Kui toimid kaalutletult ja nutikalt, ei pea sa ka kartma laenusummasid

Uue päeva kirgas algus Kristuses on haarand meid. Meil on lu-ba seda võimalust kasutada.

Kuidas toimid, kui mees ja lapsed hakkavad söögilauas.

. Peaksime Jumalale tänulikud olema ka tema helduse eest. Et Jumal annaks talle abi ka teistes problee-mides. Samas on ju nii, et kui Jumala kutse on ajatu ja alatine, siis lükatakse seda kutset edasi. Ja kui Jumal sellistele palvetele vastab, siis on tulemuseks see, et kristlase usaldus Jumala vastu kasvab. veebruar Ta muutis maru vaikseks ilmaks ja vete lained jäid vakka. Jumal oli neid lunastanud. Enesele vaatamine riisub meilt jõu, sest säärasel juhul jätame kõrvale Kristuse. Mõlemad alluvad tema tahtele. Ka inimese elu üle võivad käia mitmesugused lained, aga Issanda kaitse alla võib jääda jul-gesti igas olukorras. Leidub neidki, kes tulevad surmaväljalt tagasi ko-ju ja alustavad hukkunud laeva asemel uue ehitamist. Pigem eiratakse seda teemat või ei süüvita sellesse, nagu oleks see täi-esti teisejärguline. Ning kuigi meie laiuskraadidel on loodusõnnetuste tõenäosus väike, kas-vab see kliima soojenedes üha. See tähendab, et Tema on loonud meile tingimused vaimulikuks eluks. Lootus eluks ellu astund, elame vaid Jeesuses. Tallinn: Logos • Koostas Indrek Lundava. Jumal kutsub väsimata ja suure armastusega, andes inimesele vaba valiku. Ja ta teeb seda Jeesuse Kristuse kaudu. Kui aga su paat vajuma hakkab, siis tea, et Tema tuleb sinuga kaasa ja ütleb su hingele: “Ei sa merre ära upu. Siis nad rõõmustasid, kui lained soiku jäid, ja Issand viis nad igatsetud sadamasse. Nõrkade ainuke lootus, vaese ja armetu vend. Usu eri tasandid ei sõltu niivõrd võimaluste erinevusest kuivõrd võimaluste kasutamisest. Jumal on armastus ja armastusele on omane, et ta tahab midagi anda. “Aega on selle kiire asjaga”, nagu on tavaks öel-da. Üksinda usuteel kaugele ei jõua. Therese Lisieux PALJUD PILGUD ON PALVES ÜLES PÖÖRATUD. Ärgu keegi arvaku, et tema pääses “õnneliku ju-huse” tõttu. Kerge elu on nimelt hea vaimulik unerohi. See ei tõuse enam juhus-likest tunde puhangutest, vaid teadmisest, et Jumal on tõesti vägev aitaja. Ära siis usu kiu-satust, mis sosistab: "Sinu olukorras ei ole võimalik usklik olla." Võimalused on olemas. Jumal ainult ei lunasta meid, vaid ka kogub kokku. Vastasel korral oleksi-me põrgus. Rudolf Kiviranna Palvetagem: Jeesus mu ainuke tugi, Sinule toetun ma. Võin minna nende juurde, kellel on tarkust või või-mu, vastavalt sellele, mida parasjagu vajan. Ole Hallesby Palvetagem: Siiski öös sünges, võitlevas hinges, igatsus elule julguse loob. Sina kutsud meid püha sõna kaudu oma riiki. Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Uskuda tähendab tunda ja usaldada Jumalat. Sina tead, mu Jumal, et Sinu armastamiseks siin maa peal on mul ainult tänane hetk. Kui aga su paat vajuma hakkab, siis tea, et Tema tuleb sinuga kaasa ja ütleb su hingele: "Ei sa merre ära upu. Eenok Haamer Palvetagem: Issand Jumal, taevane Isa, Sina tahad, et kõik inimesed saaksid õndsaks ja jõuaksid tõe tundmisele. Me vajame üksteise tuge, teel taevase eesmärgi poole. Ära vaata enesele ega oma olukorrale, vaid pööra silmad Issandale! Siis ärkab sinus uus kasvujõud. Jumal ei võta meilt aga kunagi oma kutset tagasi, see on nagu avatud armastuse värav, mis ei sulgu ja ootab sind alati koju. Ja peale tänu võib inimene vaevalt midagi Jumalale anda. Need võivad olla suured ning tunduda ülevad ja võimsadki. Kui toimid kaalutletult ja nutikalt, ei pea sa ka kartma laenusummasid. Pühakirja selgitab Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel. Kui toimid kaalutletult ja nutikalt, ei pea sa ka kartma laenusummasid. Hetkes elamine toob kaasa negatiivseid tagajärgi tulevikus. Inimene peab mõistma oma vastutust looduse ees ja kiriku üks üles-anne on ka keskkonnaprobleemidele tähelepanu juhtimine. Vaid anna kindlat meelt, et ma Sind truult igal ajal teeniksin, Sind kardaksin ja armastaksin ja Sinu nime julgelt maailma ees tunnistaksin. Mu elu on hetk, millesse mul pole voli jääda. Kui me tunnema, et paat kõigub ägedas mere lainetuses ja oht on meil sil-made ees, siis tuleb Jeesus, kes magab, meie juures. veebruar Ülevam kui paljude vete kohin, ülevam kui mere lained on Issand ülal kõrgel. Ärgu keegi arvaku, et tema pääses "õnneliku ju-huse" tõttu. See tähendab loobuda tegemast Temale ettekirjutusi, mida Tema võib ja suudab. Jumala kutse oo-tab, millal ometi meis on tarkus seda kutset kuulata ja see vastu võtta. Tema heldus kestab igavesti. Võime palvetada, kui seisame vastamisi loodusjõududega ja tunneme, et jääme neile alla. Arvan, et tegelikult inimesed võib-olla ei oska kuulata Jumala kutset või ei usu, et just Jumal neid kutsub. Nii võime meiegi Teda kõiges usaldada ja see kannab ning päästab. Usu kogemus on teistsuguse tõelisuse, jumaliku tõelisuse kogemus. Albert Soosaar Palvetagem: Tee mind vahvaks võitlemises, et ei rist ega hirm, ei kiusatus ega ahastus mind Sinu sõnast ega õndsakstegevast usust ära ei pööraks. Seega on meile kingitud armuaeg, antud võimalus kasutada seda patuste Õnnistegija vastuvõtmiseks ja endale igaveseks õnnistuseks. Lootuste kuma koitmaski juba, raugemas tuuled ja lainete hoog. Hoia meid ükskõiksuse ja hoolimatuse eest ning aita meid, et võtaksime ilma kahtlemata ja tõrkumata Sinu kutse vastu, ela-ksime Sinu sõna järgi ning pääseksime taevasesse pidulauda. Tea, et koos Jee-susega sa leiad nõu, mis vaigistab ka merelained. And, mida altarile tuuakse, on Jumalalt saadud, leib, mida vaestele antakse, on ka Jumala and, karikatäis külma vettki on võetud loodusest, aga tänu tõuseb sinu oma südamest. Kas ei võigi seegi olla üheks oluliseks põhjuseks, miks peavad kristlased minema ka läbi raskuste. Samas pean tunnistama, et ma ei ole kohanud ka inimest, kes kaalutletult analüüsiks teemat, kas võtta Ju-mala kutse vastu või mitte. Kardetakse kaotada nn normaalse inimese staatus oma kaaskond-laste seas. Ja olgu paljude jõulud nii ilmalikud kui tahes, midagi Jeesusest jääb siiski meie jõuludesse, kui Ta magab meie hinge põhjas. Sellel ei ole algust ega lõppu. Vaid meie tõelised võimalused on Jumalas.

