Sellise halva rahalise olukorra parandamiseks on aga mitmeid viise, isegi, kui see tundub keerulisena

Teistele kahju tekitamineLisaks enda kahjudele peab ettevõte arvestama ka võimalusega, et tekitab oma majandustegevuse käigus kahju kellelegi teisele - olgu selleks siis tema klient, naaberkontor või keegi kolmas. Sagedamini juhtub õnnetusi ehitussektoris ja tööstusettevõtetes ning kaubanduses ning siinkohal pole ettevõtte jaoks küsimus kas õnnetus juhtub vaid millal ja mis juhtub. Sellisel juhul kindlustus paraku kahjusid hüvitada ei saa, küll aga saab omanik ise veenduda selles, et torud oleksid korralikult soojustatud ja et külmal aastaajal oleks hoone piisavalt köetud. Eelmisel aastal jäi näiteks ehitustööline langenud seina alla, laotöötaja sõideti tõstukiga vigaseks, käsi jäi masina vahele ning lisaks mitmeid kukkumistest tingitud traumasid. Korralise auditi sagedus on välja toodud majandus-ja taristuministri määruses ning sellest tasub kinni pidada.Kuna kõiki tulekahju juhtumeid ei ole võimalik ära hoida, siis tuleks pöörata tähelepanu ka kahju vähendamise meetmetele. Kahju, et Ariely kirjutas oma raamatu siis, kui meil Eestis olid veel rahvusvaheliselt avaldamata Inga Kartoni ja siinkirjutaja tööd valetamisvalmiduse kunstlikust muutmisest transkraniaalse magnetstimulatsiooni abil. Teravmeelsetele katsetele tuginedes on Arielyl võimalik väita, et kui te eelneva keerulise vaimse tegevuse tõttu oma tahtejõu ära kurnate, on teil märgatavalt raskem oma ihasid ohjeldada ning nõnda võite ära kurnata ka oma aususe. Pahatihti juhtub, et torud lõhkevad külmumise tõttu – ehk siis ebapiisavast kütmisest või ebapiisava soojustuse tõttu. Samuti peaks olema ettevaatlik tuletööde tegemisel. Otsustamaks, kas käituda ausalt või petta, tugineb inimene oma kognitiivsetes protsessides aju otsmikusagara mehhanismidele, mis suunavad ja ohjavad käitumuslikke valikuid. Eektripaigaldiste kontroll tuleks läbi viia vastavalt vajadusele ja minimaalselt seaduses ettenähtud sagedusega. Selgub, et petmise määr ei ole seotud petu abil võidetava rahalise kasu suurusega. Riski vähendamiseks tuleb taaskord rõhutada töötajate väljaõpet ning vajadusel kehtestada liikumispiirangud tõstetööde ajaks; lisaks kontrollida regulaarselt tuleohutuseeskirjadest kinnipidamist ning veenduda, et töötajad järgiks heakorda. On teada juhtum, kus vargad testisid signalisatsiooni olemasolu ja turvafirma väljasõite mitu päeva enne planeeritavat vargust. Kahju võib tekkida ka teenust osutades, näiteks kaubalaadimisel kliendi veoki vigastamine, puhastusteenuste käigus kliendi kontoris asuva vara kahjustamine, teeninduses oleva auto kahjustamine jne. Kuna kahju ei teki endale, ei oska siin ka ette arvata võimaliku kahju suurust.Näiteks kontorihoones toimus kõigest väike veeleke aga vesi jooksis ka alumise naabri ruumidesse. Nii põhiteema – valetamine kui käitumisviis – kui ka selle paljud kontekstid kõnetavad meid kõiki. Sellisel juhul piisab tõepoolest üksnes sõnumi saatmisest. Näiteks pärast uute seadmete paigaldamist ja pingestamist võib tekkida vajadus lisahindamiseks.

Halva kvaliteedi kulu - suuresti nähtamatu, kuid oluline näitaja.

