Kui kiirlaenu võib võtta lühiajaliselt €100 või €200, siis väikelaenu puhul peaks arvestama vähemalt €500 suuruse summaga

Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebatäpset ja eksitavat infot. vastu, mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Uudised, arvamused ja oletused peavad olema selgelt eristatavad. Samuti ei ole kaebajad rahul, et neile ei antud võimalust kommentaariks. Pressinõukogu hinnangul on Rapla peatänava ääres olev põlenud maja avaliku huvi objekt ning seetõttu on Raplamaa inimesed õigustatud saama infot, mis majast saab. Kuid artikli viimases lõigus tuuakse mehe taustast kirjutamisega ootamatult sisse konflikti sisaldav teema, kus Ardi Mandre kommentaari pole. Pressinõukogu hinnangul on mõlemad konflikti osapooled sõna saanud. Samuti peab kaebajad avaldatut eksitavaks ja moonutatuks. Samuti leiab kaebaja, et ajakirjanik ei ole kontrollinud info tõesust. Pressinõukogu hinnangul oli Veronika üks konflikti osapooltest ja talle oleks pidanud sõna andma. Ühtlasi juhib Pressinõukogu tähelepanu, et ka avaliku elu tegelastel on õigus pereelu puutumatusele ning seda käsitledes peab jääma hea maitse piiridesse. Samuti ei saanud kaebaja võimalust vastulauseks samas lehenumbris. Samuti pole leht kontrollinud info tõesust ja allikate usaldusväärsust ning ei pakkunud kaebajale võimalust kommentaariks. Kaebaja protesti pildistamise vastu ei pea Pressinõukogu põhjendatuks. Pressinõukogu hinnangul on artiklis avaldatud info kontrollitud ning sõna on saanud nii õpilased kui ka direktor. vastu, mis näeb ette, et fotode allkirjad, pealkirjad ega juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul ei ole piisav Tallinna Lastehaiglale sõna andmine, sest nimeliselt on loos mainitud Mare Uritamme. Pressinõukogu hinnangul oli loos haigla kohta esitatud tõsiseid süüdistusi ning toimetus oleks pidanud enne Anneli Rõigase materjali avaldamist ära ootama haigla kommentaarid. Kui Tallinna Lastehaigla esindaja otsustas piirduda vaid lühikese kommentaariga, siis on see kaebaja valik. Samuti ei ole ta rahul, et ei saanud kõiki kliendi väiteid kommenteerida. Leht võis kaebaja vastulause tagasi lükata, juhul kui see ei sisaldanud uut infot ja ei tegelenud artiklis sisalduvate ekslike faktiväidete või tsitaatide parandamisega. Lisaks leiab Pressinõukogu, et MTÜ-l Piraadipartei ei saa olla sõnade „piraat“, „piraatlus“ ja/või „piraadipartei“ kasutamise ja tõlgendamise ainuõigust. Kuna kiirlaenud on laenuandjale riskantsemad, siis neid pakutakse väiksemas summas ja kõrgema intressiga. Antud artiklis avaldatut oli vaja avalikkusel teada, samuti olid avalikkuse jaoks olulised protsessis osalejate nimed. Pressinõukogu peab halvustavaks ka sõna „toiduahel“ kasutamist pealkirjas. Pressinõukogu leiab, et loo pealkiri vastab sisule, sest kaebaja sotsiaalmeedia postituses tuntakse kahjurõõmu või parastatakse Arkadi Babtšenko surma üle. Samuti pole kaebaja rahul, et infot koguti varjatult, saade sisaldab valeväiteid ning segamini on faktid ja arvamused. Samas peab Pressinõukogu saate teemat oluliseks ja leiab, et see vajas kajastamist. Kaebaja leiab, et artiklites puudub tasakaal ning nendega survestatakse teda. Sobib isikule, kes tahab krediidikontot või pikemat laenuperioodi. Pressinõukogu leiab, et Hannes Veskimäe vastuste toimetamine on põhjendatud, et Erkki Raasukese persooniloost lähtuvalt ära tuua olulisim ja avaldada kaebaja seisukohad. Pressinõukogu hinnangul tulnuks Eesti Päevalehel ja Delfil koheselt Orsent OÜ kirjale vea kohta reageerida ning artikkel parandada. Kaebaja hinnangul on artiklis ja selle pealkirjas tema mainet kahjustatud ja õigusi rikutud. Pressinõukogu hinnangul on kaebajat süüdistatud võimu haaramise soovis, kasutades selleks ametnikke ja kogudust. Pressinõukogu hinnangul ei lükka kaebaja esitatud omapoolsed väited artiklis ja selle jätkulugudes esitatud kirjeldust toimunust ümber. Pressinõukogu hinnangul loobusid kaebajad ise oma seisukoha kajastamise võimalusest seeläbi, et Sirli Salumäe ja Gowri Grand Uustalu otsustasid saates mitte osaleda. Pressinõukogu hinnangul sai Meelis Virro piisavas mahus sõna süüdistuste kommenteerimiseks ja ümber lükkamiseks ning artiklis tunnistab ta ka ise maksetähtaegadest mitte kinni pidamist, kui nimetab seda ajutiseks. Samuti ei ole kaebajad rahul, et neile vastulauseks sõna ei antud. Seetõttu oleks pidanud kaebajale artiklis ka sõna andma. Kaebaja ei ole seadnud oma kaebuses kahtluse alla ega ümber lükanud ühtegi artiklis esitatud konkreetset asjaolu. Pressinõukogu hinnangul on artikli puhul tegemist kultuurisündmuse arvustusega, mis lubab ajakirjanikul oma arvamust väljendada.

