Sellisteks rahasummadeks võivad olla näiteks ootamatud boonused, tulumaksutagastus või midagi muud, mille saamisega sa ei ole iseenesest arvestanud

Siiski sisaldavad riskimaandamisobjekti väärtuse muutused alates tasakaalustamise kuupäevast ka riskimaandamisobjekti täiendava mahu väärtuse muutust. on vara amortiseeritava osa süstemaatiline jaotamine vara kasulikule elueale. Kas sa kardad iga kuu seda hetke, mil saabub elektriarve?. Eelkõige peavad IFRSidele ülemineku kuupäeva seisuga kehtinud hinnangud turuhindade, intressimäärade ja valuutakursside kohta peegeldama selle kuupäeva turusituatsiooni. Huvitatud müüja ei ole liigselt innukas ega müüma sunnitud müüja, kes oleks nõus müüma mis tahes hinna eest, ega ka selline müüja, kes oleks nõus viivitama selleks, et oodata turu hetkeolukorras põhjendamatuks peetava hinna saamist. Lisaks aitame Sul leida kõige parema väikelaenu pakkumise, mis sobib ideaalselt Sinu vajaduste- ja eelistustega nii on 100% kliendirahulolu garanteeritud. Tihti rakendatakse iga jaemüügi osakonna suhtes keskmist protsenti. Immateriaalsete varade iseloom on selline, et sageli ei ole võimalik kindlaks teha, kas hilisemad kulutused tõenäoliselt suurendaksid või säilitaksid neist varadest tulenevat ettevõtte tulevast majanduslikku kasu. Neid vaadatakse regulaarselt üle ning vajaduse korral korrigeeritakse vastavalt tegelikele tingimustele. Muudel osapooltel peale nende, kellel on selline kohustis, ei ole õigusi ega kohustusi seoses selliste varade või nendest varadest tulenevate täiendavate rahavoogudega. Mittekontrolliva osaluse kõik muud komponendid mõõdetakse nende omandamise kuupäeva seisu õiglastes väärtustes, kui IFRSidega ei ole nõutud muud mõõtmisalust. äriühendus Tehing või muu sündmus, milles saavutab kontrolli ühe või mitme üle. Põhitegevuse ajalooliste rahavoogude teatud komponente käsitlev informatsioon on koos muu informatsiooniga kasulik ka põhitegevusest tulenevate tulevaste rahavoogude prognoosimisel. Sellest tulenevalt ei käsitle käesolev standard saagi koristamisele järgnevat põllumajandustoodangu töötlemist, näiteks viinamarjade töötlemist veiniks selle veinivalmistaja poolt, kes on need viinamarjad kasvatanud. Selle tulemusena mõõdetakse finantsvara ümberliigitamise kuupäeval nii, nagu oleks seda alati mõõdetud amortiseeritud soetusmaksumuses. Tulevaste ravikulude hinnangutes võetakse arvesse tehnoloogia arengut, muudatusi tervishoiuteenuste kasutamises või osutamise viisides ning plaanis osalejate tervisliku seisundi muutusi. Lepingupõhise kokkuleppega kehtestatakse ühine kontroll ühisettevõtmise üle. Kuid materiaalse vara kasutamine immateriaalse vara arendamiseks ei muuda materiaalset vara immateriaalseks varaks. Kaotatud intress on ettemakstud põhiosa ja intressimäära erinevuse korrutis. Teiste IFRSide tagasiulatuva rakendamise erandid Käesolev lisa on IFRSi lahutamatu osa. Näiteks kajastatakse väljavõtmata laenukohustus ajavahemikus, millesse jääb kõige varasem kuupäev, kui see võidakse tagasi nõuda. Tõendid selle kohta, et nõuded kehtivusajal eeldatava krediidikahju kajastamiseks ei ole enam täidetud, võivad hõlmata ajakohastatud infot õigeaegselt maksete tasumise ajalugu muudetud lepingutingimustes. Üksus võib siiski kasutada erinevaid metoodikaid, kui õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande määratletud kohustiste tunnuste ja muude finantsinstrumentide tunnuste vahel on erinevad majandussuhted. Laekumisi liikmete osade emiteerimisest tuleb