Seepärast peaksid väga põhjalikult analüüsima oma tarbimisharjumuseid ning proovima leida viise, kuidas erinevatelt kulukategooriatelt raha säästa

Taotluses peaks olema lõik ka selle kohta, milline oleks uurimuse praktiline tähtsus ja milline tema panus teaduse arengusse. Viige pakk pick-up/drop-off punkti teile sobival ajal. Konverentsiettekanne – suuline ettekanne peaks andma võimalikult lühikese aja jooksul võimalikult täpse ülevaate esitatud teemast. Teadusartikli formaalne struktuur ning vorm sarnaneb suuresti teadusaruande omaga. Kui võimalik, ei ole memo üle ühe lehekülje pikk. Essees esitatud argument peab olema toetatud vastavate viidetega teistele teadustekstidele.Kui essee on mõeldud teaduslikule auditooriumile, puudub vajadus pikemaks sissejuhatuseks, kuna lugeja orienteerub käsitletavas temaatikas. Põhimõte: tähtsad punktid enne ning siis järgnevad detailid, toetavad märkused. Stendiettekande alguses defineeritakse probleem ja töö motivatsioon ning seejärel eesmärgid, järeldused, lõppsõna. Põhiteesi tõestamiseks rakendatakse loogikasüsteemi, mida lugeja peab lugedes kokku panema. Sms laen maksehäirega, odava intressiga laenud. Resümeest jäetakse välja illustratiivsed näited ja viited kirjandusele. Teadusorganisatsioonid hindavad taotlusi sellest aspektist, kas probleemi lahendus on tehniliselt teostatav. Teesid esitatakse tavaliselt lõpetatud uurimistöö kohta. Memo vorm ja keelekasutus on kirja vormist formaalsem ja selle põhinõue on selge visuaalne stiil: teksti lõikudeks jaotamine, vahepealkirjad, vajadusel teksti osade esiletõstmine. Koridoriseintel ülespandud posterite juures koostajad ei seisa. Juhul kui stendiettekanne on üles seatud konverentsil, seisab ettekandja oma tööde kõrval ning võimaldab kohest diskussiooni möödakäijatega. Kirjalik ettekanne vastab struktuurilt teadusartiklile, kuid on selle mittetäielik, poolvalminud variant. Resümee ei ole kokkuvõtte tõlkevariant. Vajadusel esitatakse resümees ka olulisemad arvandmed, lisatakse joonis vms. Paljud naised jätavad sõeluuringule tulemata, kuna ei ole saanud kutset. Kuna teesipaberi eesmärk on ärgitada kriitilist diskussiooni, soovitatakse selles esitada avatud küsimusi. See peab sisaldama järgmisi osasid: sissejuhatus, meetodi kirjeldus, tulemuste esitamine ja diskussioon. Stendiettekande vorm peab tõmbama tähelepanu ning samas andma kohese orientatsiooni, millest on jutt. Konverentsiettekanne võib olla näiteks kirjeldava sisuga ülevaade mingist teadusvaldkonnast või kokkuvõte mingi uurimuse metoodikast ja tulemustest. Detailse informatsiooni puudumine katsete või uurimuse kohta on peamine põhjus, miks laiendatud teese ei saa käsitleda primaarse teadusliku artiklina. Teesid on sarnane vorm konverentsi toimetistega, mis sisaldab originaalinformatsiooni uurimistöö kohta, kuid ei ole primaarne publikatsioon. Teaduslik posterettekanne paikneb kuskil nende kahe vahepeal. Peamise juurde minnakse juba esimeses lõigus, esimeses lauses, kui võimalik. Uurimisesildise liike on palju, nad erinevad oma nii pikkuselt kui ka sisult, mis võivad olla nii spetsiifilised kui ka lihtsalt väljendavad teatud teavet inimestele, kes on selles valdkonnas ebateadlikud. Võib öelda, et teadustekstidele on ühine, et neis sisaldub empiirilise osa kirjelduse, tulemuste ja analüüsi äratoomine. Teadusaruanne sisaldab statistilist ja hinnangulist materjali aruandeaastal tehtust teadus- ja arendustöö valdkonnas. Resümee on omamoodi süntees töö sissejuhatusest ja kokkuvõttest. Memo kasutatakse palvete või teadete edastamiseks ning teadustööde kohta käiva info edastamiseks. Sageli antakse tõsisematele huvilistele võimalus lugeda töö kohta põhjalikumalt. Memo on lühike tekst, eriti kui see on kirjutatud nõude esitamiseks või informeerimiseks. Teadusartikkel on teaduslikus või populaarteaduslikus perioodilises väljaandes avaldatud lühike teadustekst, milles on püstitatud keskne uurimisprobleem ja mille ümber artikkel on ehitatud. Ka dissertatsioon võib olla esitatud monograafiana. Selliseid aruandeid koostatakse teadlastele, kes on huvitatud tööst ja selle efektiivsusest ning juhtkonnale ja rahastajatele, kes on huvitatud uurimistulemuste rakendatavusest ja efektiivsusest. Essees on kesksel kohal autori nägemus käsitletavatest probleemidest, nähtustest, asjadest. Suuline ettekanne peab mahtuma etteantud ajapiiridesse. Poster võib toetada konkreetset konverentsiettekannet või olla koostatud eraldivaadeldavana. Sellises situatsioonis ei suudeta keskenduda pikemaks ajaks ja väikeses kirjas tekstide lugemisele. Ettekande esitleja seisab üldjuhul teatud kindlal ajal oma posterettekande kõrval, et oleks võimalik saada täpsustusi või diskussiooni arendada. Posterettekande eesmärgiks on anda informatsioon edasi “möödakõndivale” auditooriumile näiteks konverentsi fuajees selleks otstarbeks seatud stendidel. Saatekirjaga on ka neile naistele SA Läänemaa Haiglas uuringud tasuta. Sageli äratab tähelepanu köitev pealkiri ja atraktiivsed kujundid. Teiseks põhjuseks on jäädvustada teadustöö tulemused, et neid oleks võimalik tulevikus kasutada. Sel põhjusel loetakse väitekirja teiste kraaditaotlejate poolt, seda eriti nende poolt, kes töötavad töö autoriga samas töörühmas. Tagasikutsutuil võidakse teha täiendav röntgenipilt suurendusega teatud kohast rinnas. Taotlus on probleemi lahendamise plaan. Paljudes rakendusteaduste valdkondades avaldatakse enamik sisukamaid teadusartikleid mitmekordselt eelretsenseeritavate konverentside kogumikes. Keeleliselt peab tekst olema formaalne, selge, objektiivne, ilma isiklike hinnangute, arvamuste ja üldistusteta. Kokkuvõte lisatakse kirjutise lõppu või kui tegemist on päises oleva resümeega, siis asetatakse see kirjutise algusse. Need, kel sügavam huvi probleemi sisu osas, püüavad lugeda posterit algusest lõpuni. Akadeemilise kogukonna seisukohalt on peaeesmärk dokumenteerida üliõpilase uurimistöö.

