadete saatmise lõpetamist ning igal ajal ja tasuta nõuda rändlusteenuse osutajalt seda teenust uuesti. Riikide reguleerivad asutused jälgivad ka tahtmatu rändlusolukorra juhtumeid naaberliikmesriigi piirialadel ja kontrollivad, kas võrgukasutuse juhtimise meetodeid kasutatakse klientide kahjuks. Rändlusteenuse osutajad võtavad tehtud ja vastu võetud rändluskõnede eest tasu sekundilise täpsusega. Laenuvõtjate peamine eelistus on aga väiksem laenusumma, mis aitab näiteks edukalt palgapäevani hakkama saada. Alternatiivina võib rändlusteenuse osutaja seada ülempiiri andmemahule, eeldusel et klienti on ette teavitatud andmemahtude maksumusest. Komisjon vaatab kõnealused rakendusaktid igal aastal läbi. BEREC annab arvamuse ühe kuu jooksul taotluse saamisest. Kui see on asjakohane, teavitavad rändlusteenuse osutajad oma kliente enne lepingu sõlmimist ja korrapäraselt pärast seda ohust, mis on seotud automaatse ja kontrollimatu andmerändlusühenduse ja andmete allalaadimisega. Neis ei viidata rändlusteenuse osutaja rändlusteenuse osutajate klientide individuaalse rändlusliiklusega seotud konkreetsele teabele. Riikide reguleerivad asutused jälgivad ja koguvad teavet tahtmatu rändlusolukorra juhtumite kohta ning võtavad asjakohaseid meetmeid. Rändlusteenuse osutajad pakuvad pimedatele või nägemispuudega klientidele esimeses lõigus osutatud personaalset baashinnateavet nende soovi korral automaatselt tasuta häälkõne abil. Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja loetakse vastavalt II lisa vastavustabelile. Sellisel juhul ei tohi jaemüügitasu, mida rändlusteenuse osutaja võib oma rändluskliendilt MMS-rändlussõnumite edastamise või vastuvõtmise eest nõuda, reguleeritud andmeside-rändlusteenuse puhul ületada esimeses lõigus sätestatud maksimaalset jaemüügitasu. Nad annavad oma rändlusklientidele kohaldatavate rändlustasude kohta teavet põhjendamatu viivituseta iga kord, kui tasud muutuvad. Selles teates näidatakse ära lisatasud, mida kohaldatakse rändluskliendi poolt täiendavalt tarbitavate reguleeritud kõne- või SMS-rändlusteenuste suhtes. See hõlmab klientide teavitamist sellest, kuidas vältida tahtmatut rändlust piirialadel. Kliendil, kes on rändlusteenuse osutajale teatanud, et ta ei soovi automaatset hinnateavet, on õigus nõuda rändlusteenuse osutajalt igal ajal ja tasuta nimetatud teenust uuesti. Lisaks kiirele taotlemisele on kiirlaenud eelistatud paindlike väikeste summade tõttu. Rändlusteenuse osutajad saadavad kõikidele muu tariifi valinud klientidele mõistlike ajavahemike järel meeldetuletuse. mail avaldatud viitekursside keskmist. Rändlusteenuse osutaja tuletab neile rändlusklientidele meelde neid rändlusteenuse eeliseid, mis nad loobumisega kaotavad. Rändlusteenuse osutajad avaldavad esimeses lõigus osutatud teabe. Rändlusteenuse osutajad võtavad asjakohaseid meetmeid, et kaitsta oma kliente rändlustasude maksmisest tahtmatu rändlusteenuse eest olukorras, kui kliendid viibivad oma elukohajärgses liikmesriigis. Komisjon avalikustab need andmed. Meie tempokas ühiskonnas ei saa üldse imeks panna, miks kiirlaenud ja smslaenud on niivõrd populaarsed.

