Mitte ükski seadust järgiv võlausaldaja ei teeks kellelegi sellist pakkumist!

Seaduslikult riigi territooriumil viibijad peavad saama dokumendid reisimiseks väljaspool asukohariigi piire. Näiteks kui mõni neist peaks osutuma ebasoovitavaks, siis tema vastuvõtmiseks on teine riik üldjuhul kohustatud ainult vastava kahepoolse lepingu olemasolu korral. Sama etteheide puudutab Euroopa Liidu vahekorda tema assotsieerunud liikmetega. Näiteks õigus olla kaitstud piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise eest keelab välismaalase väljasaatmise juhtudel, kui sellega kaasneb arvestatav risk tema niisuguseks kohtlemiseks seal, kuhu ta välja saadetakse. See on otsene suund ÜR Harta viienda, rahvaste võrdsuse ja enesemääramise põhimõtte eitamisele. Õigusaktide liigid – kirjeldus Õigusaktid jagunevad üldaktideks ehk õigustloovateks aktideks ja üksikaktideks ehk õigust rakendavateks aktideks. jaanuarist annab Riigi Teatajat välja Justiitsministeerium. Viimasel juhul peab menetlus olema alustatud, kuid jõustunud otsust ei tarvitse veel olla. Vastupidi: valitseb üksmeel, et vähemusrahvuse õigusi peab piirama riikide territoriaalse terviklikkuse põhimõte koos järeldusega, et vähemusrahvused on kohustatud olema lojaalsed oma kodukoha-riigile. Oleks soovitav, et läänlased rahu hoidmise kinni maksaksid. Needsamad põhjused, mille puhul kodakondsust võib ära võtta, välistavad ka kodakondsuse andmise naturaliseerumise korras. Nad on väga tundlikud oma rahvusliku iseoleku eiramise suhtes, tulgu see kelle poolt tahes. Ja lõpuks tagab konventsioon kõigile hulga kvalifitseeritud õigusi, mille ulatust võib kvalifitseerida ehk täpsustada tingimusel, et iga piirang oleks ette nähtud seadusega ja demokraatlikus ühiskonnas vajalik. Venemaa käitumise kohta on põhjaliku analüüsi kirjutanud professor B. Meissner. Tuleb lihtsalt aru saada, et need jultunud avameelsusega kirjeldatud eesmärgid on Venemaa välispoliitika tegelik alus. See ei tähenda selle õiguse eitamist, vaid lihtsalt ei ole suudetud kokku leppida, mis vahe on “vähemusrahvusel” ja “rahval”. Nende eesmärk paistab olevat haarata enda kätte venelaste esindamise monopol, mida eestivenelaste ühinemine kultuuriautonoomiasse ainult kahjustaks. Kuigi tõlked ei oma õigusjõudu, hoitakse neid ajakohases seisus. Raamkonventsioon on maailma esimene mitmepoolne leping vähemusrahvuste kaitse küsimustes. Inimõiguste teemal peetud propagandasõda pole Venemaale mingeid arvestatavaid tulemusi andnud. Kahjuks pole seda suudetud Venemaale selgeks teha. Lisaks rahuldab kodakondsusetute olukord peaaegu kõiki kodakondsusetute staatuse konventsiooni eritingimusi. Igal Eesti kodakondsuse alaealisena kaotanud isikul on õigus kodakondsuse taastamisele, kui ta viibib püsivalt Eestis, on vabastatud või vabastatakse senisest kodakondsusest ja esitab ustavusvande. President võib siiski algatada üksnes põhiseaduse muutmise eelnõu. Baltimaades on eeldused parimad. Teoreetiliselt oleks mõeldav kasutada demokraatlikes riikides pärast Teist Maailmasõda antud lahendusi. OSCE missiooni säilitamine Eestis, millega kunagi tahtsime oma avatust näidata, on hakanud kujunema vääraks märguandeks, et Eesti on ohtlik kriisiala. Väljasaatmisele kuuluvate ülesleidmine sadade tuhandete hulgast nõuab aega. Venemaa süüdistused on alusetud seda enam, et kumbki konventsioon Eestit ei kohusta. See oli selge ainult meile, sellepärast ronisime paadist välja ja pääsesime kõikumisest, mida üldsegi mitte meie ei tekitanud. Venemaa on sellest hoolimata jätkanud kaeblemist, ilma et keegi teda enam kuigi tõsiselt võtaks. Eesti on püüdnud kodakondsuseta isikuid käsitavaid konventsioone oma võimaluste piires järgida isegi ilma nendega ühinemata. Nendest omakorda umbes viiendik oli sündinud juba Eestis. Vaevalt hakkaks näiteks USA taotlema endale eriõigust kaitsta maailmas kõiki inglise keele kõne-lejaid. Igaühel on võimalik luua oma isiklik kasutajaportaal Minu RT teenust kasutades ja märkida seal aktid lingimärkmikusse ning tellida endale portaali kaudu teavitusi uutest aktidest ja lisandunud uuest teabest oma e-posti aadressil. Ja meie püüame olla musterõpilased. Sest Eesti ei ole N. Liidu järglasriik. Selle täiendusena väärivad erilist tähelepanu Euroopa Inimõiguste Komisjoni ja Inimõiguste Kohtu otsused. Kõik Venemaa sotsiaalsed kihid ja poliitilised rühmitused olevat veendunud, et