Krediidilimiidi ülempiir on 5000 eurot

Kaebuse läbivaatamisel selgitab kaebust menetlev töötaja välja kaebuse sisu, kontakteerudes vajadusel esitatud asjaolude selgitamiseks või täpsustamiseks kaebuse esitajaga ning Monefiti teiste töötajatega, kes võivad omada teavet kaebuse asjaolude kohta. Laenuandja töötleb Kliendiandmeid, sealhulgas avaldab neid Volitatud töötlejatele ja Kolmandatele isikutele: lepingu täitmiseks; seaduse või muu õigusakti alusel ilma Kliendi nõusolekuta; Kliendi nõusolekul; Laenuandja õigustatud huvist lähtuvalt. Monefit Estonia OÜ имеет право изменить размещенную на домашних страницах информацию в любое время, не сообщая об этом заранее. Leping jätkub ja konto uuesti aktiviseerimine toimub laenusaaja tahteavalduse alusel laenuandja veebilehel või laenuandja asukohas. Lepingus toodud krediidi kulukuse määr arvutatakse lepingu või lepingu muudatuse sõlmimise aja seisuga ja kehtib ainult juhul, kui laenusaaja täidab oma lepingust tulenevad kohustused kokkulepitud tähtaegadel ja tingimustel. Laenusaaja toimib lepingu sõlmimisel ja täitmisel heas usus. Käesolevas punktis nimetatud isikud on kohustatud muudetud või uue eeskirjaga tutvuma enne selle jõustumist. Laenuleping koosneb laenu tingimustest ja käesolevast kliendilepingust ning see antakse laenusaajale või saadetakse laenusaajale elektronposti teel laenusaaja poolt laenuandjale antud elektronposti aadressile. Taganemisavalduses peab olema märgitud laenusaaja nimi, isikukood, lepingu number, avaldus lepingust taganemise kohta, avalduse koostamise kuupäev ja koht ning laenusaaja allkiri. Laenu saamiseks peab laenusaaja saavutama laenuandja poolt teostatava laenusaaja krediidivõimelisuse hindamise tulemusena aktsepteeritava reitingu. Более подробную информацию о файлах cookie можно найти на сайте www.aki.ee/et/kupsised. antud nõusolek Kliendiandmete töötlemiseks igal ajal osaliselt või täielikult tagasi võtta ja keelata teda käsitlevate andmete töötlemine. Laenusaaja kinnitab, et lepingu sõlmimisel ei tegutse laenusaaja tema suhtes raskete asjaolude esinemise tõttu. Laenusaajal on õigus nõuda laenuandjalt tasuta, mistahes ajal kogu lepingu kestuse jooksul, lepingu kohta tagasimaksetabelit, milles on laenu põhisumma tagasimakse tähtaeg kindlaks määratud. Laenuandja nõuab Laenuandja poolt määratud turvameetmete rakendamist ja konfidentsiaalsusreeglite täitmist kõigilt Volitatud töötlejatelt. Krediidi kogukulu hulka ei kuulu lepingust tulenevate kohustuste rikkumisest tulenevad tasud, mida laenusaaja peab laenuandjale tasuma. Laenusaaja kinnitab, et on teadlik kõikidest lepingu sõlmimisega kaasnevatest, nii õiguslikest kui ka majanduslikest tagajärgedest. on Kliendiandmete avalikustamine Volitatud töötlejatele ja Kolmandatele isikutele kas edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel. Kaebuse menetlemise tulemus saadetakse reeglina kliendi e-posti aadressile. Laenusaaja kinnitab, et laenusaaja on Eesti Vabariigi seaduse järgi teo- ja otsusevõimeline isik ning tal on piiramata õigused ja volitused lepingu sõlmimiseks ja enesele lepinguga võetud kohustuste täitmiseks. Monefit Estonia OÜ и работники предприятия обрабатывают данные лиц по следующим принципам: Monefit, как предприятие, так и его работники, при обработке данных исходят из принципов защиты личных данных и сохранения конфиденциальной информации и тайны. Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks arvestatakse ja laenusaaja on kohustatud tasuma intressi vastavalt laenu kasutamise perioodi pikkusele päevades. Sellise olukorra ilmnemisest teadlikuks saanud isik peab teavitama oma vahetut juhti potentsiaalsest huvide konfliktist viivitamatult, et kaebuse lahendamiseks saaks määrata teise isiku. При сборе личных данных мы ограничиваемся минимумом, необходимым нам для достижения целей обработки, и руководствуемся законом. Laenuandja lähtub käesolevas punktis nimetatud konfidentsiaalsuskohustuse täitmisel ka kliendandmete töötlemise põhimõtetest. Siseaudiitor esitab eeskirja muutmise ettepanekud juhatusele. Kliendi eraldi antud nõusoleku alusel võib Laenuandja talle otseturustuse korras edastada nii Laenuandja enda, Laenuandjaga seotud ettevõtete kui ka Laenuandja koostööpartnerite teenuste ja toodete personaalseid pakkumusi ning reklaami.

