Isegi, kui makse on 10 eurot, on sellest abi, ent ära jäta mitte kunagi makset vahele!

Ostja teatab kauba tellimisel müüjale oma isikuandmed. Üldtingimuste ja ostulepingu vaheliste mis tahes lahknevuste korral on ülemuslik ostulepingu tekst. Juhul kui ostja ei ole likvideerinud oma võlgnevust ettevõtte ees peale teise meeldetuletuse saatmist, on ettevõttel õigus ostjaga sõlmitud leping üles öelda ning anda nõue ostja vastu üle võlgade sissenõudmisega tegelevale äriühingule. Telefon ja e-posti aadress teatatakse selleks, et ostjaga saaks ühendust võtta tema teavitamiseks ostulepingu täitmise kohta. Sellisel juhul on ostjal ka õigus lepingust taganeda. Üldtingimused moodustavad osa ostulepingust.

Tower – Vikipeedia

. Kui ei ole sõnaselgelt öeldud teisiti, mõistetakse edaspidi ostuhinna all ka kauba tarnimisega seotud kulusid. Õigus uue kauba tarnimisele või osa väljavahetamisele on ostjal ka kõrvaldatava puuduse korral, kui ta ei saa kaupa normaalselt kasutada, kuna puudus esineb pärast parandamist korduvalt või puudusi on suurem arv. Iga kaubaliigi ostuhind on lõplik ning see on igale kaubaliigile üheselt määratud müüja pakkumises. Ostja vormistatud tellimuse müüjale kättetoimetamisega tekib müüja ja ostja vahel lepinguline suhe ning sõlmitakse ostuleping. Müüjal on õigus üldtingimuste sõnastust muuta või täiendada, kuid mis tahes muudatused ei riiva neid õigusi ja kohustusi, mis on tekkinud üldtingimuste eelmise sõnastuse kehtivusajal. Kõik osalevad subjektid toimivad nii, et ei riivataks ostja õigusi, eelkõige õigust inimväärikusele ja kaitsele lubamatu sekkumise eest ostja era- ja isiklikku ellu. Kui see on aga puuduse iseloomu tõttu ebaproportsionaalne, eriti siis, kui puuduse saab kõrvaldada ilma liigse viivituseta, on ostjal õigus puuduse tasuta kõrvaldamisele. Pank tagab välismakse täissummana edasikandmise panga korrespondentkontolt, kuid ei garanteeri, et makse jõuab täissummana ka saaja kontole. Kui ostja valis muu kui kõige odavama müüja poolt pakutava kauba tarnimise viisi, tagastab müüja ostjale kauba tarnekulud summas, mis vastab kõige odavamale pakutavale kauba tarnimise viisile. Kui tagastatud kaup on vastuolus eelmise lausega kahjustatud, kulunud või osaliselt tarbitud, tekib müüjal ostja suhtes õigus talle sellega põhjustatud kahju hüvitamisele. Kirjalik lepingust taganemise teade peab sisaldama ostja ees- ja perekonnanime, elukoha aadressi, telefoni või e-posti aadressi, kauba andmeid ning kauba tellimise ja kättesaamise kuupäeva. Esitatud isikuandmete vastutav töötleja on müüja, kes kogub ja valdab isikuandmeid ning vastutab nende korrektse ja seadusliku töötlemise eest. Ostja vastutab müüja ees ainult selle kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tekkinud kaubaga muul viisil toimimise tõttu, kui see on vajalik kauba iseloomu ja omadusi arvestades. Kaup jääb kuni täieliku tasumise ja tasu kättesaamiseni müüja omandisse, kuid asjal kahju tekkimise risk läheb kauba kättesaamisel üle ostjale.

