Nagu iga rahalise suhte puhul vajab see vastastikust usaldust, kuid seda on raske teha, kui teise poole puhul hakkavad silmad ohtrad rahamured

Pakile kinnitatud markeering ja/või muu dokument, mis tõendab Teenuseosutaja ja Kliendi vahel Lepingu sõlmimist Teenuse osutamiseks ning Üldtingimuste kohaldumist. Igal juhul peavad nimetatud Pakid olema kooskõlas Teenuseosutaja poolt Kliendile antud juhistega. Kui Klient või Saaja soovib oma õigusi kasutada, peab ta võtma ühendust Teenuseosutajaga, kasutades selleks kontaktandmeid, mis on esitatud Teenuseosutaja veebilehe rubriigis „Võta ühendust“, ning esitama võimalikult palju teavet oma soovi kohta. Saadud nõuandeid võib kasutada riigihanke kavandamisel ja korraldamisel tingimusel, et see ei moonuta konkurentsi. Seaduses sätestatud nõuete järgimata jätmine ei mõjuta hankelepingu kehtivust, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti. Alternatiivne Aadress Teenuse CLASSIC EUROPE Lisateenus, mis annab Kaubasaajale õiguse lisaks Sihtkohale märkida teise aadressi, kus asuvale saajale on Vedajal õigus  Pakk üle anda. elektrooniline allkirjahõive seade, mis võtab vastu, säilitab ja edastab Kliendi teavet, sealhulgas allkirju. Isikutuvastus on vajalik, sest varasemalt võis kiirlaenu saada liiga lihtsalt piisas võõra isikukoodi ja pangakonto kasutamisest ning rohkem keegi midagi ei kontrollinudki.

Tüüptingimused -

. teenus, mille käigus Vedaja edastab Saajale Tingimuste kohaselt tekstsõnumi või e-kirja või muud liiki elektroonilise teate Paki eeldatavast üleandmise ajast. Hankija kuulutab ideekonkursi võitjaks žürii hinnangul parima ideekavandi esitanud osaleja. Minikonkursi korraldamisel võib hankija nõuda pakkujal aastase netokäibe olemasolu summas, mis ei või olla suurem kui sama raamlepingu alusel samal ajal täidetavatest hankelepingutest kõige suurema hankelepingu kahekordne eeldatav maksumus. Küsimused ja vastused kantakse protokolli. Klient kinnitab, et Teenuseosutaja võib teha seda ka Saaja isikuandmetega. Nimetatu ei kohaldu, kui Teenuseosutaja eraldiseisvalt nõustub nimetatud kaupade või Pakkide vedamisega ja need erandid on Tingimustest tulenevalt lubatud ka Sihtriigis. Teenuseosutaja püüab Klienti või Saajat aidata.Teenuseosutaja veebileht võib sisaldada linke GeoPosti gruppi kuuluvate kolmandate isikute, uudisteväljaannete ja sidusettevõtjate veebilehtedele või veebilehtedelt. Samuti kohustub Saaja andma oma allkirja ESCD vahendusel või muu seadme kaudu, mis tõendab, et ta on Paki kätte saanud. Hankija on kohustatud viima kõik oma riigihanke käigus tehtud otsused kooskõlla vaidlustuskomisjoni jõustunud otsusega. Tingimused võivad Sihtriigiti erineda.

