Maksepuhkuse kasutamise eelduseks on, et krediidiettevõte seda võimalust pakub

Laenuandja võib Üldtingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muuta, kui see on vajalik nende seadusest tulenevate nõuetega kooskõlla viimiseks. Kui Laenusaaja täidab kohustuse muus valuutas, arvestab Laenuandja summa Eurodesse, lähtudes Eestis tegutsevate suuremate kommertspankade keskmisest vastava valuuta müügi vahetuskursist. Laenuandjal on õigus lugeda Laenusaaja rahaline kohustus eeltoodud põhimõtetel täidetuks ka juhul, kui õige viitenumber puudub, aga makset on võimalik muul viisil identifitseerida ja allokeerida. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt täiendavate andmete ja dokumentide esitamist.

Tarbijaveeb - | Maksepuhkuse vormistamine võib.

. ta ei sõlmi Laenulepingut eksimuse, pettuse, ähvarduse ega vägivalla mõju all. Laenuandja kasutab õiguslikku tagajärge omavate teadete esitamiseks Personaalsetes Tingimustes toodud või Laenusaaja poolt hiljem kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatatud kontaktandmeid. Laenusaaja Laenulepingust tulenev rahaline kohustus loetakse tema poolt täidetuks alates hetkest, kui sellele vastav rahasumma on õige viitenumbriga Laenuandja arveldusarvele kantud ja laekunud. Laenulepingu Personaalseid Tingimusi saab muuta üksnes Poolte kokkuleppel. viivise arvestuse lõppkuupäevaks loetakse võlgnetava kohustuste täieliku täitmise kuupäev. Laenusaaja registreeritakse ja tema isikusamasus tuvastatakse kooskõlas Kasutajatingimustega. Kui Laenuandja ütleb Laenulepingu üles, vähendatakse Laenusaaja poolt Laenu tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu katmiseks tehtavate maksete tasumata kogusummat Laenu kasutamata jätmise ajale langeva Intressi ning Laenusaajale langevate kulude võrra. Pool ei vastuta Laenulepingust tuleneva kohustuse täitmata jätmisega ega mittevastava täitmisega teisele Poolele tekitatud kahju eest, kui Laenulepingu täitmisega oleks Pool rikkunud seadust. Enne laenuotsuse tegemist hindab Laenuandja Laenusaaja krediidivõimelisust kasutades selleks mh Laenusaaja poolt esitatud ja andmebaasidest Laenusaaja kohta kogutud andmeid ning dokumente. Laenuandja maksab Laenu, millest on olemasolul maha arvestatud Laenusaaja poolt Laenuandjale võlgnetavad sissenõutavaks muutunud rahalised kohustused, Laenusaajale välja Personaalsetes Tingimustes märgitud Laenusaaja arveldusarvele. Laenuandja kuvab Laenusaaja poolt konkreetsel kuupäeval võlgnetava summa vastaval kuupäeval Kliendikeskkonnas. Kui Laenusaaja ei tasu summasid tähtaegselt, loetakse, et Laenusaaja ei ole Laenulepingust taganenud. Poolte vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Laenusaaja kohustub esitama andmed ja dokumendid eesti keeles. intressi arvestuse lõppkuupäevaks loetakse kohustuse täitmise kuupäev. Kui Laenusaaja on rahalise kohustuse täitmisega viivituses, teavitab Laenuandja Laenusaajat sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis meeldetuletusega. Küsimused on Laenusaaja kohustatud Laenuandjale esitama enne Laenulepingu sõlmise tahte kinnitamist. Võõrkeelsed dokumendid esitab Laenusaaja Laenuandjale koos dokumendi vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eesti keelse tõlkega. Laenusaaja rikub oluliselt Laenulepingust tulenevaid muid mitterahalisi kohustusi ning ei ole nimetatud kohustusi täitnud Laenuandja poolt antud täiendava mõistliku tähtaja jooksul. Laenusaaja maksab Laenuandja poolt pakutavate täiendavate tasuliste lisateenuste kasutamise eest Laenuandjale tasu vastavalt sellise lisateenuse kasutamise hetkel kehtinud Hinnakirjale ja kooskõlas vastava lisateenuse tingimustega. Laenuandjal on õigus arvestada ning Laenusaajal kohustus maksta Laenu kasutamise eest intressi. Laenuandja teavitab Laenusaajat muudatuste tegemisest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette. Laenuandjal on õigus Laenusaaja poolt võlgnetavad summad inkasso- või täitemenetluse teel sisse nõuda ning Laenusaajal on kohustus hüvitada sissenõudmismenetlusega kaasnevad kulud vastavalt seadusele ja sissenõudmiskulude tegelikule maksumusele. Kliendikeskkonnas kuvatava teate ja/või lühisõnumi teel. Makse tegemisel kasutab Laenusaaja alati Personaalsetes Tingimustes märgitud viitenumbrit ja Laenuandja Veebilehel avaldatud arvelduskonto numbrit ning muid vajalikke rekvisiite. Enne Laenu taotlemist kohustub Laenusaaja põhjalikult tutvuma Laenuandja poolt esitatud Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, Personaalsete Tingimuste ning Üldtingimustega.