kasutada selleks, et tagasi osta need osad, mille suhtes liikmed on taotlenud tagasiostmist. Optsiooni väärtus ei ole optsiooni tähtaja lineaarne funktsioon; kui tähtaeg pikeneb, siis väärtuse suurenemise määr väheneb. Kui IFRSides nõutakse nende varade ja kohustiste edasist soetusmaksumusepõhist mõõtmist, on tuletatud soetusmaksumus soetusmaksumusepõhise kulumi- või amortisatsiooniarvestuse aluseks alates äriühenduse kuupäevast. Arvestatakse kõiki mõistlikult võimalikke netorahavoogude võimalikke kõikumisi, kusjuures suurema tõenäosusega tulemustele omistatakse suurem osakaal. Vastasel korral arvestatakse mõnede eelduste mõju kaks korda või eiratakse seda. Näiteks kui toote müügihind sisaldab tulevikus osutatava teenusega seotud määratletavat summat, lükatakse selle summa müügituluna kajastamine edasi, kajastades seda selle perioodi müügituluna, mil teenust osutatakse. Selle elektrijaama kasutamise luba on immateriaalne vara, mis vastab firmaväärtusest eraldi kajastamise lepingulisele-juriidilisele kriteeriumile ka siis, kui omandaja ei saa müüa ega anda seda üle eraldi omandatud elektrijaamast. Sellisel juhul, eeldades, et tingimuse praegune staatus püsib muutumatuna tingimusliku perioodi lõpuni, kaasatakse tingimuslikult emiteeritavad lihtaktsiad lahjendatud aktsiakasumi arvutamisse vastavalt nende staatusele aruandeperioodi lõppedes. Praktilistel põhjustel ei pea üksus saama kõigi varade ja kohustiste osapooleks, mis tingivad arvepidamise järjekindlusetuse täpselt üheaegselt. Sellisel juhul kajastatakse laenukasutuse kulutused kuluna sel perioodil, mil see tekkis. Bioloogilise vara esmasel kajastamisel võib tekkida ka kasum, näiteks vasika sündimisel. Kui laenu andja ei suuda laenu andmise kohustuse summat tasuda sularahas või muu finantsinstrumendiga, on maksimaalseks avatuseks krediidiriskile kohustuse täissumma. Antud kulutused sisaldavad peamiselt tööjõukulusid ja muid teenuse osutamisega otseselt seotud personalikulusid, kaasa arvatud kulutused juhtivpersonalile ning seotud üldkulud. Investoril, kellel on võimalus teha neid otsuseid, võib olla mõjuvõim ka ilma kõnealuste asjaolude esinemise või sündmuste toimumiseta. Kahjulik leping on leping, mille puhul lepingujärgsete kohustuste täitmisega kaasnevad vältimatud kulutused ületavad lepingust eeldatavalt saadavat majanduslikku kasu. Õiglase väärtuse mõiste viitab "teadlikele, huvitatud pooltele". Hinnang ei hõlma siiski selliste minimaalse rahastamisaluse tingimuste eeldatavate muudatuste mõju, mis ei ole olulises osas vastu võetud või lepingupõhiselt kokku lepitud aruandeperioodi lõpus. Näiteks võib vara seisukorda parandavate hilisemate kulutuste tulemusena vara kasulik eluiga pikeneda üle esialgselt hinnatud tootlikkuse taseme. Riskimaandamisobjekti või riskimaandamisinstrumendi määratletud koguste muutmist muul eesmärgil ei käsitata käesoleva standardi rakendamisel tasakaalustamisena. Tururisk koosneb kolme liiki riskist: valuutarisk, intressimäärarisk ja muu hinnarisk. Ettevõtte varajuhtimise poliitika võib sisaldada varade võõrandamist pärast teatud perioodi möödumist või pärast varaobjektist tuleneva majandusliku kasu teatud osa tarbimist. Samas mõjutab muutus amortiseeritavate varade kasulikus tööeas või neist saadava tulevase majandusliku kasu eeldatavas tarbimismudelis amortisatsioonikulu käesoleval perioodil ja kõigil tulevastel perioodidel vara järelejäänud kasuliku eluea vältel.

Parimad rahalised harjumused, mida peaksid kohe rakendama.

