Kahtluste vältimiseks on parim laenuandjaga otse ühendust võtta

Samuti sisaldab artiklite sari kaebaja hinnangul valeväiteid. Pressinõukogu hinnangul on Karin Tammemägi saanud piisavas mahus sõna. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja võimaluse artiklis süüdistusi kommenteerida ehk mõlemad osapooled said sõna. Pressinõukogu on seisukohal, et ajakirjanik ei ole kohustatud allikale artiklit enne ilmumist näitama, välja arvatud juhul, kui pooled on vastava kokkuleppe sõlminud. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel alates pealkirjast spekulatsioone, kuid tõestusmaterjali ei esitata. Pressinõukogu hinnangul on kaebajast tehtud konflikti osapool sellega, et tema nimi on ainsana valla elanikest välja toodud. Pressinõukogu leiab, et ka osapooled on saanud sõna. Kaebaja ei ole rahul ka vastulause kommenteerimisega. Võõraste kommenteerijate poolt kirjutatud kommentaarid annavad kaebajast väära ettekujutuse, leiab kaebaja. Ka ei olnud nali kuidagi märgistatud või sel moel absurdi pööratud, et lugejad oleks pidanud mõistlikult aru saama, et tegemist on naljaga. Kahtluste vältimiseks on parim laenuandjaga otse ühendust võtta. Pressinõukogu hinnangul on igal autoril õigus kasutada pseudonüümi. Kuna uudises esitati CV Keskuse suhtes tõsiseid süüdistusi, oleks pidanud andma sõna ka CV Keskuse esindajale. Pressinõukogu hinnangul on pealkiri kindlasti eksitav selles osas, et kohus ei ole niiviisi öelnud. Isiku suhtes, kelle puhul on alust arvata, et ta on avaliku korra eest vastutav isik, kohaldatakse meetmeid juhul, kui see on vajalik ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks. Pressinõukogu hinnangul loobusid kaebajad ise oma seisukoha kajastamise võimalusest seeläbi, et Sirli Salumäe ja Gowri Grand Uustalu otsustasid saates mitte osaleda. Samuti on esitatud süüdistusi, kuid sõna ei antud.

Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seadus – Riigi.

. Pressinõukogu hinnangul võinuks Palamuse vallavanem lehele sisulise vastuse anda, mitte viidata järgmisel päeval dokumendiregistrisse ilmuvale dokumendile. Pressinõukogu hinnangul on pealkirjas sõna „valetab“ kasutamine liiga kategooriline ja see eksitab lugejaid. CV Keskuse roll konkursil ei piirdunud kuulutuse avaldamisega, vaid ta osales aktiivselt konkursi läbiviimisel. Pressinõukogu hinnangul avaldati nii Ringvaates kui ka uudises kaebaja kohta eksitavat infot, kuigi saatelõigu tegijatel olid olemas dokumendid, mis avaldatu ümber lükkasid. Ajakirjanikel on õigus avaldada kriitilisi seisukohti erinevate ideoloogiate suhtes. Kaebaja leiab, et lugu sisaldab tema kohta valet ja laimu. Pressinõukogu leiab, et Äripäev on käitunud korrektselt, kuna artiklis on kaebaja kommentaar kohtuostsuse edasi kaebamise kohta. Eelkokkulepe: Leht kustutas kaebaja nime. Kuna tegemist on arvamusartikliga, siis on ajakirjanikul õigus oma hinnanguid kaebaja tegevuse kohta avaldada. 2019 Krediidihaldur Kiirlaen. Lisaks on vaja ID-kaarti enda autentimiseks ja lepingu digitaalselt allkirjastamiseks. Lehe kinnitusel ütles hinna välja tennisekeskuse juht. Pressinõukogu hinnangul ei ole leht kaebajat kurjategijana käsitlenud, vaid on viidanud süüdistustele. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis Aleks Lepajõe kohta esitatud eksitavat infot. Kuna Reio Laurits oli üks konflikti osapooltest ja tema kohta esitati süüdistusi, siis oleks pidanud küsima ka tema kommentaari. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud kaebaja vastulauset täismahus. Samuti olid lähedased juhtunust alguses ise nõus ajakirjanikuga rääkima. Kaebaja esitas lehele vastulause, kuid leht seda ei avaldanud. Kaebaja leiab, et sellega on ajakirjanik rikkunud infoallikale antud lubadust. Lisaks käsitleb Viive Aasma lugu süsteemi ja selle kitsaskohti, ajakirjaniku lugu keskendub peaasjalikult kaebaja ja tema seisukohtade isiklikule ründamisele. Ühtlasi juhib Pressinõukogu tähelepanu, et ka avaliku elu tegelastel on õigus pereelu puutumatusele ning seda käsitledes peab jääma hea maitse piiridesse. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta eksitavat infot ja temast kirjutamiseks puudus avalik huvi. Samuti pole kaebaja rahul oma nime käänamisega artiklis. Samuti ei ole kaebaja rahul, et uudises on avaldatud haigla arstide ja õdede nimed. Pressinõukogu hinnangul ei olnud ekslik faktiväide sissevooluavade ehitamise kohta artiklis määrava tähtsusega, et seda lugeda eetikakoodeksi rikkumiseks. novembril eetris olnud Reporteri saatelõigus ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu arvates on laps tuvastatav vaid piiratud ringis, kes lasteaias toimuvat juba niigi teavad. Lisaks avaldas Äripäev täiendatud loos EASi juhi kommentaari. Summa tagastamata jätmisel loetakse, et laenuvõtja ei ole lepingust taganenud ning leping on kehtiv. Esimeses loos saab kaebaja sõna, lisaks on tema joogatundide kohta avaldatud positiivne hinnang. : Leht avaldas paranduse ja kaebaja jäi sellega rahule. Kaebaja leiab, et ajakirjanik sekkus tema eraellu, sest uuris välja tema lapse isiku ja edasise haridustee, kuigi see ei puutunud asjasse. Tagasimakseid tehakse annuiteetgraafiku alusel. Nii tasubki erinevaid väikelaene võrrelda krediidi kulukuse määra järgi – mida madalam on kulukuse määr, seda odavam lõpphind tuleb. Lisaks ei ole artiklis märgitud, et autor pidas silmas just Stolitsat. Ekspertiisi kulud kannab turujärelevalveasutus.

