Kas õpilasele antakse laenu, refinantseerimine käendaja

Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema käest ei võetud kommentaari. Antud juhul ei ole viitamine „viimasele võimalusele“ korrektne, see on auditooriumi eksitav. Pressinõukogu hinnangul oleks leht pidanud avaldama vabanduse selle kohta, et artiklis oli faktiviga Vilma Koppase kohta. Samuti on üks vahepealkiri eksitav ja loos on avaldatud kontrollimata infot. Pressinõukogu hinnangul saab ohvrit tema eesnime ja mõne eluloolise fakti järgi tuvastada vaid väike ring inimesi ja seda ei pea lugema tema identifitseerimiseks avalikkuse jaoks. Algse artikli juures oli foto hoopis Ida-Virumaal toimunud uimastipreventsiooni ümarlauast. Nimekiri putrudest, mida klassi lapsed söövad. Pressinõukogu hinnangul ei vaidlusta Anto Raukas, et ta oli MTÜ Pakri Looduskeskuse juht. Pressinõukogu hinnangul oli Alla Raudsepal õigus hinnata tema kohta tehtud kohtuotsuseid. Pressinõukogu hinnangul oli teema kajastamiseks ülekaalukas avalik huvi, saatelõigus on palju erinevaid allikaid ja ka Martin Napale pakuti korduvalt sõna. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud vigade parandust. Pressinõukogu leiab, et S-Arms sai refereeritud loos sõna ja toimetusel polnud alust kahelda allika väites, et laskepaiga ümber enne valli ei olnud. Kaebaja ei ole rahul, et infot koguti salaja ja tema selgitusi ei kuulatud. Raske kehapuudega poisi seisundi kirjeldamist ei pea Pressinõukogu taunitavaks, sest artiklis isiku nime ei nimetatud ning tema seisundist anti väga üldine pilt, mida tegi tema õpetamisega kokkupuutuv ekspert. Kaebaja ei ole rahul, et teda on artiklis identifitseeritud ja talle sõna ei antud. Pressinõukogu ilma väljaande seisukohata otsust ei tee. Pressinõukogu hinnangul ei oma kohtumaja nimi pildiallkirjas kogu artikli seisukohast olulist tähtsust ja seega ei eksita lugejaid. Kuna artiklis on esitatud kaebaja kohta tõsiseid süüdistusi, oleks pidanud talle artiklis sõna andma. Sissesaanud laste nimekirja ega pingerida kool ei avalikusta, teate selle kohta, kas laps saab või ei saa oma kooliteed alustada TERAs, saadame igale perele eraldi. Teha kokkuvõte loodusfotode võistlusest. Artiklis on kontrollimata fakte, mis kahjustavad kaebaja mainet. Pressinõukogu tunnustab Lääne Elu toimetust foto kiire eemaldamise eest. Kaebaja peab artikli pealkirja subjektiivseks ja süüdimõistvaks, kuigi menetlust kanali osas veel polnud. juuni artiklis „Linnavalitsuse saamatus ajatas toiduabi jagamise“ pidanud sisuliseks kommentaariks sõna andma Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna esindajale. Põhjendatud ei ole ka asjaosaliste identifitseerimine. Plaanida õuesõpe – leida materjale, millest saaks lind endale pesa ehitada.

