Kulusid märgitakse eelarvesse umbkaudselt

Krundi kasutamise sihtotstarbe alusel määrab kohalik omavalitsus katastriüksuse sihtotstarbe ja ehitise kasutamise otstarbe. Avalik väljapanek korraldatakse vähemalt planeeringuala kohaliku omavalitsuse üksuse keskuses ja valla suuremate asulate keskustes. Avalik arutelu korraldatakse vähemalt planeeringuala kohaliku omavalitsuse üksuse keskuses ja valla suuremate asulate keskustes. Kulusid märgitakse eelarvesse umbkaudselt.

PPP PROJEKTID REGIONAALSES SOTSIAALMAJANDUSLIKUS ARENGUS

.

Ehituse -

. Avalik arutelu korraldatakse vähemalt planeeringuala valla või asula keskuses ja linna või linnaosa keskuses. Avalik väljapanek korraldatakse vähemalt planeeringuala valla või asula keskuses ja linna või linnaosa keskuses. Teade avaldatakse ühes üleriigilise levikuga ajalehes, Ametlikes Teadaannetes ning Vabariigi Valitsuse ja riigi eriplaneeringu koostamise korraldaja veebilehel.

Laen A-Z – Raha kulub alati marjaks ära. Avasta, Võrdle.

. Sinu suhtumine rahasse mõjutab täielikult seda, milliseks kujuneb sinu elu rahaliselt. Mobiilne krediitkaart võib olla soodsam ja turvalisem.. Täiendava avaliku väljapaneku korraldamise otsustamisel tuleb lähtuda eelkõige avalikust huvist, planeeringuala suurusest ja muudest planeeringu koostamise korraldaja hinnangul olulistest asjaoludest.

Kulusid märgitakse eelarvesse umbkaudselt

Märkused