Igas Eesti linnas on mõni komisjonimüügi kauplus või taaskasutuspood, kus on lademetes kodutarbeid, alates mööblist kuni nõudeni

TEGEVUSKAVA JÄRGNEVAKS VALITSEMISPERIOODIKS Muudame vanemahüvitise kasutamist veelgi paindlikumaks. Eesti väliskaubanduse käive on kaks korda suurem kui meie sisemajanduse kogutoodang. Hakkame kõigi teenuste ja andmete esitamise kohustuste puhul mõõtma lisaks riigi kuludele ühiskonna kogukulu ning eesmärgistame kõik tegevused ühiskonna kogukulu minimeerimise kaudu. Kaotame ära avalduse esitamise kohustuse teenuste puhul, kus riigil on selgelt ja üheselt teada kodaniku õigus vastavat teenust saada. Võimestame kogukondi ja usaldame neid, ka rahaliselt, oma elu korraldamisel. Selle stsenaariumi puhul on oluline luua kiire ja turvaline internetiühendus kõikidesse kohtadesse Eestis, et inimesed saaksid töötada kodus või osaluskontorites ning kasutada Tallinna vaid rahvusvaheliste kohtumiste ja lennujaama tarbeks. Tugev riigikaitse on ülesehitatud kogukondade ja ettevõtete ühiste pingutuste abil, kelle rolli laiema turvalisuse tagamiseks riigis ei tohi alahinnata. a on Eesti üle läinud keskkonnahoidlikule transpordile, toetudes peamiselt elektrile ning taastuvatele puhastele kütustele, näiteks kohalikult toodetud biogaasile. Algatame ühiskonnas laiema diskussiooni maksusüsteemi ümberkorraldamiseks selliselt, et osa maksukoormusest viiakse tööjõult üle varadele, ning koos perioodilise nulleelarve koostamisega korraldame ümber maksusüsteemi pikas plaanis. Laiaulatuslik ennetustegevus on suunatud rahvatervise seisukohalt kõige olulisematesse valdkondadesse, sh tervise ja hoolimise teemaline haridus lastele, laste hammaste tervis, sõltuvusprobleemide ja vägivalla ennetus. Seega, miljonilise Eesti tark pikk plaan ei ole mitte kokkutõmbumine või kestlik kahanemine, vaid tugeva riigi harali ehitamine üle kogu Eestimaa, et elu oleks ja kestaks igas metsatukas ning kalurikülas Põlvast Noarootsini ja Audrust Vasknarvani. Lapse sündides on vanematel olemas kindlus, et tema kasvatamiseks on loodud parim keskkond. Vajalikud on investeeringud energia salvestuse lahendustesse: hüdrosalvestused, elektrilised salvestid, vesiniku tootmine jt. Viime sisse reegli, et igale Riigikogus menetletavale eelnõule määratakse üks konkreetne Riigikogu liikmest vastutaja – raportöör –, kelle hoole all on konkreetne eelnõu. Metsamehed hoiavad metsa, põllumehed hoiavad maad, jahimehed hoiavad ulukeid. Reorganiseerimise käigus kaotame kogu senise tegevuse, mis seda eesmärki ei teeni. Inimese andmed kuuluvad ainult temale ja nende kasutamise vajaduse üle ainuotsustab inimene ise. See peab olema ühiskondlik kokkulepe, mille elluviimiseks kutsume kaasa töötama mitte üksnes poliitikuid ja riigijuhte, vaid kõiki Eesti elanikke – sõltumata soost, emakeelest, elukohast, vanusest ning palgatasemest. Ehitame üles lastega perede sotsiaalse turvavõrgu, mille abil tunnevad ennast väärtuslike ühiskonnaliikmetena ka üksikvanemad ja erivajadustega laste vanemad. Soodustame hajutatud elektritootmist maapiirkondade väikeettevõtete pikaajaliste programmide abil. Siinkohal on oluline märkida, et ränne mõjutab rahvaarvu suure languse ärahoidmist rohkem kui sündimus ehk teisisõnu, ilma kontrollitud sisserändeta ei õnnestu meil vältida isegi kõige väiksemat rahvastiku kahanemist. Alustame eakatele ja puudega inimestele tudengite seltsis sotsiaalkodude loomist, millega vähendame sihtrühmade sotsiaalabi vajadust. Head ühendused tagavad hea elukvaliteedi ning eeldused piirkondlikuks arenguks Narvast Värska ja Kuressaareni. Abivajaduse korral on abi kiire ja asjakohane.