Samuti ei pea kaebaja põhjendatuks lapse tervise kohta andmete avaldamist. Kaebaja ei ole ka rahul vastulause avaldamise viisiga. Artiklites on Viru Keemia Grupi kohta esitatud tõsiseid süüdistusi, kuid ettevõte sõna ei saanud. Meisterdamine looduslikust materjalist. Pressinõukogu hinnangul ei ole Martin Helme kommentaari kuidagi naeruvääristatud. Pressinõukogu leiab, et kaebajatele püüti sõna anda, kuid nad keeldusid teadlikult. SUUR ALGUSTÄHT NIMEDES JA LAUSE ALGUSES. Sellele lausele ei ole mingit faktilist kinnitust ei artiklis ega juhtkirjas. Artiklis on küll lause, milles on Aleksandr Moisseevit parafraseeritud, kuid süüdistusi arvestades ei ole see Pressinõukogu hinnangul piisav ning toimetus oleks pidanud Aleksandr Moisseevilt võtma kommentaari. Kuigi artiklis ei ole nimetatud ühtegi firmat, on Saaremaa spaade kohta üldiselt siiski süüdustusi esitatud ja seetõttu oleks pidanud leht võtma kommentaare kõigilt Saaremaa spaadelt. Juhtkiri sisaldab ka väärväiteid, mida esitatakse faktidena. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud artiklis sõna. Samuti ei ole kaebaja rahul, et allikate usaldusväärsust ei kontrollitud. Priit Pullerits sai oma seisukoha esitada raadiosaates. Eelkoolist ja mujalt tulevate lastega kohtume esmalt tutvumisringides. Pressinõukogu ei pea artikli ja juhtkirja pealkirja eksitavaks, sest need on vastavuses sisuga. Kaebaja leiab, et saates on avaldatud eksitavat ja ebatäpset infot. Kas õpilasele antakse laenu, refinantseerimine käendaja. Kui selgus, et info ei vasta tõele, avaldas leht kohe vabanduse. Sõnade otsimine ja kirjutamine. Konflikti ei eita oma kaebuses ka Jüri Gümnaasiumi direktor. Pressinõukogu leiab, et parandusega poolteist kuud viivitamine ei ole põhjendatud. TERA stipendiumile saab kandideerida iga meie kooli õpilane. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik tema väiteid ei uurinud ja sisenes luba küsimata tema tööruumidesse filmima. Samuti ei ole asjakohane rääkida artiklite pealkirjades korruptsioonist vallavalitsuses, kui selline tõsine süüdistus põhineb vaid oletuslikul ajakirjanduslikul konstruktsioonil. Pressinõukogu hinnangul ei olnud kaebaja kohta eksitavat infot, sest seaduserikkumine leidis aset, mis tuleb välja ka Tartu Maakohtu kohtumäärusest. Pressinõukogu leiab, et Eesti Päevaleht esitas Põhja-Tallinna linnaosa kohta tõsiseid süüdistusi kalendrite eelistamisel supiköökidele ning seetõttu oleks pidanud leht andma linnaosale võimaluse omapoolseks kommentaariks. Kaebaja leiab, et saade on negatiivne ja sisaldab ebaõiget infot. Samuti sisladab artikkel eksitavat väidet. Lisaks ei esitanud kaebaja ühtegi väidet, mis artiklis avaldatu ümber lükkaks. Antud juhul viibis laps saunaruumis üksi ning foto tehti luba küsimata. Pressinõukogu leiab, et sellisel juhul ei ole tegemist halvustamisega. Tervislik toitumine ja hügieen puu- ja juurviljade tarvitamisel. Samuti on artiklites esitatud valeandmeid. Võimalusel pildistage ala enne kinnikatmist ja kinnikaetuna. Samuti ei ole ta rahul vastulause avaldamata jätmisega. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud Ühisteenuste kohta süüdistusi, kuid sõna antud ei ole. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab ebaõigeid fakte ja moonutatud infot. Juhtunust tõepärase pildi loomiseks oleks pidanud Võsareporter haiglaga uuesti pärast ravijuhi antud täiendavat infot ühendust võtma. Pigem on tegemist Vjatšeslav Leedo hinnanguga. Pressinõukogu hinnangul saab allikaid näidata ka üldiselt – politsei, prokuratuur jt. Teater seda võimalust ei kasutanud ja eelistas anda formaalseid vastuseid. Pressinõukogu hinnangul käsitleb intervjuu haigla tegevust intervjueeritava vaatevinklist laiemalt ja haigla kohta ei esitata tõsiseid süüdistusi, mistõttu ei olnud vaja haigla esindajale sõna anda. Kooli Nõukogu otsusega võib stipendiaadi ebakohase tegevuse tõttu stipendiumi maksmise ennetähtaegselt lõpetada. Pressinõukogu hinnangul on antud juhul mõlemad eksitavad, sest tegemist ei ole mitte õpetajate palgaraha, vaid tasandusfondi rahaga, mis tuleb ka artiklist välja. Kaebaja hinnangul on tsitaadid pahatahtlikult kontekstist välja rebitud, kusjuures tema kommentaari avaldatule ei küsitud. Samuti ei ole kaebajale pakutud vastulause võimalust. PUUDUVA ARVU LEIDMINEPuuduva arvu leidmine võrdusest proovimise teel oma arvutusoskuse piires.Järgarvud tekstis. Artiklis ei esita linnaarhitekt kaebaja kohta süüdistusi ning seepärast ei olnud toimetusel põhjust Toomas Kasemaale uuesti sõna anda. Kaebaja ei ole rahul, et ERR neilt kommentaari ei küsinud, et esimene vastualuse avaldati alles kolmandal päeval peale saatmist ja et teine vastulause jäi avaldamata. Samuti ei tooda saates välja ühtegi tõendit, mis kinnitaks kaebaja osalust Kadri Luide surmas. Pressinõukogu leiab, et info kaebaja kohta on artiklis, kaebaja esitatud dokumentides ja toimetuse vastuses vastuoluline ning sellest tulenevalt tekib kahtlus loos oleva väite kohta, et kaebaja on kriminaaluurimise all. Seega ei pea paika kaebaja väide, et turvakodu ei ole kedagi soovinud häbistada. Pressinõukogu hinnangul puudus antud saatelõigu kontekstis avalik huvi rääkida alaealistest lastest ja näidata videolõiku laste ära viimisest. Pressinõukogu hinnangul oli loos haigla kohta esitatud tõsiseid süüdistusi ning toimetus oleks pidanud enne Anneli Rõigase materjali avaldamist ära ootama haigla kommentaarid.

Hinded uues eKoolis - eKool wiki

.

