Juhul, kui lühikese otsingu tulemusena leiad palju negatiivset tagasisidet, võid võtta seda kui ohumärki

Räägi sõbrannadega või kas või pea isiklikku päevikut, kuhu kirjutad oma mõtteid. Taotlusi kirjutatakse juhtkonnale või rahastajatele, teadusorganisatsioonidele. Taotluse formaat oleneb selle eesmärgist ja/või seda esitava institutsiooni iseloomust. Kokkuvõte sisaldab uurimuse eesmärgi sõnastuse, lühikese meetodi ja tulemuste kirjelduse ning tulemuste rakendamise kokkuvõtte. Teadusaruanne on fokuseeritud üksikutele olulisematele tulemustele; keskendub võtmeküsimustele; aruande eesmärk on informeerida lugejaid, mida uuriti, miks ja kuidas uuriti, millised on tulemused ning milline on uurijapoolne kokkuvõte. Lühikokkuvõte peab olema hoolikas ja täpne teadusartikli kokkuvõte, mille funktsiooniks on anda ülevaade artikli sisust nii, et lugeja saaks hinnata kas see on tervikuna väärt lugemist. Enne pere ja alles siis mina ise Tüüpiliselt on naisele kõige tähtsam tema pere ja lapsed.. vajadus just seda teemat uurida, kirjeldatud detailselt uurimusmetoodikat, taustaks olevaid teooriaid ning toodud empiirilise materjali analüüs, mis peaks viima uue teoreetilise teadmiseni. Memod mis esitavad palveid või edastavad teateid on lühikesed ning sissejuhatuseta. Kolmanda tüübina tuntakse deskriptiivset ehk kirjeldavat kokkuvõtet. Stendiettekanne on konverentsiettekande üks vorm, mille abil esitletakse oma tööd. Seepärast on oluline teksti välispilt: tekst peab olema väga hästi liigendatud lõikudeks, ilma keeruliste graafiliste kujundite ning liigsete detailidena. Monograafia kirjutamine on otstarbekas, kui teatud teadusvaldkonnas saadud tulemust ei ole võimalik lahutada eraldi artikliteks, sest selle all kannataks töö terviklikkus. „Siin on mitu mõjurit, alates naiste väiksemast riskitaluvusest kuni pikema elueani. Paljud loevad esmalt töö probleemi, eesmärke ja tulemusi. Reeglina kirjutatakse teesid konverentsiettekande, teadusartikli esitlemiseks. Teesid esitatakse tavaliselt lõpetatud uurimistöö kohta. Konverentsiettekanded avaldatakse tavaliselt kas raamatu või ajakirja vormis osana kongressi või töötoa toimetisena. Sel põhjusel loetakse väitekirja teiste kraaditaotlejate poolt, seda eriti nende poolt, kes töötavad töö autoriga samas töörühmas. Posterettekanne – spetsiifilist laadi teadustöö esitlus. Samuti on pensioni arvutamisel aluseks tööstaaž, mis naistel on lastega kodus oldud aja võrra väiksem. Rõhutatakse visuaalset külge. Juhul, kui lühikese otsingu tulemusena leiad palju negatiivset tagasisidet, võid võtta seda kui ohumärki. Selles on vähem või üldse mitte ruumi esitleda lisasid. Vajadusel esitatakse resümees ka olulisemad arvandmed, lisatakse joonis vms. Lugejale peab resümee andma selget üldinformatsiooni uurimistööst ka juhul, kui ei ole loetud kogu tööd. Pensionieale lähenev naine on küll kõige aktiivsem säästja, kuid paraku on siis muretu pensionipõlve kindlustamiseks juba hilja: lühikese aja jooksul ei jõua ta koguda piisavat kapitali. Esseed võib käsitleda teadusliku uurimise vastandina, sest ta on autori isikupärast vaatenurka esitav tekst nii sisus, vormis kui ka stiilis. Poster on suureformaadiline paber, sageli piltidega, mõeldud mingi teema avamiseks. Keeleliselt peab tekst olema formaalne, selge, objektiivne, ilma isiklike hinnangute, arvamuste ja üldistusteta. Konverentsiettekanded retsenseeritakse. Kui poster on korrektselt koostatud, ei ole see pelgalt tahvlile kinnitatud ajakirjaleheküljed. Stendiettekande alguses defineeritakse probleem ja töö motivatsioon ning seejärel eesmärgid, järeldused, lõppsõna.

