Laenutaotluse esitamisel palutakse täita väljad oma kontaktandmete- ja muu informatsiooniga, mis on vajalik laenuotsuse tegemiseks

Kõik Lepingupoolte vahelised Lepinguga seotud teated edastatakse eesti keeles Laenutaotluses märgitud postiaadressil, e-posti aadressil või muudel aadressidel, mille Lepingupool on kirjalikult teisele Lepingupoolele teatavaks teinud. Laenusaaja ei täida Lepingust tulenevaid muid olulisi kohustusi.

Laenuandja ei vastuta mistahes kahjude eest, mis tulenevad Laenuandja tegevuse erakorralistest häiretest, mida Laenuandja ei saa iseseisvalt kontrollida ja/või likvideerida. Kui Laenusaaja Lepingust taganeb, kohustub ta hüvitama Laenuandjale tegelikult osutatud finantsteenuse hinna, tasudes Laenuandjale kokkulepitud intressi iga kalendripäeva eest, mil Laen oli Laenusaaja kasutuses. Laenuandja võib Laenusaaja isikuandmeid ning Lepinguga seotud informatsiooni Laenusaaja kirjaliku nõusolekuta avaldada lisaks veel ka oma võlausaldajale, samuti kolmandatele isikutele, kui laenusaaja rikub lepingust tulenevaid kohustusi. - on internetis aadressil www.bestcredit.ee asuv Laenuandja veebileht ning Laenuandja teenustega seotud asjaajamist toetav keskkond. Lepingu sõlmimine ja/või muutmine kirjalikus vormis toimub Laenuandja esindaja vahendusel. Poolte vaheline kohtuvaidlus lahendatakse vastavalt seadustele. Graafikus on esitatud osamaksete hulk, summad ja tasumise tähtajad. Laenuandja võib edastada Laenusaajale meeldetuletuse Laenu maksmise kohta Laenutaotluses märgitud posti-, e-posti aadressile ja/või SMS-i teel Laenusaaja poolt Laenutaotluses märgitud mobiiltelefoni numbrile. Laenutaotluse esitamine ja Lepingu sõlmimine. Lisateenuse kasutamiseks Laenusaaja peab olema Kodulehele sisse logitud. Laenuandjal on õigus loovutada Lepingust tulenev nõue Laenusaaja vastu. sätestatud alustel, tingimustel ja korras. Samuti Laenutaotleja on kohustatud täitma küsimustiku Laenutaotleja maksevõime hindamiseks ja Laenu väljastamisega seonduvate asjaolude tuvastamiseks vastavalt Laenuandja nõudmistele. Laen loetakse õigeaegselt ja nõuetekohaselt tagastatuks, kui Graafikus ettenähtud Laenu makse on Graafikus kindlaksmääratud tähtajal laekunud Graafikus näidatud Laenuandja kontole. Graafik on Lepingu lahutamatu lisa. Lepinguga seotud informatsioon on üldjuhul konfidentsiaalne.