PDF Euroopa Tarbijakrediidi Standardinfo Teabeleht 1.

. Kasutajaleping on Poolte vahel Kasutajatingimustel sõlmitud Kliendikeskkonna kasutamise leping. Laenulepingu sõlmimise tahte avaldamiseks peab Laenusaaja andma Kliendikeskkonnas sätestatud kinnitused, sh kinnitab, et ta soovib sõlmida Laenulepingu selles sätestatud tingimustel. Laenuandjal on võla likvideerimiseni mh õigus mitte teha Laenusaajale täiendavaid väljamakseid. Laenusaaja täidab kohase kohustuse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, st edastab vastava teabe Laenuandjale posti või e-posti teel või Kliendikeskkonna kaudu. Kui Laenusaaja laenutaotlust muudab, esitab Laenuandja Laenusaajale tutvumiseks vastavalt muudetud Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe ning Personaalsed Tingimused ning Laenusaaja peab uuesti andma kohased kinnitused. Laenuandja edastab muudetud Laenulepingu koopia Laenusaajale viivituseta püsival andmekandjal. Laenuandjal on õigus loovutada ning pantida Laenulepingust tulenevaid nõudeid Laenusaaja vastu Laenusaaja nõusolekuta. Rutakas laenuotsus võib aga tuua kaasa eelnimetatud laenukeerise, mis hakkab iga kuu rahakotti õhemaks sööma. Nimetatud dokumentidega reguleerimata osas lähtutakse Kasutajatingimustest, Hinnakirjast ja seadusest. Laenusaaja on füüsiline isik, kes on sõlminud Laenuandjaga Laenulepingu. Viivise tasumine ei välista Laenuandja õigust nõuda Laenusaajalt viivist ületava kahju hüvitamist. tema isikusamasuse tuvastamisel kasutatud dokumendi kehtivuse lõppemisest ning vastava dokumendi vargusest või kaotamisest. Maksepuhkuse kasutamise eelduseks on, et krediidiettevõte seda võimalust pakub. Riikliku Taustaga Isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid, samuti sellise isiku perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad. Kahtluse korral võib Laenuandjal nõuda Laenusaajalt täiendavate andmete ja dokumentide esitamist ja/või kinnituste andmist. ja on Laenuandja ja Laenusaaja, koos või eraldi. Teate, mis ei loo õiguslikke tagajärgi võib teisele Poolele esitada eesti keeles ka muul viisil, näiteks telefoni või SMS-sõnumi teel. Kliendikeskkond on piiratud ligipääsuga koht Veebilehel, kus Laenusaaja saab ennast kasutajaks registreerida, identifitseerida, esitada laenutaotlusi ning teha avaldusi ja muid toiminguid. Kahtluste vältimiseks, Laenuandjal on kohustuste ennetähtaegsel täitmisel õigus kogu Lepingutasule. Laenuleping lõpeb üksnes kõikide võlgnetavate summade täielikul tasumisel. Muudetud Üldtingimuste või Hinnakirjaga mittenõustumisel on Laenusaajal õigus Laenuleping koheselt üles öelda, informeerides Laenuandjat sellest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud avaldusega. Kui Laenusaaja ei saa Laenuandjalt teadet, mille saamist ta võis eeldada ja/või mille saamises olid Pooled kokku leppinud, kohustub Laenusaaja sellest Laenuandjat teavitama