Pärast laenu tasumist ja lepingu lõpetamist hüpoteek kustutatakse

Indeks baseerub kindlate kaupade ja teenuste nimekirjal, mida ostetakse linnapiirkondades. Riigi poolt kehtestatud teatud teenuselt/hüvelt/sissetulekult makstav rahasumma. Suhtarv ettevõtte aktsia väärtuse määramiseks. Pangasisene makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja konto asuvad Swedbankis. Tasaar­vestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. Eurovõlakirja intressidelt ei peeta kinni tulumaksu. Ettevõtte võlakiri Ettevõtte poolt emiteeritud võlakiri. Diskon­teerimine Veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega. Out-of-the-money Termin, mida kasutatakse sellise optsiooni kirjeldamiseks, millel pole kohesel kasutamisel mingit väärtust. Clearing/​kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. teatud otstarbeks või perioodiks eraldatud vahendid. Free of payment/​makseta arveldus Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Majandustegevuse registri seaduse järgi täidab registripidaja ülesandeid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust. Lisaks Eestile on valuutakomitee süsteem kasutusel ka Hongkongis, Singapuris ja Argentiinas Valuuta­kurss Ühe valuuta hind teises valuutas. Makse vastu arveldus/​Delivery versus payment Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Maturity date/​Lõppemis­tähtpäev Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Kasutus­rent Rent, mille puhul renditud vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. mail,     esimesel ja teisel jõulupühal. Free of payment/makseta arveldus Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Deflatsioon Kaupade ja teenuste üldine hinnataseme alanemine, mis viib raha suurenenud ostujõule. Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Demateriali­seeritud väärtpaberid Väärtpaberid, mis on registreeritud elektroonilistel kandjatel ja mille hoidmine ja arveldused toimuvad elektrooniliselt. Siseriiklik makse makse, mille puhul nii maksja kui saaja konto asuvad ühes riigis. USA panga poolt väljastatavad tõendid, mis esindavad välismaise firma aktsiaid. Kvalitatiivne analüüs tegeleb teguritega, mis ei ole täpselt mõõdetavad nagu töötajate moraal või juhtkonna kogemus jms. Emissiooni levitatakse vähemalt kahes välisriigis. aastal ülemaailmse finantsinformatsiooni edastamiseks standardiseeritud elektrooniliste sõnumite kaudu. Väärtpaberihaldur/Custodian Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Vaba rahavoog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks. Tähtajaline hoius Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, mille põhisumma ei muutu. Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule. Isik, kes nõustab investoreid ja võtab vastu väärtpaberite ostu- ning müügikorraldusi. Pangatähest peab olema säilinud rohkem kui pool. Indek­seerimine Aktsiate portfelli, mille koostis vastab laialt levinud turuindeksi koostisele ja käitumisele, ostmine ja hoidmine. Kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. internetipanga postkasti saadetav elektrooniline arve, mis sisaldab informatsiooni teenuse pakkuja poolt kliendile osutatud teenuse või müüdud kauba kohta. Diversifitseerimine Diversifitseerimiseks jagab investor investeerimiseks mõeldud vahendid ära erinevate varaklasside vahel, et vältida ühe varaklassi hinnalangusest tingitud koguvara väärtuse järsku langemist. Veksliandja vormikohane kirjalik maksekohustus maksta veksli seaduslikule omanikule maksetähtpäeval või ettenäitamisel vekslile märgitud rahasumma kas otse või mõne kolmanda isiku kaudu. Sisuliselt standardiseeritud forward, reeglina kaubeldakse börsil. