Kodanikupalk – kas võimalus ka eestlastele?

aastal ilmunud raamatus “Agrarian Justice. Lisaks peab arvestama sotsiaalkindlustuskoodeksi tingimustega. Rahvaalgatus.ee lehel on kollektiivne algatus, mis taotleb riigikogult tingimusteta põhisissetuleku teostatavuse ja mõjude uurimist Eestis. Kahtlemata peab kodanikupalga kehtestamisel arvesse võtma miinimumpalka. Veel praegu on toimivad meetodid ebavõrdsuse vähendamiseks tulumaksuvaba miinimumi tõstmine või progressiivse astmelise tulumaksu kasutuselevõtmine. Paratamatult läheb tootmine peamiselt suurettevõtete kätte, sest nii on majanduslikult otstarbekam ja tarbijale soodsam. Variant on need denonsseerida ehk lepingust väljuda.Põhiseadus ei sea korraldusele piiranguid, kui kodanikupalk katab kõik riskid ja on piisav, st et kui ühel inimesel avalduvad kõik riskid, siis peab hüvitis olema nii suur, et tema vajadused katta. Vähem mehaanilist õppimist ning rohkem kriitilist mõtlemist. Need kartused on alusetud, kui kodanikupalga suurus ei ületa miinimumpalga suurust. Kui kahtlete, kas robotid saaksid olla sama võimekad nagu inimesed, siis võin kinnitada, et saavad, tulevikus kindlasti. Oleme kodanikupalgast varemgi kirjutanud, kuid allolev võtab teema ilusti kokku ning põhjendab, miks on kodanikupalk üks mõistlikumaid tulevikusuundi. Niisugune väide ei vasta tõele.  Kommunistlik ühiskonnakorraldus tähendab teoorias järgmist: igaühelt vastavalt tema võimalustele ja igaühele vastavalt tema vajadustele. Neli aastat tagasi pakkusid rohelised kodanikupalga kulude katteallikaks loodusvarakasutuse tasude tõstmist. aastal tehakse järeldusi ja otsus eksperimendi laiendamise või kodanikupalga juurutamise kohta. Põhisissetuleku idee on erinevates vormides olnud aruteluaineseks erinevates riikides. Strukturaalse tööpuuduse peamiseks põhjuseks on elektroonika, mehhatroonika ja robootika pidev areng. NASA uurimus väidab, et tsivilisatsioon läheneb hukule ühe suureneva varandusliku ebavõrdsuse tõttu. aasta algusest katsetab Holland ja Soome kodanikupalgaga. Üleüldse tuleks kodanikupalga teema käsitlemisel ära unustada nn maailmavaatelised erinevused ehk vasakpoolsusest ja parempoolsusest tulenevad ideoloogilised arusaamad, sest tegu on väga pragmaatilise teemaga. Teaduse areng on osa inimkonna arengust. Senisest enam tuleb panustada vahendeid koolieelsetele programmidele, kuna kognitiivsed võimed ja sotsiaalsed oskused arenevad välja inimelu esimestel aastatel ning on suuresti määravaks, kui hästi õnnestub inimesel realiseerida oma potentsiaal tulevikus. Olen kuulnud inimeste seas levivaid kartusi sellest, et kodanikupalga kehtestamise järel lõpetavad inimesed töölkäimise. Sellest hoolimata, kas kehtestada kodanikupalk või mitte, on töötav inimene alati eelisseisundis suurema majandusliku kindlustunde ning parema elukvaliteedi tõttu. foto: polyteck.com.br Samal teemal:. Üha rohkem tööst tehakse ära masinatega, välja arendatakse tehisintellekt, mis hakkab inimest paljude tööde tegemisel asendama. Praegu kasutavad paljud rahvusvahelised kontsernid Eestis tulumaksu vältimiseks ja maksmise edasilükkamiseks kontsernisiseseid laene. Ja ükski valitsus ei ole selleks valmis. Liikluskindlustus – kust leida soodsaim?. Tööjõu osakaal tootvas ja töötlevas sektoris väheneb, kuid teenindavas sektoris tõuseb, kuna tekivad mitmed sotsiaalsed töökohad. Võibolla tuleks kaaluda kõikide välisettevõtete väljaviidava kasumi maksustamist. Mitmed inimesed on nimetanud kodanikupalga ideed kommunistlikust ideoloogiast lähtuvaks. Varem või hiljem tuleb ka Eestis selle küsimusega niikuinii hakata tegelema.

. Soomes käib kaheaastane eksperiment kohalikul tasandil ja endiste sotsiaaltoetuste saajate seas.

