Selle asemel, et maksta pidevalt paar senti viivist hilinemise pärast, muuda arvete õigeaegne tasumine oma uueks harjumuseks

Neid erisusi käsitame eraldi iga puhkuse puhul. Uued paigaldatavad makseterminalid toetavad viipemakseid, kuid kõigil neist ei ole viipemaksete vastuvõtmine veel tarkvaraliselt aktiveeritud. Mõne töötaja ajutine ettenägematu ärajäämine tööprotsessis nõuab tööandjalt suuremaid või väiksemaid ümberkorraldusi. Keskmine palk arvutatakse üldjuhul keskmise palga arvutamise kuule eelnenud kuue kalendrikuu palgast. Võib-olla oleks edaspidi otstarbekas puhkuseseaduses sätestada ainult tööpuhkused, kaasa arvatud ka täiendav lapsepuhkus ja isapuhkus ning tööst vabastamised sätestada töö- ja puhkeaja seaduses või mõnes muus seaduses, nt. Nad on õigustatud subjekti tööst vabastamised sotsiaalsetel kaalutlustel teatud kindlaks sihtotstarbeks. Seega puhkuse kasutajale on tagatud puhkuse lõppemisel ja katkestamisel endise töö või ametikoha saamine. Kui rase taotleb rasedus- ja sünnituspuhkusele minekut hiljem, siis väheneb rasedus ja sünnituspuhkuse üldkestus hilinenud päevade võrra. Ka ei kehtesta PuhkS tööandjale eespoolnimetatud asjaoludest teatamise vormi. See tagab viipekaartidel sama kõrge turvalisuse kui kontaktkiibiga pangakaartidel. samuti ei mõjuta puhkusetasu suurust ka vahetustega töö ja tööaja lühendamine öövahetuses. Ülalnimetatud juhtudel tekib töötajal õigus saada rasedus ja sünnituspuhkuse hüvitist alles peale vastava seisundi lõppemist või lõpetamist ettenähtud korras, nt. aastal ja suurem enamus hetkel kasutusel olevaid kaarte asendatakse regulaarse uuendamise käigus viipefunktsiooniga kaartidega. Ta erineb nii subjektiti, eesmärgiti, kasutamise kohustuslikkuse, kasutamise aja eest tasustamise ulatuse, allikate, tasustamise korra ja kasutamise poolest. Lapsendajapuhkus ei ole üleviidav teisele ajale. Teisisõnu puhkus tähendab töö- või teenistusõigussuhtes tulenevate õiguste ja kohustuste peatumist, täiendavat vaba aega töötajale, kusjuures suhe tööandjaga ei lõpe vaid säilib. palgata puhkuse, lapsehoolduspuhkuse jt lõppemist või lõpetamist töötaja algatusel. Puhkuse kasutamisõigust andvaks dokumendiks on arsti antud sünnitusleht. Järelikult võib korduvalt minna lapsehoolduspuhkusele samuti korduvalt seda puhkust katkestada ning lapsehoolduspuhkuse kasutajaid vahetada. Lapsehoolduspuhkuse kasutamise avalduses peab olema märgitud, et keegi teine samaaegselt lapsehoolduspuhkust ei kasuta. Seda ei saa kasutada puhkepäevadel ja riigipühadel, mis tähendanuks sisuliselt selle puhkuse asendamist rahalise hüvitisega. Selgita lapsele, kust raha pärineb ning kuidas raha toimib. Seega isapuhkuse tasu arvutamisel tuleb lähtuda puhkuse tööpäevadest, mitte kalendripäevadest nagu see on tööpuhkuse puhul. Igal nimetatud tööst vabastamise põhiliigil oleksid oma alaliigid. Keskmise sotsiaalmaksuga makstava tulu arvutamise kohta vt. Tööaja summeritud arvestuse korral, mil vahetuse kestus võib ületada tööaja päevanormi, tuleb siinkirjutaja arvates arvestusperioodi tööaja normikohane kestus taandada arvestusperioodi tööpäeva kestuseks viiepäevase töönädala puhul. Täiendav lapsepuhkus nagu teisedki puhkused on kasutatavad ka osade kaupa.

Kuidas osaühingu osaniku, juhatuse liikme ja töötaja.