. Kui saadud kaupade või teenuste õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta, mõõdetakse müügitulu loovutatud kaupade või teenuste õiglases väärtuses, mida on korrigeeritud võimaliku üleantud raha või raha ekvivalentide summaga. Kui soovitakse hinnata, kas riskimaandamisinstrument maandab tehinguga või ajavahemikuga seotud riskimaandamisobjekti riski, on olulised siiski selle riskimaandamisobjekti omadused, kaasa arvatud see, kuidas ja millal see mõjutab kasumit või kahjumit. Sellisel juhul ei kontrolli ükski investor eraldi investeerimisobjekti, sest ükski investor ei saa juhtida tegevusi, tegemata koostööd teiste investoritega. Kuigi saldeerimine ei tekita kasumite või kahjumite kajastamist, võib finantsinstrumendi kajastamise lõpetamise tulemuseks olla nii eelnevalt kajastatud objekti  finantsseisundi aruandest eemaldamine kui ka kasumi või kahjumi kajastamine. Eeldatavad tulevikusündmused võivad olla eraldiste mõõtmisel eriti olulised. Sellistel juhtudel jätkab üksus ülejäänud kinnisvarainvesteeringute arvestamisel õiglase väärtuse mudeli rakendamist, ehkki ühe kinnisvarainvesteeringu puhul rakendatakse soetusmaksumuse mudelit. See ongi aluseks olev finantsinstrumentide kogum. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Ettevõtte võime kontrollida immateriaalse varaga seotud tulevast majanduslikku kasu tuleneb üldjuhul juriidilistest õigustest, mida on võimalik kohtus kaitsta. Amortiseeritav osa on vara soetusmaksumus või muu summa, millega soetusmaksumuse asendusväärtus, millest on maha arvatud selle vara lõppväärtus. Selle üheks näiteks on aktsiate ühendamine ja erakorralise dividendi määramise kombinatsioon. Kui üksus paigutab finantsvara ümberliigitamise käigus õiglases väärtuses muus koondkasumis mõõtmise kategooriast õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõtmise kategooriasse, jätkatakse finantsvara mõõtmist õiglases väärtuses. Investor korrigeerib tagasiulatuvalt esmakordse rakendamise kuupäevale vahetult eelnenud aruandeaasta. Amortisatsioon kajastatakse üldjuhul kuluna. Sellised küsimused on näiteks mineraalide, nafta, maagaasi ja muude samalaadsete mittetaastuvate maavarade uurimise, arendamise või kaevandamisega, ning kindlustuslepingutega seotud kulutuste arvestamine. Juhul kui krediidikvaliteeti parandavat kokkulepet arvestatakse kohustisest eraldi, võtab emiteerija kohustise õiglase väärtuse mõõtmisel arvesse enda, mitte kolmandast osapoolest garandi krediidikõlblikkust. Kinnisvarainvesteeringute korral võib väljumisstrateegia hõlmata näiteks kinnisvara müümist spetsiaalsete kinnisvaramaaklerite kaudu või avatud turul. Näiteks üksuse otsus jätta tuludeklaratsioon maksujurisdiktsioonis esitamata või jätta teatav tulu maksustava kasumi hulka arvamata on ebaselge maksukäsitlus, kui ei ole kindel, et seda maksuseaduse alusel aktsepteeritakse. Lisaks ei ole tingimustele vastavad varaobjektid sellised varad, mis on juba nende soetamise ajal valmis otstarbekohaseks kasutamiseks või müügiks. Kapitaliseeritavate laenukasutuse kulutuste summa määratakse kindlaks vastavalt käesolevale standardile. õiglane väärtus Käesolevas standardis esitatud rendileandja suhtes kehtivate raamatupidamisnõuete täitmisel summa, mille eest on võimalik vahetada vara või arveldada kohustist teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus. Seega on finantsvara realiseerimise ja finantskohustise tasumise käsitlemine samaaegsetena põhjendatud ainult siis, kui tehingud toimuvad samal hetkel. Võrdlusega tehakse kindlaks teenimata finantstulu, mis on seotud saadaolevate rendimaksetega, ja diskonteeritud garanteerimata jääkväärtus. Kui üksus rakendab käesolevat standardit