Kaebuses ei ole välja toodud ebaõigeid faktiväiteid, vaid on viidatud autori kriitilistele hinnangutele. Pressinõukogu leiab, et mõlemad osapooled on saanud sõna, sest loos avaldati Loomakaitse Liidu nägemus ning sõna said koeraomanik ja veterinaarkeskus. Pressinõukogu leiab, et vaatajate selguse huvides oleks võinud saatejuht pikemalt selgitada, mille kohta ta Hermann Kalmuselt kommentaari küsis. Pressinõukogu soovitab lehe veebiküljel siduda Pressinõukogu otsus ilmunud looga. Ülejäänud kaebaja poolt esiletõstetud punktides pole Sakala Pressinõukogu hinnangul eksinud. Pressinõukogu hinnangul oli Alla Raudsepal õigus hinnata tema kohta tehtud kohtuotsuseid. Pressinõukogu hinnangul ei ole foto lugejaid eksitav, vaid viitab sellele, et Narva haigla töötajad on varemgi protesteerinud. Pressinõukogu ei leia foto kasutamisel pahatahtlikkust ega lugeja eksitamist. Pressinõukogu hinnangul oli artikkel konfliktist lasteaias ja linna haridusnõuniku võimalikust võimu kuritarvitamisest, mitte niivõrd konkreetsest lapsest. Seepärast ei tasu valida kõige odavamat valikut, vaid valida madrats selle materjalide ja omaduste järgi. samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et süüdistatud osapoolele sõna ei antud ning ajakirjanik on institutsiooni, millest ta kirjutab, teenistuses. Samuti ei ole kaebajale pakutud vastulause võimalust. Lisaks on tegemist vaid politseile huvi pakkunud kommentaaride vahendamisega, mis ei vaja võimalike osapoolte kommentaare. Pressinõukogu leiab, et leht oleks pidanud tegema veel rohkem pingutusi saamaks Heikki Kadaja kommentaari. Pressinõukogu leiab, et toimetusel on õigus otsustada, kus kaasautorite töid avaldada. Sa soovid tagatiseta laenu Kiirlaenud on tagatiseta laenud, mis tähendab, et paberimajandust on vähem ja laenu taotlemine on lihtsam. Pressinõukogu hinnangul on pealkirjas sõna „valetab“ kasutamine liiga kategooriline ja see eksitab lugejaid. Pressinõukogu leiab, et ajakirjanik oleks pidanud avaldatud faktidele saama kinnitust mitmest eri allikast ning seejuures ka allikad avaldama. Samuti ei ole ta rahul vastulause avaldamata jätmisega. Info hankimine sellisel viisil oli Pressinõukogu arvates avalikkuse huvi seisukohalt põhjendatud, sest tegemist on ühiskonnas olulise probleemiga. Vastulauset aga Jaan Kundla Õhtulehelt ei taotlenud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et sõna ei saanud.