Lätis ja Eestis “kehtestatakse rassistlik režiim eesmärgiga sundida muulasi Venemaale minema ja muuta etnodemograafilist olukorda põhirahvuse kasuks”. Kohtuotsustega õigusi ei looda ja kõrgema astme kohtute otsused ei ole reeglina madalama astme kohtute jaoks siduvad. Konventsiooni järgi võib naturaliseeritud isikult kodakondsuse ära võtta, kui see on kaua aega välismaal viibinud ega pole riiki informeerinud oma soovist kodakondsust säilitada, või kui koda-kondsus saadi pettuse või faktide varjamise tulemusel. Vähemusrahvusse kuulujaina saavad ennast määratleda ainult Eesti kodanikud. Venemaa püüab end vabastada rahvusvahelise õiguse põhinõude “pacta sunt servanda” järgimisest. Euroopa Nõukogus on püstitatud hulk pakilisi eesmärke. Eelnõu võetakse teiseks lugemiseks päevakorda juhtivkomisjoni ettepanekul. Venemaa on kogu maailmas ainus riik, mis Eesti okupeerimist eitab, või õigemini püüab seda õigustada Eesti “vabatahtliku ühinemise” võimaldamisena. Eelnõu kolmandal lugemisel viiakse läbi eelnõu lõpphääletus. Tekib küsimus, kas ongi tegemist standarditega. Eesti keele seisund ainsa riigikeelena on samuti põhiseaduses sätestatud.. Sellest ajast Riigi Teatajat paberil välja ei anta. Üritusele andsid põhjenduse poolakad, kes “õigluse nimel” nõudsid vähemusrahvusteta Poola riiki, sest sakslased olid püüdnud hävitada Poolamaa rahvast ja kultuuri. Aga kas või kõige räigemaid Venemaa propagandavalesid oleksid Eesti kodanikest venelased, sealhulgas kindlasti riigikogu liikmed, mõnikord siiski tagasi lükkama pidanud, selle asemel et neid vaikimisega toetada. Eriti Kesk-Aasias ja võimaluse korral ka Kaukaasias loeb ta parimaiks tsaariaegseid võtteid, näiteks kohalike juhtide äraostmist ja, kui vaja, sõjaväe saatmist. Välismaalasi on kaks sorti: teiste riikide kodanikud ja kodakondsusetud isikud. Niisuguses olukorras saab lahendusi tuua ainult selge kodakondsus- ja rahvastikupoliitika. “Venekeelseist” olevat seal tehtud “niiöelda teise sordi kodanikud”, kes on kodanikkonna hulgast välja arvatud. Rahvahääletusel vastuvõetud seaduse kuulutab Vabariigi President viivitamata välja. Riigi Teataja veebilehel on võimalik otsida jõustunud maa- ja ringkonnakohtu ning Riigikohtu lahendeid. Neljandaks range inimõiguste järgimine ja laialdane selgitustöö, mis need ikkagi on. Vabariigi Presidendi seadlus jõustub kümnendal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas, kui seadluses ei ole sätestatud teisiti. Meie eesmärgid on muidugi täpselt samad, aga lisaks on meil veel üks põhiseaduslik eesmärk, mis on meile ainuomane ja mida ei ole ühelgi muul riigil maailmas: et eesti rahvus ja kultuur säiliks läbi aegade. Probleemidesse selguse toomiseks püüame alustuseks selgitada Vene taotluste tõelisi põhjusi. Eestil on nende rahvusvaheliste dokumentide alusel kohustused Eestis sündinud laste vastu. Alustada tulevat Eesti ja Läti käsilevõtmisest, sest need ei tunnusta kodakondsuse nullvarianti ja see võivat kujuneda halvaks eeskujuks SRÜ maadele. Unustatakse, et kodakondsus on seisund, mida ei tohi kinkida. Riigikogu juhatuse, juhtivkomisjoni või eelnõu algataja ettepanekul katkestab Riigikogu eelnõu teise lugemise ilma hääletamiseta. Venemaa ei soovi mingil määral tunnustada Eestit kui suveräänset ja temaga võrdset riiki, nii nagu seda temalt nõuab ÜR Harta kuues üldkohustuslik põhimõte. Nende naasmine tekitaks Venemaale majanduslikke raskusi, seevastu nende kohalolu on “mõjutusvahend pikemaks perspektiiviks”. Mitte ükski seadust järgiv võlausaldaja ei teeks kellelegi sellist pakkumist. Hiljem hoiatati meid, et eesti krooni kehtestamine paratamatult nurjub. Seda on kinnitanud ka Rahvusvaheline Kohus ühes oma otsuses, mille kohaselt riik peab oma territooriumile lubatud isikute suhtes kinni pidama teatud kohustustest. Määrused jõustuvad kolmandal päeval pärast nende avaldamist Riigi Teatajas, kui määruses ei ole teisiti sätestatud. Harjutamise tingimused on välismaalastele loodud meie kohalike omavalitsuste süsteemi kaudu, kus neil on valimisõigus. Juriidilise aluse puudumise tõttu on need nõuded puhtpoliitilised. Allakirjutanute hulgas puudusid näiteks USA, Hiina, N. Liit ja kõik tollased sotsialismimaad peale Jugoslaavia. Teiseks ei suudeta kokku leppida, millised õigused vähemustele anda. Ka Venemaa on konventsioonile alla kirjutanud, kuid pole seda veel ratifitseerinud.

