Mis tõestavad lisasissetulekute olemasolu (näiteks dividenditulu, hobi korras toodete müümine vms)

Free of payment/makseta arveldus Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Õiguste kogum, mille piires võib tegutseda esindatava nimel. Maksetähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress. Salajane personaalne tunnuskood, mille kaudu tuvastatakse kaardi valdaja. DR arveldusi välisturgudel korraldab rahvusvaheline depoopank, kelle kaudu on DR-dega võimalik arveldada rahvusvaheliste arveldussüsteemide kaudu. Isik, kes nõustab investoreid ja võtab vastu väärtpaberite ostu- ning müügikorraldusi. DR-dega kaubeldakse ja neid arveldatakse muudel turgudel kui seda on emitendi koduriigi väärtpaberiturg. Monefit €50 €3000 Uus SMS kiirlaen. Aktsiaoptsioon Optsioonileping, mille alusinstrumendiks on aktsia. Tulemus esitatakse protsendina. Mis tõestavad lisasissetulekute olemasolu (näiteks dividenditulu, hobi korras toodete müümine vms. ADR-e saab kaubelda USA väärtpaberiturul ja nad on mugavaks vahendiks USA investorile välismaiste ettevõtete aktsiatega kauplemiseks. Käibe­teatis Käivete aruanne. Väärt­paber Dokument, millega on seotud mingi varaline õigus selliselt, et seda ei ole võimalik dokumendist eraldi teostada. Deflatsioon Kaupade ja teenuste üldine hinnataseme alanemine, mis viib raha suurenenud ostujõule. Maksu tagasinõudmine Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine, kui selleks on seadusandlik alus, näiteks topeltmaksustamise vältimise leping. Swap-tehing/vahetustehing Leping, mis vahetab ühelt väärtpaberilt saadava tulu teiselt väärtpaberilt saadava tulu vastu. Abstraktne süsteem investoritest, vahendajatest ja emitentidest, mis võimaldab ettevõtetele finantseerimise ja investoritele investeerimisvõimaluste valiku. Tehingupartner/Counterpart Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Soovitan kindlasti kõikidele naistedele.Huulte suurendamineMeeldis nii erihind ja kogenud Arst Soovitan kindlasti sõbrannadele. Peaks ütlema, et nii teenuse kvaliteet kui ka tulemus on viimase peal! Lisaks sellele on teenindus ülimalt heal tasemel!Väga hooliv naistearstDarja oli mu esimene naistearst üldse ja ma loomulikult natuke pabistasin. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. Dirty price Võlakirja hind koos kogunenud intressidega. Jäime rahule kiire vastusega. Krediidi­risk krediidi mittetasumise tõenäosus; risk, et klient ei täida lepingujärgseid kohustusi kokkulepitud tingimuste kohaselt. Krediit­kaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid lepingus määratud krediidilimiidi ulatuses. Garandi tagasivõetamatu kohustus maksta garanteeritud kohustuse mittetäitmisel garantiikirjas näidatud rahasumma garantii saajale. Väärtpaberite ostu-müügitehnika, kus soovitakse kasu saada hinna väikestest erinevustest. Tekkepõhine arvestus Arvestusmeetod, mille korral tulusid ja kulusid arvestatakse siis kui tulud teenitakse või kulud tekivad, kuigi neid tegelikult ei ole veel kätte saadud või välja makstud. Maksekorraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja. Maturity date/​Lõppemis­tähtpäev Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Noteerimine Kaupade hinna või väärtpaberite hinna määramine börsil. Tähtajaline hoius Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, mille põhisumma ei muutu. Kogumishoius kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, millele klient võib soovi korral juurdemakseid teha, st põhisummat võib suureneda. Derivatiiv/​tuletisinst­rument Kompleksne investeering, mille väärtus tuleneb või on seotud mõne finantsvaraga nt. Lisaks Eestile on valuutakomitee süsteem kasutusel ka Hongkongis, Singapuris ja Argentiinas Valuutakurss Ühe valuuta hind teises valuutas. Kliiring /clearing Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Ei võimalda arvesse võtta kupongimaksete reinvesteerimisest saadavat tulu, ega kapitalikasvu/kaotust, mis realiseerub lõppemistähtajal või võlakirja müümisel teisesel turul. Turukapitalisatsioon Ettevõtte või väärtpaberi turuväärtus. Selliste ettevõtete aktsiad, mis on tunutud pikaajalise ja stabiilse kasumi teenimise ja dividendide maksmise poolest. Sub-Custodian/​alam- väärt­paberi­haldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul. Elektrooni­line pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. Isik, kes tegeleb investeerimisfondi juhtimisega, sealhulgas ka väärtpaberite valikuga, kuhu fond investeerib. Tarbijahinnaindeks Inflatsiooni hinnang, mis mõõdab tarbekaupade hindade muutusi. Müügioptsioon Leping, mis annab investorile õiguse aga mitte kohustuse müüa vara kokku lepitud hinnaga teatud ajaperioodil/hetkel tulevikus. Osaku puhasväärtus/​NAV Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Lepingutasu Lepingu sõlmimise tasu. Välis­makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides Välis­võla­kiri/​Foreign bond Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Noteeritud väärtpaberitele omistatakse kauplemissümbol börsi poolt. Siit leiate kõige enam kasutatavate terminite seletused. Väärtpaberite haldamine/Custody Klientide väärtpaberite deponeerimine, nendega seotud arvelduste teostamine ja aruandluse teostamine. DRi aluseks olev väärtpaber on deponeeritud kohaliku depoopanga kaudu emitendi koduriigi depositooriumis. Sub-Custodian/alam- väärtpaberihaldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul. Omavastutus Kokkuleppeline summa, mis tuleb kliendil kahjujuhtumi korral endal kanda. Väärtpaberihaldur/Custodian Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. See tundus väga halb ja tahtsin vabaneda sellest inetust koorest. Delivery versus payment /makse vastu arveldus Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Varrantid võivad olla ka börsil kaubeldavad. Väärtpaberite väljalaskmisele ja esmaslevitamisele järgnev väärtpaberite ost ja müük. Müügioptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on madalam kui vara hetkehind. Ostuoptsiooni korral tähendab see, et alusvara praegune hind on kõrgem kasutamishinnast. Väärtpaberite ostu- ja tagasimüügi hinna vahe on repointress, mida investor maksab pangale raha laenamise eest. Duratsioon/​kestus Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Institut­sionaalne investor Organisatsioon, mis investeerib mitme individuaalse investori poolt investeeritud varasid. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks. Juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt, kes vastab seadustes sätestatud eraõigusliku või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kehtestatud nõuetele. Kestus/​duratsioon Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. juriidiline või füsiline isik, kes kehtestatud korras emiteerib väärtpabereid ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi investorite ja vahendajate ees. Aktsiakapital Ettevõtte poolt emiteeritud aktsiad. Püsi­korraldus Kliendi korraldus pangale kanda kindlate ajavahemike järel teatud summa ühele konkreetsele saajale.