varem, avalikustab ta selle asjaolu. Näiteks kapitaliseeritakse maa arendamisega seotud laenukasutuse kulutused sel perioodil, mil arendamisega seotud tegevus toimub. Laenuandja üksus kontrollib väärtpaberistamisettevõtjat ja seega konsolideerib seda. Teave varude erinevate liikide bilansilise maksumuse ning nende varade muutuste ulatuse kohta on finantsaruande kasutajatele vajalik. Maa väärtuse suurenemine, millel hoone paikneb, ei mõjuta selle hoone amortiseeritava osa väärtust. Hetkemaksumuse meetodite puhul on üldjuhul tarvis kajastada ettevõttespetsiifiliste hindade muutumise mõju amortisatsioonile ja müüdud toodete kulule. Taastamiskulude eraldis kajastati vahetult pärast kattekihi eemaldamist. Lepinguhinnad ei ole õiglase väärtuse määramisel alati olulised, sest õiglane väärtus peegeldab antud hetke turgu, kus huvitatud ostja ja müüja võiksid tehingu sõlmida. Osalemine investeerimisobjekti ülesehituses üksinda ei ole piisav, et anda investorile kontrolli. Samamoodi võivad ühisettevõtjad paigutada ühiselt kontrollitavasse majandusüksusesse vara, mida hakatakse ühiselt kasutama. Selliste maksete suhtes kohaldatakse tingimuslikke klausleid, millel puudub tegelik majanduslik sisu. Omandamisena liigitatava äriühenduse korral jaotub soetusmaksumus omandatud identifitseeritavatele varadele ja kohustistele, lähtudes nende õiglasest väärtusest tehingu teostamise kuupäeval.

Commission Regulation (EC) No 1725/2003

. Sellisteks rahasummadeks võivad olla näiteks ootamatud boonused, tulumaksutagastus või midagi muud, mille saamisega sa ei ole iseenesest arvestanud. Garanteeritud hüvitised on hüvitised, mille saamise õigus pensionihüvitiste plaani tingimuste kohaselt ei olene töösuhte jätkumisest. Esimese kuue kuu vahearuandes esitatud summasid tagasiulatuvalt ei korrigeerita. Veelgi enam, tütarettevõtte omandamisel kasutatavate konsolideerimisprotseduuride üldisi põhimõtteid rakendatakse ka investeeringu omandamisel sidusettevõttes. Instrumendi kajastamise lõpetamisel, kui on võimalik kindlaks määrata, millisesse perioodi see kuulus, eemaldatakse instrument sellest perioodist. Asjakohane ajavahemik või ajavahemikud, mille jooksul maandatava tehingu välisvaluutarisk mõjutab kasumit või kahjumit, on siis, kui see mõjutab konsolideeritud kasumit või kahjumit. Ülejäänud osad ei ole individuaalselt olulised. Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid nõuavad või lubavad krediteerida või debiteerida teatavaid objekte otse omakapitalis.

Kui aruandevaluuta erineb ettevõtte asukohariigi valuutast, tuleb avalikustada põhjus teise valuuta kasutamiseks. Näiteks võib müüjale jääda kauba omandiõigus ainult selle kauba eest tasutava summa laekumise tagamiseks. Lisades esitatakse jutustav kirjeldus või üksikasjalikum analüüs nendes aruannetes avaldatud teabe kohta ning informatsioon teabe kohta, mis ei vasta neis aruannetes kajastamise tingimustele. Käesoleva standardi kohaseid lõpetatavaid tegevusvaldkondi peaks esinema suhteliselt harva. Selliseid osapooli nimetatakse ühisoperaatoriteks. Iga ühisettevõtja kasutab torujuhet oma toote transportimiseks ja kannab selle eest kokkulepitud osa torujuhtme opereerimisega seotud kuludest. Selline kirjeldus eristab näiteks kindlasummalisel palgal põhinevaid pensioniplaane lõplikul palgal põhinevatest pensioniplaanidest ja töösuhte lõppemise järgsetest arstiabiplaanidest. Kaupade või teenuste vahetamist sarnase olemuse ja väärtusega kaupade või teenuste vastu ei loeta tulu tekitavaks tehinguks. Ettevõte peab kasutama kõigi samalaadsete ja ettevõttes sama kasutusega varude suhtes sama soetusmaksumuse arvestusmeetodit. Üksuse rahastamisvajadused on ettearvatavad ja