Liisinguperiood: 6 kuud kuni 6 aastat (6 72 osamakset)

Riigilõivu tasub uus omanik. Lepingus oleva läbisõidupiirangu ületamisel lisandub kokkulepitud tasu selle piirangu ületamise eest. Fikseerimata  intressimäär koosneb muutuvast baasintressimäärast ehk euriborist ja individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist.

5-8 kuud - Beebimassaaž -

. Kaebuste esitamine ja vaidluste lahendamine Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioon või soovid esitada kaebust, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Liisingumaksete tasumiseks pakume ka võimalust sõlmida SEB Pangas e-arve püsimakse leping, mis võimaldab SEB Liisingu poolt väljastatud e-arveid tasuda püsimaksekorraldusega. Liisingulepingu rikkumise võimalikud tagajärjed, rikkumisega seotud kulud Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda. Liisingulepingu sõlmimisega seotud ühekordsed kulud Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Kui rikute mitterahalist kohustust, siis on meil õigus määrata leppetrahv lepingus märgitud määras. Te võite meilt igal ajal küsida turuintressimäära suurust.Intressi arvestame alates hetkest, kui olete sõiduki kätte saanud või kui oleme sõiduki eest müüjale tasunud. See on kokkuvõtlik info liisingulepingu olulisemate tingimuste kohta. Samal põhimõttel tuleb intressivahetasu maksta ka lepingu ülesütlemisel. Normaalse kulumi määramisel juhindume peamiselt "", mis on kättesaadav SEB koduleheküljel. Kasutusrent – sobib juhul, kui on soov liisinguperioodi kestel sõidukit kasutada selle omandamise kohustuseta. Kehtiva liisingulepingu ja maksegraafiku info leiate internetipangast. Intress ja selle muutumine Intress on tasu, mida maksate krediidi kasutamise eest. Taotluse esitamiseks saatke meile kiri. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Enne liisingulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe. Liisingulepingu tingimuste muutmine Üldjuhul toimub lepingu tingimuste muutmine mõlema poole kokkuleppel ja muudatus fikseeritakse lepingu lisaga. Krediidi kasutusse võtmine Sõltumata liisingulepingu liigist ostab Teie näidatud müüjalt Teie valitud sõiduki SEB Liising. Me maksame ostuhinna müüjale, kui liisingu- ja müügileping on sõlmitud, sõiduk registreeritud SEB Liisingu nimele ning sissemakse ja lepingu sõlmimise tasu on laekunud. Seetõttu on liisingumaksed maksepäevadel erinevad. Kui tagastatav sõiduk on kahjustunud või selle väärtus on muul põhjusel vähenenud, tuleb Teil tekkinud kahju hüvitada. Kui kõik liisingumaksed on tasutud, saadame Teile liisingulepingu lõpetamise akti. Võimalik on taotleda liisinguperioodi pikendamist jääkmaksumuse tasumiseks osade kaupa. Eritingimus võib sisult olla selline, mille täpne järgimine Teie poolt on lepingu kehtima jäämiseks oluline ning mille rikkumisel nõuame kindlasti leppetrahvi või ütleme lepingu erakorraliselt üles. NB! Takistused liisingusõiduki kasutamisel ei vabasta Teid lepingu täitmisest ja liisingumaksete tasumisest. Maksegraafikus kuvatud makse suurused võivad muutuda, kui korrigeeritakse intressimakset või kindlustusmakset. Kui Teil on pretensioone liisingusõiduki või selle müüja tegevuse suhtes, peate oma küsimuste või pretensioonidega pöörduma otse müüja poole. Juhul kui võlg jääb tasumata, edastame Teile tasulise võlanõudekirja ja teavitame võlast ka lepingut tagavat isikut, näiteks käendajat. Kõik liisingulepinguga seotud tasud leiate hinnakirjast. Samuti võivad lisanduda liisingusõiduki registreerimiskulud ja kasutatud sõiduki liisimisel lepingu sõlmimise eelselt hindamisakti tasu. Tutvuge kindlasti ka SEB Liising hinnakirjaga, mis on leitav SEB Pank veebilehelt ja SEB pangakontorites. Üldjuhul on maksete tasumine määratud kas annuiteet- või võrdsete põhiosamaksetega graafiku põhimõttel. Kapitalirendi ja järelmaksu lõpetamine Liisinguperiood lõpeb koos viimase liisingumakse tasumisega. Teil on õigus küsida infot meie liisingutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne lepingu sõlmimist, kui ka selle kehtivuse ajal. Akti alusel saate sõiduki jooksul ARK-s ümber registreerida ning seejärel oletegi sõiduki omanik. Liisingumaksete suurused ja maksetähtpäevad kajastame maksegraafikus, mis on Teile kättesaadav ka SEB internetipangas. Kui Te kasutate taganemisõigust ja müüja on sõiduki Teile juba üle andnud, siis pärast taganemisavalduse esitamist tuleb sõiduk koheselt müüjale tagastada. Liisinguperioodi lõpus on jaotus vastupidine. Lugege liisingulepingu tingimused hoolikalt läbi ning küsige liisinguhaldurilt lisaselgitusi. Mõelge läbi millised kulud kaasnevad liisingusõiduki ülalpidamise ja korrashoiuga: hooldus, remont, kütus, kindlustused, tehnoülevaatus, rehvivahetus jms. Kuna müüjale tasumise või sõiduki vastuvõtmise täpne aeg ei ole teada, siis võib lepingu maksegraafikus esimeste perioodide intressimakse suurus tegelikkuses muutuda. Krediidi tagasimaksmine ja maksegraafik Liisingulepinguga seotud krediidi-, intressi-, käibemaksulaenu või käibemaksu, lepingu sõlmimise tasu ning kokkulepitud juhul kindlustuse eest maksmine toimub liisingumaksetena. Siin on Teile abiks liisingu kalkulaator, mis võimaldab läbi mängida erinevad intressimäära muutumise stsenaariumid. Selles graafikutüübis on liisinguperioodi algusaastatel intressimakse osakaal suurem ja krediidi osamaksed moodustavad annuiteetmaksest väiksema osa. Reeglina on tingimuste muutmine tasuline. Maksevõime vähenemise risk Mõelge läbi, kuidas tulete toime liisingu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb või Teie kulud kasvavad. Kohustuste ennetähtaegne täitmine, sealhulgas etteteatamistähtaeg ja tasud Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine on üldjuhul võimalik üksnes juhul, kui ostate sõiduki välja või leiate sellele ostja. Soovitame eelnevalt tutvuda veesõidukiliisingu tingimustega. Liisingusõiduki puuduste või sõidukimüüja tegevuse eest SEB Liising ei vastuta. Liisingu üleandmine, rentniku vahetus Kui Te ei soovi enam liisitud sõidukit kasutada, soovitame leida varale uue kasutaja ning liisinguleping lõpetada. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB üldistel kontaktidel.