Pulmad - kõik pulmadest - DELFI Naistekas

. Londoni pankadevaheline laenuintress. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et väärtpaberite eest makstakse tehingu käigus ostja arvelduskontot debiteerides ja väärtpaberikontot krediteerides ning müüja väärtpaberikontot debiteerides ja arvelduskontot krediteerides.

Tasaarvestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. Derivatiivid võivad olla noteeritud börsil või nendega kaubeldakse OTC turul. Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. füüsiline isik eraisikust klient Väärtpaberite väljalaskmine ja esmaslevitamine. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist ääretult oluline. tulu aktsia kohta - Osa ettevõtte kasumist, mis on eraldatud igale emiteeritud aktsiale pärast maksude mahaarvamist, amortisatsioonieraldisi, potentsiaalset kahjumit, makseid eelisaktsiate ja võlakirjaomanikele ja muid kulusid. Clearing/kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Tšeki kirjutaja korraldus lunastajale maksta määratud summa nõudmisel kas kirjutajale või kirjutaja poolt määratud kolmandale isikule. Rahaturufond Kõrge likviidsusega investeerimisfond, mis investeerib lühiajalistesse väärtpaberitesse. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisvärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. Riskikapital Uute ettevõtmiste/äride finantseerimine. Suhtarv ettevõtte aktsia väärtuse määramiseks. Mis tõestavad lisasissetulekute olemasolu (näiteks dividenditulu, hobi korras toodete müümine vms. Aktsiaop­tsioon Optsioonileping, mille alusinstrumendiks on aktsia. Teine variant, kuidas pisut lisaraha juurde saada, on võtta siit-sealt mõni väike tööots, mis aitaks põhitöö kõrvalt teenida natuke lisa. Kui ettevõtte aktisa kaupleb alla oma bilansilist väärtust võib öelda, et ettevõte on alahinnatud. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust.