Madratsikaitse Fresh | Dormeo

. Uue kauba tarnimisel tagastab ostja müüjale tema kuludega algselt tarnitud kauba, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Sellel aadressil toimub ka kauba tagastamine. Müüja vastutab ostja ees selle eest, et kaup on kättesaamisel puudusteta. Ostja nimi ja elukoha aadress teatatakse ostulepingu sõlmimiseks, kauba kättetoimetamiseks ja raamatupidamisdokumendi väljastamiseks. Ostja nõustub nn küpsiste salvestamisega tema arvutisse. Ettevõttel on õigus lõpetada ostjale kaubasaadetiste saatmine ja leping üles öelda, kui ostja ei tasu kauba eest ka peale teise meeldetuletuskirja saamist. Kaup tuleb müüjale tagastada kahjustamata ja kulumata kujul ning võimalusel originaalpakendis. Ostja teatab ostulepingust taganemise teates pangakonto numbri, kuhu tuleb talle tagastada ostuhind. Ostja teatab müüjale, millist õigust ta soovib kasutada, kas puudusest teatamisel või siis ilma liigse viivituseta pärast seda. Ostja pretensiooni õiguse esitamise aluseks on ka hiljem tekkinud puudus, mille müüja on põhjustanud oma kohustuse rikkumisega. Kataloogist tellimisel tarnitakse kaup ostjale tavaliselt ühe kuni kahe nädala jooksul alates tellimuse kättesaamisest. Ostjad, kes tellivad kaupa veebisaidi www.helvetia.ee kaudu, väljendavad tellimuse saatmisega oma nõusolekut nende üldtingimustega. Ostjal ei ole õigust müüjale kaupu tagastada lunasaadetistena. Kui kauba toimetab ostjale kätte vedaja, on ostja kohustatud kontrollima, et kauba pakend ei ole kahjustatud, ning teatama vedajale kõigist võimalikest vigadest. Ostja ei ole kohustatud võtma vedajalt vastu kaupa, mille kahjustunud pakend näitab lubamatut avamist. Ostjatele, kes tellivad muul viisil, on alati kättesaadavad lühendatud üldtingimused, kusjuures täielikus sõnastuses on need saadaval veebisaidil www.helvetia.ee, ning tellimuse saatmisega väljendavad nad oma nõusolekut nende üldtingimustega. Kui puudusega kaup tähendab lepingu ebaolulist rikkumist, on ostjal õigus puuduse kõrvaldamisele või proportsionaalsele allahindlusele kauba ostuhinnast.

