Kiirlaenu saamiseks peab laenutaotleja vastama mõningatele tingimustele

Artiklist ei saa kaebaja hinnangul aru, et ta esitas neile valeväidetele oma seisukohad. Ka maja poole laskmist ja täiendava valli ehitamist kinnitab loos allikas. Kaebaja peab artiklis olevat fotot eksitavaks. Kokkulepe: Pooled leidsid sobiva lahenduse. Samas vajanuks uus teema kindlasti kaebaja selgitusi. Kaebaja märkis, et seetõttu sattuseid kaadrisse inimesed, kes seda poleks soovinud. Pressinõukogu hinnangul ei ole hambakliiniku administraator avaliku elu tegelane ja kaebusest tuleb ka välja, et ajakirjanik meelitas administraatorilt kommentaari välja. Pressinõukogu hinnangul on Kenno Oja info oma isa kohta usaldusväärsem kui minia Marta Oja info oma endise äia kohta. Pressinõukogu hinnangul ei ole väljaandel põhjust videot eemaldada, sest tegemist on turvakaamera salvestusega ja tegelikkuses toimunud. Omaraha: Kõige odavam kiirlaen Omaraha on kõige soodsam kiirlaen internetist. Samuti ei saanud kaebajad sõna. Pressinõukogu leiab, et kaebaja tausta avamine oli oluline, sest Abakhani töötajad kahtlustasid teda varguses. Samuti peab kaebaja loo pealkirja eksitavaks. Kuna artikkel ilmus rubriigis „Häbipost” ja sisaldab Enn Rajasaare suhtes kriitilist fooni loovat keelekasutust, oleks pidanud artikkel sisaldama ka Enn Rajasaare kommentaari. Samuti peavad kaebajad teise artikli pealkirja eksitavaks ja leiavad, et lugu sisaldab valet. Kuna toimetus kinnitas, et alaealiste sisukohti ei kasutatud, siis ei näe Pressinõukogu ka siin ajakirjanduseetika koodeksi rikkumist. Kaebaja leiab, et Ruslan Tangijevi kohta antakse väärat ja halvustavat infot. Pressinõukogu arvates ei ole artiklis Taastuvenergia Koja liikmeid süüdistatud ebaseadusliku riigiabi saamises. Artikli enda sisust tuleb välja, et oma tööga ei saanud tegelikkuses hakkama mitu valda. Lisaks kahele negatiivsele arvamusele on portreeloos ka pikem positiivne hinnang Kristi Nilovi kohta. Kaebaja ei ole rahul, et talle ei antud sõna kommentaariks ja et temast luuakse mulje kui kurjategijast. Pressinõukogu leiab, et toimetus oleks pidanud kaebajalt tsitaadi ja nime avaldamise osas nõusoleku küsima. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht enne artikli avaldamist nende poole ei pöördunud. Pressinõukogu hinnangul ei olnud avalikkuse seisukohast antud juhul oluline teada saada koolipsühholoogi nime. : ERR on pakkunud kaebajale välja lahenduse. Samuti ei ole kaebaja rahul, et vallavalitsus sõna ei saanud ning Delfi ei ole artiklitesse parandusi teinud. Kui Credit.ee OÜ on nõuetekohaselt vormistatud avalduse kätte saanud, eemaldatakse blokeering Teie kasutajakontolt viivitamata ning Teile saadetakse vastavasisuline teade. Ilma vastava nõusolekuta pole trükiajakirjanduse kaebuste lahendamiseks loodud Pressinõukogul volitusi arutada telekanalite peale laekunud kaebusi. Samuti jätab artikkel lugejatele eksitava mulje. Lisaks ei ole artiklis märgitud, et autor pidas silmas just Stolitsat. Kaebaja ei ole rahul, et leht avaldas ta foto luba küsimata. Lisaks on artiklis saanud osapooled võrdses mahus sõna ja teise poole esitatud süüdistustele vastata.