Kroonika - Säravaim täht ajakirjandustaevas - Kroonika

. Tootjahinnaindeks Statiliste andmete grupp, mida kasutatakse inflatsiooni hindamiseks hulgimüügi tasemel. Eelisaktsia Garanteerib dividendide saamise sõltumata ettevõtte finantstulemustest, kuid ei anna aktsionärile hääleõigust. Institutsionaalne investor Organisatsioon, mis investeerib mitme individuaalse investori poolt investeeritud varasid. Digitaal­allkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga. AITÄH!Parim naistearst tallinnasKui meil Tallinnas oleksid kõik sellised arstid nagu Daria, meie meditsiin oleks tõesti teistsugune. Topelt­maksus­tamise vältimise leping Leping, mis sõlmitakse riikide vahel eesmärgiga elimineerida juriidiline topeltmaksustamine, tõkestada maksupettusi ja soodustada investeeringuid. Futuuri omadusteks on väiksem paindlikkus näiteks lõpp-päeva valimisel ja kogustes, kuid suurem likviidsus. Deval­veerimine Riigi valitsuse poolne valuuta väärtuse vähendamine välisvaluutade suhtes. Sinu prioriteedid on täiesti paigast ära. Rahvusvaheline makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides. Väärtpaber, mille tulukus on kõikunud suurel määral, on kõrge standardhälbega. Krediidivõime Kliendi võime saada krediiti tulenevalt eelnenud ja käesolevast krediiditegevusest. Võlakirja tootlus investori jaoks, kes hoiab seda lõppemistähtajani, tuleneb ostuhinna ja nominaalväärtuse vahest. sajandikosades võlasummast arvestatud tulu, mida võlgnik on kohustatud rahasumma kasutamise eest võlausaldajale maksma Intressimäär Laenu kasutamise eest pangale makstava tasu suurus protsentides. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. USA panga poolt väljastatavad tõendid, mis esindavad välismaise firma aktsiaid. Pangas teostatav rahaliste vahendite kandmine kontole/kontolt ülekandega või sularahas. Tulemus oli märgatav koheselt peale esimest protseduuri ja juba võin väita, et mõjub!Olen teinud plasmateraapiat selle mõttega, et loobuda kortsudest ja see oli väga õige otsus! Tulemus oli näha juba peale esimest protseduuri. Kuidas teha laenu ettevõtet, omaraha tagatud laenud. Varrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti. Tehingu väärtuspäev/Settlement date Päev, millal toimuvad väärtpaberitehinguga seotud arveldused. Eurovõlakirja intressidelt ei peeta kinni tulumaksu. NAV/osaku puhasväärtus Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Lepingu sõlmimine Lepingu koostamine ja allkirjastamine. Provisjoneerimine Laenukahjumite reservi moodustamine. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. Blokeerimine Konto käsutuspiirang, mille tulemusena on panga või kliendi algatusel peatatud kliendi õigus teha kõiki tehinguid või muid toiminguid. Elektrooni­lised kanalid Swedbanki ärikliendi pangaprogramm, telefonipank, internetipank. Autori­seerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Prospekt/​Emis­siooni­prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Inflatsioon makromajandusnäitaja, mis näitab üldise hinnataseme tõusu, inflatsioonimäär on hinnatõusu kiirus. Kliendi­reiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Corporate actions/​väärtpaberitehinda mõjutavad sündmused Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Mõõdab võlakirja hinna tundlikkust tootlikkuse muutusele ehk tururiski. Kui investor ostab võlakirja esmasturul, siis võlakirja tootlus võrdub kupongimääraga. Limiitorder Korraldus osta või müüa väärtpabereid kindla hinnaga Lõppemis­tähtpäev/​Maturity date Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Tõeline luksus, mida vahel väga harva viimastel aastatel alles olen otsinud.Tegime selles kliinikus DNA sugulustesti. Komisjonitasu Börsitehingu puhul maakleri poolt võetav komisjonitasu. Laenulimiit Laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks võimaldatav maksimaalne lubatav rahasumma. Kinnine emissioon /private placement Väärtpaberite suunatud pakkumine investoritele. Tehniline analüüs Väärtpaberi või sektori analüüs, mis kasutab kauplemisandmeid, nagu mahu- ja hinnatrendid, ennutuste tegemiseks. Maksu tagasi­nõudmine Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine, kui selleks on seadusandlik alus, näiteks topeltmaksustamise vältimise leping. Väärt­paberite hinda mõjutavad sündmused/​Corporate actions Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Krediidirisk krediidi mittetasumise tõenäosus; risk, et klient ei täida lepingujärgseid kohustusi kokkulepitud tingimuste kohaselt. Devalvatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine. Valem mõeldi välja Fischer Blacki jaMyron Scholes´i poolt ning see võtab arvesse alusvara hinda, volatiilsust, optsiooni tehinguhinda ja lõppemispäeva, intressimäärasid ja dividende. Standardväljavõte Pangaliidu poolt kinnitatud ja EP presidendi määrusega kinnitatud kontoväljavõte. Valuuta­opt­sioon Optsioonileping, mille alusvaraks on valuuta. teatud otstarbeks või perioodiks eraldatud vahendid. Prospekt tuleb teha kättesaadavaks aktsiate võimalikele ostjatele. Kui võlakirja tootlus kasvab, on võlakirja hind langenud. Intressimäär/​kupong Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Makse­tähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress. Inkassat­sioon Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu. Investeerimisfondidel arvutatakse NAV-i iga päev. Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr on laenuvõtjale aastas langev krediidist tulenevate kulude koormus, mida avaldatakse protsentides laenusummast. Devalveerimine Riigi valitsuse poolne valuuta väärtuse vähendamine välisvaluutade suhtes. Maakler väärtpaberiturul, kes vastutab teatud väärtpaberi osas distisiplineeritud turu säilimise eest, olles valmis alati ostma ja müüma seda väärtpaberit. Puhaskasum peale amortisatsiooni ja muude mittesularahaliste kulutuste lisamist. Tehingu­päev Pangapäev, mil teostatakse kliendi poolt esitatud väärtpaberite ostu/müügikorraldus. Kogumis­hoius kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, millele klient võib soovi korral juurdemakseid teha, st põhisummat võib suureneda. Otsekorraldus makse tüüp, kus klient volitab panka kandma tema kontolt konkreetse saaja kasuks viimase nõudel teatud summa

Märkused