. Kui ohjamismehhanism on kas inimese arengust tingituna alla keskmise või kurnatud seisundi tõttu pärsitud, siis võib valelikkus ka suureneda. Automaatselt kaldub inimene pigem siiralt käituma, aga teatud mõtete või peibutiste mõjul võib ta sellelt rajalt kõrvale pöörata ja teha hoopis ebaausa valiku. Valetamise hulka ei saa ilmselt liigitada suurt hulka enese­pettusi, mida tehakse ebateadlikult, kuid Ariely näib need samuti vale hulka liigitavat.

Meie tulemused tegelikult toetavad suurt osa tõlgendustest, mille Ariely teeb kognitiivse „valetamis­masina“ tööd kirjeldades. Turul müüakse pimedale kliendile halva väljanägemisega kaupa isegi vähem kui nägijale. Kui turvafirma ja ettevõte mõne päeva pärast nö tühjade väljasõitude pärast valvsuse kaotas, langes varaste rööviks suur hulk ettevõtte vara. Sellise halva rahalise olukorra parandamiseks on aga mitmeid viise, isegi, kui see tundub keerulisena. Kas tema pere elas eelarve järgi?. Näiteks kui ettevõtte kontoris toimub tema süül tulekahju, mis levib naaberkontoritesse siis lisaks enda kahjudele tuleb hüvitada ka naaberkontoritele või majaomanikule tekkinud kahju. Mõnes kohas on neurobioloogiline käsitlus kas liiglihtsustatud või eksitav.

Edward Lucas: USA surve Venezuelale kahjustab ka tema.

. Pea iga ettevõtja teadvustab endale tulekustutusvahendite, automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja tuletõkkesektsioonide vajalikkust. Need teaduspõhised tõigad leiavad aga illustreerimist mõnusate eluliste näidetega. Kui tegemist on asutusega, kus on vajalik teostada tuletöid, siis peaks kindlasti veenduma selles, et oleks kehtestatud tuletööde teostamise kord.Teine suurem tulekahju põhjus on seotud elektriga. Vargusjuhtumite ära hoidmiseks on mõistlik paigaldada automaatne valvesignalisatsioon. Intressita laen, Vivus.ee pole kallis. Pakume laenu kõigile, themas oma raha. Ent raamat on kirjutatud sellises stiilis ja sellise üksikasjalikkusega, et on kergesti loetav ka teaduskaugetele huvilistele. Muu hulgas tulevad mängu enese­hinnang ja sotsiaalne kontroll.Autor ei piirdu mõne üksiku valetamiskäitumist kirjeldava või seletava küsimusega, vaid võtab vaatluse alla palju teemasid, ja mis eriti meeldiv, enamasti vastavate teadusuuringute toel. Ja igale häirele tuleks ka siiski reageerida. Sellise halva rahalise olukorra parandamiseks on aga mitmeid viise, isegi, kui see tundub keerulisena. Selleks, et riski maandada, peaks veenduma selles, et väljaspool hoonet ladustatavaid materjale ei hoitaks hoonete läheduses. Enamgi veel, ka ebatäiuslike oopuste hulgas on pagana palju mõnuga loetavaid ning Ariely raamat on üks sellistest.Autor: Talis Bachmann, Tartu ülikooli kognitiivse ja õiguspsühholoogia professor. Katteta on jäänud konkludentne petmine, mille korral osav poliitik, reklaamija või ärimees paneb eraldi võttes täiesti tõele vastavad väited niimoodi kokku, et mõjustatav teeb oma peas vale järelduse. Siin tuleb siis kindlasti meeles pidada, et vargad võivad hoonesse tungida nii ukse, akna, kui ka seina ja katuse kaudu. Raamatut iseloomustab avar teemade ring, huumoririkas tekst ning eluliste näidete rohkus. Nagu iga hea populaarteaduslikult toestatud raamat, sisaldab ka Ariely teos tavamõistuse jaoks üllatavaid teadmisi

Märkused