augusti telesaates Yana Toomi poolt öeldud lausega. Ajakirjanik süüdistas Priit Kama oma loos valetamises ning samuti on loos faktiviga. Lisaks ei ole fotolt maja täpne asukoht ja omanik tuvastatavad. Lahendita: Delfi avaldas uue ja täpsustatud uudise. Samuti ei ole kaebaja rahul, et uudises on avaldatud haigla arstide ja õdede nimed. Pressinõukogu hinnangul on artiklis loodud eksitav seos Marko Kaljuveeri ja Neinar Seli vahel. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja avaliku elu tegelasena piisavalt kogenud, et isiklikele küsimustele soovi korral vastamata jätta. Samuti pole kontrollitud allikate usaldusväärsust. Kokkulepe: Pooled leidsid lahenduse. Pressinõukogu hinnangul oli loos haigla kohta esitatud tõsiseid süüdistusi ning toimetus oleks pidanud enne Anneli Rõigase materjali avaldamist ära ootama haigla kommentaarid. Kaebaja peab ebaeetiliseks ka artikli jagamist Twitteris ja Facebookis. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikkel eksitav ega jäta muljet, nagu oleks kaebaja sooritanud uue kuriteo. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja nimetamine loo pealkirjas võhikust modelliks lugejaid eksitav väide. Pressinõukogu hinnangul ei ole toimetusel põhjust videot eemaldada. Materjal ei olnud selgelt eristatud reklaamist ja auditooriumi eksitamine oli tahtlik. Pressinõukogu hinnangul ei ole sõna „kuritegu“ kasutamine artiklis põhjendatud. Pressinõukogu hinnangul on artiklis jagatud eksitavat infot näiteks toiduabi jagamise kohas olnud sildi teksti ning linnavalitsuse esindaja saabumisaja kohta. Kaebaja ei ole rahul, et eksitavat infot ei parandatud. Kaebaja leiab, et artiklis ei ole tõestatud kaebaja kohta esitatud fakti, et ta aitab oma juhitava erakonnaga isa. Ajakirjanik on loo kirjutanud arvamusartikli võtmes, kus ta esitab oma järeldusi saientoloogia kohta. Pressinõukogu hinnangul oli kõigil kaebaja poolt nimetatud sõnadel antud artikli kontekstis halvustav tähendus. Pressinõukogu hinnangul põhineb refereeritud artikkel kriminaaluurimisel ja artikliga ei ole kaebaja eraellu tungitud. Kaebaja hinnangul kahjustab artikkel IRLi mainet ja levitas tegelikkusele mittevastavat infot. Pressinõukogu hinnangul ei ole Creditreformi töötajad avaliku elu tegelased ja neid ei olnud alust filmida. Pressinõukogu hinnangul on Ildar Muhhamedðinile vastamiseks antud kaks nädalat piisavalt pikk aeg.. Kaebaja leiab, et saatelõigus on teda mustatud, kuid sõna ei antud. Samuti ei ole ta rahul, et ei saanud kõiki kliendi väiteid kommenteerida. Pressinõukogu hinnangul oleks toimetus võinud ajakirjaniku kommentaari panna Helir-Valdor Seederi artikli kõrvale. Pressinõukogu hinnangul tuleb tsiteerimisel olla täpne. Kaebaja peab pealkirja ja fotoallkirja eksitavaks. Lisaks kirjutati tragöödisast toonil, mis on sobimatu ja solvav. Kaebaja ei ole rahul, et temalt kommentaari ei võetud. Samuti leiab kaebaja, et osa infot ei ole hangitud avalikult ja lapsi ei ole intervjueeritud täiskasvanu juuresolekul. Samuti ei ole ta rahul, et ei saanud võimalust esitatud fakte ümber lükata. Pressinõukogu hinnangul on Seitsmesed uudised andnud osapooltele võrdses mahus sõna ja põhjust uuesti eetriaega anda ei olnud. Pressinõukogu leiab, et ajakirjanik oleks pidanud avaldatud faktidele saama kinnitust mitmest eri allikast ning seejuures ka allikad avaldama. Sakala vastusest ja kaebusest tuleb välja, et nime ja ameti nimetamisest ei räägitud. Pressinõukogu hinnangul ei vasta pealkiri artikli sisule, sest loos ei tõestata, et EKRE rahakott on tühi. Pressinõukogu leiab, et mõlemad osapooled on saanud sõna, sest algses loos avaldati Loomakaitse Liidu nägemus ja kaevatud artikli all on viide esimesele loole, mis annab lugejatele võimaluse kõigi osapoolte seisukohtadega tutvuda. Artiklis on küll lause, milles on Aleksandr Moisseevit parafraseeritud, kuid süüdistusi arvestades ei ole see Pressinõukogu hinnangul piisav ning toimetus oleks pidanud Aleksandr Moisseevilt võtma kommentaari. Pressinõukogu hinnangul on Kenno Oja isa kohta avaldatud valeinfot ja leht oleks pidanud kaebaja vastulause avaldama selles osas, mis puudutas Kenno Oja isa. Samuti on avaldatud info kaebaja väitel moonutatud ja kontrollimata ning kahjustab sellega ettevõtte mainet. Kiirlaenu saamiseks peab laenutaotleja vastama mõningatele tingimustele. Pressinõukogu hinnangul on linnaosa vanema kui poliitiku ja avaliku elu tegelase puhul ajakirjanduse suurem tähelepanu ja kriitika õigustatud. Samas pole ministeeriumilt kommentaari võetud. Palgatõendit küsitakse ainult juhul, kui on alust kahelda, et Te ei suuda kiirlaenu tagasi maksta. Pressinõukogu hinnangul oli ühe sõna ära jätmine pealkirjas märgilise tähtsusega.

