Seni kuni laenusummat korralikult tagasi makstakse

Teil on õigus oma andmetega tutvuda. Bondoras tuvastatakse, jälgitakse ja tõrjutakse turvarikkumisi tark- ja riistvaraliste turvamüüridega. Laenuandja maksejõuetuse korral lõpetatakse uute laenulepingute sõlmimine viivitamata. Meil on õigus keelduda taotluse rahuldamisest, kui andmete olemasolu on vajalik lepinguliste kohustuste täitmiseks või kui selline kohustus tuleneb kohaldatavast õigusest. Vale- ja puudulike andmete tahtlik esitamine on keelatud ja seda loetakse kasutuslepingu rikkumiseks. Kasutaja teeb tehinguid otse portaalis ja omal vastutusel tehingu osapoolena; portaalis pakutavaid lepinguvorme võivad kasutajad kasutada omal vastutusel ja riisikol. Nelja nädala jooksul alates Teie kaebuse saamisest saadame Teile lõpliku vastuse või infot selle kohta, millal Teiega jälle ühendust võtame. Kasutuslepingust taganemise õiguse kasutamiseks tuleb taganemisavaldus esitada laenuandjale enne käesolevas dokumendis nimetatud tähtaja lõppu. Kui kasutaja on sõlminud mitu laenulepingut ja laenuandjale üle kantud vahenditest ei piisa sissenõutavaks muutunud nõuete rahuldamiseks, jagab laenuandja vahendid proportsionaalselt. Küpsised Me kasutame küpsiseid, mis on väikesed tekstifailid, mille veebilehe server Teie kõvakettale salvestab. Kasutusleping – kasutaja ja laenuandja vahel sõlmitav leping, mille alusel saab kasutaja kasutada portaali ja mille alusel osutab laenuandja kasutajale portaali kaudu teenuseid. Pangapäev – tööpäev ehk päev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha Eesti ja Soome Vabariigis. Kasutajal ei ole õigust portaali lehti salvestada, kopeerida, muuta, üle kanda, edastada ega avaldada muuks kui eraviisiliseks kasutamiseks. muude seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Töödeldud andmed Laenuandjal on õigus töödelda kõiki andmeid, mida kasutaja on laenuandjale avaldanud. Kasutusleping, sh kasutustingimused, saadetakse viivitamata kasutaja e-posti aadressile, samuti on need kasutajale igal ajal tasuta kättesaadavad portaalis. Kahtluse välistamiseks olgu öeldud, et kui kasutaja ei täida kõiki oma finantskohustusi nimetatud tähtaja jooksul, siis loetakse, et kasutaja ei ole kasutuslepingut ega muid laenuandjaga sõlmitud lepinguid lõpetanud. Bondora AS-ile on tegevusloa andnud ja tema üle teeb järelevalvet Finantsinspektsioon. – kasutajatele kehtivad teenustasud, mis on esitatud portaalis avaldatud hinnakirjas. Laenuleping, muu nõutud teave ja muud nõutud dokumendid tuleb teha kasutajale portaalis kättesaadavaks kohe pärast seda, kui laenuleping loetakse poolte vahel sõlmituks, ja need peavad laenulepingu kehtivuse ajal olema kogu aeg portaalis tasuta kättesaadavad. Laenu on võimalik taotleda ainult laenutaotluse esitamisel portaali kaudu. Andmete muutumisest teavitamata jätmine on kasutuslepingu oluline rikkumine. Teil on õigus saada oma isikuandmeid, mille olete ise meile esitanud, nende andmete edastamiseks teisele teenuseosutajale. Lisateavet leiate aadressilt http://www.aboutcookies.org/ KAEBUSTE LAHENDAMISE EESKIRI Meie soov on, et jääksite meie teenustega rahule, aga kui peaks juhtuma vastupidi, siis andke sellest meile teada. Need ettevõtted võimaldavad meil pakkuda oma IT-ressursside paremat kättesaadavust ja kasvupotentsiaali ning suuremat paindlikkust. Laen või laenuleping - laenuvõtja ja laenuandja vahel portaali kaudu sõlmitav laenuleping. Me tagame, et kasutajaandmed on kättesaadavad vaid äriühingu töötajatele, kellel peab tööülesannetest tulenevalt olema juurdepääs sellistele andmetele. Laenuandja töötleb kasutaja andmeid seni, kuni see on mõistlikult vajalik laenuandja ärilistel eesmärkidel ning kasutuslepingust, laenulepingutest või kehtivatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, kui kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti. esitama kõik laenuandja nõutud dokumendid kasutaja tuvastamiseks ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eeskirjade täitmiseks. Mõistetel on sama tähendus nagu Bondora kasutuslepingus, kui neid ei ole siin teisiti defineeritud. Me võtame kõik vajalikud meetmed, et ennetada konflikti edasiarenemist ja sellega kaasneda võivaid kahjusid meie klientide huvidele.