tema finantsvarade maksetähtpäev ühitatakse üksuse hinnanguliste rahastamisvajadustega. Tootjate või vahendajatena toimivad rendileandjad peavad müügikasumid või -kahjumid kajastama aruandeperioodi kasumiaruandes vastavalt ettevõtte poolt otsemüügi korral järgitavale metoodikale. Arvestusmeetodite muutuste mõju hõlmab ka ümberhindluse reservi hulka kuuluvate kinnisvarainvesteeringutega seotud summade ümberliigitamist. Näiteks võib ilmneda, et lineaarsest amortisatsioonimeetodist sobivam on alaneva jäägi meetod. Tingimustele vastava varaobjekti näideteks on varud, mille müügivalmidusse viimine võtab oluliselt aega, tootmisettevõtted, elektrijaamad ja kinnisvarainvesteeringud. Kapitalirendi korral on selline korrigeerimine vajalik ainult juhul, kui väärtus on vähenenud. Kui varast tuleneva majandusliku kasu eeldatavas tarbimismudelis on toimunud muutus, muudetakse amortisatsioonimeetodit, et see vastaks muutunud mudelile. Sellises olukorras kirjeldab omandaja, millist teavet ei olnud võimalik avalikustada ja põhjused, miks seda ei ole võimalik teha. Vastasel korral arvestatakse mõnede eelduste mõju kaks korda või üldse mitte. Siiski peab üksusel kogu lepingu kehtivusaja jooksul olema õigus summale, mis vähemalt hüvitab üksuse seni tehtud toimingud juhul, kui klient või muu isik lõpetab lepingu mõnel muul põhjusel peale üksuse lubatud kohustuste täitmata jätmise. See võiks hõlmata näiteks laenu ja väärtuse rühmitusi, geograafilisi, tööstusharu või emitendi ja liigi kontsentratsioone. Tingimuslikult emiteeritavad lihtaktsiad on lihtaktsiad, mida saab emiteerida vähese rahaga või ilma raha või muu tasuta juhul, kui tingimuslikus aktsialepingus kindlaksmääratud tingimused on täidetud. Sellisteks rahasummadeks võivad olla näiteks ootamatud boonused, tulumaksutagastus või midagi muud, mille saamisega sa ei ole iseenesest arvestanud. Kohustus kestab ja seda kajastatakse isegi juhul, kui tasustatavad töölt puudumised ei ole garanteeritud, kuigi võimalus, et töötaja võib lahkuda enne, kui on kasutanud akumuleeruvat mittegaranteeritud õigust, mõjutab kõnealuse kohustuse mõõtmist. Õiglase väärtuse riskimaandamisel kasutatava kihikomponendi puhul peab üksus sel eesmärgil jälgima nominaalsummat, millest see on määratletud. Arvestusmeetodi muutust tuleb rakendada tagasiulatuvalt, välja arvatud juhul, kui eelnevate perioodidega seotud korrigeerimissummat ei ole võimalik usaldusväärselt kindlaks määrata. Enamiku ettevõtete puhul määrab peamine riskide ja rentaabluse allikas ettevõtte organiseerimise ja juhtimise viisi. Tuletatud soetusmaksumus Soetusmaksumuse või amortiseeritud soetusmaksumuse asendusena kasutatav summa mingi kuupäeva seisuga. Osapool on käsundisaaja, kui investoril või neil, kes juhivad investori tegevust, on võimalus anda sellele osapoolele korraldus tegutseda investori nimel. Vara või kohustise maksustamisbaas on selle vara või kohustise maksustamisel aluseks võetav summa. Iga ühisettevõtja kasutab oma materiaalset põhivara ja kajastab oma varud enda bilansis. Tavaliselt on võimalik esitada iga sellise korrigeerimise hinnanguline summa ühenduse esmakordsel arvelevõtmisel, vähendamata selle teabe usaldusväärsust, kuigi eksisteerib teatud ebakindlus. Omaniku ehitatud kinnisvarainvesteeringu objekti soetusmaksumus on selle maksumus kuupäeval, mil ehitus- või arendustegevus lõpetatakse. See toimib siis, kui lisa B kriteeriumid on täidetud. KAJASTAMINE Kinnisvarainvesteeringut kajastatakse varana siis ja ainult siis kui: on tõenäoline, et üksus saab tulevikus sellelt kinnisvarainvesteeringult majanduslikku kasu, ja kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt mõõta. See võib toimuda näiteks