Vastsündinu - ROOSA SIDRUN

. Igaüks, kes raskest olukorrast on välja tulnud, tänagu ise abi eest ja kutsugu ka teisi tänama. Uskuda tähendab usaldada Ju-mala tõdesid rohkem, kui oma mõtteid ja kahtlusi. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi. Sagedasti me ei hooligi, et Ta oleks ärkvel. Kas võtad selle kutse vastu või mitte, see on inimese valik ja Jumal ei pahanda, kui inimene selle kutse pide-valt tagasi lükkab. Magav Jeesus on meile mugavam. Algul ei saa aru, aga pärast taipad, kuidas Tema on kõik korraldanud. Siis, kui Jumalal on kül-laldane põhjus inimese palve kuulmiseks, võib tema palve peale anda tormi või vaikust. Aga Kristuse järgimisel ei tohi keegi oma võimetele loota. veebruar Kui ka teie eestpalvetega meile appi tulete, nii et paljud tänaksid meile paljude inimeste eest-palvete tõttu Jumalalt osaks saanud armuanni eest. Neid on lõpmata palju, kelle hin-gerahu Ta on taastanud. Ära siis usu kiu-satust, mis sosistab: “Sinu olukorras ei ole võimalik usklik olla.” Võimalused on olemas. Mõel-dakse, et küll jõuab, ega see Jumal ju kuhugi kao. Sinule olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti. ULR palveraamatust JUMAL RIIKI EI SAA KAHJUSTADA MAISED JÕUD. Looduse arvel rikastudes on nii mõneski kohas elukeskkond muudetud halvemaks ja kliima soojenemine annab meilgi end tunda. Emba mind, toeta mind oma igikestva armastusega. Kui mõned kümned aastad tagasi olid suved soojad ja talved külmad, siis nüüd võime näha, kuidas kõik on muutunud. Elame universumis, mida juhib hea Jumal. Veelgi hullem, kui inimene ei julge seda kutset vastu võtta, sest kardab. Pühakiri näitab, kuidas Jeesus aitas inimesi, kui nad olid hädas loodusjõududega.