Tule meile õppima - Tartu Erakool

. Luuletuse ilmekas lugemine, salmi päheõppimine. Kuup on risttahukas, mille kõik servad on võrdsed.Vestluses peaks välja tulema tõdemus, et matemaatikas peame mõisteid väga täpselt kasutama.Rühmatöö: plakatid õpitud kujundite kohta. Kas õpilasele antakse laenu, refinantseerimine käendaja. Sõnasse sobiva pika täishääliku leidmine. Kirjalikult: reasta, tõmba joon ümber, näita noolega, leia sõnad. TERA stipendiumikonkursi väljakuulutamise ja muud korralduslikud küsimused otsustab Kooli Nõukogu. Pressinõukogu leiab, et lehes kasutatud tsitaadid ei vasta originaalile. Esimese koolipäeva muljed. Kaebaja esitas lehele vastulause, kuid leht seda ei avaldanud. Jutustamine piltide järgi. Pressinõukogu hinnangul oli antud loos tegemist personaalse süüdistusega kaebaja suhtes ning seepärast ei oleks Pealtnägija meeskond pidanud leppima vaid kooli direktori sõnadega ning püüdma saada kommentaari ka õpetajalt. Pressinõukogu leiab, et saates on faktid ja oletused segamini ning saatejuht on intervjueeritavaid oma küsimustega suunanud. Samuti sisaldab artikkel valeväiteid ja kaebaja ei saanud sõna. Kahtlustuse esitamise fakti kaebaja ei eita. Sellele lisaks peaksid sa kokku panema nö portfoolio oma töövõitudest, mille oled ametikohal saavutanud. Pressinõukogu arvates on tegu tõsise süüdistusega, mis vajanuks kindlasti kaebaja kommentaari. Allikavees on kindlasti palju aineid lahustunud, sest vihmavesi on põhjavette jõudes läbinud palju erinevaid kihte – mulda ja kivimeid. Pressinõukogu on seisukohal, et kuna kohus ei leidnud tõendeid, siis ei saa kaebajat nimetada meilikasti lukustajaks. Järva Teataja on andnud Indrek Naurile süüdistuste ümberlükkamiseks piisavas mahus sõna. Pressinõukogu hinnangul tugines leht politsei kirjalikule materjalile, milles pole alust kahelda. Vanast ajast pärit head ja lihtsad retseptid. Samuti peab kaebaja artiklit kriitiliseks ja ründavaks. Kaebaja ei ole rahul, et leht avaldas ta foto luba küsimata. Kaebaja ei ole rahul, et leht tema vastust ei kasutanud ja jagas selle kohta eksitavat infot. Lahendatud: Pooled leppisid lahenduse kokku. ELAGU MEIE KALLID EMAD! Kevadel on kõik meeled avali. Kaebaja ei ole rahul sellega, et ei saanud võimalust oma seisukoha avaldamiseks. Konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled, aga kui mõni osapool ei taha väljaandega suhelda, ei saa ajakirjanik tema positsiooni ka ära kuulata.

Töökava | Lotte Õppekomplekt

. Pressinõukogu hinnangul on pealkirjad eksitavad, sest Meelis Pai ei ole töölepingus mõlemale poolele alla kirjutanud ja seega ei saa väita, et ta sõlmis lepingu iseendaga. Kaebaja leiab, et artiklid sisaldavad ebatäpseid ja eksitavaid väiteid. Pressinõukogu hinnangul ei ole sõna „kuritegu“ kasutamine artiklis põhjendatud. Pressinõukogu arvates on tegemist pigem arvamuslooga, kus autoril on õigus hinnanguid anda. Seemnena on talve kõige kergem üle elada. Kaebajad ei ole rahul, et avaldatud on andmeid tervisliku seisundi kohta ning neilt kommentaari ei küsitud. See faktiviga on Pressinõukogu hinnangul artikli seisukohast olulise tähtsusega.

Pärnu Rääma Põhikool

. Sellele järgneb õpilase esindaja ja kooli juhtkonna vahel koolituslepingu sõlmimine. Pressinõukogu leiab, et kaebaja kirjast loeti ette olulisemad faktid, ülejäänud tekst oli samal ajal ekraanil näha. Saatelõigu keskmes oli ennustaja Edgar Egipte, keda seoses Liis Haaveli mainimisega paroodias hakati tema sõnul ähvardama ning selles kontekstis oli Liis Haaveli näitamine taustaks põhjendatud. Jutule uue pealkirja mõtlemine. Kuid artikli viimases lõigus tuuakse mehe taustast kirjutamisega ootamatult sisse konflikti sisaldav teema, kus Ardi Mandre kommentaari pole. Kaebaja hinnangul on artikkel avalikkust eksitav ning kahjustab ministeeriumi mainet. Jutusta, milliseid erinevaid kehaosi kasutavad loomad kompimiseks. Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valet ja laimu. Lisatoit kergendab lindude elu. Kaebaja ei ole rahul, et sai kommentaariks ebapoportsionaalselt väikese osa. Pressinõukogu leiab, et tegemist on refereeringuga, kus sõna on saanud mõlemad pooled

Märkused