Seega ei tasu intressita laene karta, sest tegemist ei ole sugugi erineva olukorraga, kui tanklast saiakesi ostes mõne erisoodustusega toote ostmine

Nüansse ja erisusi laenutehingute juures on mõistagi palju, mistõttu konkreetse tehingu maksuriskide igakülgseks hindamiseks on mõistlik kasutada asjatundja abi. Üheks maksuriski maandamise võimaluseks on ka enne lepingu sõlmimist taotleda maksuhaldurilt siduvat eelotsust. Seotud isikute vahelise laenu intressimäär peab maksuriski ärahoidmiseks olema vastavuses turutingimustega. Sama oluline, kui pöörata tähelepanu korrektse laenulepingu vormistamisele, on teadvustada ja õigesti hinnata laenu andmisega seotud maksuriske. Laenu andmine äriühingu poolt, kes ei tegutse krediidi- või finantseerimisasutusena, on praktikas tavapärane nähtus. Kuid vaieldamatult on laenu andmine suunatud tulu saamisele, kui intressi saamises on kokku lepitud. Maksuhaldur on pädev hindama laenu seotust ettevõtluse arendamise ja säilitamise eesmärgiga, kui laen on tagastatud, osaliselt tagastatud või tagastamata. VÕS-is sätestatud intressidega seotud aspektid ei ole üheselt ülekantavad maksuõiguslikku konteksti. Tervikpilti vaadates on seega oluline hinnata nii tehingu kasumlikkust kui mõistlikkust lähtudes laenulepingu tingimustest ja laenu andja äritegevuse seisukohast. Kui laenu saaja on mitteresident, kes ei ole töötaja ega seotud isik, siis taandub maksuriski hindamine samuti sellele, kas intressimäär vastab sama liiki laenu puhul tavapäraselt kokkulepitud intressimäärale. Intresside maksustamise erisused Sõltuvalt tehingu intressimäärast on erinevate isikute puhul erisused maksutagajärgedes. Tuleb leida võrreldav väline intressimäär, millega teine ettevõtja annaks sarnastel tingimustel endaga mitteseotud isikule laenu. Ühe põhjendusena toodi välja, et odavam oleks olnud seda vara ise osta, kui väljalaenatud raha eest rentida.

KÄTS & DOGS -

. Tegemist on määratlemata õigusmõistega, mille sisustamine sõltub iga juhtumi eripärast. Maksustamise aluse äralangemine ei vabasta aga intresside tasumise kohustusest ajavahemiku eest, mil raha oli ettevõtlusest välja viidud. Seega ei tasu intressita laene karta, sest tegemist ei ole sugugi erineva olukorraga, kui tanklast saiakesi ostes mõne erisoodustusega toote ostmine. Üsna küsitav võib olla näiteks sellise laenu seotus ettevõtlusega, kus raskustes äriühing annab eraisikule mingi äriprojekti elluviimiseks intressita ja tagatiseta laenu, mille suurus on võrreldes äriühingu käibega ebaproportsionaalselt suur. See käsitleb sisuliselt petturlust , millega kahjustatakse teiste omanike või seotud isikute huve. Laenuintressilt erisoodustuse hinna arvutamisel lähtutakse hüve tekkimise hetkest ehk töötaja poolt intressi tasumise või selle tasumata jätmise momendist, mitte laenulepingu sõlmimise ajast. Sõltuvalt laenutehingust võivad erisused maksutagajärgedes seisneda selles, kas maksustatakse kogu laenutehingut või üksnes intressidega seotud aspekte. Seega ei tasu intressita laene karta, sest tegemist ei ole sugugi erineva olukorraga, kui tanklast saiakesi ostes mõne erisoodustusega toote ostmine. Kui tulu saamise osas tundub, et probleem on lahendatav intressi kokkuleppimisega, tuleb lisaks pöörata tähelepanu ka tehingu tavapärastele tingimustele. Seda aitab saavutada intressimäära sätestamine laenulepingus. Kas asjad teevad sind tõesti õnnelikuks?. Residendist füüsiliste isikutega sõlmitud tehingute puhul on oluline tehingu kasumlikkus, et tõendada laenu seotust ettevõtlusega. Intressita laenu andmine ja jur.

Kui on rikutud seadust omaniku poolt siis saab ta ka karistada. Kellele, mis eesmärgil ja millistel tingimustel laen väljastatakse ning kuidas laenutehing haakub laenuandja majandustegevuse tervikpildiga, omab tähendust maksutagajärgede tekkimisel. Otsest intressmäära ükski õigusakt siinkohal ette ei kirjuta. Ka laen, mis algselt on ettevõtlusega seotud, võib pärast laenulepingu tingimuste hilisemat muutmist osutuda ettevõtlusega mitteseotuks ning kuulub siiski tulumaksuga maksustamisele. Intress omab laenulepingutes maksustamise aspektist tähtsust seeläbi, et tegemist on ühe võimaliku tõendiga laenu kui investeeringu tulususest või selle puudumisest. Kohane intressimäär sellistel juhtudel sõltub erinevatest aspektidest nagu laenusumma suurus, tagasimakse tähtaeg, tagatise olemasolu või puudumine, tagatise väärtus jm. Selline tehing sisaldab endas ebamõistlikku riski laenuandja majandustegevuse jätkusuutlikkusele ning peaks eksisteerima väga erilised asjaolud, mis kaaluvad üles antud riski võtmise. Intress kujutab endast tasu raha kasutamise eest, mis võib olla arvutatud kas protsendina või väljendatud kokkuleppelises suuruses. Õige turuhinnale vastava intressimäära leidmine on iga konkreetse laenu puhul keeruline protsess. Palun mulle konkreetselt nimetada need isikud kes keelavad antud tehingut sooritada. Laenutehingu kasumlikkus Maksuriske silmas pidades on laenudega seoses üheks hindamiskriteeriumiks laenutehingu kasumlikkus. Seega kui vajadust ja võimalik võib omanik alati laenu anda. 900-€osed laenud – parajad summad igaks olukorraks. Maksuriskide hindamisel osutub laenu ettevõtlusega seotuse hindamisel määravaks, kas väljastatud laenuga on äriühingul eelduslikult võimalik tulu teenida ja millega see on tõendatav. Olulist informatsiooni võidakse ammutada ka laenuvõtja tegevusest. Nagu ka mõne eelneva teema puhul. Tsiteerides seadusi lugege ikka selgitusi ka. Ettevõtlusega mitteseotusele võib viidata laenu andmine ebamõistlikult pikaks ajaks, ebamõistlik tagasimakse graafik, tagasimakse tähtaja korduv pikendamine või laenusumma korduv suurendamine. Kohtud hindasid selles asjas ebamõistlikuks äriühingu poolt raha väljalaenamist vara soetamiseks, mida laenuandja asus oma äritegevuse jaoks rentima. Ettevõttest Kiirautolaenu taga peituv ettevõte Invest in OÜ alustas tegevust juba 1997.. Muude laenulepingute korral sellist kohustust ei esine. Maksuriskist on võimalik täielikult vabaneda, kui tööandja kasutab töötajale antud laenu puhul intressimäära, mis on suurem kui rahandusministri poolt sätestatud alammäär. Laenudega seoses ei oma tähtsust siiski mitte ainult tsiviilõiguslikud aspektid. Laenu vastavuse hindamisel tavapärastele tingimustele tõi Riigikohus välja, et see sõltub nii laenu tagasimakse tähtajast kui laenusaaja isikust, täpsemalt võimest saadud laenu tagasi maksta.

Laenude andmisega seotud tulumaksuriskidest -

Märkused