Kauba pakendamine ja markeerimine on kooskõlas Üldtingimustes sätestatud nõuete, piirangute ja välistustega ning viisil, mis on kohane arvestades Pakke võimalikult mõjutavaid toiminguid või protsesse ja kauba omadusi. Menetlusosalisel, kes ei saa eesti keelest aru, on õigus anda seletusi ja esineda vaidlustuse läbivaatamisel tõlgi või eesti keelt oskava esindaja vahendusel. Klient vastutab, et ohtlikud kaubad on pakendatud ja markeeritud kooskõlas õigusnormidega, mis kohalduvad Paki viibimisel vastuvõtmiskohas ja Tarneaadressil, samuti Teenuseosutaja poolt Veoprotsessi ja ladustamise ajal. Asjakohane teave on avaldatud Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee. Lepingu sõlmimiseks vajalik info on avaldatud Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee, samuti võib Klient selleks ühendust võtta Teenuseosutajaga. isik, kes elab või töötab Saaja Tarneaadressist mõistliku jalutuskäigu kaugusel ning kelle Klient ja/või Saaja on Vedaja veebilehel www.dpd.ee avaldatud teabe kohaselt märkinud Vedaja peamiseks või alternatiivseks Saajaks Tingimustest lähtuvalt. käesolevad Valitud Riikides pakutavate Teenuste CLASSIC EUROPE ja CLASSIC SHOP Teenuseosutaja üldtingimused, mis hõlmavad ka Üldtingimustes sõnaselgelt nimetatud lepinguid, õigusakte ja konventsioone ning mida Teenuseosutajal on õigus muuta. Teenuseosutajal on õigus ravimite vedamisel nõuda Kliendi poolt lisaks Veokirjale lisadokumentide esitamist ja kontrolli. Vaidlustuskomisjoni liikmete hulgast nimetab Vabariigi Valitsus vaidlustuskomisjoni juhataja, kes esindab ja juhib vaidlustuskomisjoni. Teenuseosutaja elektroonilised laserkirjed Paki vedamise käigust. Klient kohustub Teenuseosutajale esitama Saaja sellekohase kinnituse. Pakkuja vastab hankijale samas vormis kahe tööpäeva jooksul teate saamisest arvates, kas ta on arvutusvea parandamisega nõus. Kui hankelepingu täitmisega seotud riskide tõttu on vajalik aastakäibe nõude määramine suuremas summas, peab hankija seda riigihanke alusdokumentides põhjendama. iga, mille täitumisel saab isik seaduse alusel õiguse sõlmida teatud tehinguid või mille täitumisel saab isikut kohelda seaduse järgi täisealisena vastavalt Valitud Riigi ja/või Sihtriigi õigusele. Vajaduse korral volitab Klient Teenuseosutajat või tema esindajaid koostama ja esitama ekspordi ja reekspordi deklaratsioone ning tegema muid seonduvaid toiminguid Kliendi eest, nimel ja vastutusel tegutseva otsese esindajana. üks järgmistest äriühingutest: DPD GmbH & Co. Juhul, kui selle tingivad kohalduvad imperatiivsed õigusnormid, võib Teenuseosutaja olla kohustatud allkirjastama dokumendi, milles Teenuseosutaja kinnitab Paki vastuvõtmist ja mis tõendab, et Teenuseosutaja ja Kliendi vahel on Leping sõlmitud. kaubale määratud kood, millega liigitatakse Pakis sisalduv kaup impordi- ja eksporditoiminguteks.

- Home - The Official Portal of Europe

. Hankija võib mõjuvatel põhjustel pakkujale või taotlejale antud tähtaega pikendada. Euroopa Liit ja Paki vedamise ajal sinna kuuluvad liikmesriigid. DPD Grupi Liige, kes osutab Lepingu alusel Kliendile Veokirjas märgitud Teenust. Nagu iga rahalise suhte puhul vajab see vastastikust usaldust, kuid seda on raske teha, kui teise poole puhul hakkavad silmad ohtrad rahamured. Eelkõige annab Klient Teenuseosutajale nõusoleku Paki saatmist puudutavate andmete, sealhulgas isikuandmete jagamiseks tolliasutustele, kui see on vajalik tollivormistuseks. ekspedeerimisleping, milles võib lisaks kokku leppida ka muudes teenustes, millele kohalduvad samuti Ülditngimused. Sealjuures on kokku lepitud, et Teenuseosutajal on õigus peatada tollivormistusega seotud toimingud seniks, kuni Klient on ettemakse tasunud. Teabenõudes esitab alltöövõtja hankijale tõendid allhankelepingu olemasolu, nõude suuruse ning selle sissenõutavuse kohta. Teenuseostaja ja muu DPD Grupi Liige arvestavad seejuures kohalduvast õigusest tulenevaid imperatiivseid piiranguid ja keelde. DPD Gruppi kuuluv äriühing ning tema töötajad, esindajad ja teised lepingulised partnerid. Iga Pakk on märgistatud Teenuseosutaja pakisildiga. Kauba pakendamine ja markeerimine tagab, et Pakk ei lähe vedamise käigus kaotsi ega saa kahjustada ega põhjusta vigastusi ega kahjustusi Teenuseosutajale, tema töötajatele, alltöövõtjatele, ja mistahes varale ja muudele kaupadele. Valdkonna eest vastutav minister võib asendamise tähtaega üks kord kuni kolme kuu võrra pikendada.