Mida teha Võrus -

. Vabastame pered laste hariduse ja arenguga seotud teenuste maksmisest alates kolmandast lapsest: huviringid ja lasteaed on pere kolmandale ning järgmisele lapsele riigi poolt tasuta. Eestis on edukalt rakendatud uusi lahendusi, mille alusel turvalisust ja julgeolekut on võimalik samade ressurssidega tagada tunduvalt kuluefektiivsemalt ja tulemuslikumalt. Investeerime liiklusjärelevalves ennetusse ning vähendame karistustepõhist regulatsiooni. See praktika aitab valijail paremini hinnata valitud saadiku sisulist tööd ning paneb avaliku surve saadikule oma töönäitajate osas. Taastame varem Kultuuriministeeriumis ellu viidud programmi „Eesti kirjandusklassika“ ja kahekordistame kehtivad laenutushüvitised. Riigikogus toimuvad sageli riikliku tähtsusega küsimuste tulised arutelud, kuhu on kaasatud lai ring oma valdkonna spetsialiste. Haridusega omandatavate oskuste oodatav eluiga üha lüheneb, mis tähendab seda, et tööturul heade võimaluste saamiseks peab inimene pidevalt õppima. Eestisse jõuab igast maailma otsast mõistliku aja ja kuluga. Me soovime, et Eesti lööks läbi ja oleks edukas kõiges, mis ta ette võtab. Pensionifondidesse kogutavad vahendid jagame pooleks, eristades Eesti majandusse investeeritava osa. Maksustame Eestist varjatult kasumi väljaviimise Euroopa Liidu seadusandluse piirides. Muutumiseks on vaja pidevat õppimist. Kogu riigi halduslik-bürokraatlik toimimine on Eesti inimese eest ära peidetud ning riik suhtleb iga inimesega personaalselt ühe ukse / e-portaali kaudu. Pikas plaanis ehitame välja haiguste, sotsiaaltoe ja muude abivajaduste andmete baasil sotsiaalsed ennetusprogrammid, mis põhinevad e-lahendustel, et jõuda kiiresti kõigi riskirühmadeni. Eesti peab kujunema riigiks, kus majanduslik ja kultuuriline mõtteviis on põimunud ning kus kultuuri ei nähta kui meeldivat esteetilist või emotsionaalset kaupa, vaid kui majanduse jaoks tähendusi loovat elu osa. Arendame sihiteadlikult lastesõbralikku keskkonda maapiirkondades, toetades külakoolide arengut, ehitades nüüdisaegseid ujulaid, spordiväljakuid ja mitmefunktsioonilisi huvitegevus- ja kultuuriharidusasutusi ning raamatukogusid. Selleks investeerime siseriikliku raudteevõrgu kiiruste suurendamisse. Viime läbi trassilõikude ohuanalüüsi ja investeerime sellekohastesse maanteelõikudesse eesmärgiga suurendada paindlikult autotranspordi piirkiirusi Eestis. Väärtustame abipolitseinikke, priitahtlikke pritsimehi, kaitseliitlasi ja teisi turvalisust loovaid vabatahtlikke. Hakkame süsteemselt tegelema sellega, et Eesti tõuseks kõigis rahvusvahelistes äri- ja investeerimiskeskkonda mõõtvates indeksites esimese viie hulka. See kõik sündis toona valitsenud parimate teadmiste, kogemuste ja ettekujutuse pinnalt. Eesti ettevõtted suudavad rahvusvaheliselt kasvada, luues töökohti ka väljapoole Eestit, kuid jättes peakontori, kõrgepalgalised töökohad ja kasumi Eestisse. Keskendume puidukeemia tööstusele, ehitus- ja sisustustoodetele jms kõrgemat väärtust loovatele