Regulaarne tehniline hooldus aitab vältida ootamatuid ja juba tõsisemaid ning kulukamaid probleeme tulevikus

Valdkonna eest vastutav minister võib asendamise tähtaega üks kord kuni kolme kuu võrra pikendada. Hankija kuulutab ideekonkursi võitjaks žürii hinnangul parima ideekavandi esitanud osaleja. Minikonkursi korraldamisel võib hankija nõuda pakkujal aastase netokäibe olemasolu summas, mis ei või olla suurem kui sama raamlepingu alusel samal ajal täidetavatest hankelepingutest kõige suurema hankelepingu kahekordne eeldatav maksumus. Saadud nõuandeid võib kasutada riigihanke kavandamisel ja korraldamisel tingimusel, et see ei moonuta konkurentsi. Elektrikäitu ja kontrollmõõtmisi saavad teostada vaid pädevust omavad isikud ja ettevõtted. Pakkuja vastab hankijale samas vormis kahe tööpäeva jooksul teate saamisest arvates, kas ta on arvutusvea parandamisega nõus. Žürii võib hankija kaudu edastada ideekonkursil osalejatele küsimused protokolli kantud selgitamist vajavate asjaolude kohta. Vaidlustuskomisjoni liige allub töökorraldus- ja muudes üldküsimustes vaidlustuskomisjoni juhatajale, vaidlustuskomisjoni juhataja allub töökorraldus- ja muudes üldküsimustes valdkonna eest vastutavale ministrile. Vaidlustuskomisjoni otsuse osalisel vaidlustamisel jõustub otsus osas, mis ei ole seotud edasikaevatud osaga.

Avaleht - Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

. Elektriohutusseaduse täitmist kontrollib Tehnilise Järelevalve Amet. Hankijal on keelatud pidada hankemenetluse käigus läbirääkimisi pärast läbirääkimiste lõpetamise kohta teate esitamist.

Regulaarne tehniline hooldus aitab vältida ootamatuid ja juba tõsisemaid ning kulukamaid probleeme tulevikus. Eestis reguleerib elektripaigaldiste ehitamist, käitu ja kontrolli Elektriohutusseadus. Elektripaigaldise omaniku kohustus on tagada elektripaigaldise nõuetekohane kasutamine ja regulaarne kontroll. Seaduses sätestatud nõuete järgimata jätmine ei mõjuta hankelepingu kehtivust, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Tulekustuti kontroll - A-Katsastus - Varaa aika katsastukseen

. Leping jõustub allkirjastamise hetkest ning kehtib võlgnevuste tasumiseni või lepingus sätestatud lõppemise tähtajani. Hankija võib koguda ja edastada hankelepingu sõlmimise teated ühe kvartali jooksul sõlmitud hankelepingute kohta korraga. Hankija on kohustatud viima kõik oma riigihanke käigus tehtud otsused kooskõlla vaidlustuskomisjoni jõustunud otsusega. Küsimused ja vastused kantakse protokolli. Kui sääste on kogunenud aja jooksul juba võrdlemisi palju, siis on ahvatlev sääste kasutada. Me oleme iseenda suurimad kriitikud ning võime end siunata maapõhjani mõne rahalise vea pärast. Hankija võib mõjuvatel põhjustel pakkujale või taotlejale antud tähtaega pikendada. Kui hankelepingu täitmisega seotud riskide tõttu on vajalik aastakäibe nõude määramine suuremas summas, peab hankija seda riigihanke alusdokumentides põhjendama. Menetlusosalisel, kes ei saa eesti keelest aru, on õigus anda seletusi ja esineda vaidlustuse läbivaatamisel tõlgi või eesti keelt oskava esindaja vahendusel.

Santehnik24h - Toruabi , Santehnilised tööd, Torutööd

. Tähtaeg ei pikene, kui esialgne tähtpäev saabub enne muudetud hanketeate avaldamist registris või enne muudetud riigihanke alusdokumentide kättesaadavaks tegemist. Vaidlustuskomisjoni liikmete hulgast nimetab Vabariigi Valitsus vaidlustuskomisjoni juhataja, kes esindab ja juhib vaidlustuskomisjoni. Lisaks käesolevas peatükis sätestatud nõuetele võib hankija kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse korra määramisel lähtuda ka teistest käesoleva seaduse sätetest. Teabenõudes esitab alltöövõtja hankijale tõendid allhankelepingu olemasolu, nõude suuruse ning selle sissenõutavuse kohta.

Teenindus - Møller Auto - Eesti

Märkused