Millised kiirlaenu firmad ei küsi kontoväljavõtet, mees kes annab laenu

märtsil ajateenija tulistamise kohta loo, siis on nad teema ja kampaania ise algatanud. Intressimäär: alates 1% kuus. Pressinõukogu leiab, et S-Arms sai loos piisavalt sõna ja kui kaebaja otsustas intervjuust keelduda, on see kaebaja valik. Samuti pole kaebaja rahul, et fotoallikirjas ei selgitata, et tema pole intsidendiga seotud. Saade on munitsipaalpolitsei loomisest, mitte konkreetse tänava parkimiskorraldusest. Kui sul on kaamera juba olemas, siis on see väike ajaveetmisviis täiesti tasuta!. Pressinõukogu arvates on laps tuvastatav vaid piiratud ringis, kes lasteaias toimuvat juba niigi teavad. Samuti ei pea Pressinõukogu eksitavaks artikli pealkirja, sest tegemist on Liis Haaveli avalikkusele teadaolevate kuritegude loeteluga. On raske ette kujutada võileiba ilma juustu ja vorstita. Samuti ei ole ta rahul, et ei saanud kõiki kliendi väiteid kommenteerida. Tallinna Televisiooni ajakirjanik Andres Raid jättis kaebajale ütlemata, millist kanalit ta esindab ja milleks infot kogub.

Monetti laenud; millised kiirlaenu firmad ei küsi.

. Pressinõukogu hinnangul on leht kasutanud fotot lohakalt. Kaebaja leiab, et antud arvamusartikkel solvab räigelt AS Delfi töötajaid. Pressinõukogu hinnangul ei olnud antud telesaate pildistamisel ülekaalukat avalikku huvi. Kaebaja leiab, et tema kohta avaldatakse laimu ja valeinfot. Ka Pressinõukogu otsuses ei käsitletud Kivisildnikku kurjategijana. Näiteks oleks võinud olla loos politsei ja kortermaja teiste elanike kommentaarid. Pressinõukogule esitatud kaebusest tuleb välja ka see, et Kodustuudio loobus reklaamilepingust Filmimehega. Artiklites on antud sõna kaebajale, samuti on võetud kommentaare teistelt allikatelt. jaanuaril ilmunud jätkulugu sisaldasid valeinfot.

SMS Laenud ja Kiirlaenud -

. Pressinõukogu hinnangul on nimetatud seose loomine oletus. vastu, mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleb talle pakkuda kommentaari võimalust samas saates. Pressinõukogu hinnangul oli juhtumi kirjeldus koos ajamäärusega „eelmisel nädal“ kategooriline väide. Pressinõukogu hinnangul on kaebajast tehtud konflikti osapool sellega, et tema nimi on ainsana valla elanikest välja toodud. Samas juhib Pressinõukogu tähelepanu sellele, et selguse huvides oleks võinud leheküljel olla selgitus, mille alusel Postimees oma valiku tegi. Pressinõukogu hinnangul annab koos tegutsemine aluse nimetada Sven Kabaneni Ain Rammu äripartneriks. Kaebaja hinnangul on tsitaadid pahatahtlikult kontekstist välja rebitud, kusjuures tema kommentaari avaldatule ei küsitud. Kaebaja väitel talle enda kaitseks sõna ei antud. vastu, mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas saates. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri ja juhtlõik eksitavad, sest vastavad loo sisule. Pressinõukogu hinnangul ei oma eksimus ühe lisaloo intervjueeritava nimes kogu artiklite mahtu arvestades määravat tähtsust ja lisaks parandas leht selle vea kohe, kui oli sellest teada saanud. Samuti on artiklis segamini uudised, oletused ja arvamused ning kaebaja ei ole saanud sõna. Samuti leiab kaebaja, et pealkiri sisaldab valesid faktiväiteid. Millised kiirlaenu firmad ei küsi kontoväljavõtet, mees kes annab laenu. Artiklist ei saa kaebaja hinnangul aru, et ta esitas neile valeväidetele oma seisukohad.

Millised kiirlaenu firmad ei küsi kontoväljavõtet – Laenud.