kohe, kui on möödunud tähtaeg, mille jooksul Laenusaaja võis teate kättesaamist oodata. Tulles tagasi laenu tüübi juurde, sõltub ajakava suuresti laenu eesmärgist ja vajaduse pakilisusest. Laenulepingust taganemiseks esitab Laenusaaja Laenuandjale kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Laenulepingust taganemise avalduse. Laenusaaja täidab rahalised kohustused Eurodes. Samuti on Poolel õigus pöörduda erimeelsuste lahendamiseks Eesti Vabariigi kohtusse. Laenuleping koosneb Personaalsetest Tingimustest ning Üldtingimustest. Laenusaaja maksab Laenuandjale Lepingutasu Personaalsetes Tingimustes kokkulepitud summas, koos Maksegraafiku järgse esimese osamaksega. Kui Laenuandja ei ole andnud Laenusaajale nõusolekut dokumentide esitamiseks muul viisil, esitab Laenusaaja dokumentide originaalid või nende notariaalselt või samaväärselt kinnitatud koopiad. Muudetud Üldtingimused ja Hinnakiri hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Veebilehel. Nimetatud tähtaeg hakkab kulgema arvates Laenulepingu sõlmimisest või arvates päevast, kui Laenusaaja sai kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kätte Laenulepingu koopia, kui see toimus hiljem. on Personaalsetes Tingimustes märgitud ja Laenusaajale väljamakstav krediidi summa. Järgnevate meeldetuletustele kohaldab tasu vastavalt seadusele ja Hinnakirjale. Pool teavitab teist Poolt sellise vääramatu jõu sündmusest ja selle ära langemisest esimesel võimalusel ning teeb kõik mõistliku, et hoida ära kahju tekkimine teisele Poole. Pool on kohustatud esitama Laenulepinguga seotud õiguslikku tagajärge omava teate teisele Poolele eesti keeles ja kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Laenuleping loetakse sõlmituks, kui Laenusaaja on Kliendikeskkonnas andnud nõutavad kinnitused, ja Laenuandja on Laenusaajat alusel teavitanud positiivsest laenuotsusest, st avaldanud tahet sõlmida Laenusaajaga Laenuleping selles sätestatud tingimustel. Personaalsed Tingimused on dokument, mis sisaldab Laenu tingimusi, intressi määra, lepingutasu, Maksegraafikut ning teisi personaalseid Laenulepingu tingimusi. on Veebilehel avaldatud kehtiv Laenuandja teenuste hinnakiri. Kasutajatingimused on Veebilehel avaldatud Kliendikeskkonna kasutamise tingimused. Lisatingimused on Hinnakirjas nimetatud teenuse kasutamise tingimused. Kui negatiivne laenuotsus põhineb andmekogust saadud teabel, teavitab Laenuandja Laenusaajat viivitamata ning tasuta sellise andmekogus sooritatud päringu tulemustest ning kasutatud andmekogu üksikasjadest. Laenusaaja tasub viivist vastavalt Laenuandja saadetud meeldetuletusele. Laenusaajat teavitatakse sellest, kui see on seaduse kohaselt nõutav. Laenusaaja kasutab õiguslikku tagajärge omavate teadete esitamiseks Laenuandja Veebilehel avaldatud Laenuandja kontaktandmeid. LAENULEPINGU SÕLMIMINE TEKITAB TEILE LISAKS ÕIGUSTELE KA KOHUSTUSI.

