Peale laenutaotluse tegemist saadetakse taotlus analüütikule, kes vaatab taotluse üle ning teeb laenuotsuse

võimaluse laenuandjaga suhelda. Kasutajale ei saadeta kinnitust poolte vahel kasutuslepingu sõlmimise kohta, vaid selle asemel saab kasutaja ligipääsu portaalile. Kasutustingimused – käesolevad Bondora kasutustingimused. Konfliktide eeskirjade rikkumine võib kaasa tuua karistuse, muu hulgas töölepingu lõpetamise. Me tagame, et kasutajaandmed on kättesaadavad vaid äriühingu töötajatele, kellel peab tööülesannetest tulenevalt olema juurdepääs sellistele andmetele. Käesolevas privaatsuseeskirjas sisalduvaid mõisteid kasutatakse samas tähenduses, nagu on kirjeldatud Bondora kasutustingimustes. Kasutustingimustest või kasutuslepingust tulenevad või nendega seotud vaidlused laenuandja ja kasutaja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel, võttes arvesse sel ajal kehtivat ja laenuandja veebilehel avaldatud tarbijakaebuste menetlemise korda. Kõigil küpsistel on aegumiskuupäev, mis määrab, kui kaua need teie brauseris aktiivseks jäävad. Lisaks võime kolmandatele osapooltele maksta klientide meile suunamise eest, kusjuures sellised tehingud avalikustatakse nõuetekohaselt. KREDIIDIVÕIMELISUSE HINDAMINE JA KREDIIDIOTSUS Laenuandja hindab kasutaja krediidivõimelisust ja teeb krediidiotsuse andmete ja dokumentide põhjal, mille kasutaja on esitanud ja mis on laenuandjale kättesaadavad avalikest andmebaasidest ja mujalt. Kui on arvestatav risk kahjude tekkimiseks mõnele Bondora kliendile, avalikustame me selle. Kui kohaldatava õiguse alusel ei ole andmete töötlemine ja hoiustamine enam vajalik, kustutatakse need registrist. Portaal, laenuandja veebileht ja nende sisu autoriõigused kuuluvad laenuandjale.

Kasutustingimused, laenulepingu üldtingimused, hinnakiri ja muu asjakohane teave ning muud asjakohased dokumendid on kasutajale igal ajal tasuta kättesaadavad laenuandja veebilehel ja/või portaalis. Kõiki liikumisi andmekeskuses jälgivad lähitoimekaardilugejad ja volitamata isikuid avastavad infrapunaandurid.

Kiirlaen ja väikelaen 30 päevaks 1-eurose tasuga!

. Kõik Bondora töötajad on kohustatud hoidma andmeid salajas ja nad ei tohi jagada andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud eespool nimetatud eesmärkidel. oluline eksimus, ebaseaduslik ähvardus või vägivald või muu ei ole ebasoodsalt mõjutanud tema otsustusvõimet. käituma laenuandjaga suheldes viisakalt ja lugupidavalt.