4.3. Vaatlus - Tallinna Ülikool

. Memo on kiiresti loetav, sisu avatakse lühidalt ja konkreetselt. Üldjuhul taluvad naised ka riske vähem ehk nad eelistavad konservatiivsemaid investeerimisvõimalusi. Ettekande tekst sisaldab ka viiteid kasutatud allikatele ja bibliograafiat. Tavaliselt on väitekirja koostamine magistri- või doktoriõpingute kulminatsiooniks. Memorandum ehk memo on teadustekst, mis koostatakse kahel eesmärgil, kas selleks, et informeerida lugejat muutustest või veenda lugejat sooritama teatud tegevusi. Võib öelda, et teadustekstidele on ühine, et neis sisaldub empiirilise osa kirjelduse, tulemuste ja analüüsi äratoomine. Võivad olla individuaalsed ja kollektiivsed. Resümee algab lühikese ülevaatega teadustööst ning toob esile peamised tulemused. Informatsiooni olgu pigem vähem, aga see peab olema selgelt ja löövalt esile toodud. Lugeja esmane kokkupuude tekstiga on visuaalne. Teadusaruande kirjutamisel lähtutakse samadest põhimõtetest kui teiste teadustekstide puhul, kuid ta on ülevaatlikum. Tavaliselt on etteantud kindel formaat. Põhimõte: tähtsad punktid enne ning siis järgnevad detailid, toetavad märkused. Erilist tähelepanu pööratakse terminoloogilisele täpsusele. See tähendab kesisemat intressitulu. Juhul, kui lühikese otsingu tulemusena leiad palju negatiivset tagasisidet, võid võtta seda kui ohumärki. Memo efektiivsus nii kirjutajale kui lugejale seisneb tema selguses ja lihtsuses. Oluline on see, et eelarve kajastaks reaalselt ja täpselt sinu rahalist olukorda ning aitaks sul kõigel paremini silma peal hoida. Väitekirja tulemused peavad arendama olemasolevat teadmiste süsteemi või andma teadusvaldkonnale märkimisväärset tähtsust omava uudse lahenduse. Poster võib toetada konkreetset konverentsiettekannet või olla koostatud eraldivaadeldavana. Kuna sotsiaal- ja reaalteadustes on vajalik kiirem kommunikatsioon, on siin eelistatumad teadusajakirjad. Suuline ettekanne peab mahtuma etteantud ajapiiridesse. Konverentsiettekanne – suuline ettekanne peaks andma võimalikult lühikese aja jooksul võimalikult täpse ülevaate esitatud teemast. Paindlik maksegraafik. Kirjeldav kokkuvõte annab ülevaate millist informatsiooni uurimus sisaldab, millised olid eesmärgid ja metoodika, kuid ei esita uurimistulemusi, järeldusi. Nii on üsna loogiline, et iseenda pensioniks säästmist alustab naine hiljem kui mees. Essees esitatud argument peab olema toetatud vastavate viidetega teistele teadustekstidele.Kui essee on mõeldud teaduslikule auditooriumile, puudub vajadus pikemaks sissejuhatuseks, kuna lugeja orienteerub käsitletavas temaatikas. Keskmiselt on vahe neli aastat. Resümee ei ole kokkuvõtte tõlkevariant. Oma olemuselt on monograafia detailne ja spetsiifiline tekst. Konverentsidel esitatakse oma algstaadiumis kirjutisi sageli selleks, et neid teistelt tulevate kommentaaride abil paremaks muuta. Essee on tihtipeale üks esmaseid hinnanguandmise vahendeid teadustöö kirjutamise võime hindamiseks. Reeglina saadetakse koopia memost kõigile, kelle nimi käsitletakse tekstis.

Sõiduriist paika ehk kui kõrgel peab olema rattasadul.

. Taotluses on oluline välja tuua peamised uurimusküsimused, näidates ära, milline on antud valdkonnas hetkeseis, milliseid uurimusi on tehtud ning millist teavet oleks juurde vaja. Kuigi tihti pole konverentsiettekanne mõeldud kogumikus avaldamiseks, vormistatakse see ikkagi teadusartikliga sarnase struktuuriga, et seda oleks võimalik huvi korral paljundada ja välja jagada. Postereis esitletakse mitte istuvale, vaid seisvale auditooriumile, sageli on teisi möödujaid ja taustamüra. Aruande hinnanguline osa koosneb teadusteemade lühikokkuvõttest, andmetest grantide, publikatsioonide jms kohta. Monograafia võib olla kirjutatud ühe või mitme autori poolt. Memosid kasutatakse mingi teadaande või aruande esitamiseks. Argumendid esitatakse selgelt ja transparentselt ning nii, et on eristatav, millal ettekannet või referaadi lõiku sisse juhatatakse, ettekande erinevaid faase vahetatakse, kokkuvõtet tehakse. Mida lühemaks aga jääb kogumise aeg, seda vähem saab koguja kasutada liitintressist tulenevat positiivset efekti.

Juhtkond hindab taotlust sellest aspektist, kas probleemi lahendamine on optimaalse eelarvega. Juhul, kui soovid aga saada kõrgemat palka oma praegusel töökohal, pead sa lähenema asjale pisut teistmoodi. Ka on naiste säästusummad kasinamad, kuna nende palk on sageli väiksem. Konverentsi ettekannete puhul on enam aktsepteeritud veel lõpuni välja arendamata ideed. Essees on kesksel kohal autori nägemus käsitletavatest probleemidest, nähtustest, asjadest. Laiendatud teesid ei ole lihtsalt tavaliste teeside pikem variant, vaid need omavad sellele ainuomaseid tunnuseid. Teaduslik posterettekanne paikneb kuskil nende kahe vahepeal. Teaduslik poster pea välja nägema professionaalne. Koridoriseintel ülespandud posterite juures koostajad ei seisa.

