Laenuintress aastas kalkulaator, maksimaalne intressimäär

Valuutaoptsioon Optsioonileping, mille alusvaraks on valuuta. Tehniline analüüs Väärtpaberi või sektori analüüs, mis kasutab kauplemisandmeid, nagu mahu- ja hinnatrendid, ennutuste tegemiseks. Swedbankis kontot omav era- või juriidiline isik. Lühikeseks müüma Kauplemisstrateegia, mis eeldab väärtpaberi hinna langust. Euroopa tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada ainult lõppemisspäeval. Foreign bond /välisvõlakiri Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Elektroonilised kanalid Swedbanki ärikliendi pangaprogramm, telefonipank, internetipank. Kasutusrent Rent, mille puhul renditud vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kinnispant ehk kinnisvarale seatav pant. Turu­kapitali­satsioon Ettevõtte või väärtpaberi turuväärtus. DR arveldusi välisturgudel korraldab rahvusvaheline depoopank, kelle kaudu on DR-dega võimalik arveldada rahvusvaheliste arveldussüsteemide kaudu. Deval­vatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine. Optsiooni ostja poolt makstavat optsiooni hinda kutsutakse optsiooni preemiaks. Väärtpaberite ja raha tegeliku või börsihinna ja sellest madalama nominaalhinna vahe. Puhaskasum peale amortisatsiooni ja muude mittesularahaliste kulutuste lisamist.

laenuintress -

. Väärtpaberite hinda mõjutavad sündmused/Corporate actions Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. kahe või enama osapoole vaheline juriidiliselt siduv kokkulepe, milles üks või mitu poolt kohustuvad tegema või mitte tegema teatavaid toiminguid. Stagflat­sioon Majanduse seisund, kus inflatsiooniga kaasneb kogutoodangu vähenemine ja töpuuduse kasv. Kui investor ostab võlakirja esmasturul, siis võlakirja tootlus võrdub kupongimääraga. Lepingu sõlmimine Lepingu koostamine ja allkirjastamine. Näiteks intressimaksed, boonus aktsiad, dividendid, märkimisõigused, aktsionäride üldkoosolekud jne. Intressimäär/kupong Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Kvalitatiivne analüüs tegeleb teguritega, mis ei ole täpselt mõõdetavad nagu töötajate moraal või juhtkonna kogemus jms. Värtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva. Laenupädevus isiku või laenukomitee õigus teha otsus laenu väljastamise või mitteväljastamise kohta. Sulgemishind Viimane väärtpaberi tehinguhind turu/börsi sulgemisel. Fill or kill Väärtpaberi ostu-või müügikorralduse tingimus, mille korral korraldus tühistatakse kui selle kohene täielik täitmine ei ole võimalik. Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule. Elektrooniline maksevahend, mille pank on konto omanikule või konto omaniku poolt määratud isikule kaarditehinguteks välja andnud.. Suhtarv ettevõtte aktsia väärtuse määramiseks. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. Lisaks Eestile on valuutakomitee süsteem kasutusel ka Hongkongis, Singapuris ja Argentiinas Valuutakurss Ühe valuuta hind teises valuutas. Prospekt tuleb teha kättesaadavaks aktsiate võimalikele ostjatele. Kommertspaber/CP Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt tagatiseta, alla-aastase tähtajaga ja mis emiteeritakse kokkulepitud programmi raames. Väärtpaber, mille tulukus on kõikunud suurel määral, on kõrge standardhälbega. Indek­seerimine Aktsiate portfelli, mille koostis vastab laialt levinud turuindeksi koostisele ja käitumisele, ostmine ja hoidmine.

: laen, väikelaen, kiirlaen, kinnisvaralaen!