Kodulaen kodu ostmiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks | SEB

. Laenuandja maksejõuetuse korral lõpetatakse uute laenulepingute sõlmimine viivitamata. Need võimaldavad meil teid kliendina tuvastada ning pakkuda teile juurdepääsu klientidele mõeldud lehekülgedele. – kasutajatele kehtivad teenustasud, mis on esitatud portaalis avaldatud hinnakirjas. Kui Te nimetatud andmeid meile ei esita, ei saa me Teile teenuseid osutada. Lisaks automatiseeritud krediidihindamisele võime automatiseeritult otsustada, et andmete töötlemise tulemusel on alust arvata, et võite toime panna pettuse või rahapesu. Käesolev privaatsuseeskiri kehtib füüsilisest isikust kasutajatele ega hõlma juriidilisest isikust kasutajaid. tuvastus muul viisil, mis on kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja mida laenuandja peab piisavaks. Kasutusleping, sh kasutustingimused, saadetakse viivitamata kasutaja e-posti aadressile, samuti on need kasutajale igal ajal tasuta kättesaadavad portaalis. Kõik meie töötajad kohustuvad lepinguliselt meie konfliktide eeskirju täitma. Selleks toimige järgmiselt: Saatke oma kaebus e-kirjaga meie klienditeenindusse aadressil [email protected]. Selle jaoks tuleb pöörduda kas mõnda Omniva postkontorisse või laenuandja kontorisse ning täita kõigest ankeet koos oma dokumendi numbriga. Meie klienditeeninduse juht kinnitab kättesaamist ja annab Teile esialgset tagasisidet viie tööpäeva jooksul. Huvide konfliktide lahendamine ja avalikustamine Bondora võtab kõik võimalikud ja mõistlikud meetmed võimalike huvide konfliktide lahendamiseks. Kui Te ei ole rahul meie vastusega, võite otsuse peale kaevata, saates saadud vastuse e-kirjaga meie klienditeenindusse. Kahtluse välistamiseks olgu öeldud, et kui kasutaja ei täida kõiki oma finantskohustusi nimetatud tähtaja jooksul, siis loetakse, et kasutaja ei ole kasutuslepingut ega muid laenuandjaga sõlmitud lepinguid lõpetanud. Teil on õigus taotleda meilt andmete töötlemise piiramist ja võtta tagasi oma varem antud nõusolek andmete töötlemiseks. Lepingu ükski punkt ei piira vastutust kohustuste tahtliku rikkumise eest. . Andmete säilitamine Me säilitame Teie andmeid niikaua, kui oleme selleks seadusega kohustatud. Me rakendame kõiki vajalikke protseduure, muu hulgas töötajate koolitamist, et tagada huvide konflikte põhjustada võivate olukordade tuvastamist ja nõuetekohast lahendamist. Laenuleping, muu nõutud teave ja muud nõutud dokumendid tuleb teha kasutajale portaalis kättesaadavaks kohe pärast seda, kui laenuleping loetakse poolte vahel sõlmituks, ja need peavad laenulepingu kehtivuse ajal olema kogu aeg portaalis tasuta kättesaadavad. Töödeldud andmed Laenuandjal on õigus töödelda kõiki andmeid, mida kasutaja on laenuandjale avaldanud. Laenuandja ei ole kohustatud krediidiotsust põhjendama, välja arvatud juhul, kui ta lükkab laenutaotluse tagasi avalikust andmebaasist saadud teabe põhjal; sellisel juhul peab ta kasutajat selliste päringute tulemustest teavitama. Täiendav teave Käesolevat dokumenti vaadatakse korrapäraselt üle ja ajakohastatakse vastavalt vajadusele. Selle alusel pakutakse Teile laenu Teie taotletud tingimustel või Teile pakutakse väiksemat laenusummat või erinevat tähtaega või Teie taotlus lükatakse tagasi. Kogu kogutud teave jääb anonüümseks ning seda kasutatakse ainult veebisaidi töö optimeerimiseks ning meie reklaamikampaaniate efektiivsuse mõõtmiseks. kasutustingimuste ja laenulepingu kohaselt antud kinnitused vastavad tõele. Meie automatiseeritud protsess hindab kõiki andmeid, mida oleme Teie kohta kogunud, ja arvutab Teie krediidihinde. Teil on õigus taotleda oma andmete parandamist, kui need on valed või puudulikud. Peale laenutaotluse tegemist saadetakse taotlus analüütikule, kes vaatab taotluse üle ning teeb laenuotsuse. Kasutaja peab kohe kontrollima laenuandjalt saadud teates sisalduva informatsiooni õigsust ja esitama kaebuse kohe pärast teate saamist. Oleme täielikult pühendunud oma regulatiivnormidest ja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisele ja eetikanormide järgmisele. Pidage meeles, et olemasolevaid küpsiseid kustutades või uute küpsiste salvestamist keelates võite kaotada juurdepääsu mõndadele meie veebisaidi aladele või funktsioonidele. Viitenumber – isikustatud number kasutaja isiku tuvastamiseks. Kasutuslepingust taganemise õiguse kasutamiseks tuleb taganemisavaldus esitada laenuandjale enne käesolevas dokumendis nimetatud tähtaja lõppu. Kui kasutustingimused on laenulepinguga vastuolus, on ülimuslik laenuleping. Oleme alla lisanud täiendavaid üksikasju, et mõistaksite paremini, milliseid küpsiseid me kasutame. Kasutajat teavitatakse sellistest muudatustest portaali kaudu. Kasutajat teavitatakse sellistest muudatustest portaali kaudu viivitamata.