. vastu, mille järgi tuleb tõsiste süüdistuse korral pakkuda inimesele kommentaari võimalust samas numbris. Lisaks üritas ajakirjanik saada kaebajaga ühendust, kuid see ei õnnestunud. Pressinõukogu hinnangul sisaldas saatelõik detaile, mis võimaldavad last tuvastada. Samuti sialdab lugu ebaõiget faktiväidet. Nõuda uudistesaates iga sellise lühiinfo edastamise juures kõigile võimalikele osapooltele eraldi kommentaari võimalust oleks ebaproportsionaalne. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeväiteid. Pressinõukogu arvates näitab kaebaja poolt esitatud Aleksander Pulveri kriitika juhendi küsimustiku kohta, et terve juhendmaterjali kasutamine on küsitav, sest see on Aleksander Pulveri hinnangul ebaprofessionaalne. Kaebaja leiab, et jahimeeste võrdlemine al-Qaedaga on ebaeetiline.

Laenuportaal; laenu firmad kus pole vaja kontoväljavõtet

. Pressinõukogu leiab, et Eesti Päevalehel oli piisavalt alust ja tõsine avalik huvi teema käsitlemiseks. Samuti on artiklis esitatud ettevõtte kohta laimavat infot ja faktivigu ning tekitatud sellega põhjendamata kannatusi. jäetud läbi vaatamata, sest leht avaldas vabanduse. Samuti on avaldatud info kaebaja väitel moonutatud ja kontrollimata ning kahjustab sellega ettevõtte mainet. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav, sest võit tähendab seda, et kohtuotsus peab olema jõustunud. Kaebaja ei ole rahul, et leht ei küsinud temalt kommentaari. Kaebaja väitel kasutas leht korduvalt ja ilma loata karikaturist Gori tehtud Puusliku kujutist, mis oli vestekirjanik Eesav Edvard Puusliku märk. Kaebaja väitel sisenes ajakirjanik tema korterisse pettusega. Pressinõukogu leiab, et mõlemad osapooled on saanud sõna, sest loos avaldati Loomakaitse Liidu nägemus ning sõna said koeraomanik ja veterinaarkeskus. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist kaebaja suhtes kriitilise looga ja seetõttu oleks pidanud temaga kommentaari saamiseks ühendust võtma. Samuti leiab kaebaja, et sellise artikliga mõjutas ajaleht valimistulemust. Samuti on artiklites esitatud valeandmeid. Kaebaja leiab, et leht pidanuks kirja enne avaldamist toimetama. Kuna artikkel sisaldas süüdistusi VTA kohta, siis oleks pidanud samas sõna andma ka VTA esindajale sõltumata sellest, kas nad avalikule ettekandele Toiduliidu aastakonverentsil reageerisid või mitte. Olukorda oleks saanud lahendada ka ettevõttele vastulause andmisega. Kaebaja hinnangul sisaldab aritikkel faktilisi ebatäpsusi ning artikli näol on tegu arvamuste ja oletustega. Pressinõukogu hinnangul jätab artikkel mulje, nagu oleks vallavanem seotud millegi kahtlasega. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik kuritarvitas meediaga suhtlemisel kogenematut laenuhaldurit. Postimees jättis tekstist alles selle osa, milles sisaldus vastulauseline materjal. Praegusel kujul jätab artikkel mulje, et Marju Võsu pole saanud võimalust igat süüdistust eraldi kommenteerida. Kaebaja ei ole rahul, et kaebaja olulised vastuseid jäid artiklist välja ja ei antud võimalust kriitilisi märkusi kommenteerida. Pressinõukogu hinnangul ei saa Mart Piritat süüdistada e-postkontode rikkumises, sest kohus leidis, et ta ei ole süüdi. juuli saatelõigud tema kohta ebaõiget infot ja esitatud faktid ei ole tõendatavad.