Riigihangete seadus – Riigi Teataja

. Tundub, et Euroopa juhtorganisatsioonide poolt esikohale sea-tud eesmärke - õigusriiklust, demokraatiat ja inimõiguskaitset - ei ole läänlased oma soovituste andmisel arendanud tasakaalustatult. Lõpuks nõudis ta Läänelt “ainult võrdset eemaldumist mõlemast konfliktipoolest ja Venemaa kui ikka veel suurriigi huvide arvestamist”. Välismaalaste seaduse kohaselt saab välismaalane riigis seaduslikult viibida ainult viisa või elamisloa alusel, mille mitteandmisel, lõppemisel või tühistamisel on ta kohustatud Eestist lahkuma. Immigrantide välismaalaseseisund omakorda järeldub otseselt Eesti riigi järjekestvuse põhimõttest, sest riigi järjepidevus tähendab kodanikkonna järjepidevust, ning Eesti kodakondsuse edasikandumise aluseks on alati olnud veresugulus. Niigi on tülikas igamehele selgitada, et me juba olime parlamentliku demokraatiaga, euroopalik kultuurrahvas. Kaugemaks, praegu veel ebareaalseks eesmärgiks võiks seada ka ühe osa välismaalaste vabatahtliku tagasirännu või väljarännu soodustamise. Nad on igaüks oma riigi saatkonna kaitse all, aga kui elukohariigi seadus võimaldab kedagi välja saata, siis saab seda teha ja päritoluriik ei saa keelduda väljasaadetut vastu võtmast. Vahepeal peab eestlane oma riigis ise peremees olema ja peremehelikult talitades kiiresti valmis ehitama demokraatliku õigusriigi, mis võib kujuneda eeskujuks kõigile sovjetipõrgust väljunud rahvaile, ka suurvenelastele endile. Sa usud, et elama peab praeguses hetkes.