Konverentsiettekanded retsenseeritakse. Sisestage saadetise mõõdud ja saatmishind arvutatakse välja hetkega. Posterid võidakse välja panna näitusena. Slaidide vaatamisel katkestavad kuulajad silmkontakti sinu kui ettekandjaga ja hakkavad jälgima slaidi seinal. Kui tunnete valu, öelge seda kohe õele, sest Teie mugavus on väga tähtis. Selliselt erinev lähenemine esitab nõude, et posteri kindlad osad oleksid kergesti leitavad. Artikli käigus tuleb materjali analüüsiga jõuda uue lahenduseni ning seletada selle panust teadusele üldiselt. Informatsiooni olgu pigem vähem, aga see peab olema selgelt ja löövalt esile toodud. Teadusartikkel on kättesaadav kas täistekstina paberkandjal ja/või elektrooniliselt jadaväljaandes või refereerituna/indekseerituna erialastes andmebaasides ja referaatajakirjades. Teadustekst peab näitama selgelt autori originaalset panust uute teadmiste otsingul, kasutamisel, süstematiseerimisel ja hindamisel. Täiendavate uuringutega selgitatakse, kas Teil on rinnavähk ja millist ravi Te vajate. Essee koosneb kolmest peamisest osast: sissejuhatus, teema arendus ja lõpetus. Väitekirja auditoorium on kitsam kui teadusartiklil või teadusuuringul ning piirneb eelkõige teiste magistrantide, doktorantide ja konkreetse teadusasutusega. Enne taotluse kirjutamist on soovitav tutvuda teiste taotlustega. Taotlusi kirjutatakse juhtkonnale või rahastajatele, teadusorganisatsioonidele. Struktuurielemendid: teema, sissejuhatus, uuringu metoodika, tulemused ja järeldused ning kokkuvõte. Seepärast peaksid väga põhjalikult analüüsima oma tarbimisharjumuseid ning proovima leida viise, kuidas erinevatelt kulukategooriatelt raha säästa. Taotluses on oluline välja tuua peamised uurimusküsimused, näidates ära, milline on antud valdkonnas hetkeseis, milliseid uurimusi on tehtud ning millist teavet oleks juurde vaja. Kuna memo vahendab informatsiooni läbi faktide, ei esitata memos isiklikke hinnanguid, arvamusi ja üldistusi. Erinevalt teadusaruannetest on avaldatud artiklid aktsepteeritud teaduslikud primaarsed ning esmased publikatsioonid. Teesides peaks olema lühidalt esile toodud uurimistöö peamine idee, eesmärgid, tulemused. Stendiettekanne võimaldab kindlasti arendada diskussiooni. Lühikokkuvõte peab olema hoolikas ja täpne teadusartikli kokkuvõte, mille funktsiooniks on anda ülevaade artikli sisust nii, et lugeja saaks hinnata kas see on tervikuna väärt lugemist. Vajaduse korral uuritakse neid ultraheliga või võetakse koeproov. Esitlus on laadilt detailne ja teaduslik, hõlmab teatud piiratud valdkonda, kus on väga põhjalik. Enamasti seisavad ettekandjad posteri kõrval ja saavad soovijatega üks-ühele suhelda.