Riigihangete seadus – Riigi Teataja

. Täpsemad tingimused on kirjeldatud Vedaja Tingimustes. Teenus, mille käigus toimub Paki vedu Pickup Pakipoodi. Kirje, mis kajastab Vedaja poolt saajalt võetud allkirja, on lõplik tõend selle kohta, et Pakk on Saajale üle antud. Teenuseosutaja võib, omal äranägemisel, korraldada ja täita tolliformaalsused Lähte- ja Sihtriigis enda nimel ja Kliendi eest, kusjuures Teenuseosutajal on õigus määrata oma valikul kolmandast isikust esindaja, kes teda asendab. Teenuseosutaja võtab kasutusele kõik meetmed, mis aitavad tagada Kliendi ja Saaja isikuandmete turvalise kohtlemise kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja käesolevate privaatsuspõhimõtetega, nii et isikuandmeid saaks kaitsta nõuetekohasel tasemel. Paki Saajale üleandmise korral kantakse Saajalt saadud summad Kliendi pangakontole kooskõlas Tingimustega esimesel võimalusel. Vaidlustuskomisjoni otsuse osalisel vaidlustamisel jõustub otsus osas, mis ei ole seotud edasikaevatud osaga. Teenuseosutaja hinnaarvutused ja -pakkumised põhinevad Kliendi poolt esitatud teabel ja Üldtingimustel. Seetõttu saavad finantseeringu otsijad ühisrahastusest raha laenata paindlike ja turutingimustele vastavate intressimääradega. Euroopa Majanduspiirkond ja selle lepinguriigid, mis kuuluvad Paki vedamise ajal EMP-sse. Hankija võib koguda ja edastada hankelepingu sõlmimise teated ühe kvartali jooksul sõlmitud hankelepingute kohta korraga. Klient ja Saaja nõustuvad, et Paki üleandmise kinnitus võetakse vastu elektroonilise seadme abil, ning neil puudub õigus esitada mistahes nõudeid seoses kinnituse andmisega elektroonilise vahendi abil. Kaubasaaja või Saaja isik, kellele Pakk on adresseeritud ning kes on Veokirjas nimetatud Kaubasaaja või Saajana. Lisaks käesolevas peatükis sätestatud nõuetele võib hankija kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse korra määramisel lähtuda ka teistest käesoleva seaduse sätetest. Samuti on Teenuseosutajal õigus keelduda Pakke vastu võtmast turvalisuse või ohutuse kaalutlustel. Kaubad hävitatakse eeldusel, et Teenuseosutaja ei riku sellise tegevusega mingil juhul Kliendi selliseid huve, millest Teenuseosutaja peab olema teadlik. Vaidlustuskomisjoni liige allub töökorraldus- ja muudes üldküsimustes vaidlustuskomisjoni juhatajale, vaidlustuskomisjoni juhataja allub töökorraldus- ja muudes üldküsimustes valdkonna eest vastutavale ministrile. Klient kohustub tagama Teenuseosutaja poolt üle antud kasutajanimede ja paroolide säilimise ning mitte avaldama neid kolmandatele isikutele. Kliendi või Kaubasaaja poolt märgitud Paki üleandmise koht. KG ning selle frantsiisivõtjad ja koostööpartnerid, GeoPost SA, nende tütarettevõtjad ja filiaalid, mis võivad tegutseda esindajate ja mistahes lepinguliste partnerite kaudu. Tähtaeg ei pikene, kui esialgne tähtpäev saabub enne muudetud hanketeate avaldamist registris või enne muudetud riigihanke alusdokumentide kättesaadavaks tegemist. Klient kohustub igakordselt kontrollima vedamiseks lubatud kaupade nimekirja Teenuseosutaja ja Vedaja veebilehel www.dpd.ee. Klient kohustub enne Paki ettevalmistamist olema teadlik nimetatud piirkondadest ning edastama Saajale kogu vajaliku teabe. Klient kohustub tagama, et Saaja on Üldtingimustega tutvunud ja nõustunud. Klient vastutab eeltoodu ning ohtlikke kaupu käsitleva teabe eest. Teenuse CLASSIC EUROPE puhul Paki üleandmise koht, mis on Tingimuste kohaselt turvaline. Kliendi Pakke puudutav veokorraldus, millega kaasneb piiriülene vedu ja mille suhtes kohaldatakse Üldtingimusi, sealhulgas Kliendiga kokku lepitud seonduvad teenused või valikud, mis on avaldatud Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee. Hankijal on keelatud pidada hankemenetluse käigus läbirääkimisi pärast läbirääkimiste lõpetamise kohta teate esitamist. Kui Kliendile on üle antud mitu parooli, vastutab ta nende haldamise ja jagamise eest. Klient ja Teenuseosutaja võivad eraldiseisvalt leppida kokku Teenuste teistes hindades. Mõnes sellises jurisdiktsioonis on isikuandmete kaitse tase erinev ning mõnel juhul võib kaitsetase olla madalam kui Kliendi ja Saaja elukoha jurisdiktsioonis. Isegi juhul, kui Üldtingimused on toodud Veokirjal, on Teenuseosutaja jaoks siduvad ainult Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee elektroonilisel kujul esitatud Üldtingimused. teenuse Predict puhul Vedaja poolt pakutavad Paki üleandmise võimalused, mille vahel on Saajal õigus valida ja mida muuta enne Saajale tehtud Paki esimest üleandmise katset kooskõlas Tingimustega. DPD Grupi Liige, kes vastutab Paki vedamise eest Sihtriigis. Žürii võib hankija kaudu edastada ideekonkursil osalejatele küsimused protokolli kantud selgitamist vajavate asjaolude kohta. Tolliasutused võivad neid andmeid tolli-, ohutus- ja turvalisuseesmärkidel säilitada ja kasutada, kui see on nõutav tollivormistuse raames. Selle tulemusel luuakse Skannimiskirje, mis tõendab Paki vastuvõtmist

Märkused