Vaidluse kohtuvälist lahendamist alustatakse kliendi avalduse alusel, mida kliendil on õigus esitada ühe aasta jooksul alates päevast, mil ta kasutas esimest korda oma vaidluse esemeks olevat õigust. Müügihind kehtib kuni varude läbimüümiseni, kui mõne kaubaliigi korral ei ole hinna kehtivus määratud muul viisil. Müüja tagastab ostjale raha ülekandega pangakontole. Kui ostja taganeb ostulepingust, ei ole müüja kohustatud tagastama saadud raha ostjale enne, kui ostja on kauba müüjale üle andnud või tõestanud, et on kauba müüjale ära saatnud. Saaja pank asub Euroopa Liidu liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras, Šveitsis, Andorras, San Marinos või Monacos. Kõik müüja poolt mis tahes viisil esitatud kauba müügi pakkumised on mittesiduvad ning müüjal ei ole kohustust selle kauba kohta ostulepingut sõlmida. Saaja pank peab olema märgitud korrektse BIC-ga ja kontonumber IBAN-ina. Suurte summade ja pikkade perioodide tõttu on tarbimislaenu intress madalam ning jääb kahekümne protsendi piiresse. Lepingust taganemise teate saamisel kinnitab müüja ilma liigse viivituseta selle kättesaamist ning võtab seejärel ostjaga ühendust, et leppida kokku edasine toimimine.. Kui saaja pank asub väljaspool Eestit, siis peab saaja pank olema märgitud korrektse BIC-iga. Ostjal on õigus esitada pretensioon puuduse kohta, mis tekib kaubal kahekümne nelja kuu jooksul alates kättesaamisest. Tarbija all mõistetakse ostjat – füüsilist isikut, kes ei vii ostulepingut sõlmides ja täites läbi oma äri- või muud ettevõtlustegevust ega tegutse iseseisvalt kutsealal. Müüja peab tellimuses sisalduvaid andmeid õigeks. Müüja on valmis esitama ostja soovil kirjalikult üksikasjalikku teavet nende õiguste kasutamise võimaluste kohta. Müüja säilitab ostulepingut viis aastat. Kinnituses esitab ta oma nime, juriidilise aadressi ja identifitseerimisandmed, vajadusel ka muud andmed, mis on vajalikud tema isiku kindlaks tegemiseks. Garantiiaeg hakkab jooksma alates kauba ostjale üleandmisest; kui kaup vastavalt ostulepingule saadeti, siis hakkab see jooksma alates kauba saabumisest tellimuses määratud kohta. Kui ostja ei ole müüja tegevusega rahul või tal on kahtlusi isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktide täitmise osas, on ostjal õigus pöörduda otse Andmekaitse Inspektsiooni poole. Müüja ei vastuta ostja võimaliku kahju eest, kui ostja esitab ülekande korral valed makseandmed. Tühistamist kinnitatakse e-kirja või telefoni teel. Ostja ei või oma valikut ilma müüja nõusolekuta muuta. Kui ostuleping sõlmitakse aktiivse telemarketingi kaudu, teatab müüja ostjale põhilised andmed enda kohta ja kõne eesmärgi. Isikuandmete kaitse valdkonna üle peab järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon. Müüja jätab endale aga kauba suhtes omandiõiguse, st ostja saab kauba omanikuks alles selle hinna tasumise hetkel. Kui ostja taganeb ostulepingust, hüvitab ostja kauba müüjale tagastamisega seotud kulud, seda ka juhul, kui kaupa ei ole oma iseloomu tõttu võimalik tavalisel viisil posti teel tagastada. Ostja võib alati tagasi võtta oma nõusoleku isikuandmete töötlemisega mis tahes eespool nimetatud eesmärkidel. Kui ostja seda teeb, on müüjal õigus keelduda lunasaadetise vastuvõtmisest või vähendada summat, mille müüja on kohustatud ostjale tellimuse tühistamisel tagasi maksma, vähendades seda lunasaadetise ja muude seonduvate kulude võrra. Ostja poolt vabatahtlikult esitatavaid isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse kooskõlas kehtivate Eesti Vabariigi seadustega, eelkõige isikuandmete kaitse seadusega kehtivas sõnastuses ja GDPRiga. Kui ostja tasus kauba eest muul viisil kui ülekandega kontole ja ta ei nõustu raha kontole tagastamisega, teatab ta lepingust taganemise teates, et soovib raha saatmist samal viisil, nagu toimus kauba eest tasumine. Ostja kinnitab saadetise rikkumatust oma allkirjaga saatelehel, kusjuures hilisemaid pretensioone rikutud pakendi kohta vastu ei võeta. Bosnia ja Hertsegoviina territooriumil töötleb müüja isikuandmeid ainult selles ulatuses, mis on vajalik ostjale kauba saatmiseks. Kui tellimine toimub tellimisvormi saatmisega veebisaidil www.helvetia.ee, võimaldatakse ostjal enne vormi saatmist kontrollida ja muuta tellimusse sisestatud andmeid, et ostja saaks muuhulgas avastada ja parandada andmete tellimusse sisestamisel tekkinud vigu. Regulaarsete saadetiste saatmise tingimused on aadressil Eegulaarsed saadetised. Kuni kauba ostjale saatmiseni on ostjal õigus tellimus kas elektrooniliselt või telefoni teel tühistada. Müüja e-pood sisaldab teavet kauba pakkimise ja tarnimisega seotud kulude kohta. Kui puudus ilmneb kuue kuu jooksul alates kättesaamisest, loetakse, et kaup oli puudusega juba kättesaamisel. Müüja jätab endale õiguse neid üldtingimusi muuta ja täiendada. Ostja ei või oma valikut ilma müüja nõusolekuta muuta; see ei kehti, kui ostja soovib kauba parandamist, kuid see osutub võimatuks. Kui ostja ei nõustu raha ülekandmisega pangakontole, teatab ta sellest ostulepingust taganemise teates koos aadressiga, millele ostuhind tagastatakse rahakaardiga. Kui ostja ei kasuta õigust proportsionaalsele allahindlusele kauba ostuhinnast ega tagane lepingust, võib müüja tarnida puuduva või kõrvaldada õigusliku puuduse.