. Tulemus esitatakse protsendina. Väljastatavate laenude intressimäära võivad kehtestada laenuandjad ise, kes nn “targupidi enampakkumise” kaudu madalaima pakkumise tegemisel omavahel konkureerivad. teatud protsent laenujäägist, mis mõõdab laenu kahjumiks muutumise tõenäosust. füüsiline isik eraisikust klient Väärtpaberite väljalaskmine ja esmaslevitamine. Hoiustajale annab kindlustunde teadmine, et Kambja Hoiu-laenuühistu laenab raha välja ainult oma maksejõulistele liikmetele. Dematerialiseeritud väärtpaberid Väärtpaberid, mis on registreeritud elektroonilistel kandjatel ja mille hoidmine ja arveldused toimuvad elektrooniliselt. Lisaks Eestile on valuutakomitee süsteem kasutusel ka Hongkongis, Singapuris ja Argentiinas Valuuta­kurss Ühe valuuta hind teises valuutas. Kupong/intressimäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Tootja­hinnain­deks Statiliste andmete grupp, mida kasutatakse inflatsiooni hindamiseks hulgimüügi tasemel. Esindab omandiõigust ettevõttes. tulu aktsia kohta - Osa ettevõtte kasumist, mis on eraldatud igale emiteeritud aktsiale pärast maksude mahaarvamist, amortisatsioonieraldisi, potentsiaalset kahjumit, makseid eelisaktsiate ja võlakirjaomanikele ja muid kulusid. Makse­vahendaja Pank, mille kaudu toimub maksekorralduse edastamine saaja pangale. Tähekombinatsioon, mis omistatakse väärtpaberile tavaliselt börsi poolt, kus seda väärtpaberit noteeritakse või temaga kaubeldakse. Isikut tõendav dokument Riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto ning allkiri. Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga. Otsekorraldus makse tüüp, kus klient volitab panka kandma tema kontolt konkreetse saaja kasuks viimase nõudel teatud summa. Tehingu­päev Pangapäev, mil teostatakse kliendi poolt esitatud väärtpaberite ostu/müügikorraldus. Sisuliselt standardiseeritud forward, reeglina kaubeldakse börsil. Munitsipaal­võlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt. Krediidivõime Kliendi võime saada krediiti tulenevalt eelnenud ja käesolevast krediiditegevusest. Makse­korraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja. Maturity date/Lõppemistähtpäev Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Makse vastu arveldus/Delivery versus payment Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Väärtus­päev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa. Pangasisene makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja konto asuvad Swedbankis. Limiitorder Korraldus osta või müüa väärtpabereid kindla hinnaga Lõppemistähtpäev/Maturity date Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Kui investor omab aktsiaid, öeldakse, et tal on "pikk positsioon" selles aktsias. ADR-e saab kaubelda USA väärtpaberiturul ja nad on mugavaks vahendiks USA investorile välismaiste ettevõtete aktsiatega kauplemiseks.

Futuuri omadusteks on väiksem paindlikkus näiteks lõpp-päeva valimisel ja kogustes, kuid suurem likviidsus. Kestus/duratsioon Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Terminid on järjestatud tähestiku alusel. Tasu pangateenuse osutamise eest. Väärtpaberite haldamine/Custody Klientide väärtpaberite deponeerimine, nendega seotud arvelduste teostamine ja aruandluse teostamine. Tehingupartner/Counterpart Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. POS-terminal Elektrooniline seade, mille vahendusel saab kaupade ja teenuste eest maksta pangakaardiga. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et ostja ei maksa väärtpaberite eest tehingu käigus ja toimub ainult väärtpaberite debiteerimine müüja väärtpaberikontolt ja krediteerimine ostja väärtpaberikontole. Konver­teeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel. Aktsiakapital Ettevõtte poolt emiteeritud aktsiad. Konteerimine Märkimine, millisesse kontosse kirjendada. Digitaal­allkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga. Volatiilsus Statistiline hinnang tehingu aluseks oleva finantsvara turuhinna muutumise suurusele. Väärtpaberikonto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto. Lepingutasu Lepingu sõlmimise tasu. Laenuintress aastas kalkulaator, maksimaalne intressimäär. Siit leiate kõige enam kasutatavate terminite seletused. Väärt­paberi­tüüp Erinevad väärtpaberid nagu aktsia, võlakiri, fondiosak. internetipanga postkasti saadetav elektrooniline arve, mis sisaldab informatsiooni teenuse pakkuja poolt kliendile osutatud teenuse või müüdud kauba kohta. Tavaliselt on võlakirja nominaalvaluutaks emissiooni toimumise riigis käibiv valuuta. Panga­sisene makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja konto asuvad Swedbankis. Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. Väärtpaberihaldur/Custodian Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Pangas teostatav rahaliste vahendite kandmine kontole/kontolt ülekandega või sularahas. Ei võimalda arvesse võtta kupongimaksete reinvesteerimisest saadavat tulu, ega kapitalikasvu/kaotust, mis realiseerub lõppemistähtajal või võlakirja müümisel teisesel turul.

