Madala intressiga laen, laen alates 18 aastastele ilma kontoväljavõttes

Maksustamise aluse äralangemine ei vabasta aga intresside tasumise kohustusest ajavahemiku eest, mil raha oli ettevõtlusest välja viidud. Väldi impulsi ajendil tehtavaid oste. VÕS-is sätestatud intressidega seotud aspektid ei ole üheselt ülekantavad maksuõiguslikku konteksti. Säästukaart – milleks see hea on ning kuidas seda taotleda?. Muude laenulepingute korral sellist kohustust ei esine. Sõltuvalt laenutehingust võivad erisused maksutagajärgedes seisneda selles, kas maksustatakse kogu laenutehingut või üksnes intressidega seotud aspekte. Kuid vaieldamatult on laenu andmine suunatud tulu saamisele, kui intressi saamises on kokku lepitud. Üheks maksuriski maandamise võimaluseks on ka enne lepingu sõlmimist taotleda maksuhaldurilt siduvat eelotsust. Ühe põhjendusena toodi välja, et odavam oleks olnud seda vara ise osta, kui väljalaenatud raha eest rentida. Maksuriskide hindamisel osutub laenu ettevõtlusega seotuse hindamisel määravaks, kas väljastatud laenuga on äriühingul eelduslikult võimalik tulu teenida ja millega see on tõendatav.

Laenutehingu kasumlikkus Maksuriske silmas pidades on laenudega seoses üheks hindamiskriteeriumiks laenutehingu kasumlikkus. Seotud isikute vahelise laenu intressimäär peab maksuriski ärahoidmiseks olema vastavuses turutingimustega. Kellele, mis eesmärgil ja millistel tingimustel laen väljastatakse ning kuidas laenutehing haakub laenuandja majandustegevuse tervikpildiga, omab tähendust maksutagajärgede tekkimisel. Laenu andmine äriühingu poolt, kes ei tegutse krediidi- või finantseerimisasutusena, on praktikas tavapärane nähtus. Raha saab kätte 30 minuti jooksul. Tegemist on määratlemata õigusmõistega, mille sisustamine sõltub iga juhtumi eripärast. Laenuintressilt erisoodustuse hinna arvutamisel lähtutakse hüve tekkimise hetkest ehk töötaja poolt intressi tasumise või selle tasumata jätmise momendist, mitte laenulepingu sõlmimise ajast. Intress omab laenulepingutes maksustamise aspektist tähtsust seeläbi, et tegemist on ühe võimaliku tõendiga laenu kui investeeringu tulususest või selle puudumisest. Juhul kui kiirlaenud tunduvad rahalistele probleemidele ainsa lahendusena, peaksid oma üldisi väljaminekuid kindlasti lähemalt uurima. Kui tulu saamise osas tundub, et probleem on lahendatav intressi kokkuleppimisega, tuleb lisaks pöörata tähelepanu ka tehingu tavapärastele tingimustele. Maksuhaldur on pädev hindama laenu seotust ettevõtluse arendamise ja säilitamise eesmärgiga, kui laen on tagastatud, osaliselt tagastatud või tagastamata. Kui laenu saaja on mitteresident, kes ei ole töötaja ega seotud isik, siis taandub maksuriski hindamine samuti sellele, kas intressimäär vastab sama liiki laenu puhul tavapäraselt kokkulepitud intressimäärale. Selline tehing sisaldab endas ebamõistlikku riski laenuandja majandustegevuse jätkusuutlikkusele ning peaks eksisteerima väga erilised asjaolud, mis kaaluvad üles antud riski võtmise. Maksuriskist on võimalik täielikult vabaneda, kui tööandja kasutab töötajale antud laenu puhul intressimäära, mis on suurem kui rahandusministri poolt sätestatud alammäär. Kohane intressimäär sellistel juhtudel sõltub erinevatest aspektidest nagu laenusumma suurus, tagasimakse tähtaeg, tagatise olemasolu või puudumine, tagatise väärtus jm. Olulist informatsiooni võidakse ammutada ka laenuvõtja tegevusest.

Laenude andmisega seotud tulumaksuriskidest.

. Nüansse ja erisusi laenutehingute juures on mõistagi palju, mistõttu konkreetse tehingu maksuriskide igakülgseks hindamiseks on mõistlik kasutada asjatundja abi. Kohtud hindasid selles asjas ebamõistlikuks äriühingu poolt raha väljalaenamist vara soetamiseks, mida laenuandja asus oma äritegevuse jaoks rentima. Tuleb leida võrreldav väline intressimäär, millega teine ettevõtja annaks sarnastel tingimustel endaga mitteseotud isikule laenu. Üsna küsitav võib olla näiteks sellise laenu seotus ettevõtlusega, kus raskustes äriühing annab eraisikule mingi äriprojekti elluviimiseks intressita ja tagatiseta laenu, mille suurus on võrreldes äriühingu käibega ebaproportsionaalselt suur. Ka laen, mis algselt on ettevõtlusega seotud, võib pärast laenulepingu tingimuste hilisemat muutmist osutuda ettevõtlusega mitteseotuks ning kuulub siiski tulumaksuga maksustamisele. Intress kujutab endast tasu raha kasutamise eest, mis võib olla arvutatud kas protsendina või väljendatud kokkuleppelises suuruses.

Kodulaenud - Swedbank

.

Kiirlaenud kuni 4000 eurot

. Intresside maksustamise erisused Sõltuvalt tehingu intressimäärast on erinevate isikute puhul erisused maksutagajärgedes. Otsest intressmäära ükski õigusakt siinkohal ette ei kirjuta. Ettevõtlusega mitteseotusele võib viidata laenu andmine ebamõistlikult pikaks ajaks, ebamõistlik tagasimakse graafik, tagasimakse tähtaja korduv pikendamine või laenusumma korduv suurendamine. Tervikpilti vaadates on seega oluline hinnata nii tehingu kasumlikkust kui mõistlikkust lähtudes laenulepingu tingimustest ja laenu andja äritegevuse seisukohast. Sama oluline, kui pöörata tähelepanu korrektse laenulepingu vormistamisele, on teadvustada ja õigesti hinnata laenu andmisega seotud maksuriske. Madala intressiga laen, laen alates 18 aastastele ilma kontoväljavõttes. Seda aitab saavutada intressimäära sätestamine laenulepingus. Laenudega seoses ei oma tähtsust siiski mitte ainult tsiviilõiguslikud aspektid. Residendist füüsiliste isikutega sõlmitud tehingute puhul on oluline tehingu kasumlikkus, et tõendada laenu seotust ettevõtlusega. Laenu vastavuse hindamisel tavapärastele tingimustele tõi Riigikohus välja, et see sõltub nii laenu tagasimakse tähtajast kui laenusaaja isikust, täpsemalt võimest saadud laenu tagasi maksta.

Internetipank - Swedbank

. Õige turuhinnale vastava intressimäära leidmine on iga konkreetse laenu puhul keeruline protsess

Märkused