Ivar Lukk - coach

. Regulaarne sõeluuring on parim viis avastada rinnavähk varakult, kui see ei anna veel mingeid haigusnähte. Kuigi enamik väitekirju on avaldatud ka ajakirjades teadusartiklitena, on väitekiri siiski detailne dokument, mis võimaldab huvitatutel teada saada, mida töö endast kujutas ja kuidas see teostati. Kõik olulisemad loodusteaduslikud uuringud on tavaliselt avaldatud monograafiatena. Järeldustest peaks selguma, kas töös püstitatud eesmärk on saavutatud ja kas hüpotees võeti tõesena vastu või lükati uuringutega tagasi. Posterit kavandades peab mõtlema mõlemale võimalusele. Väljaande kõikide artiklite läbilugemist toimetaja poolt ning neisse põhiliselt redaktsiooniliste paranduste tegemist ilma retsensiooni vormistamata ja autoreid puudustest teavitamata ei loeta eelretsenseerimiseks. Kui poster on korrektselt koostatud, ei ole see pelgalt tahvlile kinnitatud ajakirjaleheküljed. Taotlus – teaduslikult põhjendatud väljapakutud soovitus plaani või skeemi vormis. Enamus lugejaid veedavad posteri ees vaid mõne minuti ning nad peavad selle aja jooksul saama kätte olulisema informatsiooni teadustöö kohta. Iga üksik sektsioon posteril peab olema kergesti ja kiiresti loetav. Poster – teadustöö kokkuvõte, mis peab atraktiivsel viisil esitlema teadustöö peamisi ideid, tulemusi ja tähtsust. Konverentsiettekandega antakse lühidalt edasi teadustöö vahe- või lõpptulemused. Rinnavähi varajases avastamises on kõige tähtsam roll sõeluuringul. Ettekande tekst peab vastama kogumiku koostajate nõuetele selle mahule ja struktuurile. Formaadina võib esineda kõigis teadusvaldkondades. Stendiettekanne on konverentsiettekande üks vorm, mille abil esitletakse oma tööd. Hoolikalt tuleb läbi mõelda värvide, taustavärvi valik. Muudel juhtudel on posterid seinale pandud ning soovijad saavad nendega seal tutvuda. Teadusaruandes tuuakse teadusartiklist rohkem välja konkreetseid uuringu andmeid ja fakte, selle maht on suurem ja vähem tuuakse ära üldandmeid. Lugejale peab resümee andma selget üldinformatsiooni uurimistööst ka juhul, kui ei ole loetud kogu tööd. Essee on tihtipeale üks esmaseid hinnanguandmise vahendeid teadustöö kirjutamise võime hindamiseks. Laused on lühikesed ning tekstilõigus mitte rohkem kui seitse rida. Arenguaruande võib koostada, kui memorandumi, kirja, lühiaruande, ametliku aruande, esitluse. Võta kaasa saatekiri perearstilt, naistearstilt või eriarstilt. Väitekirja tulemused peavad arendama olemasolevat teadmiste süsteemi või andma teadusvaldkonnale märkimisväärset tähtsust omava uudse lahenduse. Analüütiline resümee selgitab, milliseid seisukohti esitatakse teadustöö autori vaatenurgast, st rõhutatakse otseselt autori tööd, parafraseeriv resümee esitatakse rohkem kaudsemas vormis. Pealkiri olgu suurte ja selgete tähtedega. Kui lugeja tahab näha järeldusi, peab ta need vaevata leidma. Ettekande tekst sisaldab ka viiteid kasutatud allikatele ja bibliograafiat. Aruande hinnanguline osa koosneb teadusteemade lühikokkuvõttest, andmetest grantide, publikatsioonide jms kohta. Mõnikord kasutatakse memosid lühiaruannete esitamiseks, sel juhul võib neil olla etteantud formaat. Projekteerimisaruandeid koostatakse teadusliku projekteerimise jäädvustamiseks ja esitlemiseks, sellest informeerimiseks. Kuigi tihti pole konverentsiettekanne mõeldud kogumikus avaldamiseks, vormistatakse see ikkagi teadusartikliga sarnase struktuuriga, et seda oleks võimalik huvi korral paljundada ja välja jagada. Selgelt peavad olema sõnastatud uurimusküsimused, nn. Rinnavähi sõeluuring on kindlas vanusegrupis valdavalt kaebusteta naiste uuring rinnavähi avastamiseks varajases staadiumis, kui teiste uurimismeetoditega ei ole haigust avastada veel võimalik. Memod mis esitavad palveid või edastavad teateid on lühikesed ning sissejuhatuseta. Ettekanne on mingit probleemi teaduslikult käsitlev kirjutis, mis kantakse suuliselt ette konverentsil ning tavaliselt avaldatakse konverentsi kogumikus. Teadusaruandes peaks olema esitatud täiesti uus informatsioon mingis valdkonnas või uus arusaamine mingist tuntud informatsioonist. Konverentsiettekanne – lühike kompositsioon, mida esitletakse konverentsil. Teadusteksti sisulisteks omaduste hulka arvatakse tihti uudsus, aktuaalsus, objektiivsus, tõestatavus, tulemuste kontrollitavus, kvalitatiivne täpsus, kvantitatiivne täpsus, süsteemsus, selgus, kriitilisus, selektiivsus, minimaalsus ja vastavus eetikanõuetele. Monograafias peab selguma ka autori poolt aluseks võetud paradigma – teoreetiline alus, uurimistraditsioon, kuhu monograafia autor end paigutab, määrates ära milliseid küsimusi küsitakse, millisele lähenemisele argumentide formuleerimisel toetutakse. Erinevalt väitekirjast ja monograafiast on teadusartikli esitus kokkusurutum. Saadetiste teekonna jälgimine. Memo lihtsustab teabevahetust ning informeerib neid, kes peaksid informeeritud olema, sellest, mida nad peaksid teada saama. Laiendatud teesid ei ole lihtsalt tavaliste teeside pikem variant, vaid need omavad sellele ainuomaseid tunnuseid. Soovitatav on ka rindade arstlik kontroll perearsti või naistearsti juures vähemalt kord aastas. Esseed võib käsitleda teadusliku uurimise vastandina, sest ta on autori isikupärast vaatenurka esitav tekst nii sisus, vormis kui ka stiilis. päeval, sest siis pole rinnad liiga hellad ega tundlikud. Taotluse formaat oleneb selle eesmärgist ja/või seda esitava institutsiooni iseloomust. Seepärast on oluline teksti välispilt: tekst peab olema väga hästi liigendatud lõikudeks, ilma keeruliste graafiliste kujundite ning liigsete detailidena.