- TOP Laenupakkumised 2019

. Rahalised kohustused - Laen, intress, viivis ja võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud. Laenu ennetähtaegse tagastamise korral ei maksa Laenusaaja Laenuandjale Laenu kasutamata jätmise aja eest intressi ega muid kulusid. Laenuandja väljastab Laenusaajale Laenu eurodes, kandes Laenu üle Laenusaaja kontole pärast Lepingu sõlmimist. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt mõistlikku hüvitist kahju eest, mis on otseselt seotud Laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega. Laenuandmise otsus - Laenuandja nõustumine Laenutaotlejaga Lepingu sõlmimiseks kokkulepitud tingimustel. Laenuandjal on õigus ühepoolselt Üldtingimusi muuta, tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas, haldusorgani ettekirjutusest, samuti teenuse osutamisega seonduvalt muude oluliste asjaolude ilmnemisel. Laenutoodete võimalikud tähtajad, summad ning tasud on kättesaadavad Laenuandja Kodulehel. kui Laenusaaja on võtnud täiendavalt laenu- ja/või muu rahalise kohustuse kolmanda isiku ees. Kui Laenuandjale laekub makse, mida ei ole võimalik identifitseerida, ei loeta sellist makset tasutuks kuni selle identifitseerimiseni ja Laenusaaja on kohustatud tasuma viivist vastava perioodi eest. Laenu saamiseks edastab Laenutaotleja Laenuandjale Laenutaotluse. Laenuandja alustab intressi arvestamist Laenu Laenusaaja kontole kandmise päevast. Laenuandja kannab Laenu üle ilma Laenusaaja-poolse täiendava korralduseta. Laenutaotleja ja Laenusaaja peab olema üks ja sama isik. Leping loetakse sõlmituks, kui Laenuandja teeb Laenutaotluse põhjal positiivse Laenuandmise otsuse ning Laenutaotleja isikusamasus on nõuetekohaselt tuvastatud. Laenu ennetähtaegne tagastamine ei vabasta Laenusaajat Lepingu rikkumisest tulenevate kohustuste täitmisest, mis tekkisid enne Laenu ennetähtaegset tagastamist. Laenuandja teostab Laenutaotluse ja Laenutaotleja maksevõime analüüsi. Laenusaaja tagastab Laenu ja tasub intressi hiljemalt Laenusaaja kirjalikus teates näidatud Laenu tagasimaksmise tähtajal. Lepingu sõlmimisega kinnitab Laenusaaja, et on Lepingu läbi lugenud ja saanud üksikasjalikku teavet Lepingu ning Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste kohta ning on Lepingust täielikult aru saanud ja selle tingimustega nõus. Laenutaotleja annab Üldtingimuste kinnitamisega Laenuandjale õiguse kontrollida Laenutaotluses esitatud andmete tõepärasust ning Laenutaotleja senist maksekäitumist. Lepingust tulenevad õigused ja kohustused on peamiselt reguleeritud lisaks Lepingu lahutamatuks lisaks olevatele Üldtingimustele võlaõigusseaduses sätestatud sidevahendi abil sõlmitud lepingute ning laenu- ja tarbijakrediidilepingute kohta käivate sätetega. - Lepingu tingimuste kohaselt koostatud Laenu tagastamise ja intresside tasumise annuiteetgraafik. Maksekorraldusel toodud andmete vastuolu korral on Laenuandjal õigus lähtuda esmalt viitenumbrist. Laenuandja ei esita Laenusaajale Laenu maksete tasumiseks arveid. Laenutaotluse esitamiseks kirjalikus vormis on Laenutaotleja kohustatud täitma Laenutaotluse vastavalt Laenuandja esindaja juhistele. - Lisateenus, mille raames Laenuandja pakkub Laenusaajale täiendava Laenu saamise võimalust. Laenutaotluses valitud laenutoote ning Graafiku muutmise vajaduse korral kontakteerutakse Laenutaotlejaga personaalselt telefoni teel ning pakutakse Laenutaotlejale jõukohast laenutoodet. Laenusaaja maksab intressi vastavalt Graafikus toodud maksete suurustele ja tasumise tähtaegadele. Laenutaotluse ja Laenutaotleja maksevõime analüüsi käigus leitakse igale Laenutaotlejale optimaalne laenutoode. Laenutaotlejale väljastatakse korraga ainult üks Laen. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust. Laenuandmise otsuse mittetegemist ei pea Laenuandja Laenutaotlejale põhjendama. Laenutaotluse ja Laenutaotleja maksevõime analüüsi käigus antakse hinnang Laenutaotleja poolt esitatud dokumentidele ja taotlustele, Laenuandja poolt tehtud Laenutaotleja taustakontrollile, Laenutaotleja sissetulekule ning maksevõimele. Laenuandja tagab, et Lepingu sõlmimisel esitatakse Üldtingimused, Graafik, Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht ja muud Lepingu lisad Laenusaajale selliselt, et Laenusaajal on võimalik need salvestada ja kirjalikult taasesitada. Laenusaaja poolt Laenuandjale tasumisele kuuluvad Laenu tagasimaksed ning nende tasumise tähtajad on ära toodud Lepingu lahutamatuks lisaks olevas Graafikus. Intress loetakse õigeaegselt ja nõuetekohaselt tasutuks, kui Graafikus ettenähtud intressi makse on Graafikus kindlaksmääratud tähtajal laekunud Laenuandja kontole. Laenuandjal on Laenutaotluse ja Laenutaotleja maksevõime analüüsi teostamiseks ning Laenu väljastamisega seotud asjaolude tuvastamiseks õigus nõuda Laenutaotlejalt tema sissetulekut ja majanduslikku olukorda tõendavate andmete ning dokumentide esitamist. Samuti on võimalik Laenutaotleja isikusamasuse tuvastamist teha AS-i Eesti Post postkontorites vastavalt Kodulehel toodud juhistele. Vastasel korral loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingust taganenud. Püsiklient - Laenusaaja, kes on taotlenud Laenu vähemalt ühe korra ning tähtaegselt ja täies ulatuses tasunud kõik Rahalised kohustused Laenuandjale. Laenuandja ei esita Laenusaajale intressi maksete tasumiseks arveid. Laenuandjal on õigus mitte aktsepteerida ebakorrektselt täidetud Laenutaotlusi ilma Laenutaotlejat teavitamata. Laenutaotleja - isik, kes on esitanud Laenuandjale Laenutaotluse. Laenutaotluse esitamisel palutakse täita väljad oma kontaktandmete- ja muu informatsiooniga, mis on vajalik laenuotsuse tegemiseks. Laenusaajal on AS-i Krediidiinfo, muu makseinfo koguja või maksehäirete registri pidaja andmetel või muude avalike registrite alusel tähtaegselt või nõuetekohaselt täitmata jäänud kohustusi kolmandate isikute ees. Lisateenuse kasutamise korral, koostab Laenuandja uue Graafiku Lisateenuse võimaldamise taotluses esitatud andmete alusel. Refinantseerimine - Lisateenus, mis võimaldab Laenusaajale muuta Laenu perioodi või Laenu osamakse suurust. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele, on Laenusaajal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse tarbijakaebuste komisjoni või kohtusse. Laenuandja saadab Laenusaajale Üldtingimuste, Graafiku ja Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe väljatrükki Laenusaaja poolt Laenutaotluses näidatud e-posti aadressile. - Laenusaaja poolt Laenuandjale makstav tasu Laenu kasutamise eest.