Kodanikupalk - Vikipeedia

. Suurenenud kasumi arvelt peaksid suurettevõtjad ja kõrgklass hakkama riiki rohkem panustama. Kodanikupalga puhul ei saa ükski kodanik öelda, et makske mulle rohkem, kuna minu vajadused on suuremad. Tõsisteks raha “eksportijateks” on kommertspangad, kes viivad igal aastal Eestist maksuvabalt välja sadu miljoneid eurosid.

Ühiskond seisab silmitsi strukturaalse tööpuudusega. Selle asemel tuleks lahendada olukord, kus kehtiv sotsiaalse kaitse süsteem pigem pärsib kui soodustab põliselanike loomulikku iivet. Tehnoloogia on kui tornaado, mis tabab kõigepealt jõukamaid ühiskondi ning tuhiseb seejärel ka läbi vaeste riikide. Kodanikupalga mõiste on põhisissetuleku kohta kasutatav juhul, kui põhisissetuleku maksmise eelduseks on riigi kodakondsus. Kodanikupalk – kas võimalus ka eestlastele. Kanada Ontario osariik on teinud prooviuuringu kodanikupalga teostatavuse kohta. Me ei saa seda arengut peatada, isegi kui mõni väga tahaks. Või alternatiivina saab kodanikupalga kõrvale jätta mingisuguse abivajaduse hindamise. Kui soovime näha ühiskonnas kodanikupalga teemal konstruktiivset avalikku arutelu, tuleb unustada igasugused sildistamised.

7. jaanuar on viimane päev, et toetada põhisissetuleku uuringu rahvaalgatust (29 häält puudu)

.. Välispankade ja teiste välismaiste finantsettevõtete riigist välja viidav kasum tuleb maksustada, sest pangad ei loo ühiskonda reaalset lisaväärtust. Loomulikult säilivad ka mõned väikesed käsitöökojad, aga sel juhul võib hinnataseme põhjal lugeda käsitööesemed luksuskaubaks. Kodanikupalk – kas võimalus ka eestlastele. Kasuta erinevaid ressursse. Töötaja ei kaotaks netosissetulekus või oleks see vaatamata kärpele ikkagi kõrgem kui enne üleminekut. Samas oleksid kodanike tulud oluliselt rohkem maksustatud kui mittekodanikel, kes põhisissetulekut ei saa. See peaks olema kodanikupalga määraks. Põhisissetulekut makstaks ilma majanduslike eeltingimusteta – ei põhisissetuleku maksmine ega ka selle suurus ei sõltuks inimese palga- või ettevõtlustulude olemasolust või puudumisest ega nende tulude suurusest. Töötleva väikeettevõtte loomine ei ole aastakümnete pärast enam väga mõttekas, sest konkurentsis püsimiseks ja valmistoote hinna madalal hoidmiseks peab ettevõtjal olema mehhaniseeritud tootmissüsteem. Vaesusele arenenud riikides puudub juba praegu igasugune õigustus. Lisaks vaevab nn vana maailma rahvastiku vananemine madala loomuliku iibe tõttu, mille suhtes on väikeriigid ja -rahvad eriti haavatavad. Tulevikus ei pruugi sellest enam nii palju abi olla, kui paljudel inimestel lihtsalt puudub sissetulek. Tootmise mehhaniseerimine suurendab ettevõtjate kasumit, sest langevad tööjõukulud ja suureneb tootlikkus.

Raport: kas kodanikupalk muutis soomlased mugavaks ja passiivseks?

. See seadusauk tuleb likvideerida. Mõne jaoks kõlab see väga ebameeldivalt, kuid midagi peab probleemi süvenemise vältimiseks ette võtma. Praegune jätkusuutmatu finantskapitalistlik majandussüsteem muudab rikkad rikkamaks ja vaesed vaesemaks. Kodanikupalga põhimõte pole majandust põhja lasta või lubada loodritel midagi tegemata materialistliku elu rõõme nautida. Isiklikult pean suurimaks probleemiks massilist kapitali väljavoolu Eestist. Liberaalid armastavad öelda, et kapitalil pole kodumaad, kuid unustavad, et kapitalistil siiski on. Nii on stressirohked olukorrad pisut leebemad, kuna sa tead, et oled vähemalt rahaliselt kaetud – hädaabifond võtab ühe mure vähemaks. Rikaste ja vaeste vahelise lõhe suureneb, uus tehnoloogia aga muudab üha enam inimtööjõudu ebavajalikuks. Ei, kõigile võrdselt ja tingimusteta. Põhisissetulekule kui võimalikule lahendusele võib olla alternatiive, kuid huvi kasvu selle vastu maailmas pole võimalik eirata. Eespool mainitud palgasurveartikli lõpus on toodud põhisissetuleku näidismudel, mis koostati spetsiaalselt võimaliku palgasurve näitlikustamiseks

Märkused