Kasutusleping | Bondora

. Laenulepingut loetakse õiguslikult siduvaks ning laenuandja ja laenuvõtja vahel sõlmituks alates päevast, mil mõlemad pooled selle elektrooniliselt või digitaalselt allkirjastasid või heaks kiitsid. Turvatud küpsised aitavad meil tagada, et küpsis liigub veebisaidi ja teie brauseri vahelkrüpteeritud kujul. KREDIIDIVÕIMELISUSE HINDAMINE JA KREDIIDIOTSUS Laenuandja hindab kasutaja krediidivõimelisust ja teeb krediidiotsuse andmete ja dokumentide põhjal, mille kasutaja on esitanud ja mis on laenuandjale kättesaadavad avalikest andmebaasidest ja mujalt. Kasutustingimused, laenulepingu üldtingimused, hinnakiri ja muu asjakohane teave ning muud asjakohased dokumendid on kasutajale igal ajal tasuta kättesaadavad laenuandja veebilehel ja/või portaalis. Kui on arvestatav risk kahjude tekkimiseks mõnele Bondora kliendile, avalikustame me selle. Kui soovite taotleda otsuse muutmist, saatke e-kiri aadressile [email protected]. Kasutaja esitab laenuandjale üksnes õigeid, täpseid ja ajakohaseid andmeid. Kui kasutaja ei täida oma kohustusi käesolevas dokumendis ette nähtud tähtaja jooksul, siis loetakse, et kasutaja ei ole kasutuslepingust taganenud. Küpsiste eemaldamiseks on kaks võimalust: lasta neil automaatselt aeguda või kustutada need käsitsi. Kui kasutustingimused on laenulepinguga vastuolus, on ülimuslik laenuleping. Nad otsivad lühiajalist laenu , et ots-otsaga kokku tulla ja maksta ettenägematute arvete eest nagu auto remont, rikki läinud pesumasin või värske õppeaasta alguses uued kooliriided lastele. Kõik meie töötajad kohustuvad lepinguliselt meie konfliktide eeskirju täitma. kasutustingimuste ja laenulepingu kohaselt antud kinnitused vastavad tõele. Laenusumma – summa, mille laenuandja annab laenulepingu alusel laenuvõtjale, st laenulepingu põhisumma. Selle vahendustasu suurus oleneb laenaja laenu pankrotistumise tõenäosusest, laenaja krediidireitingust ja konkreetsest laenulepingust. Kui Te nimetatud andmeid meile ei esita, ei saa me Teile teenuseid osutada. Pidage meeles, et olemasolevaid küpsiseid kustutades või uute küpsiste salvestamist keelates võite kaotada juurdepääsu mõndadele meie veebisaidi aladele või funktsioonidele. Pange tähele, et kolmandate isikute veebisaitidel võivad kehtida teistsugused privaatsuseeskirjad ja/või turvastandardid. Laenutaotlus ei ole kasutajale siduv ehk ta võib laenutaotluse igal ajal enne laenulepingu sõlmimist tagasi võtta seda põhjendamata. Leia parim pakkumine ja vali omale meeldivaim uus online kiirlaen tasuta. Kasutaja peab kohe kontrollima laenuandjalt saadud teates sisalduva informatsiooni õigsust ja esitama kaebuse kohe pärast teate saamist. Bondora töötajad on kohustatud avalikustama kõik seosed, mis võivad nende otsuseid mõjutada või hõlmavad majanduslikku huvi. Käesolevas privaatsuseeskirjas antakse ülevaade andmetest ja teabest, mida Teilt meie teenuste kasutamisel kogume, kuidas me seda kogutud teavet kasutame, kellega me seda