. Oleks siiski loogiline, et töötajad, kellel puhkuste ajakava koostamise ajaks on juba õigus täiendavale lapsepuhkusele, sellest ka tööandjale teataksid, et neid puhkusi saaks võtta puhkuste ajakavasse. Tööajanormi vähendamine annab töötajale täiendavalt vabu päevi kasutatava isapuhkuse ulatuses. Lapsehoolduspuhkuse kasutamise õigus on ka delegeeritav. Tööandja on kohustatud isa taotluses märgitud ajal ja viisil seda puhkust andma. Viipekaardi tunned ära kaardil oleva viipemärgi järgi. Kui töötaja jooksval tööaastal seda puhkust ei kasuta, siis jääb ta sel aastal sellest puhkusest ilma. Täiendav lapsepuhkus Täiendavat lapsepuhkust antakse kas emale või isale igal tööaastal. Järelikult selle puhkuse konkreetne kestus tuleb kindlaks määrata tööandja ja töötaja kokkleppega. Vältida tuleks siiski sellist osalisele puhkusele üleviimise aega, mil töötajal võib tekkida õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele. Vaheldumiste arv ei ole piiratud. Siinkirjutaja arvates on poolte kokkuleppel võimalik selle puhkuse kasutamine ka osade kaupa, puhkuse maksimaalkestust ületamata. Mingeid piiranguid isale selle puhkuse saamiseks seadus ei kehtesta, olenemata sellest, kas isa ja ema on või ei ole seaduslikus abielus.. Kui naine jääb raseduspuhkusele hiljem, siis väheneb rasedus- ja sünnituspuhkuse üldine kestus nende päevade võrra. Selle asemel, et maksta pidevalt paar senti viivist hilinemise pärast, muuda arvete õigeaegne tasumine oma uueks harjumuseks. Kuid pole olnud keelatud ka täiendava lapsepuhkuse eest maksta puhkusetasu nagu teiste puhkuste eest, kuigi praktikas piirati sageli selle tasu suurus riigieelarvest tööandjale hüvitatava osaga. Tööaja päevaviisilise arvestuse korral ei teki isapuhkuse tasu arvutamisel ja maksmisel raskusi. Täiendava lapsepuhkuse saamise/andmise aluseks on puhkuse õigust omava isiku avaldus. Täiendava lapsepuhkuse ülekandmist järgnevale tööaastale ei peeta lubatavaks. Tööseaduste, eriti PuhkS edasise täiustamise käigus väärib siinkirjutaja arvates kaalumist, kas kõik olemasolevad vanemapuhkused senisel kujul on vajalikud ning kas nende õiguslikku sätestamist oleks võimalik mõnevõrra ühtlustada. Lapse tegelik hooldaja ei pea olemas lapse ema või isaga sugulus- või hõimlussidemetes. Kuid põhimõtteliselt peaks see olema võimalik enne puhkuse algust kui ka puhkuse ajal. Selle puhkuse iseloomulikuks jooneks on esiteks tema kestuse määramine tööpäevades. Kumb vanematest  puhkust kasutab on nendevahelise kokkuleppe küsimus, mis aastate lõikes võib olla erinev. Käesoleval ajal ei ole rasedusaegne puhkus sünnitusjärgsest puhkusest rangelt eraldatud. Korrutades tööpäeva kestuse isapuhkuse kestusega, saame töötundide arvu, mille võrra tuleb vähendada selle arvestusperioodi tööajanormi. Isapuhkuse saamine on isa, mitte kohustus seda puhkust kasutada.  Seoses sellega, et täiendavat lapsepuhkust antakse tööpäevades, on tekkinud küsimus, mida mõista tööpäeva all. Lapsehoolduspuhkuse ajal töötasu ei maksta. Juhtudel, kui rasedus ja sünnituspuhkust on taotletud küll seaduses ettenähtud tähtaja jooksul, kuid sünnitus toimub varem kui oli eeldatud, siis ka rasedus ja sünnituspuhkuse kogukestus ei muutu. Vastasel juhul saaksid summeeritud töötajaga töötajad tunduvalt suurema kestusega isapuhkuse. Viipekaardilt loetava info alusel saab makseid vastu võtta vaid sertifitseeritud seadmetega, mida omavad kaupmehed, kes on sõlminud pankadega vastavad lepingud. Kas puhkust kasutab isa või ema, või kasutavad nad seda vaheldumisi on nendevaheline kokkuleppe küsimus. Seb limiidi suurendamine, laen auto ostmiseks. Loomulikult peab arst sünnituslehe väljaandmisel arvestama nii tulevase lapse tervise kaitset kui ka naise töötingimusi. Palga hulka arvutatakse nii tasu tehtud töö eest kui ka lisatasud ja juurdemaksed ning muud palga hulka kuuluvad summad. See on võimalik vaid siis, kui isa on puhkusest vajaliku aja ette teatanud. Mingit puhkuse kasutamise ajast etteteatamise tähtaega seadus ette ei näe. Teisisõnu nendele päevadele arvestuslikult langevate töötundide arvu võrra tuleks vähendada tööaja arvestusperioodi normikohast tööaja kestust. Sel juhul ei ole isal õigust nõuda puhkuse alguse edasilükkamist. Samasugune on lahendus ka vahetustega töö puhul, olenemata sellest, et nt. Näidised ja kommentaarid Vt. Teisisõnu ülalnimetatud juhtudel väheneb rasedus- ja sünnituspuhkuse tasuliste päevade arv nende päevade võrra, mil töötaja oli palgata puhkusel, lapsehoolduspuhkusel jne. Praegu on see sätte ilmses vastuolus PuhkS muudatustega. Eelnevast tuleneb, et võimalik on ka vanematevaheline kokkulepe lapsehoolduspuhkuse kasutamiseks vaheldumisi. Samuti tuleb kokkuleppega kindlaks määrata aeg, millal tööaasta jooksul töötaja seda puhkust kasutab. Lapsehoolduspuhkuse võib igal ajal katkestada. Välistatud ei ole selle puhkuse täpsem sätestamine kollektiivlepingus. Sünnitushüvitis Rasedus ja sünnituspuhkuse aja eest makstakse tööõigus- või teenistusõigussuhtes olevale töötajale sünnitushüvitist. Kui ema või isa ei kasuta lapsehoolduspuhkust, võib anda puhkust lapse tegelikule hooldajale, kes seaduslikul alusel elab Eesti Vabariigis. Olukord, et töötaja võib minna või naasta lapsehoolduspuhkusele igal ajal ilma etteteatamistähtajata, on tööandjale ebameeldiv. Samuti on võimalik isapuhkuse alguse edasilükkamine. Ühe puhkuseosa vähenedes suureneb teine osa ja vastupidi. Kui soovid enne olemasoleva kaardi aegumist enda olemasoleva kaardi viipekaardiga asendada, siis tuleb selleks panga poole pöörduda. Välistatud on selle puhkuse ülekandmine järgmisele tööaastale.