Laenud ilma konto väljavõtteta ja ilma palgatõendita.

. Kaebaja ei ole rahul, et toimetus ei ole faktiviga parandanud. Kui leht otsustas seda siiski teha, siis tulnuks seda teha anonüümselt ja nii, et asjaosalisi ei oleks võimalik tuvastada. Kokkulepe: Leht avaldas vabanduse ja kaebaja jäi sellega rahule. Taotleda saab lisaks internetile ka Coopi kauplustest. Pressinõukogu ei anna hinnangut firma kaubamärgi ja ürituse korraldamise maine kahjustamise kohta. Kui kiirlaenu võib võtta lühiajaliselt €100 või €200, siis väikelaenu puhul peaks arvestama vähemalt €500 suuruse summaga. Pressinõukogu hinnangul ei vaidlusta Anto Raukas, et ta oli MTÜ Pakri Looduskeskuse juht. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri eksitav, sest tee sulgemine on jätnud mõned majapidamised lõksu. Samuti ei ole kaebaja rahul sama päeva juhtkirja pealkirjaga. Pressinõukogu on seisukohal, et ajakirjanik ei ole kohustatud allikale artiklit enne ilmumist näitama, välja arvatud juhul, kui pooled on vastava kokkuleppe sõlminud. Fotod on märgistatud ning on artikli sisuga seotud. Samuti pole kaebajale sõna antud, kuigi artiklis on esitatud tõsiseid süüdistusi. Pressinõukogu hinnangul võib autor arvamusartiklis esitada oma hinnangut, nimetades Stolitsat Keskerakonna propagandatrükiseks.