Refinantseerimine - Bigbank

. Lisaks kajastavad foto ja selle allkiri tegelikku olukorda – ala on aiaga piiratud ja silt „Merd kõigile“ on selle juures. Kaebaja peab karikatuuri solvavaks, eriti naiste suhtes. Pressinõukogu arvates on uudislõigust aru saada, et jutt käib vaid turuhinnast madalama hinnaga korteri müügist. Lugeja saab Delfi artikli põhjal ise otsustada, kas ta nõustub Delfi tõlgendusega või mitte. Pressinõukogu hinnangul on kaebajaid käsitletud kritiseeritava osapoolena ja seetõttu oleks pidanud neile suuremas mahus sõna andma. Samuti peab Pressinõukogu eksitavaks Piradose sidumist kuritegevusega ilma ühelegi allikale viitamata. Pressinõukogu leiab, et kaitsevägi viitas oma vastuses selgelt rahatrahvi võimalusele, mida loo autorid tajusid katsena neid survestada. Pressinõukogu leiab, et kaebaja kirjast loeti ette olulisemad faktid, ülejäänud tekst oli samal ajal ekraanil näha. Pressinõukogu hinnangul on avalikkusel vaja teada saada ausat ja mitmekülgset infot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis on kirjeldatud väga täpselt ühe lapse tervislikku seisundit luba küsimata. Samuti ei ole kaebaja rahul sellega, kuidas ajakirjanik temaga suhtles. Kuna saatelõigus kajastati prokuratuuri seisukohta, siis leiab Pressinõukogu, et kaebajate seisukoht oleks pidanud leidma samas mahus kajastamist. Saates on saanud sõna erinevad osapooled. Kuigi lugu koos videoga avaldati kiiresti peale politseireidi ja ilmselt ei olnud reidi ajal võimalik Andres Raidilt kommentaari võtta, siis Pressinõukogu hinnangul võinuks Andres Raidi kommentaari lisada ka hiljem. Selle asemel olid ajakirjaniku kommentaarid paigutatud Helir-Valdor Seederi artikli teksti sisse. Täidad ära mõned väljad, teed paar klikki ja tehtud see ongi. Samuti ei pea Pressinõukogu eksitavaks tuhatkonna auto nimetamist. Pressinõukogu hinnangul on arupärimine üle interpreteeritud ja pealkirja teine lause jätab mulje, et tegemist on poliitilise avaldusega, mis on aga lugejaid eksitav. Samuti ei ole kaebajad rahul, et neile ei antud sõna. EAS saatis peale artikli avaldamist lehele pressiteate, kuid Ekspress seda ei avaldanud. Ennetähtaegse tagastamise õigus Teil on õigus igal ajal laen ennetähtaegselt tagasi maksta. Kaebaja hinnangul on leht kasutanud oma loos ebausaldusväärset ja moonutatud allikat. Pressinõukogu hinnangul on tegemist arvamuslooga, milles ei ole kedagi halvustatud. Pressinõukogu leiab, et kaebaja poolt väljatoodud näidete osas ei ole leht eetikakoodeksit rikkunud, sest esitatud materjalide põhjal ei saa neid lugeda valeväideteks. Pressinõukogu hinnangul avaldasid mõlemad väljaanded BLRT kohta valeinfot. Makselimiidi suurendamiseks ja turvalisuse