Erakliendi internetipank | SEB

. Ostja ei või lepingust taganeda ega nõuda uue kauba tarnimist, kui ta ei saa tagastada kaupa selles seisundis, milles ta selle sai. Ostuleping sõlmitakse ja koostatakse eesti keeles, samuti koostatakse eesti keeles ka üldtingimused. Loomulikult võib kasutada ka e-posti või tavalist postiaadressi, mis on jaotises Kontakt. Ostja kohustub tegema kauba vedamisel, kättetoimetamisel ja tarnimisel vajalikku koostööd, eelkõige esitama täieliku ja õige aadressi ning olema kohal saadetise kättesaamiseks. Ostja teadvustab endale, et tema ja müüja vahelise suhte reguleerimisel loetakse kehtivaks neid üldtingimusi, mis kehtivad tellimuse saatmise hetkel. Kui ostja kasutab pretensiooni esitamise õigust, kinnitab teine pool talle kirjalikus vormis, millal ta seda õigust kasutas, samuti kauba parandamist ja selle kestust. Domeeni www.helvetia.ee pidaja on müüja, omanik aga tootja; müüja kasutab domeeni litsentsilepingu alusel. Isegi, kui makse on 10 eurot, on sellest abi, ent ära jäta mitte kunagi makset vahele. Koos ostuhinnaga on ostja kohustatud tasuma müüjale kokkulepitud summas ka kauba pakkimise ja tarnimisega seotud kulud. Kui müüja ei kõrvalda puudust mõistliku aja jooksul või teatab ostjale, et ta ei kõrvalda puudust, võib ostja nõuda puuduse kõrvaldamise asemel proportsionaalset allahindlust kauba ostuhinnast või lepingust taganeda. Kui ostja taganeb lepingust, on müüja kohustatud tagastama talle ilma liigse viivituseta, neljateistkümne päeva jooksul alates lepingust taganemisest kogu raha, sealhulgas tarnekulud, mille ta on ostjalt ostulepingu alusel saanud. Tarbijakaitseamet peab piiratud ulatuses muuhulgas järelevalvet tarbijakaitseseaduse, kehtivas sõnastuses, täitmise üle.

Teenusetingimused | Parim looduselt Teie tervise, elujõu.

. Muu teave vaidluse lahendamise algatamise avaldusele esitatavate nõuete ja menetluse viisi kohta sisaldub tarbijakaitseseaduses. Kui veebisaidil on võimalik osta ja müüja ostulepingust tulenevaid kohustusi täita ilma küpsiste salvestamiseta ostja arvutisse, võib ostja vastavalt eelmisele lausele antud nõusoleku alati tühistada. Ostja nõustub ostulepingu sõlmimisel sidevahendite kasutamisega. Telefoni teel tellimisel väljendab ostja nõusolekut pakutava hinnaga kõne käigus. Müüjal on õigus tekkinud kahju hüvitis ostjale tagastatavast ostuhinnast lahutada. Võimalikud üldtingimuste muudatused ja täiendused ei kehti juba varem sõlmitud ostulepingute korral. Kui ostja seda nõuab, kinnitab müüja talle kirjalikult, millises ulatuses ja millise aja jooksul kehtivad müüja kohustused puuduse esinemisel. Kauba kahjustumisel saatjale tagasi vedamisel ei pruugita pretensiooni või lepingust taganemist tunnustada täies ulatuses. Kui ostja ei tagane lepingust ega kasuta õigust uue, puudusteta kauba tarnimisele, selle osa väljavahetamisele või kauba parandamisele, võib ta nõuda proportsionaalset hinnasoodustust. Nõusoleku isikuandmete töötlemisega turunduseesmärkidel annab ostja eraldi ning seda müüja või ostja telefonikõne käigus või müüja veebiliidese kaudu, e-kirjaga, SMSiga või kirja teel. Vaidluse lahendamiseks pädev asutus on Tarbijakaitseamet, mille veebiaadress on www.tarbijakaitseamet.ee. Kui müüja ei kõrvalda kauba puudust õigeaegselt või keeldub sellest, võib ostja nõuda allahindlust ostuhinnast või lepingust taganeda. Tellimuse tagastamisel tuleb kaup alati korralikult ja õigesti pakkida. Muud puudused võib müüja kõrvaldada vastavalt oma äranägemisele kas kauba parandamise või uue asja tarnimisega; see valik ei tohi põhjustada ostjale ebaproportsionaalseid kulusid

Märkused