Petturist laenuandja püüab tegutseda uue nime all.

. Laenutaotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest ja kohustub andmete muutumisel muuta ka vastavad andmed Kodulehel. Laenusaajal on õigus nõuda Laenuandjalt tasuta mis tahes ajal kogu Lepingu kestuse jooksul Lepingut ning sellega seonduvaid dokumente. Viivise arvestus algab maksetähtajale järgneval kalendripäeval ja lõpeb tähtaegselt tasumata makse Laenuandja kontole laekumise päeval. Esmakordse positiivse Laenuandmise otsuse puhul võtab Laenuandja esmakordse Laenutaotlejaga ühendust ning suunab Laenutaotleja tema isikusamasuse tuvastamiseks temale sobivasse postkontorisse või Laenuandja kontorisse. Laenutaotluse esitamiseks Kodulehe vahendusel on Laenutaotleja kohustatud registreeruma Laenuandja Kodulehel. Uute Üldtingimustega mittenõustumisel on Laenusaajal õigus Leping koheselt üles öelda, teatades sellest kirjalikult Laenuandjale. neljandas järjekorras muud võimalikud kohustused. Laenutaotluses tuleb täita kõik kohustuslikud väljad. Laenutaotluse saamine ei kohusta Laenuandjat Lepingut sõlmima ja/või Laenu väljastama. Laenusaaja on kohustatud hüvitama Laenuandjale võlgnevuse sissenõudmisega seotud mõistlikud kulud. Juhul, kui Laenusaaja asub pärast lepingu sõlmimist elama välisriiki või Laenusaaja elukoht ei ole hagi esitamisel teada, kuuluvad vaidlused käesoleva kokkuleppe alusel lahendamisele Harju Maakohtus. - isik, kelle Laenutaotlus on saanud positiivse Laenuandmise otsuse ning kellega on sõlmitud Leping. Laenuandja ei vastuta Laenusaajale võimaliku kahju tekitamise eest, kui see on põhjustatud sidekanali töö häiretest, katkestustest, teksti saatmise hilinemisest, SMS sõnumi kadumisest, jms. Edukaks saamine tähendab oma mugavustsoonist lahkumist ning vahel ka riskeerimist. - Maksepuhkus, Refinantseerimine, Lisalaen ning muud võimalikud Laenu kasutamisega seotud täiendavad võimalused Laenusaajale. Laenu üleandmise aluseks on Lepingu sõlmimine Lepingupoolte vahel. Üldtingimused - käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad üldtingimused. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada esmalt Poolte kokkuleppel. Laenusaaja kohustub eelnevalt teavitama Laenuandjat, kui Rahaliste kohustuste tasumise kohustuse täidab Laenusaaja asemel kolmas isik. Taganemisavalduses peab olema märgitud Laenusaaja nimi, isikukood, Laenulepingu number, avaldus Lepingust taganemise ja Laenu ennetähtaegse tasumise kohta, avalduse koostamise kuupäev ning Laenusaaja allkiri. - rahasumma, mille Laenuandja annab Laenusaajale käsutusse vastavalt Lepingule. Laenuandjal on õigus pakkuda Laenusaajale Lisalaenu saamise võimalust, esitades Laenusaajale vastavasisulise ettepaneku Kodulehe kaudu. Lepingupooled kohustuvad mitte avalikustama kolmandatele isikutele informatsiooni Lepingu tingimuste kohta teise Lepingupoole kirjaliku nõusolekuta. Laenusaaja tagastab Laenu vastavalt Graafikus toodud maksete suurustele ja tasumise tähtaegadele. Tarbimislaen Laenu refinantseerimine Autolaen Blogi. Võlgade tasumiseks ja laenude taotlemise vältimiseks tuleb jälle appi eelarve, mis näitab sulle täpselt, mille pealt saaksid raha säästa nii, et sa ei peaks võtma uut laenu. Andmekogudest saadud teavet ei edastata, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või on vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega. Leping jõustub selle sõlmimisel. Vastava ettepaneku kättesaamisel, Laenusaajal on õigus taotleda Lisalaenu. Eritingimus - Lisateenuse kasutamisega seotud eri tingimused, mis on lahutamatuks Lepingu lisaks.

Ferratum Bank Laenulimiidi üldtingimused

. Laenutaotluse saab esitada Kodulehe vahendusel vastavalt Kodulehel toodud juhistele või kirjalikus vormis. Laenuandjal on õigus võtta ühendust Laenutaotlejaga Laenutaotluses toodud telefonidel ja aadressidel ning täpsustada kliendi andmeid ja laenu soovi. Lisalaenu võimaldamise eelduseks on Laenuandja poolt teostatud täiendav Laenusaaja maksevõime analüüs, arvestades sealjuures Laenusaaja eelnevat käitumist püsikliendina. Positiivse Laenuandmise otsuse korral edastab Laenuandja Laenutaotlejale vastavasisulise SMS tekstisõnumi Laenutaotleja Laenutaotluses märgitud mobiiltelefonile.

Ferratumi andmed - Kiirlaen ja väikelaen 30 päevaks 1.

. Laenutaotluse esitamisega kinnitab Laenutaotleja, et on Graafikuga tutvunud, sellest aru saanud ning selles toodud maksete suuruse ja tasumise tähtaegadega nõus. Kui Laenutaotleja muudab Kodulehe kaudu Laenutaotlust vastavalt Laenuandja poolt pakutud tingimustele, teeb Laenuandja positiivse Laenuotsuse. Lepingupool või -pooled - on Laenuandja ja Laenusaaja koos või eraldi. Rahaliste kohustuste tasumisel kohustub Laenusaaja märkima maksekorraldusele viitenumbri ning maksekorralduse selgitusse: "Laenusaaja nimi, isikukood ja Lepingu number"

Märkused