kaalutlustel soovitab Credit.ee OÜ ülekande tegemiseks kasutada ID-kaarti, Mobiil-ID või PIN kalkulaatorit. Kui andmed kattuvad, siis saategi kiirlaenu kätte. Vesti Dnja ei võimaldanud aga kaebajal vastulauset avaldada. Jah, me võime paluda Teil esitada oma pangakonto väljavõtte. Online´is ilmunud kommentaaridega on kaebaja arvates tekitataud talle olulist eraelulist kahju. Kaebaja leiab, et sellega on ajakirjanik rikkunud infoallikale antud lubadust. Selle kommenteerimine toimetuse poolt on taunitav. Pressinõukogu hinnangul räägib artikli pealkiri otsesest seaduserikkumisest, mitte ainult lehe poolt viidatud linnavolinike eetilisest huvide konfliktist. Pressinõukogu hinnangul on tegemist seose loomise ja süüdistusega, millele oleks pidanud küsima Liisa Oviiri kommentaari. Pressinõukogu hinnangul pakuti küll kaebajale sõna, kuid temalt ei küsitud midagi tehtud annetuse ja majanduskomisjoni otsuse seose kohta ning seega ei saanud Raul Kirjanen võimalust tegelikele süüdistustele vastata. Pressinõukogu leiab, et artikli sissejuhatus on neutraalne ja ilma ajakirjaniku hinnanguteta ning ei sisalda süüdistust Vendi Mööbli kohta. Pressinõukogu hinnangul avaldati artiklis kaebajate kohta ebatäpset infot ja loodi moonutatud seoseid fakte esitamata. Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema nimi kirjutati valesti. Materjalidest selgub, et ajakirjanik ei tutvustanud ennast ega andnud teada, et kogub materjali kohe ilmuva artikli jaoks. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud Urve Palolt kommentaari küsima. Kaebaja hinnangul sisaldab aritikkel faktilisi ebatäpsusi ning artikli näol on tegu arvamuste ja oletustega. Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valet. Pressinõukogu hinnangul on saatelõigus antud sõna mõlemale osapoolele ja kuna kaebaja korduvalt kommentaaridest keeldus, siis ei leidsid kaebaja seisukohad ka vähemal määral kajastamist. Pressinõukogu hinnangul esitati Marta Tuule artikli kohta ebatäpset infot ja pandi artikkel väidetavate rünnakute ja ähvardustega samasse nimekirja, mistõttu oleks pidanud sõna andma ka Marta Tuulele. Pressinõukogu hinnangul oli Facebooki grupist võetud info kasutamine põhjendatud, sest kuigi grupp oli suletud, siis sai liituda ja infot koguda iga Facebooki kasutaja. Pressinõukogu hinnangul on tegemist eksitava infoga, sest kaebaja lükkas ajakirjanikuga vesteldes Delfi kahtlused tagasi. Lugudest tuleb välja ka kohtusse mineku põhjus.

Laen | Laenud - Tagatiseta laen 15 minutiga - Laenud.

. Lisaks ei saanud kaebaja võimalust kommentaariks. Samuti eksis Äripäev online Eesti Ajalehtede Liidu nõukogu poolt kinnitatud artiklite refereerimise hea tava vastu

Märkused