DOC PR_COD_1consamCom -

. Laenuandja jätab endale õiguse muuta ühepoolselt ilma lepingus nimetatud mõjuva põhjuseta lepingu tingimusi, kui tingimuste muutmine ei ole laenusaaja suhtes ebamõistlik. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest, lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust. Приватная политика и политика безопасности Конфиденциальность Monefit Estonia OÜ делает ставку на то, чтобы клиенты были довольны. Laenutaotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest ja kohustub andmete muutumisel muutma enda andmeid ka laenuandja veebilehel. Kasutajanime ja parooli võimalike kuritarvituste eest vastutab lepingu raames laenusaaja ainuisikuliselt. Laenusaaja soovi korral saadetakse lepingudokumendid talle ka paberkandjal tavaposti teel. Laenuandja kontrollib regulaarselt, kas Klientide andmed on täielikud ja korrektsed. Используя Интернет-страницу www.monefit.ee для получения информации, лицо дает Monefit Estonia OÜ бессрочное право на обработку информации и отправку предложений. Monefit Estonia OÜ может изменить данные условия пользования, не сообщая об этом заранее, поэтому рекомендуем регулярно прочитывать условия пользования. Krediidilimiidi ülempiir on 5000 eurot. Вся находящаяся на веб-странице информация, в том числе оформление Интернет-страницы и программное обеспечение, принадлежит Monefit Estonia OÜ, если не установлено иначе, и использовать ее можно только в некоммерческих целях. Intressi arvestatakse vastavalt laenu kasutamise ajale päevades. Kaebuse menetlemise eest vastutavaks ei tohi määrata Monefiti töötajat, keda kaebus puudutab või kes võib muul viisil olla isiklikult huvitatud kaebuse lahendamise tulemustest, näiteks kui kaebuse on esitatud töötaja lähedane isik või töötajaga seotud isik. Pooltel on õigus lõpetada leping igal ajal mõjuva põhjuseta sellest teist Poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette teavitades. Ära andu soodushindadele ja erimüükidele, mis meelitavad oma soodsate hindadega – suurima tõenäosusega ei ole sul seda soodushinnaga toodet tegelikult vaja. Laenusaaja nõudmisel teeb laenuandja laenusaajale tasuta mistahes ajal kogu lepingu kestuse jooksul nimetatud tabeli kättesaadavaks. Juhul, kui laenusaaja taotleb laenu saamist muu panga kontole, see on mitte SEB Panga või Swedbank panga kontole, pikeneb laenu kättesaamise aeg pankadevahelise arvelduse aja võrra. Sellisel juhul saadetakse kliendile vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokkuvõte suulise vastuse kohta, viidates selgelt, et täielik vastus on antud vastavalt kliendi palvele suuliselt. Содержащаяся в этих файлах персональная информация используется только нами и не передается третьим сторонам. Laenusaaja kinnitab, et tal puuduvad mistahes õiguslikud ja muud takistused lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Мы также устанавливаем файлы “cookie”, чтобы управлять заявлением на кредит и вести администрирование счета, что является важным для нас в предоставлении услуг. Пользованием данной страницы, www.monefit.ee и ее подстраниц, пользователь подтверждает, что ознакомился с настоящими условиями, понял их и полностью принимает. Laenu taotlemiseks kinnitab laenutaotleja laenutaotluse vastavalt veebilehel ilmuvatele juhistele. Файлы “cookie” позволяют веб-сайтам улучшать свои услуги, оценивать количество посетителей сайта и использование шаблонов, сохранять информацию о предпочтениях посетителей и распознавать посетителей, когда они возвращаются на сайт. Tabelis esitatakse iga üksiku tagasimakse jaotus, näidates Laenu põhisumma tagasimakse, aastase intressimäära alusel arvutatud intressisumma ja lisakulud, kui laenusaajalt lisakulude maksmist nõutakse. Kliendi nõusoleku alusel töötleb Laenuandja kontaktandmeid otseturustuse eesmärgil. Файлы “cookie” позволяют нашему сайту запомнить ваши предпочтения и индивидуализировать его. Samuti ei pea laenuandja ette teatama seaduste muutumisest tingitud lepingu muudatustest. Kolme tööpäeva jooksul laenusaaja avalduse saamisest teatab laenuandja laenusaajale samal viisil summa, mille tasumisega on laenusaajal võimalik täielikult täita laenulepingust tulenevad rahalised kohustused. Sel juhul laenusaaja juurdepääsu laenuandja Interneti keskkonda piiratakse. LEPINGU LÕPPEMINE Leping on sõlmitud tähtajatult. Selleks on laenuandja poolt ELI-le ja Nord Collect Osaühingule antud kõik vastavasisulised volitused ja õigused. Laenu on võimalik taotleda laenuandja veebilehe kaudu või laenuandja asukohas vastavalt lepingu tingimustele. Laenuandja määrab Vastutava töötlejana kindlaks Kliendiandmete töötlemise eesmärgid ja nõuded. Kliendil on õigus nõuda Laenuandja poolt Kliendiandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud Kliendiandmete kustutamist.

PDF Euroopatarbijakrediidistandardinfoteabeleht 1.

. Laenuandja ülesütlemisavaldus peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Laenusaaja kinnitab, et laenusaaja omandis on piisavalt vara, mille arvelt on laenusaajal võimalik käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt täita. Täiendav laenuosa väljastatakse laenuandja poolt laenusaaja isiklikule kontole. Samuti võib laenusaaja, sõlmitud laenulepingu raames, analoogselt taotleda talle võimaldatud kasutuslimiidi suurendamist ja vastavalt täiendava laenuosa andmist. Krediidi kulukuse määra arvutatakse eeldusel, et laenusaaja võtab krediidilimiidi kasutusele viivitamata ja täies mahus. Kasutuslimiidi suurendamise taotluse esitamiseks ja kasutuslimiidi suurendamiseks peab laenusaaja olema täitnud selleks ajaks täitmisele kuuluvad kohustused, sealhulgas tasunud ära selle ajani arvestatud intressi. Selleks on laenusaajal võimalik kasutada digitaalset isikutuvastust või minna kohale laenuandja esindusse või ID-punkti.

KONFIDENTSIAALSUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE Pooled kohustuvad tagama lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. Eeskirja rakendavad Monefiti juhatus ning töötajad. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA KONFIDENTSIAALSUS Laenuandjale teatavaks saanud laenusaaja kohta käivate andmete töötlemise tingimused on sätestatud kliendiandmete töötlemise põhimõtetes, mis on lepingu lahutamatu osa. Kui laenusaaja poolt tehtava makse tähtpäev langeb puhkepäevale ja/või riiklikule pühale, arvestab laenuandja makse tegemise kuupäevaks puhkepäevale ja/või riiklikule pühale järgneva esimese pangapäeva. Laenuandja ei pea ette teatama hinnakirja muudatustest, millega hinnad muudetakse laenusaajale soodsamaks ja lepingu sätete täiendamisest, mis puudutavad laenuandja rahapesu tõkestamise alast tegevust. Laenuandjal on õigus Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, arvestades õigusaktides sätestatut. Laenusaajal on õigus saada, talle võimaldatud krediidilimiidi ja kasutuslimiidi piires ning laenulepingu raames, täiendavat laenuosa, logides oma kasutajanime ja parooliga sisse laenuandja veebilehele www.monefit.ee või laenuandja asukohas. KASUTUSLIMIIDI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE Laenuandja positiivse otsuse korral võimaldatakse käesoleva lepingu alusel laenusaajal saada laenu tema suhtes kehtiva krediidilimiidi piires. Laenuandja võib lepingu laenusaajapoolse lepingu olulise rikkumise tõttu üles öelda. Erandjuhul ei edastata andmekogudest saadud teavet, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega. Avalduseta või avalduses näidatust erinevas suuruses tasutud summa võib laenuandja lugeda ettemaksuks, mille arvel täidetakse lepingust tulenevad kohustused nende sissenõutavaks muutumise hetkel. Lepingu osalise ennetähtaegse täitmise korral on laenuandjal õigus koostada ühepoolselt uus maksegraafik lähtudes lepingus kokkulepitud intressimäärast tagastamata laenu põhisummalt. Laenuandja teatab laenusaajale laenu kasutuslimiidi vähendamisest viivitamatult. Profiilianalüüs on Kliendiandmete automatiseeritud töötlemine, mida kasutatakse Kliendi teatud isikuomaduste hindamiseks. Laenuandja otsusega määratakse vastavalt laenusaaja taotlusele esialgne krediidi kasutuslimiit, mille piires laenuandja võimaldab laenusaajale krediiti. Laenuandja piirab Kliendiandmete töötlemist Kliendi huvide kontrollimise ajaks; kui Kliendiandmed tuleb kustutada juriidilise kohustuse täitmiseks; kui Kliendiandmete töötlemine on ebaseaduslik. Laenuandjal on õigus kooskõlas Põhimõtetes sätestatud eesmärkidega teha ühepoolselt Volitatud töötlejate nimekirjas muudatusi ja täiendusi. Laenuandja fikseerib Kliendiandmete kaitse kohustuse lepingus, mille ta sõlmib ükskõik millise muu andmeid töötleva isikuga. LAENU TAOTLEMINE JA VÄLJASTAMINE. Laenu taotlemise kord: Laenutaotleja tutvub lepingu tingimustega ja esitab laenuandjale laenu saamiseks vajalikud andmed, täites laenutaotluse kohustuslikud väljad laenuandja veebilehel www.monefit.ee. alapunktides nimetamata eesmärkidel, kui see on vajalik Laenuandja ja Kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmiseks, lepingu täitmise tagamiseks või Laenuandja muu õigustatud huvi korral. Krediidilimiidi ülempiir on 5000 eurot. nimetatud laenulepingu sõlmimisest, esitama laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse lepingus või hiljem laenuandja poolt laenusaajale teatavaks tehtud laenuandja postiaadressil või e-posti teel. Laenuandja teavitab neist laenusaajat, viimase poolt esitatud andmetele tuginedes, ka e-kirja teel. Laen elva, soodsaimad väikelaenud. Muudetud või uus eeskiri on täitmiseks kohustuslik alates Monefiti juhatuse poolt määratud tähtpäevast. Kliendil ei ole õigus keelata ning nõusoleku tagasivõtmine ei välista Kliendiandmete edasist töötlemist Laenuandja poolt õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks, Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks. Tagasimaksetabelis