jagame ja millised on Teie õigused seoses sellega. Serverihalduseks on sõlmitud eraldi leping ettevõttega Virtion GmbH. Meie automatiseeritud protsesse katsetatakse, hinnatakse ja kontrollitakse korrapäraselt, et tagada nende korrektsus. Huvide konfliktide lahendamine ja avalikustamine Bondora võtab kõik võimalikud ja mõistlikud meetmed võimalike huvide konfliktide lahendamiseks. Lingid kolmandate isikute veebisaitidele Lingid kolmandate isikute veebisaitidele Bondora veebisaidilt või vastupidi on üksnes kiirviited meie platvormi kasutajatele kasulike teenuste või teemade juurde. Lepingu ükski punkt ei piira vastutust kohustuste tahtliku rikkumise eest. Me järgime Teie andmete töötlemise kohta kehtestatud väga rangeid eeskirju, mis tulenevad Euroopa Liidu ja Eesti isikuandmete kaitset käsitlevatest õigusaktidest. Pange tähele, et meie veebisaiti külastades nõustute, et kasutame järgmisi küpsiseid: Hädavajalikud küpsised, mida veebisait salvestab ja loeb ainult sel ajal, kui te veebisaiti külastate. Lisaks võimaldab see meil teie konto turvalisust kaitsta. Teabeturve Kasutame mitut interneti turvameedet, et tagada andmete turvaline töötlemine, edastamine ja arhiivimine. Oleme täielikult pühendunud oma regulatiivnormidest ja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisele ja eetikanormide järgmisele. Kasutajale ei saadeta kinnitust poolte vahel kasutuslepingu sõlmimise kohta, vaid selle asemel saab kasutaja ligipääsu portaalile. Ettevõtted on kehtestanud ööpäevaringse füüsilise ja virtuaalvalve. Portaali sisselogimiseks peab kasutaja sisestama oma portaali kasutajatunnuse ja salasõna. Kui teil tekib käesolevate eeskirjade kohta küsimusi, saatke need e-posti aadressil kliendit[email protected]. Teil on õigus taotleda meilt andmete töötlemise piiramist ja võtta tagasi oma varem antud nõusolek andmete töötlemiseks. Üldtingimused – laenulepingu üldtingimused, mis on avaldatud portaalis. teha vastupakkumine ja muudetud laenutaotlus rahuldada. Need võimaldavad meil teid kliendina tuvastada ning pakkuda teile juurdepääsu klientidele mõeldud lehekülgedele. Kogu kogutud teave jääb anonüümseks ning seda kasutatakse ainult veebisaidi töö optimeerimiseks ning meie reklaamikampaaniate efektiivsuse mõõtmiseks. Teil on õigus taotleda meilt oma andmete kustutamist. Kui kasutaja ja laenuandja vaheline teade tuleb saata saajale e-kirja või posti teel, siis saadetakse see kontaktandmetele, mille saaja on teisele poolele teatanud portaali vahendusel, e-kirjaga või posti teel. Laenuandja teavitab laenuvõtjat, kui laenutaotlus lükatakse tagasi kolmandatelt isikutelt kogutud andmete põhjal, ja avaldab need andmed laenuvõtjale. Laenajatelt võetakse meie platvormi kasutamise eest vahendustasu vastavalt nende sõlmitud laenulepingutele ja teistele lepingutele. Viitenumber – isikustatud number kasutaja isiku tuvastamiseks. Selleks toimige järgmiselt: Saatke oma kaebus e-kirjaga meie klienditeenindusse aadressil [email protected].