rakendustele. Tallinn moodustab koos Helsingiga tunneli abil Põhjamaade kõige kiiremini areneva ja juhtiva majanduspiirkonna, mis on hinnatud tehnoloogiaettevõtete arenduskeskusena ja atraktiivse turismisihtkohana nii Aasia kui Euroopa turistide seas. Tuleviku majanduses on riikide konkurentsivõime aluseks tark ja haritud tööjõud.. Loodusmaastike ja põllumajandusmaade mitmekülgseid hüved on hoitud vähemalt tänasel tasemel. Tuleviku Eesti noor osaleb aktiivselt rahvusvahelises koostöös, noortevahetuses, seminaridel, koolitustel, avastab maailma ning õpib tajuma teisi kultuuri ja keeli. Kõigil on kindlustunne, et raskuste korral tullakse appi – ükskõik kas lapse erivajadusest või üksikvanema elatisabi õigusest tulenevate katsumuste ületamisel. Samuti on rajatud spordisaalid ja tähelepanu pööratakse ka laste füüsilistele oskustele. Rahvaalgatuse meetmestik toimib aktiivselt ning rahvaalgatuse vormis tõstatatud küsimusi arutatakse suures saalis vastava ministri osalusel, mitte enam vaikselt komisjonis. Tõstame fookusesse õppijate individuaalsed õpiteed. Eesti kultuuri ja autorite toetamiseks töötame välja lahenduse tasu kogumiseks erinevatelt rahvusvaheliste interneti meediaedastuse teenuste pakkujatelt. Eesti kodanik teab, et ta võib alati oma riigi peale kindel olla. Kustahes piirkonnas elades või laias maailmas reisides tuleb riik alati appi. Välismajanduspoliitika peab tõusma julgeolekupoliitika kõrval teiseks oluliseks Eesti välispoliitika tugisambaks. Soodustame igati kodakondsuseta isikute naturaliseerumist Eesti kodakondsusesse. Silotornide ehitamise, võimete tarbetu dubleerimise ja omavaheliste vaidluste asemel on saavutatud terviklik ja efektiivne lähenemine kogu riigikaitsele. Kõige rohkem tuleb aga investeerida oma inimestesse ning seetõttu on pika plaani olulisim osa haridus: õppimine ja õpetamine. Ennetamine karistamise alusel. Eesti äriseadusandlus toetab maailmas de facto standarditena kasutatavaid finantsinstrumente ja motivatsiooniskeeme. Eestis kasvatatud toode on hinnas ja eestlased eelistavad eestimaist. Sellel on eriline roll Eesti hajaasustuse säilimisel, toidujulgeoleku tagamisel, rahvatervise toetamisel ning maapiirkondade elujõulisuse hoidmisel. Loome igale eestimaalasele oma isikliku konto, mille osa on ka õppekonto.

Eesti on peakorterite maa – tugevate rahvuslike globaalsete ettevõtetega riik. Merendus kui majandusharu on prioriteet. Silotornistumisest vabanemiseks on ministeeriumid ühendatud nende praeguses tähenduses üheks asutuseks – riigivalitsuseks. Töökonto võimaldab arvet pidada oma karjääri ja oskuste arengu ning vajaduste üle. Riigivalitsuse struktuuriüksused on Eesti pikaajaliste probleemide põhjal kokku pandud spetsialistide meeskonnad, keda toetavad tugiteenuste osakonnad, nagu riigi rahandus ja õigus. Igast loodusvarast – puidu tihumeetrist ja põlevkivi tonnist peab jääma maksimaalne lisaväärtus meie majandusse, minimeerides sealjuures keskkonnamõjud. Loome sotsiaalkaitse- ja tervisekeskuste kaudu erakorralise