auto24 laen - Inbank

. Meie automatiseeritud protsesse katsetatakse, hinnatakse ja kontrollitakse korrapäraselt, et tagada nende korrektsus. Tuvastusprotseduuri käigus saadud andmeid, nagu nimi, isikukood, arvelduskonto number, elukoha aadress jne, kogutakse registreerimisprotseduuri lõpus ja säilitatakse isikuandmetena. Lingid kolmandate isikute veebisaitidele Lingid kolmandate isikute veebisaitidele Bondora veebisaidilt või vastupidi on üksnes kiirviited meie platvormi kasutajatele kasulike teenuste või teemade juurde. kinnitama oma e-posti aadressi; selleks peab isik portaali sisse logima portaali loodud ajutist salasõna kasutades. muude seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Lisateavet leiab küpsistepoliitikast. Turvatud küpsised aitavad meil tagada, et küpsis liigub veebisaidi ja teie brauseri vahelkrüpteeritud kujul. Lisaks võime pakkude finantsasutustest investoritele eelisjuurdepääsu laenuturule ning täiendavaid mittestandardseid nõustamisteenuseid, mis on sätestatud kasutuslepingus. Üldtingimused – laenulepingu üldtingimused, mis on avaldatud portaalis. Kui teil tekib käesolevate eeskirjade kohta küsimusi, saatke need e-posti aadressil [email protected]. Laenutaotlus ei ole kasutajale siduv ehk ta võib laenutaotluse igal ajal enne laenulepingu sõlmimist tagasi võtta seda põhjendamata. Kogutud teave ei ole teie isikuga seostatav. Teil on õigus taotleda meilt oma andmete kustutamist. Kui soovite taotleda otsuse muutmist, saatke e-kiri aadressile [email protected]. Kasutaja – kehtiva kasutuslepingu osapool kasutajana. Meil on õigus keelduda taotluse rahuldamisest, kui andmete olemasolu on vajalik lepinguliste kohustuste täitmiseks või kui selline kohustus tuleneb kohaldatavast õigusest. Laenulepingut loetakse õiguslikult siduvaks ning laenuandja ja laenuvõtja vahel sõlmituks alates päevast, mil mõlemad pooled selle elektrooniliselt või digitaalselt allkirjastasid või heaks kiitsid. Kasutaja esitab laenuandjale üksnes õigeid, täpseid ja ajakohaseid andmeid. Laenusumma – summa, mille laenuandja annab laenulepingu alusel laenuvõtjale, st laenulepingu põhisumma. Laenuandja maksejõuetus ei mõjuta laenulepingute kehtivust. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE Kasutustingimusi ja kasutuslepingut reguleerivad Eesti Vabariigi seadused. Kui pool ei teavita teist poolt oma kontaktandmete muutumisest, siis kannab ta sellega seotud riske. Me oleme kohustatud esitama Teile ülevaate andmetest, mis meil Teie kohta on, välja arvatud juhul, kui selle nõude täitmata jätmiseks on õiguslik põhjendus. teha vastupakkumine ja muudetud laenutaotlus rahuldada. Kõiki potentsiaalseid konfliktiolukordi jälgitakse hoolikalt. Pange tähele, et meie veebisaiti külastades nõustute, et kasutame järgmisi küpsiseid: Hädavajalikud küpsised, mida veebisait salvestab ja loeb ainult sel ajal, kui te veebisaiti külastate. Kasutajal ei ole õigust portaali lehti salvestada, kopeerida, muuta, üle kanda, edastada ega avaldada muuks kui eraviisiliseks kasutamiseks. Kasutaja maksab kõik tasud ja kulud ilma mahaarvamiste ja/või tasaarveldusteta. Automatiseeritud otsused Me kasutame automatiseeritud protsessi, et otsustada, kas kiita Teie laenutaotlus heaks või lükata see tagasi. Laenuandja töötleb kasutaja andmeid seni, kuni see on mõistlikult vajalik laenuandja ärilistel eesmärkidel ning kasutuslepingust, laenulepingutest või kehtivatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, kui kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti. Laenuandja ei vastuta kasutaja võimalike seadusest tulenevate kohustuste eest, mis võivad tekkida laenulepingu sõlmimisest või täitmisest portaali kaudu. Käesolevas privaatsuseeskirjas antakse ülevaade andmetest ja teabest, mida Teilt meie teenuste kasutamisel kogume, kuidas me seda kogutud teavet kasutame, kellega me seda jagame ja millised on Teie õigused seoses sellega. Teie õigused Me oleme kohustatud teavitama Teid sellest, milliseid andmeid kogutakse, kust andmeid kogutakse, kuidas andmeid kasutatakse, kellega andmeid jagatakse, kui kaua andmeid säilitatakse ja millised on Teie õigused seoses sellega. See võimaldab meil koguda teatud andmeid Teie veebilehitsejast. Kasutaja teeb tehinguid otse portaalis ja omal vastutusel tehingu osapoolena; portaalis pakutavaid lepinguvorme võivad kasutajad kasutada omal vastutusel ja riisikol. Laen või laenuleping - laenuvõtja ja laenuandja vahel portaali kaudu sõlmitav laenuleping. Bondoras tuvastatakse, jälgitakse ja tõrjutakse turvarikkumisi tark- ja riistvaraliste turvamüüridega. Need ettevõtted võimaldavad meil pakkuda oma IT-ressursside paremat kättesaadavust ja kasvupotentsiaali ning suuremat paindlikkust. Pange tähele, et kui taotlete isikuandmetega tutvumist üle kahe korra aastas, on meil õigus nõuda tasu, et katta andmete esitamisega seotud kulud. Nelja nädala jooksul alates Teie kaebuse saamisest saadame Teile lõpliku vastuse või infot selle kohta, millal Teiega jälle ühendust võtame.