Õiguskantsler Ülle Madise kõne arutelul Riigikogus seoses.

. Kodakondsusseaduse nõuete edasine lõdvendamine ja massiline kodakondsuse jagamine kõigile soovijaile võiks Eestis esile kutsuda demokraatia ja õigusriikluse sügava kriisi. juunist ilmub Riigi Teataja ainult Internetis ametliku võrguväljaandena. Samal ajal asusid Kesk- ja Ida-Euroopa riigid peaaegu kõik taotlema Euroopa Nõukogu liikmeiks saamist, nähes selles euroopalikesse struktuuridesse pääsu esimest sammu. Tänu taevale, et Venemaa on pidanud piirduma inimõiguste teemaga ja et pole tekkinud olukorda, mis oleks talle andnud igatsetud võimaluse rahu ja stabiilsuse eest hoolitsema hakata, nii nagu ta on seda teinud Tšetšeenias, Tadžikistanis, Armeenias ja Gruusias. Venemaa meetmed on Eestis halvendanud eeskätt “venekeelsete” olukorda, kahjustades apartheidi korras võõrkehana meie majandusse istutatud suurtehaseid, mis töötasid imporditud tööjõuga, idast toodaval toormel ja Vene turu vajadusteks. Teiseks soovitakse jätkata nõukogulikku venestuspoliitikat mittevenelastest sisserändajate vastu. Näited: õigus era- ja perekonnaelu puutumatusele, usuvabadus, sõnavabadus, ühinemis- ja kogunemisvabadus. Et meie “venekeelsed” hakkavad mässama, kui kõik ei saa Eesti kodakondsust. Nõustutakse, et igal kodanikul on õigus ise määrata, kas ta soovib vähemusrahvusse kuuluda, ja et see ei tohi talle kaasa tuua mingit halvemust. Välismaa spetsid pole leidnud eesti seadustes midagi seadusevastast. Vabariigi Valitsuse istungil osalevad sõnaõigusega õiguskantsler ja riigikontrolör, kelle ettepanekud ei ole küll valitsusele siduvad, kuid kelle soovitusi ja ettepanekuid võetakse sageli arvesse. Need nõuded on Eesti seadustega rahuldatud. Esiteks, väljasaatmine ei ole mitte karistus, vaid avalikõiguslik haldusakt, vähemalt normaaljuhtudel, iseäranis aga tegutsemisel riigi julgeoleku huvides.

“Venekeelsete” poliitikahuvi ei ole Eestis kunagi suur olnud. Selleks tuleks ära kasutada “võimas vene aktiiv” Nõukogude Liidu endistes liiduvabariikides ehk “lähivälismaal”, nimelt sealsed “venekeelsed elanikud”, ja teha kõik vajalik, et need jääksidki oma praegustesse asupaikadesse. Näiteks olid läänlased veendumusel, et Gorbatšovi langus tekitab maailmas üliohtliku segaduse, mida tuleb vältida. Valitsuse poolt kehtestatud korras võib kõigil juhtudel teha individuaalseid erandeid

Märkused