Selle poliitika aluselt ei tohi euroliidu riikide aastane riigieelarve puudujääk olla kõrgem kui 3% sisemajanduse koguproduktist

Piirkondliku innovatsiooni tulemustabel, milles Euroopa Liidu piirkonnad liigitatakse sarnaselt innovatsiooniliidu tulemustabelile innovatsioonitaseme alusel neljaks rühmaks. aastal, kui ta võttis vastu üldprogrammid teenuste osutamise vabaduse ja asutamisvabaduse piirangute kaotamiseks. See on ka tihedalt seotud ELi muu poliitikaga, näiteks tööhõive, konkurentsi, keskkonna, tööstuse ja energeetika valdkonnas. Määruse abil püütakse hoida finantsstabiilsust, leevendada süsteemset riski ja suurendada börsivälise turu läbipaistvust. Innovaatilise liidu eesmärk on ka ergutada erasektori investeeringuid ning üks selle valdkonna ettepanekuid on suurendada Euroopa riskikapitaliinvesteeringuid. Valitses laialdane üksmeel, et regulatiivsed probleemid tuleb lahendada rahvusvahelisel tasandil. aasta mais ja juunis kaks seadusandlikku muudatusettepanekut. aasta valges raamatus välja toodud eesmärk üle ELi esmasesse õigusesse. Innovatsioonist on kodanikele kasu nii tarbijate kui ka töötajatena. Teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise poliitika programmid võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu vastu seadusandliku tavamenetluse korras pärast Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimist. Selle poliitika aluselt ei tohi euroliidu riikide aastane riigieelarve puudujääk olla kõrgem kui 3% sisemajanduse koguproduktist. Euroopa innovatsioonialase tegevuse tulemustabel on komisjoni vahend, mis töötati välja Lissaboni strateegia raames, et hinnata võrdlevalt ELi liikmesriikide innovatsiooni. Euroopa Parlamendi roll Parlament on võtnud vastu mitmeid resolutsioone, mis on veelgi tugevdanud ELi innovatsioonipoliitikat. aastal vastu võetud pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi eesmärk on hoida ära raskustes olevate pankade päästmine maksumaksja rahaga. aasta resolutsioon tööstuspoliitika vahekokkuvõtte kohta – panus ELi majanduskasvu ja tööhõive strateegiasse.

POLIITIKA JÄTKUSUUTLIKKUSE MEHHANISMID. TEOREETILISE.