ettevõtte omakapitaliinstrumentide avaliku noteerimise või ettevõtte omakapitali restruktureerimise korral. tingimuslik tasu Tavaliselt kohustus anda täiendavad varad või omakapitali osalused üle endistele omanikele osana vahetusest üle saamise eest, kui määratletud tuleviku sündmused toimuvad või tingimused on täidetud. Kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringu objektiks oleva ettevõtte aruandlus võib olla hüperinflatiivse majanduskeskkonna valuutas. Materiaalse põhivara soetamisjärgsete kulutuste asjakohane raamatupidamiskäsitlus sõltub konkreetse materiaalse põhivaraobjekti mõõtmisel ja kajastamisel arvestatud asjaoludest ja sellest, kas need hilisemad kulutused on kaetavad. Võrreldes varasemate hinnangutega võib esineda erinevusi, sest käesolevas standardis on üksikasjalikult sätestatud kaetava väärtuse mõõtmise ja raha teeniva varaüksuse käsitlemise viisid. Kärbe võib tuleneda üksikjuhtumist, näiteks käitise sulgemisest, tegevuse katkemisest või plaani lõpetamisest või peatamisest. Otsus, millal osutub finantsaruannete korrigeerimine vastavalt käesolevale standardile vajalikuks, on hinnanguline küsimus. Aasta algusest kuni  aruandeperioodi lõpuni kestva perioodi sisse arvatud lahjendavate potentsiaalsete lihtaktsiate arv ei ole sama, mis igasse vahearuandesse kaasatud lahjendavate potentsiaalsete lihtaktsiate kaalutud keskmine. Tuletisinstrumendil on tavaliselt tinglik väärtus, mis on rahasumma, aktsiate arv, kaalu- või mahuühikute arv või muud lepingus määratletud ühikud. Järelikult muudetakse raha ajaväärtuse elementi. Seega võib vara seadusliku omandiõiguse võõrandamine näidata, et klient on saanud vara üle kontrolli. Kõikide otse omakapitalis kajastatud tehingute ja teiste sündmuste puhul kajastatakse otse omakapitalis ka tehingute ja muude sündmustega seotud maksumõjud. Sellised täiendavad hüvitised võivat sisaldada nõuet maksta hüvitist varem, kui kindlustusjuhtum leiab aset varem ja makset ei korrigeerita raha ajaväärtuse suhtes.

EUR-Lex - 32003R1725 - EN - EUR-Lex

. Nimetatud lepingute kohaselt määratakse kohvitonni hind kindlaks börsil kaubeldavate kohvi futuurlepingute hinna põhjal, millele hinnakujundusvalemit kasutades liidetakse fikseeritud hinnaerinevus ja muutuv logistikateenuste tasu. Muude meetodite puhul kasutatakse seda korrektsiooni vaid ettevõtte käibekapitali alla kuuluvate monetaarsete varade ja kohustiste suhtes. Kuigi erinevate kasumi arvestamisel kasutatavate arvestusmeetodite tõttu on ka aktsiakasumi kohta leitud andmetel omad puudused, parendab ühetaoliselt kindlaksmääratud nimetaja kasutamine finantsaruandlust. Vara või kohustise arvestusühik määratakse kindlaks kooskõlas IFRSiga, milles nõutakse või lubatakse õiglase väärtuse mõõtmist, välja arvatud käesolevas IFRSis sätestatud juhul. Leping on rendileping või sisaldab rendisuhet juhul, kui lepinguga antakse tasu eest õigus kontrollida kindlaksmääratud vara kasutamist teatud ajavahemikus. Hüvitisnõue võib tekkida näiteks kliendi põhjustatud viivitustest, vigadest spetsifikatsioonides või konstruktsioonis ning lepingujärgse töö muudatuste vaidlustamisest. Üksus ei rakenda neid vabastusi analoogia põhjal teiste objektidega. | Vara liigitatakse immateriaalse varana. Ettevõte peab olema suuteline oma finantsaruanded avaldama kuue kuu jooksul alates bilansipäevast. Seetõttu on tingimustele vastava varaobjekti soetamise, ehitamise või tootmisega otseselt seotud laenukasutuse kulutuste summa kindlaksmääramine keeruline ning eeldab hinnangute andmist. Tütarettevõtte tulud ja kulud põhinevad varade ja kohustiste summadel, mis on kajastatud konsolideeritud finantsaruannetes omandamiskuupäeval

Märkused