Ülle Madise: kool ei tohi järelevastamisel seada.

. Sel juhul orienteerub juhtkond otsuste tegemisel töö tulemustest, mis on ära toodud aruandes. Formaadina võib esineda kõigis teadusvaldkondades. Tüüpiliselt kasutatakse uurimistööde, artiklite, teadusaruannete puhul kahte tüüpi kokkuvõtet: kirjeldav ja informatiivne. Poster on esitlemise vahend. Üliõpilase seisukohalt on väitekirja eesmärk kindlustada teaduskraad. Essee peaks lühidalt esile tooma eesmärgid, esialgsed hüpoteesid, meetodid, tulemused, arendama lühikest diskussiooni tulemuste tähtsusest ning lisama ka bibliograafia. Taotluse eesmärgiks on üldjuhul raha saamine uurimistöö toetuseks, lisaks teaduslike aspektide esiletoomisele on oluliseks töö “müügi” aspekt. Erinevalt teadusaruannetest on avaldatud artiklid aktsepteeritud teaduslikud primaarsed ning esmased publikatsioonid. Erineb teaduslikust artiklist selle poolest, et selles ei esitata uurimisandmestikku täielikul kujul, seega ei kvalifitseeru konverentsiettekanne esmase publikatsioonina. Esiteks, et informeerida juhtkonda labori tööst. Taotlus – raha taotlemine teadustöö toetamiseks. Nende heaks on ta valmis panustama sageli lausa enda arvelt. Nimelt peavad nemad ajal, kui Teie olete pensionieas, kandma oma laste kasvatamisel kõige suuremaid kulutusi. Kindlasti peavad slaidid olema nähtavad kõigile. Memo efektiivsus seisneb tema selguses, lihtsuses ja objektiivsuses. Autori ülesanne on esitada analüüsitud loogiline materjal, mis seletaks tema uut teadmist või arusaama. Oluline on ka pealkirjade ja alapealkirjade kujundus. Teadustekst peab näitama selgelt autori originaalset panust uute teadmiste otsingul, kasutamisel, süstematiseerimisel ja hindamisel. Ettekande tekst peab vastama kogumiku koostajate nõuetele selle mahule ja struktuurile. Otsitakse välja olulisemad teemad ja seotakse nad omavahel loogiliselt. Taotlus – teaduslikult põhjendatud väljapakutud soovitus plaani või skeemi vormis. Juhul kui stendiettekanne on üles seatud konverentsil, seisab ettekandja oma tööde kõrval ning võimaldab kohest diskussiooni möödakäijatega. Teadusartikli struktuur on tavaliselt järgnev: sissejuhatus, metoodika, tulemused ja arutelu. Kõik olulisemad loodusteaduslikud uuringud on tavaliselt avaldatud monograafiatena. Teadusartikkel on kättesaadav kas täistekstina paberkandjal ja/või elektrooniliselt jadaväljaandes või refereerituna/indekseerituna erialastes andmebaasides ja referaatajakirjades. Essee on stiililt artiklist ilukirjanduslikum, kuna seal kasutatakse kõrvuti teaduslikele tekstidele omaseid mõisteid ja kujundlikkust. Sageli on selleks otstarbeks valmis kindla struktuuriga formularid. Stendiettekanne võimaldab kindlasti arendada diskussiooni. Konverentsiettekanne – lühike kompositsioon, mida esitletakse konverentsil. Lühikokkuvõte on võrreldes resümeega lühem, sisaldades lühikokkuvõtet uurimuse igast peamisest lõigust. Põhiteesi tõestamiseks rakendatakse loogikasüsteemi, mida lugeja peab lugedes kokku panema. Iga üksik sektsioon posteril peab olema kergesti ja kiiresti loetav. Paljudes rakendusteaduste valdkondades avaldatakse enamik sisukamaid teadusartikleid mitmekordselt eelretsenseeritavate konverentside kogumikes. Poster peaks koosnema üksikutest suurematest klokkidest, kuid kasutatavad laused ei tohi väga pikad olla. Memo vorm ja keelekasutus on kirja vormist formaalsem ja selle põhinõue on selge visuaalne stiil: teksti lõikudeks jaotamine, vahepealkirjad, vajadusel teksti osade esiletõstmine. Kuna memo vahendab informatsiooni läbi faktide, ei esitata memos isiklikke hinnanguid, arvamusi ja üldistusi. Projekteerimisaruandeid koostatakse teadusliku projekteerimise jäädvustamiseks ja esitlemiseks, sellest informeerimiseks. Selliselt erinev lähenemine esitab nõude, et posteri kindlad osad oleksid kergesti leitavad. Kasutatakse illustratsioone, lisasid. Taotlus peab sisaldama andma ka ülevaate teooriatest, mida kavatsetakse võtta lähtekohtadeks, samuti kirjeldama täpselt meetodeid, mida kavatsetakse kasutada ja esitama ajakava, kuidas tööd on planeeritud. Resümee on omamoodi süntees töö sissejuhatusest ja kokkuvõttest. Mõnikord kasutatakse memosid lühiaruannete esitamiseks, sel juhul võib neil olla etteantud formaat

Märkused