Kasutusleping | Bondora

. Saatke meile e-kiri aadressil [email protected]. Hetke kohustuste jääksumma Järelmaksude, liisingute ja teistes krediidiasutustes olevate laenude kuumaksed kokku. Me üritame esitada Teile seda teavet esimesel võimalusel ja tasuta. Muu hulgas loetakse seotud isikuteks Bondora klientide juhatuse liikmeid, olulist osalust omavaid isikuid ja konsultante. Laenuandjal on õigus kasutustingimusi ühepoolselt muuta, kui kasutustingimustest tulenevaid suhteid reguleerivad õigusaktid või standardid muutuvad ja kasutustingimuste muutmine on vajalik uute õigusaktide ja/või standarditega kooskõla tagamiseks. Laenuandjal on võlgnevuse korral õigus pöörduda kasutaja poole kontaktandmetel, mille laenuvõtja on laenuandjale teatanud. Muudetud hinnakiri jõustub teate avaldamisel eeldusel, et kasutaja ei ole otsustanud kasutuslepingut kooskõlas käesoleva punktiga lõpetada. Kasutaja maksab laenuandjale kõik tasud ja kulud kasutajale portaalis edastatud teate alusel teates märgitud mõistlikuks maksetähtpäevaks. Teabeturve Kasutame mitut interneti turvameedet, et tagada andmete turvaline töötlemine, edastamine ja arhiivimine. Lisateavet leiate aadressilt http://www.aboutcookies.org/ KAEBUSTE LAHENDAMISE EESKIRI Meie soov on, et jääksite meie teenustega rahule, aga kui peaks juhtuma vastupidi, siis andke sellest meile teada. Me järgime Teie andmete töötlemise kohta kehtestatud väga rangeid eeskirju, mis tulenevad Euroopa Liidu ja Eesti isikuandmete kaitset käsitlevatest õigusaktidest. Portaali sisselogimiseks peab kasutaja sisestama oma portaali kasutajatunnuse ja salasõna. Küpsiste eemaldamiseks on kaks võimalust: lasta neil automaatselt aeguda või kustutada need käsitsi. Andmete hoiustamine Andmeid hoiustatakse ja arhiivitakse turvalises serveris, millele on ligipääs vaid vähestel isikutel. seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud andmed. Teil on õigus oma andmetega tutvuda. Kui Te siiski ei ole ka meie lõpliku põhjendatud vastusega rahul, siis on Teil võimalik pöörduda Tarbijakaitse poole. Selle vahendustasu suurus oleneb laenaja laenu pankrotistumise tõenäosusest, laenaja krediidireitingust ja konkreetsest laenulepingust

Märkused