Eesti Ajalehtede Liit - Pressinőukogu

. Pressinõukogu hinnangul esitati Marta Tuule artikli kohta ebatäpset infot ja pandi artikkel väidetavate rünnakute ja ähvardustega samasse nimekirja, mistõttu oleks pidanud sõna andma ka Marta Tuulele. Pressinõukogu hinnangul oleks artiklis pidanud olema isa kommentaar. Pressinõukogu hinnangul on tegemist kolme inimese eraeluga, mida avalikkusel ei ole avaja teada. Riiklik järelevalve Tervishoiuteenuste osutajatele kehtestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet Terviseamet. Tagatiseta laen sobib eelkõige kolme olukorra puhul. Samuti ei ole ilmunud vastulauset ega parandust. Kuna artikkel põhineb Lõuna Ringkonnaprokuratuuri infol ja süüdistusel, siis ei ole antud lühiuudise kontekstis kaebaja kommentaari avaldamine kohustuslik. Kaebaja ei osuta konkreetsetele faktivigadele ning on saanud artiklis esitatud etteheidete osas piisaval määral sõna. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli teema mitte isik, kellest pealtkuuldud vestluses räägiti, vaid avatud uks ja sellega tekitatud võimalus kuulata pealt vestlusi, mis võivad sisaldada isikuandmeid. • Oled leidnud otsetee usaldusväärsete finantsasutusteni. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik tema väiteid ei uurinud ja sisenes luba küsimata tema tööruumidesse filmima. Samuti leiab kaebaja, et osa infot ei ole hangitud avalikult ja lapsi ei ole intervjueeritud täiskasvanu juuresolekul. Samas tuletab Pressinõukogu meelde, et kinni tuleb pidada ka suulistest lubadustest. Kaebaja ei ole rahul, et toimetus tema vastuseid piisavas mahus ei avaldanud. Leht on avaldanud eksliku pildiallkirja ning kaebaja vastulause avaldati lehe kommentaaridega. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht enne artikli avaldamist nende poole ei pöördunud. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud tõsine süüdistus Riigikogu esimehe uue sekretäri valimise protseduuri kohta, kuid kommentaari võimalust süüdistatavatele samas ei antud. vastu, mis ütleb, et fotode allkirjad ja saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada. Samuti on artiklis esitatud ettevõtte kohta laimavat infot ja faktivigu ning tekitatud sellega põhjendamata kannatusi. Sama kehtib ka arvamusartikli puhul. Artiklis esitatud väited on ebatäpsed ja kaebaja ei saanud võimalust kommentaariks sellises mahus nagu soovis. Võrumaa Teatajaartiklid Eesti Ema monumendist Kaebaja leiab, et artiklites on avaldatud valeinfot ja esitatud tema kohta alusetuid tõsiseid süüdistusi. Kahtluste vältimiseks on parim laenuandjaga otse ühendust võtta. Pressinõukogu peab kommentaaride avaldamist põhjendamatuks ning artikli pealkirja sobimatuks. Laenulepingust taganemiseks tuleb saata laenupakkujale vastavasisuline sooviavaldus lähtuvalt lepingus sätestatud korrale. Pressinõukogu hinnangul on ajaleht korrektselt käitunud nii uudist kui ka õiendit avaldades. Pressinõukogu tunnustab samas lehe käitumist oma eksimust tunnistava vabanduse avaldamisel. Kaklejad aga pole kunagi kuulunud Igor Orlovi juhendatavasse rühma. Korrakaitseorganid viivad läbi uurimise võimaliku ohu esinemise kohta Eestis ning teavitavad saadud tulemustest Veterinaar- ja Toiduametit.