Kui lõplik vastus on negatiivne, selgitame selgelt, miks Teie taotlust ei rahuldatud. Laenuandjal on õigus kasutustingimusi ühepoolselt muuta, kui kasutustingimustest tulenevaid suhteid reguleerivad õigusaktid või standardid muutuvad ja kasutustingimuste muutmine on vajalik uute õigusaktide ja/või standarditega kooskõla tagamiseks. Kui kohaldatava õiguse alusel ei ole andmete töötlemine ja hoiustamine enam vajalik, kustutatakse need registrist. Lisaks automatiseeritud krediidihindamisele võime automatiseeritult otsustada, et andmete töötlemise tulemusel on alust arvata, et võite toime panna pettuse või rahapesu. Intress - tasu laenusumma kasutamise eest. Käesolevad kasutustingimused on kõikide kasutaja ja laenuandja vahel portaali kaudu sõlmitavate kasutus- ja muude lepingute lahutamatu osa. Käesolevas privaatsuseeskirjas sisalduvaid mõisteid kasutatakse samas tähenduses, nagu on kirjeldatud Bondora kasutustingimustes. Kasutustingimused – käesolevad Bondora kasutustingimused. Laenuandja ei vastuta kasutaja võimalike seadusest tulenevate kohustuste eest, mis võivad tekkida laenulepingu sõlmimisest või täitmisest portaali kaudu. Turvalisus on tagatud rangete privaatsuse kaitse standarditega, mida täidavad kohusetundlikud kolmandast isikust partnerid. Konfliktide eeskirjade rikkumine võib kaasa tuua karistuse, muu hulgas töölepingu lõpetamise. Meil on õigus keelduda taotluse rahuldamisest, kui töötlemine on vajalik õiguslike nõuete tuvastamiseks või kaitsmiseks. oluline eksimus, ebaseaduslik ähvardus või vägivald või muu ei ole ebasoodsalt mõjutanud tema otsustusvõimet. Maksimaalne laenusumma – põhisumma, mille ulatuses on laenuvõtja nõus laenulepingut sõlmima. Seni kuni laenusummat korralikult tagasi makstakse. Teil on õigus taotleda oma andmete parandamist, kui need on valed või puudulikud. Lisaks võime pakkude finantsasutustest investoritele eelisjuurdepääsu laenuturule ning täiendavaid mittestandardseid nõustamisteenuseid, mis on sätestatud kasutuslepingus. Pange tähele, et kui taotlete isikuandmetega tutvumist üle kahe korra aastas, on meil õigus nõuda tasu, et katta andmete esitamisega seotud kulud. Teie õigused Me oleme kohustatud teavitama Teid sellest, milliseid andmeid kogutakse, kust andmeid kogutakse, kuidas andmeid kasutatakse, kellega andmeid jagatakse, kui kaua andmeid säilitatakse ja millised on Teie õigused seoses sellega. Oleme alla lisanud täiendavaid üksikasju, et mõistaksite paremini, milliseid küpsiseid me kasutame. Kasutaja võib kasutuslepingu lõpetada laenuandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse esitamisega portaalis või e-kirja teel vaid juhul, kui kõik tema finantskohustused laenuandja vastu mis tahes lepingu alusel on täielikult täidetud. Kasutaja ja laenuandja vahelised teated peavad olema kasutustingimustega samas keeles ja need saadetakse saajale portaali vahendusel, välja arvatud juhul, kui käesolevas dokumendis on kokku lepitud teisiti ja/või kui seadusega on nõutud teisiti. seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud andmed. Kui pool ei teavita teist poolt oma kontaktandmete muutumisest, siis kannab ta sellega seotud riske. Kõigil küpsistel on aegumiskuupäev, mis määrab, kui kaua need teie brauseris aktiivseks jäävad. Andmete kasutamine Selleks, et saaksime Teile platvormi vahendusel teenuseid osutada, võib juhtuda, et peate meile või meie partneritele esitama teenuste osutamiseks vajalikke andmeid. võimaluse laenuandjaga suhelda. Portaal, laenuandja veebileht ja nende sisu autoriõigused kuuluvad laenuandjale. Andmete säilitamine Me säilitame Teie andmeid niikaua, kui oleme selleks seadusega kohustatud. Portaal – internetis aadressil www.bondora.ee asuv ning laenuandja hallatav e-teenuse keskkond, mille kaudu on kasutajatel võimalik raha laenata. tuvastus muul viisil, mis on kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja mida laenuandja peab piisavaks. Kui Te siiski ei ole ka meie lõpliku põhjendatud vastusega rahul, siis on Teil võimalik pöörduda Tarbijakaitse poole. Kõik Bondora töötajad on kohustatud hoidma andmeid salajas ja nad ei tohi jagada andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud eespool nimetatud eesmärkidel. Lisateavet leiab küpsistepoliitikast

Märkused