meditsiini ja esmatasandi arstiabi vahelise koordineeritud süsteemi, vähendades seeläbi EMO-de koormust. Hüvitame õpetajatele ja tugispetsialistidele kulud, mis on seotud eri koolide vahel liikumisega õppetöö eesmärgil, ning toetame alustavate õpetajate tugiprogrammi. Viime sisse maailmavaatelistel lähtekohtadel olevate erakondade esimeeste avalikud debatid parlamendi ees, mis kujunevad Eesti poliitikaelu tähtsündmuseks. Soodustame riigi osalemist rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide tegevustes. Eesti noor saab aktiivseks kodanikuks juba varakult. Kodanikud, sealhulgas kaitseliitlased, on väärtustatud, kuna neil on oluline roll ja soov vastutada laiemalt turvalisuse tagamise eest koostöös riigi ja ettevõtetega. Toome kultuuritööstusse, -haridusse ja -tegevusse rohkem ressursse. Tagame kuulmis- ja nägemispuudega inimestele vajalikud tõlketeenused. Eemaldame nende teelt üleliigse bürokraatia, usaldame neid ning hindame seda, et inimesed suudavad iseennast ära toita ja teistele tööd pakkuda. Samuti peavad asutuste juhid saama otsustusõiguse eelarve kasutamise viisi üle, et saavutada soovitud tulemus. Selleks peab praegusest nõrgast Riigikogust saama rahva tahet esindav riigi juhtimisorgan, mitte peaasjalikult valitsusest tulevate eelnõude menetlusmasin, nagu täna. Ennast tõestanud ja seni vaid projektipõhiselt tegutsenud olulisemad filmitootmisettevõtted saavad kandideerida tegevustoetusele. Tõstame noorsootöö ja mitteformaalse hariduse rolli õppeprotsessis ning toetame mitteformaalse ning formaalse hariduse omavahelise koostöö parandamist. Muudame teenuste rahastuse erialadeüleselt episoodipõhiseks ning tagame inimese vaatenurgast ühe ukse poliitika, liites ühtsesse süsteemi sotsiaalkindlustusameti, haigekassa ja töötukassa vastavad tänapäeva teenused. Spetsialistide meeskonnad tagavad, et abi vajavad inimesed ei läbi enam korduvaid hindamisi ega pea abi saamiseks esitama taotlusi eri asutustesse. Jagame praeguse kutseharidussüsteemi kolmeks: osa gümnaasiumitesse, osa rakenduskõrgharidussüsteemi ja osa ettevõtete juhitavatesse erialakeskustesse. Kohalike omavalitsuste tasandil toimivate rahvamajade võrgustiku ajakohastamine ja riikliku sihtrahastuse tagamine, loomaks rahvakultuurivaldkondade spetsialistidele regionaalsed töökohad. Vajadusel võtame laenu haridusinvesteeringuteks. Digiteerime meie riiki põhimõttel „Kõike, mida suudab teha masin, peab tegema masin“. Koos riigijuhtimise reformiga viime läbi universaalteenuste reformi ja koondame nende teenuste korraldamise ühtsetesse hästi juhitud ametitesse, mis tagavad ühtselt hea teenusekvaliteedi üle kogu Eesti. Eesti kodakondsus on hinnatud ning muu kodakondsusega inimeste arv elanike seas väheneb iga aastaga. Viime inimese vaates kokku üksikisiku tulumaksu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustuse maksu ning loome igale inimesele personaalse konto, kust ta näeb läbipaistvalt seda, kuhu läheb tema maksuraha ning mis maksumuses teenuseid ta riigilt saab.