Raske kehapuudega poisi seisundi kirjeldamist ei pea Pressinõukogu taunitavaks, sest artiklis isiku nime ei nimetatud ning tema seisundist anti väga üldine pilt, mida tegi tema õpetamisega kokkupuutuv ekspert. Pressinõukogu hinnangul on Äripäev kui päevaleht vastulause avaldamisega põhjendamatult kaua venitanud. Samuti ei ole ta rahul vastulause avaldamata jätmisega. Samuti leiab Pressinõukogu, et kaebaja luuletus ei täienda uudist sedavõrd, et toimetus oleks pidanud selle avaldama. Pressinõukogu leiab, et toimetus oleks pidanud kaebajalt tsitaadi ja nime avaldamise osas nõusoleku küsima. Rahvusringhäälingu veebartikkel Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valet. Pressinõukogu hinnangul oli Veronika üks konflikti osapooltest ja talle oleks pidanud sõna andma. Ajakirjanik oleks pidanud tegema kaebaja leidmiseks rohkem pingutusi ning toimetus artiklit enne tema kommentaari saamist mitte avaldama. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist Vjatšeslav Leedo sõnadega, mis ei kujutanud endast sellist süüdistust, mis oleks nõudnud OÜ Saaremaa Raadio kommentaari või vastulauset. Pressinõukogu peab kohatuks, et Postimees on andnud oma kommentaaris hinnangu selle kohta, et Arvi Laidel oli julgust Pressinõukogu poole pöörduda. Samuti ei ole kaebaja rahul, et õpilase nimi avalikustati. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud sõna ja võimalust vastulauseks. Pressinõukogu hinnangul oli foto artikli kontekstist erinev. vastu, mis näeb ette, et kui kellegi kohta esitatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda samas kommentaari võimalust. Kaebaja erakondliku kuuluvuse ja kõnealuse lepingu sidumine on lugejaid eksitav. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei pidanud kinni kokkuleppest jätta ta nimi avalikustamata. Kaebaja leiab, et antud juhtkirjaga luuakse tahtlikult halvustav ja alavääristav suhtumine kodanikeühendustees, eriti aga ühiskondlikule leppele allakirjutanute suhtes. Pooled leppisid kokku: Pooled leppisid kokku, leht avaldas vabanduse. Pressinõukogu hinnangul ei ole kaebajale sõna antud, kuigi tema kohta on esitatud tõsiseid süüdistusi. Seda kinnitab ka leht ise oma vastuses Pressinõukogule.. Kaebaja märkis, et foto näitab teda halvas valguses ja selle avaldamiseks puudus ta vanemate luba. Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema arvamust arvesse ei võetud ja tema kommentaare ei avaldatud. Pressinõukogu hinnangul on kaebajale sõna antud ja MTÜ on saanud võimaluse Kremli-meelsuse süüdistused ümber lükata. Pressinõukogu hinnangul ei ole piisav vaid rahandusministeeriumi koostatud eelnõule ja seletuskirjale viitamine. Pressinõukogu hinnangul on Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi kohta artiklis avaldatud mitmeid süüdistusi ja ta on loos kesksel kohal, kuid talle sõna ei antud. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis räägitud Ruslan Tangijevist ning ka kaebaja ei tõenda, et Väike Rustam ja Ruslan Tangijev on sama isik. Ajakirjanduseetika koodeksi rikkumist Pressinõukogu ei leidnud. Artikli ja lugejate seisukohast ei ole määrav, milline on hagi täpne pealkiri, vaid see, mille üle käib vaidlus. Kaebaja ei ole rahul, et allikate usaldusväärsust ei kontrollitud ja et kõik osapooled ei saanud sõna. Pressinõukogu hinnangul on toimetusel õigus vastulauset toimetada, kui see sisaldab probleemseid osi ning on halb, et antud juhul vastulause muutmise läbirääkimised ei kandnud vilja. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud artiklis piisavas mahus sõna. Pressinõukogu pädevuses ei ole uudises esitatud faktide tõesust kontrollida. Samuti leiab kaebaja, et artiklitega on rikutud tema õigust privaatsusele. Pressinõukogu hinnangul oli kõigil kaebaja poolt nimetatud sõnadel antud artikli kontekstis halvustav tähendus. Pressinõukogu hinnangul on Tõnis Haavelile pakutud võimalust kommentaariks. Kaebaja on seisukohal, et saatelõiguga püütakse Kodustuudiole maksta kätte koostööst loobumise eest. Kaebaja leiab, et artikkel tekitab talle põhjendamata kannatusi. Pressinõukogu hinnangul on pealkirjas sõna „valetab“ kasutamine liiga kategooriline ja see eksitab lugejaid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud oma kommentaaris vastuväiteid esitada, kuna ei teadnud artikli sisu. Pressinõukogu hinnangul oleks leht pidanud avaldama vabanduse selle kohta, et artiklis oli faktiviga Vilma Koppase kohta. Pressinõukogu leiab, et juhtkirjas/arvamusartiklis võib toimetus võtta positsiooni, tuginedes varem samas väljaandes avaldatud materjalidele. Samuti ei ole kaebaja rahul sama päeva juhtkirja pealkirjaga. Pressinõukogu hinnangul on Järva Teataja võtnud Kaido Krassi loost idee ja põhifaktid ning teinud nende põhjal oma artikli. Samuti on kaebaja isik artiklist tuvastatav

Märkused