Palun selgitage mulle minu arvet/ma ei saa arvest aru.

. Ühtlasi on sellega tagatud isapuhkuse võrdne kestus olenemata tööaja arvestamise viisist.

________________ Keskmise palga arvutamise erijuhte käesolevas kirjutises ei käsitata. Puhkuse üheaegne kasutamine on välistatud. Lapsendaja hüvitis makstakse välja tervikuna. Mingit etteteatamisaega lapsehoolduspuhkusele minekuks või lapsehoolduspuhkuse katkestamiseks PuhkS ette ei näe. Samuti pole oluline, et isa ja ema elavad koos. Ilma lapsehoolduspuhkuse õigustatud subjekti nõusolekuta ei tohi tööandja talle planeerida ega anda nimetatud puhkust. Kui isa taotleb isapuhkust ema raseduspuhkuse ajal, peab ta esitama ema isikukoodi ja muud isapuhkuse õigust tõendavad dokumendid tööandjale. Kui isa taotleb seda puhkust pärast lapse sündi, peab ta esitama nii ema kui lapse isikukoodid.

Info-Auto

. Lapsendamispuhkust antakse arsti antud lapsendamislehe alusel. Teisisõnu perepuhkuste eesmärgiks on täiendavate võimaluste andmine perekonnaelu ümberkorraldamiseks seoses  lapse tulekuga. Eelnevast tuleneb, et isapuhkust võib selleks ettenähtud aja jooksul kasutada ka, alanud isapuhkuse võib ja hiljem puudu jäänud osa uuesti saada või puudu jäänud osast üldse loobuda. Ekraanil kuvatakse täiendavaid juhiseid ja infot makse õnnestumise kohta

Märkused