Inges Kindlustus

I N G E S

. Kindlustuskohustus on liikluskindlustuse seaduse kohaselt sõiduki omanikuna liiklusregistrisse kantud isikul. Kohese kindlustuskaitse andmise korral ei ole kindlustusvõtjal lepingust taganemise õigust. Kindlustusperioodi saab kindlustusvõtja ise valida.

Kindlustusseltsid | Võrdle kasko- ja liikluskindlustuse.

. Kindlustusvõtja on kindlustushuviga isik, kes sõlmib sõiduki suhtes liikluskindlustuse lepingu. on kindlustuslepinguta sõiduki sundkindlustaja ning piirikindlustuse kindlustusandjahüvitab seaduses ettenähtud juhul.

NETI: /ÄRI/Kindlustus

. Leping loetakse sõlmituks pärast kindlustusmakse tasumist. Lepingu ülesütlemisel tuleb esitada kirjalik avaldus, milles on näidatud enam tasutud kindlustusmakse tagasisaaja nimi, arvelduskonto ning lepingu ülesütlemise põhjus. Klient on käesoleva dokumendi kohaselt nii kindlustusvõtja kui ka kindlustatud eseme valdaja. Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.. Taganemise kohta tuleb esitada kirjalik avaldus, milles on näidatud tasutud kindlustusmakse tagasisaaja nimi ja arvelduskonto number. Lepingu ülesütlemine toimub liikluskindlustuse ja võlaõigusseaduses sätestatud juhtudel ja korras. Leping jõustub kindlustusperioodi alguskuupäeval. Tagasiulatuvat kindlustuskaitset ei anta. KINDLUSTUSMAKSE KUJUNEMINE JA LEPINGU SÕLMIMINE Kindlustusmakse kujuneb sõiduki omaniku, kasutaja, kindlustusvõtja ja sõiduki riskihinnangust, vahendustasust ning Ingese maksearvutuse tingimustest lähtudes. Võrdle laene ja leia kõige soodsam kodulaen.

Eesti Liikluskindlustuse Fond | Eesti Liikluskindlustuse.

. Olulised on need andmed, mida kindlustusandja lepingu sõlmimisel küsis. Inges Kindlustus. Oluliste andmete muutusega kaasneva riski suurenemise korral on kindlustusandjal õigus küsida täiendavat kindlustusmakset võlaõigusseaduses sätestatud korras. Kindlustusmakse suurus kuvatakse Ingese müügilahenduses/kindlustuspakkumisel ja kindlustuspoliisil. Lepingust taganemisel tagastame tasutud kindlustusmaksed. Kindlustusleping ja kindlustuskaitse kehtivad poliisil märgitud kindlustusperioodi jooksul. Vahendaja ülesandeks on kindlustusvõtjalt saadud info põhjal välja selgitada kindlustushuvi, teha pakkumus ja selle sobivust vajadusel selgitada. Kindlustatud eseme võõrandamisest peab asja võõrandaja või omandaja kindlustusandjale viivitamata teatama. Kõik kindlustuslepingust tulenevad vaidlused, sh vaidlused, mille suhtes ei ole suudetud saavutada kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse Eesti kohtus. Vahendaja tutvustab kliendile ka lepingu tingimusi, sh tüüptingimusi, kindlustusmaksete suurust ning lepinguga seotud piiranguid ja välistusi. Kindlustatavaks esemeks on sõiduk või haagis, mille valdaja vastutust kindlustatakse. Sidevahendi vahendusel sõlmitud leping loetakse sõlmituks kindlustusmakse laekumisele järgnevast päevast. TEAVITAMISKOHUSTUS Kui pärast lepingu sõlmimist muutuvad lepingu olulised andmed, siis peab klient andmete muutusest kindlustusandjat teavitama.

Eelarvestamine on keeruline

Märkused