Laen kinnisvara tagatisel

Olenevalt finantseerimisprojektist maksame laenu välja kas ühes või mitmes osas. Intressivahetasu arvutamisel lähtume tagastamise päeval kehtivast turuintressimäärast. Rahalise omafinantseeringu võib asendada pangale sobiliku lisatagatisega. Laenulepingu tingimuste muutmine Lepingu tingimuste muutmine toimub mõlema poole kokkuleppel ja see muutus fikseeritakse üldjuhul lepingu lisaga. Vastava summa arvutame hilinenud maksetelt, lähtudes lepingus märgitud viivisemäärast. Laen kinnisvara tagatisel. Teilon õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Maksevõime vähenemise risk Mõelge läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb ja/või Teie muud kulud kasvavad. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt. Meiega kokku lepitud maksepuhkuse ajal tasute ainult intressimakseid. Seega, euribori tõus tähendab laenu tagasimaksmisel suuremat kulu. Intressimäär on märgitud laenulepingus. Laenulepingu eritingimused Kui laenuleping sisaldab eritingimusi, siis tuleb Teil neid eriti täpselt järgida. Laenu vääring Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes ja seda muuta ei saa. Tagatisvaraga seotud lisakohustused Tagatiseks antud kinnisvara peab olema laenulepingus esitatud tingimustel kindlustatud. Kolme kuuline tähtaeg hakkab kulgema päevast, mil Teie teate kätte saime. Selliselt määratud intressimäär võib iga poole aasta möödudes suureneda või väheneda ning see kahandab või kasvatab ka laenu tagasimakse suurust. Kui võõrandamine või koormamine tehakse ilma KredExi nõusolekuta, võib KredEx öelda käenduslepingu erakorraliselt üles ning Teil tuleb leida uus lisatagatis. Kui soovime tagatiseks antava kinnisvara väärtust tõendavat eksperthinnangut, siis peate selle koostaja valima meile sobivate kinnisvarabüroode hulgast. Laenu tagasimaksmine Laenulepingualusel tasutavaid makseid võtame Teie arvelduskontolt. Kaebused ja vaidlused Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Intress ja selle muutumine Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Esmalt tuleb täita laenutaotlus ning kindlasti tuleb laenutaotlusesse märkida väga detailselt andmed oma olemasolevate kohustuste kohta – see on laenu saamise aluseks. Võrdsete põhiosamaksetega graafiku puhul tasute kogu laenuperioodi jooksul iga kuu ühesuurust laenu põhiosa makset, millele lisandub intress. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata.

Laen kinnisvara tagatisel, laenud kinnisvara tagatisel.

. Te võite meilt igal ajal küsida turuintressimäära suurust. Laenulepingu sõlmimisega seotud ühekordsed kulud Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel.

Kui olete võtnud laenu koos kaaslaenusaajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt. Kui muutub intressimäär või muudetakse laenutähtpäeva või kui tagastate laenu suuremate erakorraliste tagasimaksetena, siis muutub ka annuiteetmakse suurus. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Seejuures võite taotleda laenu lõpptähtpäeva maksepuhkuse võrra edasi lükkamist. Seetõttu on pangale makstav summa iga kuu erinev. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga, mille leiate meie veebilehelt www.seb.ee/hinnakiri ja panga . Selleks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus. Laenuperioodi lõpus on jaotus vastupidine. Pank ei maksa üldjuhul laenu välja enne, kui olete omafinantseeringu tasunud. Selleks et saaksite euribori tõusu riski maandada, pakume intressimäära fikseerimist kokkulepitud perioodiks. Selleks et saaksime veenduda kindlustuskohustuse täitmises, peate meile edastama kindlustuspoliisi. Näiteks kuue kuu euribori uus väärtus fikseeritakse iga kuue kuu tagant. Ei, kahjuks mitte. Ajavahemik, mille tagant euribor võib muutuda, oleneb sellest, millise perioodi euribori olete valinud. Laenu ennetähtaegsel tagastamisel on meil õigus leppetasule, mille suurus oleneb intressimäära tüübist. Omafinantseeringu määr Kui võtate laenu kinnisvara ostmiseks, peab Teil olema rahaline omafinantseering, mille minimaalse summa paneme kirja ka laenulepingusse. Juhul, kui Te ei kasuta laenu määratud otstarbel, võime Teilt nõuda leppetrahvi või öelda laenulepingu erakorraliselt üles, nõudes kogu laenu kohest tasumist. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil. Meil on õigus leping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui olete maksega viivituses kolmel järjestikusel korral. Uue kliendi isikutuvastuse tegemine. Turuintressimäär on fikseeritud baasintressimäära kehtivuse lõpuni jäänud perioodi kohta rahvusvahelisel rahaturul eurolaenudele noteeritud fikseeritud intressimäär. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa standardinfo teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu olulisemate tingimuste kohta.

HÜPOTEEKLAEN - Kinnisvara tagatisel laenu saamine.

. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed Lepingu ülesütlemise alused on toodud lepingutingimustes. Sel juhul on intressimäär fikseeritud ja koosneb individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist ja fikseeritud baasintressimäärast, mille arvutame rahvusvahelistel finantsturgudel eurolaenudele noteeritud intressimäära alusel. Kui Te laenujääki, intressi ja muid võlgnetavaid makseid ei tasu, siis alustame võla sissenõudmist, mis võib tähendada täite- või kohtumenetlust ja tagatisvara sundmüüki. laenu põhiosa tagasimaksest ja intressist. Teie algatatud muutmine on üldjuhul tasuline. Tagastades laenu fikseeritud baasintressimäära kehtivusperioodil, ja kui laenu või selle osa tagastamise päeval kehtiv turuintressimäär on madalam fikseeritud baasintressimäärast, on tagastamise tasu võrdne intressivahetasuga. Laenu kasutamise eesmärgid Laenu anname kindla otstarbega, mille märgime laenulepingusse. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutavad nad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses. Teie soovi korral edastame lepingu sõlmimisel Teile tagasimaksete näidistabeli, kus on kirjas põhiosa- ja intressimaksed. Juhul, kui Te kindlustuspoliisi meile õigeks ajaks ei edasta või tagatiseks antud kinnisvara laenulepingu tingimustel ei kindlusta, esitame Teile leppetrahvi nõude. Annuiteetgraafiku puhul on laenuperioodi algusaastatel intressimakse osakaal suurem ja laenumakse moodustab annuiteetmaksest väiksema osa. Fikseerimata intressimäär muutuvast bassintressimäärast ehk euriborist ja individuaalsest intressimarginaalist, mis üldjuhul laenulepingu kestuse jooksul ei muutu. Nende nimekirja leiate lehelt seb-poolt-aktsepteeritavad-kinnisvaraburood. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel. Kui tagate lepingu täitmist pandiga, võivad ühekordse tasuna lisanduda: tagatise hindamise tasu; kindlustusmakse; KredExi käenduse korral tagatislepingu tasu. Soove võetakse vajadustena. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda. Ainult sel juhul saate olla kindel, et leping jääb jõusse. Laenusaaja meelespea ja täiendav info kinnisvaraga tagatud eraisikulaenu taotlejale Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid

Märkused