. Näiteks ei tohi investeerimisühingute tasustamispõhimõtted olla vastuolus kohustusega tegutseda kliendi parimates huvides. Direktiiviga kehtestatakse ranged turvanõuded e-maksetele ja tarbijate finantsandmete kaitsele. Lisaks on patendikaitse, standardimise, avaliku hanke ja aruka reguleerimise valdkondades esildatud mitmesuguseid meetmeid, et kaasata innovaatilisi äriühinguid ja ettevõtjaid. Ühtlasi avatakse turg teenusepakkujatele, kes osutavad makseteenuseid, mis põhinevad juurdepääsul maksekonto andmetele. Ühtekuuluvuspoliitika Ka ühtekuuluvuspoliitikas keskendutakse teadusuuringutele ja innovatsioonile. Peamine probleem leiti peituvat ELi institutsioonilises raamistikus, mis on aruande kohaselt liiga aeglane, liiga jäik ja halvasti kohanev ülemaailmsel finantsturul toimuvate muutuste tempoga. Kriisijärgsed reformid on toonud finantsteenuste reguleerimise ja järelevalve paljudes aspektides kaasa teatava tsentraliseerituse ja vastutuse ülekandmise riigi tasandilt ELi tasandile. Aruandes esitati ettepanek kohaldada neljatasandilist seadusandlikku lähenemisviisi, mis sai hiljem tuntuks kui Lamfalussy menetlus. aasta Rooma lepingust kuni praeguseni suurenenud pelgalt nõuandemenetlusest seadusandliku tavamenetluseni, milles ta osaleb nõukoguga võrdsetel alustel. aastal vastu võetud Euroopa turu infrastruktuuri määrusega kehtestatakse eeskirjad börsiväliste tuletislepingute, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta. Selle raamistikuga kehtestati mitu uut tarbijakaitset parandavat sätet. Oluliseim asi, mida kaalutleda. Innovaatilise liidu raames pakutakse meetmeid Euroopa teadusruumi väljakujundamiseks. Innovatsioonil on meie majanduses üha suurem roll. Eeskirjade ja normide kehtestamisel kriisijärgses finantsteenuste reguleerimise struktuuris on saanud peamiseks tasandiks rahvusvahelised foorumid. aastal vastu võetud Solventsus II ühtlustas kehtinud killustatud normid kahjukindlustuse, elukindlustuse ja edasikindlustuse valdkonnas. Direktiiviga kehtestati normid kindlustus- ja edasikindlustusseltside tegevuse alustamiseks loa andmise, kapitalinõuete, riskijuhtimise ja järelevalve kohta. Innovatsioonipoliitika on sillaks teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise poliitika ning tööstuspoliitika vahel ja selle eesmärk on luua ideede turuleviimist soodustav raamistik. aasta detsembris võttis komisjon vastu ettepanekud, mis näevad ette investeerimisühingute usaldatavusnõuete muutmise. aasta oktoobris eesmärgiga parandada Euroopas teadusuuringute ja innovatsiooni tingimusi ja rahastamist, et innovaatilisi ideid oleks võimalik muuta toodeteks ja teenusteks, mis loovad majanduskasvu ja töökohti. Kõige olulisemad ettepanekud esitati ELi juhtalgatuste – nagu pangandusliit ja kapitaliturgude liit – raames. aasta resolutsioon uute oskuste ja töökohtade tegevuskava kohta. Seni kuni sina ja su raha on kaitstud, on lähedastele raha laenamine tehtav isegi kui see ei ole soovitatav. Vahehindamise tulemusi kasutatakse üheksanda raamprogrammi ülesehituse ja sisu kavandamiseks. Innovatsioon on määrava tähtsusega, et luua paremaid töökohti, rajada keskkonnahoidlikumat ühiskonda ja parandada meie elukvaliteeti, aga ka säilitada ELi konkurentsivõime üleilmsel turul. Rahastamisvahendid Innovaatilise liidu eesmärk on ka ergutada erasektori investeeringuid ning üks selle valdkonna ettepanekuid on suurendada Euroopa riskikapitaliinvesteeringuid, mis moodustavad praegu Ameerika Ühendriikide tasemest vaid veerandi. Innobaromeeter on iga-aastane avaliku arvamuse uuring, mida viiakse läbi ettevõtjate ja üldsuse seas innovatsioonipoliitikaga seonduva suhtumise ja tegevuse kohta. aasta veebruaris avaldatud komitee lõpparuandes anti hinnang ELi finantsturu senisele olukorrale ning esitati mitmeid soovitusi. See võimaldab luua uue eelisnõudeõiguseta kõrgema nõudeõiguse järguga võlaväärtpaberite klassi, et tagada kogu kahjumikatmisvõime standardis kirjeldatud kõlblikkuskriteeriumide täitmine. Innobaromeeter pakub poliitika kujundamiseks olulist teavet, mida ei saa muudest allikatest. Kriis tõi esile pakilise vajaduse finantsteenuste sektori reformimise järele. aasta eelset aega iseloomustas finantsturgude järjest suurem lõimitus ja vastastikune sõltuvus mitte üksnes ELis, vaid ka kogu maailmas. Direktiiviga nõutakse ühtlasi liikmesriikidelt riiklike kriisilahendusfondide loomist, mida rahastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kahjumi jäägi katmiseks. Lisaks toimub nn ajude äravool, sest meie parimad teadustöötajad ja innovaatorid kolivad riikidesse, kus tingimused on soodsamad. Innovaatiline liit on oluline investeering tulevikku. See tähendab suuremat sidusust Euroopa ja liikmesriikide teadusuuringute poliitika vahel ning takistuste kaotamist teadustöötajate liikuvuse teelt. Liidu teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise poliitika peamine vahend on mitmeaastane raamprogramm, milles kehtestatakse mitmeks aastaks eesmärgid, prioriteedid ja rahalise toetuse pakett. Kuigi ELi turg on maailma suurim, on see siiski killustatud ega ole piisavalt innovatsioonisõbralik. aastal alla kirjutatud Rooma lepinguga loodi ühisturg, millega kaotati isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumise takistused liikmesriikide vahel. Kõigepealt kohaldati menetlust ainult väärtpabereid reguleerivate õigusaktide suhtes, aga hiljem laiendati seda muude finantsteenuste valdkondade õigusaktidele. aasta mais finantsteenuste tegevuskava, ajendatuna euro kasutuselevõtust ning tõukest, mille see andis ELi finantsturgude järelejäänud killustatuse käsitlemiseks. Praegu kohaldatakse nende suhtes samu eeskirju mis pankade suhtes. aastal ja millega on kehtestatud sätted pangandusliidus osalevatele liikmesriikidele. Innovatsiooni ülesandeks on muuta teadusuuringute tulemused uuteks ja paremateks teenusteks ja toodeteks, et säilitada konkurentsivõime üleilmsel turul ning parandada ELi kodanike elukvaliteeti. See on tingitud kriisile eelnenud aastakümnetel toimunud globaliseerumisest ja finantsturgude vastastikusest sõltuvusest, mis võimendus pärast kriisi esmast puhkemist Ameerika Ühendriikides nn nakkusefektina. Selleks võeti kasutusele kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise mehhanism, millega tagatakse, et esimeses järjekorras katavad kahjumi panga aktsionärid ja võlausaldajad. Innovatsiooni võimaldavad teadusuuringud ja haridus. äriühinguõiguse direktiiv äriühingu registrijärgse asukoha piiriülese üleviimise kohta. Laenusumma ennetähtaegne tagastamine tasuta. Hariduse vallas toetab komisjon projekte, et töötada välja uued õppekavad ja täita lünki innovatsioonialastes oskustes.