Sooduspakkumised - City Motors

. Turuintressimäär on fikseeritud baasintressimäära kehtivuse lõpuni jäänud perioodi kohta rahvusvahelisel rahaturul eurolaenudele noteeritud fikseeritud intressimäär. Liisinguperiood: 6 kuud kuni 6 aastat (6 72 osamakset. Võrdsete põhiosamaksetega graafiku puhul tasute kogu liisinguperioodi jooksul maksepäeval ühesuurust krediidi osamakset, millele lisandub intress ja käibemaks või käibemaksulaen. Antud dokumentide alusel on võimalik registreerida sõiduk Eesti Maanteeameti Liiklusregistris vara omandaja nimele. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Mõelge läbi, kas suudate intressimäära kuni viie protsendilise kasvu korral liisingumakseid endiselt tasuda. Selleks et saaksite euribori tõusuriski maandada, pakume intressimäära fikseerimist.

Lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb Teil esitada vastav taotlus. Liisingulepingu eritingimused Liisinguleping võib sisaldada eritingimusi. Kui viivitamisega tekkis ka kahju, hüvitate lisaks viivisele ka kahju. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel , kuid võite alati võtta ühendust ka oma liisinguhalduriga. Müügi korraldamine on kirjeldatud liisingulepingus. Sel juhul ei pea Te kindlustuskohustuse täitmist täiendavalt tõendama. See aeg on antud Teile liisingukohustuse võtmise üle järelemõtlemiseks. Siin ei toimu sõiduki nn väljaostmist liisingumaksete tasumisega, vaid Te kasutate sõidukit tasu eest ning liisinguperioodi lõppu jääb kokkuleppeline jääkväärtus, mida ei pea liisinguvõtja tasuma. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt. Kui mõni uus baasintressimäär on negatiivne, siis võrdub intress intressimarginaaliga. Laenud & refinantseerimine potentsiaalse maksehäirega inimesele: millised on võimalused laene odavamalt refinantseerida ja kuidas saada laenu kui on olnud maksehäired?. Seetõttu alustame intressiarvete esitamist pärast sõiduki üleandmise-vastuvõtmise akti saamist ning vajadusel korrigeerime arvega esimeste perioodide intressimakset. Tuleb täita lepingulised kohustused. Kui Te ei täida kindlustuskohustust ega esita vajadusel meile poliisi koopiat, esitame Teile leppetrahvinõude. Liisingulepingu liigid Kapitalirent – sobib juhul, kui on soov liisinguperioodi lõppedes saada sõiduki omanikuks. Oluline teada! Maanteeameti e-teenindus on elektroonne keskkond, mis võimaldab klientidel kasutada Maanteeameti teenuseid sõltumata ajast ja kohast. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Kui baasintressimäära ei saa kasutada, kohaldub viimane baasintressimäära fikseering kuni asendamise päevani või kuni baasintressimäära uuesti kättesaadavaks muutumisele järgneva intressimäära muutmiseni. Meil on õigus liisinguleping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui viivitate osaliselt või täielikult vähemalt kolme järjestikuse maksega või kui jätate täitmata kindlustuskohustuse. Muudeks lepingu lõpetamise alusteks võivad olla ka liisingusõiduki kahjustumine või selle väärtuse oluline vähenemine, valeandmete esitamine, liisingulepingust või teistest SEB Liisinguga sõlmitud lepingutest tulenevate oluliste kohustuste täitmata jätmine jms. Teil on võimalik sõlmida kindlustusleping SEB Liisingu vahendusel* ning tasuda kindlustusmakseid koos liisingumaksetega. Toimingute tegemiseks e-teeninduses on vajalik ID-kaardi või Mobiil-ID  olemasolu. Kui makseraskused hakkavad tekkima, siis võtke meiega viivitamatult ühendust. Sõiduki uuel kasutajal palume täita liisingutaotluse.

