Saa laen sularahas ja sinu pangakontole ei jää ühtegi märget sellest et oled võtnud laenu, luutari pandimaja

Konto­haldur/​account operator Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid Swedbanki harukontor Konto­väljavõte Väljavõte kontol toimunud tehingutest. Kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Selline süsteem võimaldab inimestel kohalikku raha alati välisvaluutaks vahetada fikseeritud kursi alusel. Munitsipaal­võlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt. Vabad vahen­did Konto saldo miinus broneeritud summa. Varrantid võivad olla ka börsil kaubeldavad. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. Amortisat­sioon Põhivara väärtuse vähenemine. Lühikeseks müüma Kauplemisstrateegia, mis eeldab väärtpaberi hinna langust. Londoni pankadevaheline laenuintress. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust. Indeksid võivad olla keerulised arvutused hõlmates endas erinevate tegurite kaalude kasutamist. Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte aktsia hind tuluga aktsia kohta. Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule. NAV/osaku puhasväärtus Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Ettevõtte võlakiri Ettevõtte poolt emiteeritud võlakiri. Noteerimine Kaupade hinna või väärtpaberite hinna määramine börsil. Eurovõlakirja intressidelt ei peeta kinni tulumaksu. Väljendatakse protsendina võlakirja nominaalväärtusest. Sisuliselt standardiseeritud forward, reeglina kaubeldakse börsil. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis. Tasu pangateenuse osutamise eest. Konteeri­mine Märkimine, millisesse kontosse kirjendada. Kui ettevõtte aktisa kaupleb alla oma bilansilist väärtust võib öelda, et ettevõte on alahinnatud. Kapitali kasv Vara müügi-ja ostuhinna vahe, kui vara müüdi kallimalt kui osteti. Diversifit­seerimine Diversifitseerimiseks jagab investor investeerimiseks mõeldud vahendid ära erinevate varaklasside vahel, et vältida ühe varaklassi hinnalangusest tingitud koguvara väärtuse järsku langemist. Vaba rahavoog arvutamiseks lahutatakse rahavoost kapitalikulutused. Sub-Custodian/​alam- väärt­paberi­haldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul. DR-dega kaubeldakse ja neid arveldatakse muudel turgudel kui seda on emitendi koduriigi väärtpaberiturg. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist ääretult oluline. Stagflat­sioon Majanduse seisund, kus inflatsiooniga kaasneb kogutoodangu vähenemine ja töpuuduse kasv. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. Väärtpaberite ja raha tegeliku või börsihinna ja sellest madalama nominaalhinna vahe. Lisaks Eestile on valuutakomitee süsteem kasutusel ka Hongkongis, Singapuris ja Argentiinas Valuuta­kurss Ühe valuuta hind teises valuutas. Kommerts­paber/​CP Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt tagatiseta, alla-aastase tähtajaga ja mis emiteeritakse kokkulepitud programmi raames. See viib alla võlakirjade hinna ning müügi korral kaotaks investor raha. Institut­sionaalne investor Organisatsioon, mis investeerib mitme individuaalse investori poolt investeeritud varasid. Sulgemishind Viimane väärtpaberi tehinguhind turu/börsi sulgemisel. Mitteklient Swedbankis kontot mitte omav klient. Clearing/​kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Investeerimisfondi tüüp, mille korral emiteeritakse kindel number aktsiaid. Sisuliselt tootlus ehk intressimäär, mida investor teeniks nii põhiosalt kui tulevikus makstavatelt kupongidelt, ostes võlakirja antud turuhinna juures ja hoides selle lõppemistähtajani. Müügioptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on madalam kui vara hetkehind. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et ostja ei maksa väärtpaberite eest tehingu käigus ja toimub ainult väärtpaberite debiteerimine müüja väärtpaberikontolt ja krediteerimine ostja väärtpaberikontole. Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõde.

Väärtpaber või muu vara, mille laenuvõtja on kohustatud loovutama laenuandjale, juhul kui ta ei ole võimeline võlga tagasi maksma. Arveldus­konto Kliendi nimel avatud konto arvelduste teostamiseks ja nõudmiseni hoiuste hoidmiseks. Elektrooni­lised kanalid Swedbanki ärikliendi pangaprogramm, telefonipank, internetipank. Samapäeva makse makse vastuvõtmise / sooritamise päev on nii maksja väärtuspäev kui saaja väärtuspäev. Kui investor ostab võlakirja esmasturul, siis võlakirja tootlus võrdub kupongimääraga. aasta algusest hakkas euro kehtima arveldusvaluutana. Kaardi valdaja füüsiline isik, kellele pank on andnud kaardi kasutada. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised. Näiteks intressimaksed, boonus aktsiad, dividendid, märkimisõigused, aktsionäride üldkoosolekud jne. Counterpart/​tehingupartner Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Eelisaktsia Garanteerib dividendide saamise sõltumata ettevõtte finantstulemustest, kuid ei anna aktsionärile hääleõigust. Tulemus esitatakse protsendina. Inkassat­sioon Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu. Laena kuni 20000 väikseim intressa, probleemne laen. E-arvet saab kohe tasuda, salvestada, arhiveerida või välja printida. Corporate actions/​väärtpaberitehinda mõjutavad sündmused Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust.