Sisuliselt tähendab smslaen seda, et laenusumma väljastatakse laenutaotleja pangakontole üksnes peale mobiiltelefoni sõnumi saatmist. Selleks peab rändlusteenuse osutaja pakkuma kindlaksmääratud kasutusperioodi kohta ühte või mitut rahalist ülempiiri, eeldusel, et klienti on eelnevalt teavitatud ülempiiridele vastavatest mahtudest. Igal kliendil on õigus nõuda rändlusteenuse osutajalt kõnealuste teadete saatmise lõpetamist ning igal ajal ja tasuta nõuda teenuseosutajalt teenust uuesti. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Üheks neist on sms-funktsiooni rakendamine ehk smslaenude väljastamine. Objektiivsed tingimused võivad viidata rändlusliikluse koondteabele. Külastatava võrgu operaatori riigi reguleeriv asutus teeb rändluse hulgiteenuse lepingu lõpetamise lubasid puudutava teabe üldsusele kättesaadavaks, järgides ärisaladuse hoidmise nõudeid. Need ettevõtjad esitavad sellise teabe taotluse korral viivitamata ning riigi reguleeriva asutuse nõutava ajakava ja täpsusastme kohaselt. Kiirlaenud on võitnud paljude eestlaste südamed, olles kõige paindlikumad ja mugavamad laenud. Tänapäeval on selline toiming väga konkreetselt piiritletud ning üksnes sõnumi saatmisega laenu ei saa, küll aga on võimalik laenusummat saada siis, kui sul on laenusaaja juures avatud näiteks krediidilimiit, mida võid vabalt kasutada. Mobiilsideoperaatorid esitavad juurdepääsu taotlevale ettevõtjale käesoleva artikliga kooskõlas oleva ja kõnealust juurdepääsu reguleeriva lepingu kavandi, tehes seda hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse esmakordset kättesaamist. Teave esitatakse siis, kui rändlusklient algatab reguleeritud andmeside-rändlusteenuse, ja seda tehakse tasuta ning sobiva vahendi abil, mis võimaldab seda lihtsalt vastu võtta ja mõista. Riigisiseste teenuste osutajad rahuldavad kõik põhjendatud taotlused juurdepääsuks vahenditele ja seonduvatele tugiteenustele, mis on reguleeritud andmeside-rändlusteenuste jaemüügitasandil eraldi osutamise osas asjakohased. Mõned laenuandjad kasutavad ka erinevaid programme analüüsi tegemiseks, muutes selle etapi veelgi kiiremaks ja täpsemaks. Määrust kohaldatakse nii võrguoperaatorite poolt võetavate tasude suhtes hulgimüügitasandil kui ka rändlusteenuse osutajate poolt võetavate tasude suhtes jaemüügitasandil. Nimetatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Nimetatud andmed esitatakse komisjonile vähemalt kaks korda aastas. Sellisel juhul võib riigi pädev reguleeriv asutus/võivad riigi pädevad asutused konsulteerida BERECiga meetmete asjus, mida raamdirektiivi, eridirektiivide või käesoleva määruse sätete kohaselt tuleb vaidluse lahendamiseks võtta. Seetõttu kutsutakse kiirlaene vahel ka palgapäevalaenudeks, kuna väikese summaga kiirlaenu võetakse tihti just selleks, et saada hakkama järgmise sissetuleku laekumiseni. Peale taotluse esitamist vaatab laenuanalüütik taotluse üle ning kuna neil on määratud kindlaks teatud parameetrid, mille alusel teha otsus, ei võta otsuse tegemine aega rohkem kui mõned minutid. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Väikese summaga kiire laen aitab lahendada äkilise rahakitsikuse, ilma, et peaksid end siduma suure laenukohustusega pikkadeks aastateks. Kiirlaenudel on mitmeid eeliseid, mistõttu on tegemist ühe esimese laenuvalikuga paljude jaoks, kellel on tekkinud ootamatu rahavajadus. Lisaks võivad rändlusteenuse osutajad pakkuda oma rändlusklientidele muid limiite, millel on erinevad, st kõrgemad või madalamad igakuised rahalised ülempiirid. Määruses sätestatakse eeskirjad, et võimaldada reguleeritud rändlusteenuste osutamist riigisisestest mobiilsideteenustest eraldi, ja tingimused üldkasutatavatele mobiilsidevõrkudele reguleeritud rändlusteenuste hulgiturule juurdepääsu andmiseks. SMS-funktsiooni kasutavad ka mitmed krediidikonto pakkujad – SMS-i saatmisega on võimalik laenuandja avatud krediidikontot hõlpsalt rakendada eraldi taotlust tegemata. See on kasuks neile, kes ei soovi pangale näidata kiirlaenude võtmist ning eelistavad „puhast“ ajalugu väljavõttel. Kui BERECiga on konsulteeritud, ootab riigi reguleeriv asutus/ootavad riigi reguleerivad asutused enne vaidluse lahendamiseks meetmete võtmist ära BERECi arvamuse. See eelis on niivõrd mastaapne, et on aegamisi välja söönud pankade pakutavad väikelaenud. Sellega ei või kaasneda liitumistasu ega täiendavaid kindlaksmääratud või jooksvaid tasusid, mis on seotud liitumislepingu muude kui rändlust käsitlevate osadega ning mida ei olnud enne vahetamist kehtinud tingimustega ette nähtud. Juhul, kui laenutaotlejal on laenuandjaga samas pangas arvelduskonto, laekub raha positiivse laenutaotluse korral koheselt. Ärisaladuse hoidmine ei takista teabe õigeaegset jagamist riigi reguleeriva asutuse, komisjoni, BERECi ja teiste asjaomaste riigi reguleerivate asutustega käesoleva määruse kohaldamise läbivaatamise, seire ja järelevalve eesmärgil. Samuti kogub BEREC igal aastal riikide reguleerivatelt asutustelt teavet operaatorite poolt klientidele pakutavate eri tariifide läbipaistvuse ja võrreldavuse kohta. Heal juhul saab laenu ka nädalavahetusel. Kui võiks arvata, et enam paremaks ei saa teenus minna, on laenuandjad üllatanud kliente veelgi innovatiivsemate lahendustega.. Juurdepääs rändlusteenuste hulgiturule antakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui kolme kuu jooksul lepingu sõlmimisest. Taotlus esitatakse rändlusteenuse osutaja poolt selleks otstarbeks määratud tasuta numbrile

Märkused