Sisserändepoliitika | Teabelehed Euroopa Liidu kohta | Euroopa.

. aasta septembris võttis komisjon Euroopa järelevalveasutuste läbivaatamise raames vastu Solventsus II direktiivi muutmise ettepaneku. Selle sihi saavutamiseks on patendikaitse, standardimise, avaliku hanke ja aruka reguleerimise valdkondades esildatud mitmesuguseid meetmeid. Eesmärgid Innovatsioonipoliitika tähtsust tunnustatakse laialdaselt. EFSI on üks „Euroopa investeerimiskava“ kolmest sambast ja see püüab kõrvaldada praegu esinevaid turutõrkeid turulünkade kaotamise ja erasektori investeeringute kaasamise teel. Tulemustabeli abil on innovatsiooni kaardistamine kohalikul tasandil täpsem. Resolutsioonis nõuti tungivalt, et nii komisjon kui ka liikmesriigid suurendaksid oma jõupingutusi ettevõtjate halduskoormuse vähendamiseks. aasta resolutsioon üleilmastumise ajastu uue tööstuspoliitika kohta. Finantsteenustel on oluline osa ELi püüdlustes kujundada välja siseturg teenuste ja kapitali vaba liikumise alusel. CRRs kehtestatakse kapitalinõuete, likviidsuspuhvrite ja finantsvõimenduse määrade arvutamise minimaalne tase ja eeskirjad. CRDs sätestatakse eeskirjad, mis käsitlevad krediidiasutuste ja investeerimisühingute tegevuse alustamise tingimusi, usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ja äriühingu üldjuhtimist. aasta resolutsioon „Roheline raamat. Euroopa Parlament on pidevalt toetanud komisjoni tööd, algatanud paljudel juhtudel arutelusid ja esitanud oma seisukohtade selgitamiseks ettepanekuid.

Innovatsioonipoliitika | Teabelehed Euroopa Liidu kohta | Euroopa.

.

Innovaatilise liiduga püütakse luua tõeliselt ühtset Euroopa innovatsiooniturgu, mis köidaks innovaatilisi äriühinguid ja ettevõtjaid. EFSI aitab rahastada strateegilisi investeeringuid sellistes tähtsaimates valdkondades nagu infrastruktuurid, teadusuuringud ja innovatsioon, haridus, taastuvenergia ja energiatõhusus, samuti VKEde riski rahastamine. Teine makseteenuste direktiiv sisaldab ka sätteid, mis käsitlevad makseasutustele tegevuslubade andmist ja järelevalvet. Ühendkuningriigi lahkumine EList toob uusi väljakutseid, millel on potentsiaalne mõju finantsteenuste sektorile nii ELis kui ka väljaspool. Teise tasandi rakendusmeetmete vastuvõtmisel on Euroopa Parlament ka järelevalve teostaja

Märkused