Internetipank - Swedbank

. Kõikide Suurbritannia väärtpaberitehingutega kaasneb nn. Diversifit­seerimine Diversifitseerimiseks jagab investor investeerimiseks mõeldud vahendid ära erinevate varaklasside vahel, et vältida ühe varaklassi hinnalangusest tingitud koguvara väärtuse järsku langemist. Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõde. Kupong/​intres­simäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Tähtajaline hoius Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, mille põhisumma ei muutu. At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga. Laenuintress aastas kalkulaator, maksimaalne intressimäär. Käibeteatis Käivete aruanne. Kvalita­tiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod. Kontohaldur/account operator Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid Swedbanki harukontor Kontoväljavõte Väljavõte kontol toimunud tehingutest. Väljendatakse protsendina võlakirja nominaalväärtusest. Amortisat­sioon Põhivara väärtuse vähenemine. Põhiosa võlg Laenukliendi viivisvõlgnevus panga ees. Näiteks leping panga ja investori vahel, kus pank laenab investorile raha lühikeseks ajaks väärtpaberite tagatisel. Sisuliselt tootlus ehk intressimäär, mida investor teeniks nii põhiosalt kui tulevikus makstavatelt kupongidelt, ostes võlakirja antud turuhinna juures ja hoides selle lõppemistähtajani. Standard­väljavõte Pangaliidu poolt kinnitatud ja EP presidendi määrusega kinnitatud kontoväljavõte. Kaardi valdaja füüsiline isik, kellele pank on andnud kaardi kasutada. Krediidi­võime Kliendi võime saada krediiti tulenevalt eelnenud ja käesolevast krediiditegevusest. Kambja Hoiu-laenuühistus hoiustamisel on intress suurem kui pangahoiustel. Autoriseerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Laenulimiit Laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks võimaldatav maksimaalne lubatav rahasumma. aktsia, võlakiri, valuuta jne. Munitsipaalvõlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt. Derivatiivid võivad olla noteeritud börsil või nendega kaubeldakse OTC turul. Krediidi­reiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele. Vaba raha­voog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks. Välis­makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides Välis­võla­kiri/​Foreign bond Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Väärtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva Sisemajan­duse kogu­toodang Ühe riigi poolt toodetud kaupade ja teenuste kogus. tehing, kus liisingufirma ostab endale klienti huvitava vara ja annab selle teatud tasu eest viimase kasutusse. Deebetkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid kontol oleva raha ulatuses. Derivatiiv/​tuletisinst­rument Kompleksne investeering, mille väärtus tuleneb või on seotud mõne finantsvaraga nt. Devalvatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine. Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. Konteeri­mine Märkimine, millisesse kontosse kirjendada. Ostuoptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on kõrgem kui vara hetkehind. Loe edasi Kui Teil tekib küsimusi, mida üks või teine pangandustermin tähendab, saate abi meie väikesest pangandussõnastikust. Börsil kasutatav väärtpaberi lühinimi. Elektrooni­line pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. Krediidirisk krediidi mittetasumise tõenäosus; risk, et klient ei täida lepingujärgseid kohustusi kokkulepitud tingimuste kohaselt. Hoius on kõige lihtsam viis raha säästmiseks ja kogumiseks. On kohalikul turul väga levinud. Swedbank Marketsi leheküljel olevad optsioonikalkulaatorid lähtuvad optsiooni hinna arvutamisel sellest mudelist

Märkused