Vajan abi- tuludeklaratsioon. -

. Tavaliselt on võlakirja nominaalvaluutaks emissiooni toimumise riigis käibiv valuuta. Diskon­teerimine Veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega. Võla­kirja puhas­hind/​Clean price Hind ilma kogunenud intressideta. Väärtpaber mida ei omata, müüakse lootuses , et tulevikus selle väärtpaber hind langeb. Inflat­sioon makromajandusnäitaja, mis näitab üldise hinnataseme tõusu, inflatsioonimäär on hinnatõusu kiirus. Makse­tähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress. Otsekorraldus makse tüüp, kus klient volitab panka kandma tema kontolt konkreetse saaja kasuks viimase nõudel teatud summa. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks. Tähtaegse lepingu kehtivuse või tehingu teostamise aeg. Võla­kirja tootlus Võlakirja tootlus on lihtsamalt öeldes tulu, mida investor oma investeeringult teenib. Investeerimisfondidel arvutatakse NAV-i iga päev. Maturity date/​Lõppemis­tähtpäev Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Garandi tagasivõetamatu kohustus maksta garanteeritud kohustuse mittetäitmisel garantiikirjas näidatud rahasumma garantii saajale. Makse­bilanss Riigi kaubandus-ja finantstehingute aruanne muu maailmaga kindlal perioodil. Deflatsioon Kaupade ja teenuste üldine hinnataseme alanemine, mis viib raha suurenenud ostujõule. Laenulimiit Laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks võimaldatav maksimaalne lubatav rahasumma. Kõik maksed peavad laekuma õigel ajal tagasimakse kuupäevaks. juriidiline või füsiline isik, kes kehtestatud korras emiteerib väärtpabereid ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi investorite ja vahendajate ees. Turu­hinnaga order Väärtpaberi ostu- või müügiorder, mis soovitakse täita hetkel kehtiva turuhinnaga. Derivatiivid on nt optsioonid, futuurid. Kliendile pakutav pangateenus. Noteerimata väärtpaberitega kaubeldakse OTC-turul. Saa laen sularahas ja sinu pangakontole ei jää ühtegi märget sellest et oled võtnud laenu, luutari pandimaja. Kui investor omab aktsiaid, öeldakse, et tal on "pikk positsioon" selles aktsias. Cusip code identifitseerib USAs ja Kanadas emiteeritud väärtpabereid. Lepingutasu Lepingu sõlmimise tasu. Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. Deebetkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid kontol oleva raha ulatuses. teenus, mis võimaldab saada infot kontoseisu muutuste kohta kas mobiiltelefonile või e-posti aadressile. Autori­seerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Esindatava poolt esindajale antud dokument, mis väljendab esindaja volitust. Ex-dividend päev Päev, millest alates aktsia ostnud investor ei ole õigustatud saama väljakuulutatud dividende. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. Salajane personaalne tunnuskood, mille kaudu tuvastatakse kaardi valdaja. Saa laen sularahas ja sinu pangakontole ei jää ühtegi märget sellest et oled võtnud laenu, luutari pandimaja. Viite­number Konkreetset arvet ja sellega seotud makset iseloomustav arvukombinatsioon, mis seob müüja poolt kliendile esitatavat arvet ja selle alusel koostatavat maksekorraldust. Swedbank Marketsi leheküljel olevad optsioonikalkulaatorid lähtuvad optsiooni hinna arvutamisel sellest mudelist. Tavaliselt on kupongimäär seotud LIBORi või mõne muu rahaturu intresside indeksiga Fundamentaal­analüüs Analüüsitehnika, mis võtab arvesse ettevõtte finantsseisukorda, juhtimist ja positsiooni tööstussektoris, selleks et ennustada aktsia hinna liikumist. Elektrooni­line pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. aktsia, võlakiri, valuuta jne. Ameerika tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada igal ajahetkel enne selle lõppemispäeva. ROA, erinevalt ROE-st, ignoreerib ettevõtte kohustusi. Ettevõtte aktsia hind jagatud tema aktsia kohta käiva bilansilise väärtusega. klient, kes on pangast laenu saanud. Tähtaegse lepingu lõppemise või tehingu teostamise kuupäev. Digitaal­allkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga. Makse­korraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja. Väärtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva Sisemajan­duse kogu­toodang Ühe riigi poolt toodetud kaupade ja teenuste kogus. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. Turu­tegija Maakler väärtpaberiturul, kes vastutab teatud väärtpaberi osas distisiplineeritud turu säilimise eest, olles valmis alati ostma ja müüma seda väärtpaberit. Suhtarv mõõtmaks kui palju ettevõte teenib tulu oma aktsionäride investeeringult. Mõõdab võlakirja hinna tundlikkust tootlikkuse muutusele ehk tururiski. Väärt­paberi­tüüp Erinevad väärtpaberid nagu aktsia, võlakiri, fondiosak. Tekke­põhine arvestus Arvestusmeetod, mille korral tulusid ja kulusid arvestatakse siis kui tulud teenitakse või kulud tekivad, kuigi neid tegelikult ei ole veel kätte saadud või välja makstud. Euroopa tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada ainult lõppemisspäeval.

Digikassa | SEB

. DR arveldusi välisturgudel korraldab rahvusvaheline depoopank, kelle kaudu on DR-dega võimalik arveldada rahvusvaheliste arveldussüsteemide kaudu

Märkused