Tegelik Kasusaaja on füüsiline isik, kes teostab oma mõju ära kasutades kontrolli tehingu, toimingu või teise isiku üle ja kelle huvides, kasuks või arvel tehing või toiming tehakse. Laenusaaja täidab rahalised kohustused ülekande tegemisega Laenuandja arveldusarvele. Laenusaaja on kohustatud Laenuandjalt saadud teates sisalduva teabe õigsust koheselt kontrollima ja ebatäpsuste avastamisel informeerima Laenuandjat nendest viivituseta. Kui tingimustes ei ole teisiti sätestatud, maksab Laenusaaja tasu Laenuandjale hiljemalt Maksegraafiku järgse järgmise osamaksega. Selline kehtetu, tühine või mittetäidetav säte asendatakse seadusega lubatud ulatuses sellise kehtiva ja täidetava sättega, mis oma olemuselt ja majanduslikult eesmärgilt on kehtetu, tühise või mittetäidetava sättega kõige lähem. Lisaks on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt mõistlikku hüvitist kahju eest, mis on otseselt seotud kohustuse ennetähtaegse täitmisega. vastuolu korral Hinnakirjas ja Laenulepingus juhindutakse viimasest. Summa loetakse Laenuandja poolt Laenusaajale väljamakstuks arvates Laenuandja maksekonto debiteerimisest vastavas summas. Maksepuhkuse kasutamise eelduseks on, et krediidiettevõte seda võimalust pakub. Laenusaaja kohustub esitama Laenuandjale õiged, täpsed ja ajakohased andmed ning dokumendid. Kliendikeskkonna kaudu teisele Poolele saadetud teadetel on kirjalikult ning kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis saadetud teadetega samaväärne õiguslik jõud. Laenusaaja kohustub Laenuandajale esitama kõik andmed ning dokumendid, milles suhtes viimasel võib olla õigustatud huvi, sõltumata sellest, kas Laenuandja on nende esitamist nõudnud. Laenuandja võib Laenusaaja krediidivõimelisuse hindamise tulemuse alusel pakkuda Laenusaajale laenutaotluses märgitust erinevat Laenu. Rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel teeb Laenuandja Laenusaajale esimese meeldetuletuse tasuta. Laenuandajal on õigus eeldada andmete ja dokumentide õigsust, täpsust, ajakohasust ning ehtsust. Kahtluse säilimisel võib Laenuandja tehingust või toimingust keelduda. Sellised kulud kannab Laenusaaja vastavalt Laenuandja tegelikele kulutustele. Laenuandja võib eeldada tema käsutuses oleva teabe õigsust, täpsust, ajakohasust ning täielikkust kuni Laenusaaja ei ole Laenuandjat informeerinud teabe muutumisest. Laenu taotlemiseks esitab Laenusaaja Kliendikeskkonnas nõuetekohase laenutaotluse, mis sisaldab kõiki Laenuandja poolt nõutavaid andmeid ning dokumente. Laenuandja ei edasta Laenusaajale vastavat teavet, kui see on vastuolus seaduse, avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega. Kuniks Pool ei ole teatanud oma kontaktandmete muutumisest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, võib teine Pool eeldada talle viimati nõuetekohaselt teatavaks tehtud kontaktandmete õigsust. Laenuleping kehtib Laenulepingust tulenevate Poolte kohustuste täieliku täitmiseni või õiguslikult siduva ülesütlemis- või taganemisavalduse jõustumiseni, kui vastav sündmus saabub varem. Laenusaaja nõustub, et Laenuandjal võib delegeerida võlgade sissenõudmise kolmandatele isikutele ning teavitada maksekohustuse täitmata jätmisest võlgnike andmebaase pidavaid kolmandaid isikuid kooskõlas maksehäire avaldamisele kohalduvate nõuetega. Riikliku Taustaga Isikuks ei peeta isikut, kes ei ole tehingu tegemise kuupäevaks vähemalt aasta jooksul täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid ega sellise isiku perekonnaliikmeid ja lähedasi kaastöötajaid

Märkused