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte puhaskasum aktsiakapitaliga. Isik, kes tegeleb investeerimisfondi juhtimisega, sealhulgas ka väärtpaberite valikuga, kuhu fond investeerib. Lepingu sõlmimine Lepingu koostamine ja allkirjastamine. Eesti Pank vahendab euro vahetuskursse aadressil https://www.eestipank.ee/valuutakursid, kust on võimalik euro vahetuskursse ka xml-, csv-, xls- ja html-formaadis maha laadida. Ameerika tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada igal ajahetkel enne selle lõppemispäeva. Maksekorraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja. Erinevalt eelnevalt mainitud instrumentidest ei ole kliendil seega kohustust kokkulepitud tehingut teha. Isikut tõendav dokument Riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto ning allkiri. Pärast laenu tasumist ja lepingu lõpetamist hüpoteek kustutatakse. Seega mõistlikkuse põhimõtte järgi peab tarbija arvestama, millise pangatähega ta midagi ostma läheb. Clean price/ Võlakirja puhashind Hind ilma kogunenud intressideta. Täpsemate tingimuste ja võimalike piirangute osas palume ühendust võtta otse teenusepakkujaga. Värskeimad euro vahetuskursid saab maha laadida ka Euroopa Keskpanga veebilehelt. Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisvärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. Ühtlasi viiakse SEPAga lõpule euro kasutuselevõtt, sest ühtsete makseviiside juurutamine moodustab koos eurosularahaga terviku, mis aitab tõsta kogu Euroopa majanduse konkurentsivõimet ja tõhusust. Võlakirja tootlus investori jaoks, kes hoiab seda lõppemistähtajani, tuleneb ostuhinna ja nominaalväärtuse vahest. Vajutades nupule Uuenda, kuvatakse otsitavad andmed. Eesti Pank on Eesti Vabariigi keskpank ning sõltumatu põhiseaduslik institutsioon, kes ei allu valitsusele ega ühelegi teisele täidesaatvale riigivõimuasutusele. Otsekorraldus makse tüüp, kus klient volitab panka kandma tema kontolt konkreetse saaja kasuks viimase nõudel teatud summa. Müügioptsioon Leping, mis annab investorile õiguse aga mitte kohustuse müüa vara kokku lepitud hinnaga teatud ajaperioodil/hetkel tulevikus. Vabad vahendid Konto saldo miinus broneeritud summa. Vastandmõiste inflatsioonile. Tähtaegse lepingu kehtivuse või tehingu teostamise aeg. Sama põhimõte kehtib ka kõigis teistes eurosüsteemi liikmesriikides. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest. Infot registri kohta leiab ministeeriumi veebilehel, lisaküsimuste tekkimise korral võib kirjutada aadressil . Tehingu väärtuspäev/Settlement date Päev, millal toimuvad väärtpaberitehinguga seotud arveldused. Tehingu­partner/​Counterpart Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Komisjonitasu Börsitehingu puhul maakleri poolt võetav komisjonitasu. Maksetähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress. Clearing/kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Viite­number Konkreetset arvet ja sellega seotud makset iseloomustav arvukombinatsioon, mis seob müüja poolt kliendile esitatavat arvet ja selle alusel koostatavat maksekorraldust. Võltsitud raha kasutaja, kes ei olnud teadlik, et tema käes on võltsraha, ei pea kartma karistust. Juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt, kes vastab seadustes sätestatud eraõigusliku või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kehtestatud nõuetele. Bilansireiting Kliendi automatiseeritud krediidivõimelisuse hindamine ettevõtja majandusnäitajate baasil. Väärtpaber või muu vara, mille laenuvõtja on kohustatud loovutama laenuandjale, juhul kui ta ei ole võimeline võlga tagasi maksma. Põhi­summa Võlakirja nominaalväärtus, mille emitent võlakirja lõpptähtajal tagasi maksma kohustub. Kestus/duratsioon Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. Turu­tegija Maakler väärtpaberiturul, kes vastutab teatud väärtpaberi osas distisiplineeritud turu säilimise eest, olles valmis alati ostma ja müüma seda väärtpaberit. Mitteklient Swedbankis kontot mitte omav klient. kahe või enama osapoole vaheline juriidiliselt siduv kokkulepe, milles üks või mitu poolt kohustuvad tegema või mitte tegema teatavaid toiminguid. Väärt­paber Dokument, millega on seotud mingi varaline õigus selliselt, et seda ei ole võimalik dokumendist eraldi teostada. Clean price/​Võlakirja puhashind Hind ilma kogunenud intressideta. Puhaskasum peale amortisatsiooni ja muude mittesularahaliste kulutuste lisamist. Intressimäär/kupong Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule.