Eksklusiivsed kiirlaenud 2019 - kiirlaen

. Artiklis on kaebaja seisukohta kajastatud. Artiklid annavad kaebaja arvates lugejatele ebatäpset infot. Samuti on saatelõigust näha, et kaebaja on intervjuude juures ja seega oli kursis, mis räägiti. Võrumaa Teataja esitas Pressinõukogule kaebaja ja ajakirjaniku vestluse, mis kinnitab, et kaebaja teadis, mis ilmub ja et ta leppis ajakirjaniku parandustega. Kaebaja on seisukohal, et kirjutis on au ja väärikust teotav. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud õiendit. Samuti pole kaebaja kohta esitatud personaalset kuriteosüüdistust. Kaebaja ei ole rahul, et tema vastulauset ei avaldatud. Artikli pealkiri ja esimene lõik viitavad sellele, et invaliidi parkimiskaarte on jagatud mitmele ametnikule, kuid artiklis on nimetatud vaid Priit Kutserit, kellel oli kaardi saamiseks õigus. Ajakirjanduseetika koodeksit ei ole rikutud, sest diskussioon üliõpilase ja õppejõu vahelise sobiliku suhtlemislaadi üle on avalikkuse jaoks oluline ja põhjendab taolise materjali ilmumist. Vale avaldamisega on leht kaebaja hinnangul talle valmistanud kannatusi ja ebameeldivusi. Pressinõukogu hinnangul ei olnud intervjuu nii päevakajaline, et selle avaldamisega oleks pidanud kiirustama ja allikale antud lubadust rikkuma. Pressinõukogu leiab, et intervjuus ei nimetata perearsti nime ega viidata kindlale ajaperioodile ning tegemist on väitega, et ministrile esitatud küsimust ilmestada. Kaebaja kohta ebatäpse info avaldamisel oleks pidanud leht avaldama kaebaja vastulause ning jätkama läbirääkimisi vastulause koostamisel, kuni on saavutatud vastastikku sobiv lahendus. Pressinõukogu hinnangul käsitleb intervjuu haigla tegevust intervjueeritava vaatevinklist laiemalt ja haigla kohta ei esitata tõsiseid süüdistusi, mistõttu ei olnud vaja haigla esindajale sõna anda. Kui kiirlaenu võib võtta lühiajaliselt €100 või €200, siis väikelaenu puhul peaks arvestama vähemalt €500 suuruse summaga. Pressinõukogu hinnangul avaldas leht eksitavat infot linnaosa vanema plakati ja reservfondi kasutamise kohta. Kaebaja leiab, et info tõesust ei ole kontrollitud ning uudised ei ole arvamustest eristatavad. Samuti on artiklites esitatud valeandmeid. Kuna Martin Napa intervjuud ei andnud, siis kasutati saates tema kirjalikke vastuseid. Pressinõukogu hinnangul võib Raasiku elanike suhtumine oma kodukohta olla erinev, mis ei tähenda, et teistsuguse arvamuse avaldamine oleks ajakirjanduseetika koodeksi rikkumine..

Odav väikelaen Eestis 2019 - #1 Laenuvõrdlusportaal Eestis

. Pressinõukogu hinnangul ei olnud antud artikkel nii ajakriitiline, et poleks saanud ära oodata linnaosa vanema isiklikku vastust. Lisaks leiab kaebaja, et antud saatelõiguga rikuti tema eraelu privaatsust. Kaebaja leiab, et artiklis on faktidele mittevastavaid väiteid. Kuna tegemist oli kompromissi kajastamisega, siis oleks pidanud leht andma Peeter Reimannile sõna. Pressinõukogu arvates on põhjendatud ka kaebaja õpetaja tegudest kirjutamine. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav. Pressinõukogu hinnangul on mõlemad osapooled saanud sõna. Kuna Varro Vooglaid rõhutas Postimehega suheldes mitu korda, et soovib lõplikku teksti näha, siis oleks pidanud leht Pressinõukogu hinnangul teksti enne avaldamist kaebajaga kooskõlastama. Lisaks on antud kommentaari puhul tegu autori hinnanguga mitme erineva inimese, teiste seas Kivisildniku, meedias avaldatud arvamusele.

- kõigest, mis tarbijale vajalik -

. Pressinõukogu hinnangul oleks toimetus võinud ajakirjaniku kommentaari panna Helir-Valdor Seederi artikli kõrvale. Kaebaja märkis, et foto näitab teda halvas valguses ja selle avaldamiseks puudus ta vanemate luba. Tänu sellele on neil üsna hea intress ning pakutakse pikimat laenuperioodi. Pressinõukogu hinnangul on ajakirjandusel õigus valida, milliseid erakondi tutvustada ja milliseid mitte. Kaebaja leiab, et teises videoklipis laimatakse teda taas avalikult ja osa tema antud seisukohti on välja jäetud. Pressinõukogu hinnangul ei saa Mart Piritat süüdistada e-postkontode rikkumises, sest kohus leidis, et ta ei ole süüdi. Artikli pealkiri annab edasi kliendi süüdistuse, kuid see ei näita, et salong on juba süüdi. Pressinõukogu leiab, et Mihhail Kõlvart sai artiklis piisavas mahus sõna süüdistustele vastamiseks ja oma seisukoha avaldamiseks. Pressinõukogu hinnangul tuleb tsiteerimisel olla täpne.

Märkused