Memo: Keskkonnatasud, maksud, arengukavad ja põlevkivisektor

. Pidagem siis meeles, et usuelu aluseks pole mitte meie või-med, meeleolud, kogemused, head ega halvad teod. veebruar Tänage Issandat, sest Tema on hea, sest Tema heldus kestab igavesti! Nõnda öelgu Issanda lunastatud, keda Tema on lunastanud kitsikusest. Meid kutsutakse Ju-malat tänama sest Tema on hea. Püha Vaim soodustab usuelu pidevalt. Kuid ühtlasi juhime rohkem tähelepanu sellele, et see ei juhtunud ainult ükskord Galilea vetel, kui Jeesus tormi vaigistas. Tänane pühapäev kõneleb aga sellest, et loodusjõudki alluvad Jeesusele. Meilgi räägitakse näiteks mitmesugustest poliitilistest või õpetuslikest vooludest. Kardab, et mingi märk jääb külge. Vanadele kirikutele tänutäheks annetatud esemed näitavad, et Jumal kuuleb palveid. Meie usuelu püsib algusest lõpuni Jumala väes. Vangimaalt tagasipöördunutel oli eriline põhjus Jumala tänamiseks. Sageli aga on just pisiasjad need, mis hoiavad meid tagasi Jumala kutset järgimast. Mitte asjata pole Jumal loonud kogudust. veebruar Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. Me vajame eriti palju palveid neil aegadel, kui meie elu on kerge. Sest mis inimestel on võimatu, see on Jumala juures võimalik. Aga miski loodu pole võrreldav Loojaga, kes valit-seb kõige üle. Joosep Tammo Palvetagem: Nõnda eriline valgus valgustamas rahva teed. Mitte kõik meremehed ei hukku õnnetuses. Kui tunnete mingil põhjusel, et ei jõua laenu tagasimakseid teha, peaksite viivitamatult finantsprobleemide tekkest laenuandjat teavitama. Laenu võrdlus, kiirlaen kuressaare. Hoiatus, et Jumala vastu ei maksa mässata on endiselt põhjendatud. Kuigi oleme kuulnud, et inimene on looduse kroon, peame siiski sageli kogema oma jõuetust looduse ees. veebruar Meil oli meie endi arvates surmakäsk juba käes, et me ei loodaks endi, vaid Jumala peale, kes surnud üles äratab.

Raplast laia maailma ja tagasi. Jutuajamine Jaak Maandiga.

. Oluline on loo-buda koos Paulusega enesele lootmast. Siis omandab tema kiitus ja ülistuski hoopis uue sügavuse. Jõuetu abi ja vägi, aitaja hädades Sa.

Julgen väita, et need inimesed, kes ei julge seda kutset vastu võtta, ei ole lihtsalt selleks veel valmis ja nende aeg on veel ees. Kuid hädaohus ärata Kristus oma hinges ja tunne, nüüd teie olete kahekesi. Wil-helm von Humboldt Palvetagem: Minu elu on silmapilk, tund, mis möödub. Jumal on halastaja ja kui kogeme oma tegude tagajärgi elus, võime pöörduda Jeesuse poole ning paluda abi. Jumala kutse on meie sees, see on nagu igatsus, mis täna võib mattuda teiste mõtete alla, kuid homme on ta jälle tugev ja pitsitab meie sees. Paturammetus on kustund, maha jäänud tühjad teed. Jumal on kannatlik ja suur oma tarkuses. See on jul-gustuseks Tema rahvale, aga hoiatuseks vastastele. Kuidas esitada väikelaenu taotlus ja kus sõlmida laenuleping?. "Aega on selle kiire asjaga", nagu on tavaks öel-da. Jumal ise hoolitseb selle eest, et niisuguste palvete puhul oleks garan-teeritud üldine heaolu. Enamus meist õnneks ei ole täiesti ilma Jeesuseta. Inimene võib palju siin maailmas saavutada, kuid sageli on küsimus selles, millise hinnaga me sihile jõuame. Siin aga ongi minu arvates asja võti. Maailma Issand, tormides ustav, lainete hauast veel elule toob. Lapsepõlves, kui mitte alati oma perekon-nas, siis teiste kaudu me kuulsime Temast, Tema headusest ja võimust

Märkused