Vähk / armastuse nädalahoroskoop - VARA-WEB ))

. Laiendatud teesid on avaram versioon teesidest, kuid tavaliselt puudub selles detailsem informatsioon uurimuse või katsete andmestiku kohta. Uuring võib olla ebamugav, sest rind on mõne sekundi vältel tugevasti kahe lameda plaadi vahele pressitud. Erinevalt näiteks teadusaruandest või muust vähemmahukamast teadustekstist, milles tutvustatakse ainult uurimistöö vahetulemusi, esitatakse väitekirjas uurimistöö lõplikud tulemused. Alati ei anna teesid ülevaadet ettekandest tervikuna vaid piirdutakse konteksti avamise ning uurimusküsimuste püstitamisega. Monograafia võib olla kirjutatud ühe või mitme autori poolt. Taotlus – raha taotlemine teadustöö toetamiseks. Otsitakse välja olulisemad teemad ja seotakse nad omavahel loogiliselt. Teesid esitatakse sageli konverentsidele, eesmärgiks anda lühiülivaade konverentsiettekandest. Harilikult ei esitata kõiki uurimistulemusi vai keskendutakse ühele kindlale teemale. Kirjeldav kokkuvõte annab ülevaate millist informatsiooni uurimus sisaldab, millised olid eesmärgid ja metoodika, kuid ei esita uurimistulemusi, järeldusi

Märkused