Google Chrome'i veebibrauser

.

Lahendita: Kaebaja ei esitanud kaebuse arutamiseks vajalikke lisamaterjale. Pressinõukogu hinnangul ei olnud lehel alust uudisloo hoiakuliseks pealkirjaks „Võru vald laskis sisse vehkida suvilaomanike maa“ ning artiklis erinevateks korduvateks kindlasõnalisteks väideteks. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik ei rääkinud tööinspektsiooniga ja jättis olulise materjali avaldamata. Samas peab Pressinõukogu kiiduväärseks hilisema kommentaari võtmist Yana Toomilt. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel Mikk Targo kohta süüdistust Eesti Autorite Ühingu raha kasutamises oma projektides ja seepärast oleks see pidanud sisaldama ka Mikk Targo kommentaari. Lapse üleandmisega lõpeb tema kinnipidamine. Pressinõukogu hinnangul ei tule pealkirjast ja esimesest lõigust välja, et ohtlik sõidustiil tulenes juhi terviserikkest. Antud juhul ei kaalunud avalikkuse huvid inimeste õigust privaatsusele. Kaebaja hinnangul on foto artikli kontekstis eksitav, samuti on eksitav pildialkiri. Lisaks ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud võimalust kommentaariks või vastulauseks. Sama kehtib ka siis, kui ta on esitanud koos omanikuga ühisavalduse tegeliku võimu omandamise kohta pädevale korrakaitseorganile. Pressinõukogu leiab, et kaebajatele püüti sõna anda, kuid nad keeldusid teadlikult. Samuti leiab kaebaja, et artiklis esitatud väited erinevate inimeste ja sündmuste kohta ei vasta tõele. Pressinõukogu hinnangul on pildiallkiri kaebajat süüdistav, mistõttu oleks pidanud küsima kaebaja kommentaari. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud piisavas mahus sõna ega võimalust vastulauseks. Pressinõukogu hinnangul ei saa lootma jääda, et lugeja on lugenud ja mäletab ka kõiki varasemaid samal teemal kirjutatud artikleid. Pressinõukogu ei pea eksitavaks artikli pealkirja, vahepealkirju ega ka fotoallkirju, sest need tuginevad faktidele ja on seotud artikli sisuga. Mõned inimesed kasutavad neid võlgade konsolideerimiseks, samas kui testel võib vaja minna laenu, et teha kodus remonditöid või korraldada pulmapidu. vastu, mis näeb ette, et pealkirjad ja juhtlaused ei või auditooriumit eksitada. Pressinõukogu leiab, et artiklis on avaldatud Priit Kutseri kohta ebaõigeid fakte, sest tegelikkuses on kaebajal õigus invaliidi parkimiskaardile. Soovitame vajadusel pidada nõu oma ala spetsialistiga, kes oskab inimest vastavalt isiku spetsiifilisele majanduslikule olukorrale nõustada ja suunata, seejuures tema eesmärke ja parimaid huve arvestades. Kaebaja leiab, et artikliga on kahjustatud tema ja ta kooli nime ja mainet ning artikkel on ühekülgne. Sellega on lugejat eksitatud. Samuti oleks leht pidanud kontrollima info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Tähtaja pikendamisest tuleb taotluse esitajale enne esialgse tähtaja möödumist teatada. Pressinõukogu hinnangul ei ole tegemist ajakirjanduseetika koodeksit puudutava küsimusega. Ennetähtaegse tagasimaksmise tasu täpne summa on laenupakkuja hinnakirjas eraldi välja toodud. mail, siis oli ajakirjanikul aega VTA käest kommentaari küsimiseks. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri ega alapealkiri eksitavad, sest need on kooskõlas artikli sisuga ja kaebaja poolt ajakirjanikule öelduga

Märkused