Korduvad küsimused | Eesti Pank

.

Kambja Hoiu-Laenuühistu. 25 aastat. Üheskoos edasi!

. Swedbank Marketsi leheküljel olevad optsioonikalkulaatorid lähtuvad optsiooni hinna arvutamisel sellest mudelist. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. Aktsiakapital Ettevõtte poolt emiteeritud aktsiad. Konteeri­mine Märkimine, millisesse kontosse kirjendada. Oma küsimuse võite esitada ka meiliaknas aadressil http://www.eestipank.ee/esita-kusimus. DR programmi raames on rahvusvahelisel depoopangal võimalik DR-e nende aluseks olevate väärtpaberite kaudu täiendavalt väljastada või olemasolevaid DR-e tühistada. Täht­ajaline hoius Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, mille põhisumma ei muutu. Kui ettevõtte aktisa kaupleb alla oma bilansilist väärtust võib öelda, et ettevõte on alahinnatud. Sulgemishind Viimane väärtpaberi tehinguhind turu/börsi sulgemisel. Krediidirisk krediidi mittetasumise tõenäosus; risk, et klient ei täida lepingujärgseid kohustusi kokkulepitud tingimuste kohaselt. Esindab omandiõigust ettevõttes. Konverteeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel. DR arveldusi välisturgudel korraldab rahvusvaheline depoopank, kelle kaudu on DR-dega võimalik arveldada rahvusvaheliste arveldussüsteemide kaudu. Kui investor ostab võlakirja esmasturul, siis võlakirja tootlus võrdub kupongimääraga. Välis­makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides Välis­võla­kiri/​Foreign bond Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Munitsipaalvõlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt. Tšeki kirjutaja korraldus lunastajale maksta määratud summa nõudmisel kas kirjutajale või kirjutaja poolt määratud kolmandale isikule. Ostuoptsioon Leping, mis annab õiguse aga mitte kohustuse osta aktsiat, võlakirja või muud vara kindlaks määratud hinnaga kindlal ajaperioodil. Kvalitatiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod. teenus, mis võimaldab saada infot kontoseisu muutuste kohta kas mobiiltelefonile või e-posti aadressile. Tekkepõhine arvestus Arvestusmeetod, mille korral tulusid ja kulusid arvestatakse siis kui tulud teenitakse või kulud tekivad, kuigi neid tegelikult ei ole veel kätte saadud või välja makstud. Valem mõeldi välja Fischer Blacki jaMyron Scholes´i poolt ning see võtab arvesse alusvara hinda, volatiilsust, optsiooni tehinguhinda ja lõppemispäeva, intressimäärasid ja dividende. Delivery versus payment /makse vastu arveldus Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. Makse­korraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja. Devalveerimine Riigi valitsuse poolne valuuta väärtuse vähendamine välisvaluutade suhtes. tehing, kus liisingufirma ostab endale klienti huvitava vara ja annab selle teatud tasu eest viimase kasutusse. At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga. Panga­sisene makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja konto asuvad Swedbankis. Topelt­maksus­tamise vältimise leping Leping, mis sõlmitakse riikide vahel eesmärgiga elimineerida juriidiline topeltmaksustamine, tõkestada maksupettusi ja soodustada investeeringuid. DR-dega kaubeldakse ja neid arveldatakse muudel turgudel kui seda on emitendi koduriigi väärtpaberiturg. Elektroonilised kanalid Swedbanki ärikliendi pangaprogramm, telefonipank, internetipank. See on peaaegu üks kõige olulisemaid asju, mis endale selgeks teha. Autoriseerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Londoni pankadevaheline laenuintress. Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol. Salajane personaalne tunnuskood, mille kaudu tuvastatakse kaardi valdaja. Maksekäsund, mille kohaselt pank sooritab makseid kliendi kontolt ettenähtud tingimustel. Dirty price Võlakirja hind koos kogunenud intressidega. Provisjoneerimine Laenukahjumite reservi moodustamine. Vajan laenu 5000 maksta arveid 2018, laen raha kätte sularahas. Ettevõtte laen, krediitkaart kus on raha peal. Ajaloolised TALIBORi andmed asuvad endiselt Eesti Panga veebilehel rubriigis TALIBOR. Lühikeseks müüma Kauplemisstrateegia, mis eeldab väärtpaberi hinna langust. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte aktsia hind tuluga aktsia kohta. Inkassatsioon Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu. Päevakursitabel on varustatud RSS-iga üksikute valuutade lõikes. Põhiosa võlg Laenukliendi viivisvõlgnevus panga ees. Prospekt/Emissiooniprospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Makse­tähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress. Kinnispant ehk kinnisvarale seatav pant. Selleks jagatakse fondi varade väärtus pärast kulude mahaarvamist emiteeritud osakute arvuga. Vastupidi, kui võlakirja tootlus langeb, on tema turuväärtus kasvanud. Kliendile pakutav pangateenus. Tehingut, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest spot-tehingust nimetatakse swapiks. Maksu tagasi­nõudmine Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine, kui selleks on seadusandlik alus, näiteks topeltmaksustamise vältimise leping.

Kui kellegi kätte satub pangatäht, mis näib olevat võltsitud, tuleb pöörduda politsei poole. Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. ADR-e saab kaubelda USA väärtpaberiturul ja nad on mugavaks vahendiks USA investorile välismaiste ettevõtete aktsiatega kauplemiseks

Märkused