märgitakse võlgnetavad summad ja selliste summade tagasimaksetähtajad ja –tingimused. Klient edastab Laenuandjale teavet kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Laenuleping loetakse sõlmituks pärast seda, kui laenuandja on teinud positiivse krediidiotsuse ning edastanud selle elektronposti teel laenusaajale. Monefiti töötajad on kohustatud tegema kaebuse lahendamiseks kaebust menetleva töötajaga igakülgset koostööd, sh vajadusel esitama selgitusi ja dokumente kaebust menetleva töötaja poolt ettenähtud tähtajaks ja vormis. Kui laenusaaja ei tagasta laenu ja ei tasu intressi nimetatud tähtaja jooksul, siis loetakse, et laenusaaja ei ole lepingust taganenud. LAENUSAAJA KOHUSTUSTE ENNETÄHTAEGNE TÄITMINE Laenusaaja võib laenulepingust tulenevad kohustused osaliselt või täielikult täita ennetähtaegselt. Kui laenusaaja ei ole muudatustega nõus, on tal õigus leping enne muudatuste jõustumist üles öelda, teatades sellest laenuandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja täites eelnevalt kõik oma lepingulised kohustused. Laenusaaja kinnitab, et laenuandja on selgitanud talle võimalust taotleda krediiti Eesti Vabariigis tegutsevatest pankadest või laenuandjaga samaliigilist teenust osutavatest äriühingutest, aga laenusaaja soovib sõlmida lepingu laenuandjaga. Мы обрабатываем личные данные прежде всего для того, чтобы соблюдать заключенные с клиентом договоры и выполнять свои обязанности, исходящие из правовых норм. Sellise kindlustuslepingu hinna tasub laenusaaja. Kui laenu tagastamine ei toimu tähtaegselt ja/või lepingus ettenähtud tingimustel, siis laenusaaja tegevust laenuandja veebikeskkonnas piiratakse. nimetaud võlanõuete käsitlejatele, samuti kolmandatele isikutele, kui klient rikub lepingust tulenevaid kohustusi. Selle kindlustuslepingu hind kujuneb laenusaaja poolt taotletava laenusumma suuruse, tähtaja, laenusaaja varasema maksekäitumise ja muude tehinguga seotud asjaolude põhjal. KLIENDIKAEBUSTE​ ​ESITAMINE​ ​JA​ ​LAHENDAMINE Kaebuste​ ​esitamine Klient saab kaebuse esitada e-kirja teel Monefiti e-posti aadressile [email protected] või kirjalikult Monefit äriruumides. alapunktides nimetatud eesmärkidel. Laenuandja asukohas lepingu tingimustega tutvumise korral annab laenutaotleja nendega tutvumise kohta kirjaliku kinnituse. Laenuandja töötajad on tulenevalt õigusaktide nõuetest ja vastavalt nendega sõlmitud töö- või muule sarnasele lepingule kohustatud hoidma Kliendiandmeid konfidentsiaalsena tähtajatult ning nad vastutavad eeltoodud kohustuse rikkumise eest. Laenusaaja maksab kontohaldustasu igakuselt, kui laenusaajal on kasutuses krediidisumma või tal on tasumata intressi või teenustasusid; Krediidi kogukulu on krediidilimiit, kasutamise lõpptähtpäevani tasumisele kuuluv intress ja kontohaldustasu. Tagatiseta laenude taotlemine on ka lihtsam - pole vajadust ebameeldiva paberimajandusega jännata, hinnata tagatise väärtust ja sõlmida keerulisi lepinguid. Laenuandja peab laenusaajale hiljemalt koos nimetatud tähtaja andmisega pakkuma võimalust läbirääkimisteks, et leida võimalus kokkuleppele jõudmiseks. Laenusaaja on lepingu sõlmimisega nõus ja lepingu sõlmimine vastab laenusaaja otsesele, tegelikule ja vabale tahtele. Laenusaaja kinnitab, et lepingus toodud andmed laenusaaja kohta on õiged ja tõesed ning tema poolt laenuandja nõudmisel dokumentaalselt tõendatavad. Intressiarvestus algab laenu laenusaajale väljamaksmise päeval ja lõpeb laenutähtpäeval. Klient võib Kliendiandmete töötlemise kohta selgituste saamiseks või kaebuste esitamiseks pöörduda Laenuandja andmekaitsespetsialisti poole aadressil [email protected] Veel üks põhjus, miks inimesed ikka ja jälle otsustavad järelmaksu kasuks, on selle võrdlemisi paindlik olemus. Analüüs esitatakse Monefit juhatusele ja siseaudiitorile. Eeskirja muutmisest või asendamisest teavitab Monefiti juhatus kõigile juhtorgani liikmetele ja töötajatele e-kirja teel vähemalt kolm tööpäeva ette

Märkused