Osmocote® Rooside väetis 6 - kuud - Substral

. Kui Teie avaldus on laekunud, saadame Teile vara väljaostu arve. Juhul, kui olete sõlminud kapitalirendi jäägiga, tasute jääkmaksumuse koos viimase liisingumaksega. Sõiduki tagastamisel peab sõiduk olema samas seisukorras ja komplektsuses, milles see oli valduse saamisel, arvestades normaalset kulumist. Liisingulepingu lõppemisel / ennetähtaegsel lõpetamisel omanikuvahetuse algatamine tasuta. Jääkväärtus tuleb tasuda liisinguperioodi lõpus sõiduki omanikuks saamiseks. Siin tasute liisinguperioodi kestel sõiduki hinna koos intressidega ning kui kõik maksed on tasutud, siis saate sõiduki omanikuks. Väljaost liisinguperioodi lõpus Kui soovite liisinguperioodi lõpus sõidukit välja osta, palume Teil sellest teada anda kirjaliku taotluse teel. Vastava summa arvutame hilinenud maksetelt, lähtudes lepingus märgitud viivisemäärast. Palun pöörduge meie poole, kui arve ei ole Teieni jõudnud, sest arve mittesaamine ei vabasta Teid liisingumakse tasumisest. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil. Saatke meile teade, kui soovite nõustamist pangakontoris. Juhime tähelepanu, et võlgnevuse tekkimisel on SEB Liisingul õigus liisingulepingus oleva volituse alusel teostada iseseisvalt ülekanne Teie SEB Pangas asuvatelt arvelduskontodelt. Meie liisingulepingud ei sisalda tingimust, mis baasintressimäära tõusu korral intressimäära tõusu mingil tasemel peataks. Kehtiva kindlustuse olemasolu on väga oluline, sest krediidi tagatiseks on liisitud sõiduk ning meie mõlema huvides on, et võimalikud sõidukiga seotud kahjud saaksid hüvitatud. Kui võtate müüjalt sõiduki vastu hoolimata selle puudustest, kannate puuduste kõrvaldamise kulud, kui puudusi ei kõrvalda müüja. Ajavahemik, mille tagant euribor võib muutuda, oleneb sellest, millise perioodi euribori olete valinud. Kui Teil tekib võlg, saadame Teile esmalt meeldetuletuse. Pole olemas lahendamatuid probleeme ja olukordi, vaid on erinevad võimalused - oleme Teie koostööpartner, kelle poole tuleb aegsasti pöörduda ka siis, kui Teil tekivad raskused liisingu tagasimaksetega. Sel juhul on intressimäär fikseeritud ja koosneb individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist ja fikseeritud baasintressimäärast, mille arvutame rahvusvahelistel finantsturgudel eurolaenudele noteeritud intressimäära alusel. Müügihinna tasumine müüjale tähendab krediidi kasutusse võtmist Teie poolt. Kindlustuse kehtivuse tõendamiseks peate meile otsekindlustuse puhul esitama kindlustuspoliisi koopia. Liisinguperiood: 6 kuud kuni 6 aastat (6 72 osamakset. Jooksvate arvete ja vara väljaostuhinna tasumise järel edastame Teile ja vara omandajale liisingulepingu lõpetamise dokumendid ning vara omandajale ka arve. Liisinguarvete mugavaks tasumiseks soovitame e-arve püsimakse teenust. Kui tagastataval sõidukil on normaalset kulumist ületavaid puudusi, siis on Teie kohustus puudused kõrvaldada või nende kõrvaldamise maksumus hüvitada. Kui me liisingulepingu lõpetamise olukorras sobiva lahenduseni ei jõua ning Te krediiti ei tagasta ja muid nõudeid ei tasu, on SEB Liisingul õigus nõuda liisingusõiduki tagastamist ja selle müügihinna arvelt katta liisingulepingust tulenevad nõuded. Kui soovite arve edastamise viisi muuta, teatage meile oma soovist kirja teel.

Tasub teha paindlik maksegraafik -

. Sõiduki kasutamise täpsemad nõuded sisalduvad liisingulepingus. Palun tutvuge selle dokumendiga. * AS SEB Liising tegutseb sõidukikindlustuse vahendajana ja on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusagentide nimekirja, mille leiate aadressilt www.fi.ee. Nõusolekute väljastamine on reeglina tasuline. Taotluse esitamiseks pakume mitut võimalust Täitke elektrooniline taotlus internetipangas või kodulehel. Lisaks peate kandma sõiduki valduse taastamisega, sõiduki transportimisega, väärtuse hindamisega, müügikorda seadmise ja müümisega seotud muud kulud

Märkused