Danzumees: Ühes teises Eesti linnas - Ugala

. Riigi keerukus tuleb inimeste ja ettevõtete eest ära peita. Toetame Eesti filmitööstust nii, et igal aastal valmiks vähemalt üks laste- ja noortefilm. Tõsi küll, tööd tehakse rohkem pea kui kätega. Eesti kõrgkoolides õpivad ja siinsele tööjõuturule sisenevad talendid üle maailma. Riigi vastutusalas olevad teenused korraldame üleriigiliselt nii, et need on kõigile kättesaadavad ühtmoodi parima võimaliku kvaliteediga. Tagame neile ajakohase ja mitmekesise väljaõppe ja varustuse ning aitame vabatahtlike ja nende toetajate panust ühiskonda paremini hinnata. Lubame küsida õppemaksu ka eestikeelse kõrghariduse eest, et suurendada ülikoolide motivatsiooni eestikeelsete õppekavade arendamiseks. Eesti transpordisüsteem on ehitatud üles laste ja lastega liikumise vajaduste järgi. Julgustame rohkematest lastest unistavaid peresid saama kolmandat ja neljandat last. ELANIKKONNAKAITSES Koondame elanikkonnakaitse alase strateegilise planeerimise ja operatiivse juhtimise Päästeameti juurde. Igas Eesti linnas on mõni komisjonimüügi kauplus või taaskasutuspood, kus on lademetes kodutarbeid, alates mööblist kuni nõudeni. Kaotame senisel kujul Riigikogu liikmete kuluhüvitissüsteemi, mis kahjustab Riigikogu mainet ja tekitab tarbetut töömahukat administreerimist. Tänu side- ja transporditaristu arendamisele teevad paljud inimesed maapiirkondades kaugtööd. Tagame noortele psühholoogilise nõustamise.

eesti linnad -

. Võimaldame koolidel teha rohkem koostööd kohalike otsustajatega, meediaga ja kodanikuühendustega. Eesmärk on võimaldada Riigikogu töös osaleda ja Riigikogusse kandideerida ka oma ala spetsialistidel, kes soovivad lihtliikme töö kõrvalt jätkata oma erialatööd. Sajandi keskpaigaks on Eestis keeleliselt ühtne koolisüsteem, kus õpivad koos kõik Eestimaa lapsed kodukeelest sõltumata. Tagame noortele riigi poolt võrdsed ja kvaliteetsed spordi- ja huvitegevusega tegelemise võimalused üle Eesti. Oleme veendumusel, et majanduskasvule mõjuvad kõige kahjulikumalt kasumi maksustamine, füüsilise isiku tulumaks ja seejärel tarbimismaksud. Väärindame oma loodusvarasid maksimaalselt. Kaotame ära erisoodustusmaksu töötajate tervise ja isikliku arenguga seotud kuludelt, sest meie eesmärk on terve ja haritud rahvas. Toimib hea koostöö Helsingi ja Tallinna lennujaama vahel, tagades kaksiklinna ühenduse Euroopaga ning olles värav majanduse südameks kujunenud Aasiale. Riik tunnustab lastesõbralikke ettevõtteid ja asutusi, tõstes nad teiste seast esile. Riigi sõjalise-, välis- ja sisejulgeoleku ühtsele korraldamisele ei ole sisulisi takistusi. Tugevdame kohalikke kogukondi ja omavalitsusi neile oluliste kohaliku tähtsusega küsimuste lahendamiseks. Toetame investeeringuid keskkonnahoidliku ühistranspordi kasutuselevõtmiseks ning kehtestame maksusoodustused keskkonnahoidlikele sõidukitele ja kütustele. Väärtusloome tagamiseks kaasame jätkusuuliku ja ringmajandusel põhineva ühiskonna- ja majandusmudelite põhimõtted kõikide tasemete haridusprogrammisesse. Suuname vastutuse universaalsete tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamise eest riigile. Lennart Meri on öelnud, et eestlus peab olema kui globaalne küla. Väljaspool Eestit elab poole Tallinna jagu inimesi. Tänu hajaasustuse ja maaelu edasikestmisele on Eesti juured väetatud, pärimus hoitud ja rahvusriik kindlamal alusel kui kunagi varem. Selleks eraldame teaduse rahastuse suurendamisega lisavahendeid rakendusuuringute läbiviimiseks põllumajanduse valdkonnas. Pärnu on tuntud kuurortlinn ja raviturismikeskus, Narva aga kultuuriturismi ning mitme rahvusvahelise suurettevõtte tegutsemise sihtkoht. ÕNNELIKE INIMESTE EESTI Eesti jaoks on kõige olulisem vara inimesed. Kuvandi „Lasteriik Eesti“ tugevdamiseks toetame loomeprojekte, mis väärtustavad lastesõbralikkust positiivsete eeskujude tutvustamise kaudu. Arendame Kredexi finantsinstrumente lastega perede elutingimuste parandamiseks ning maaperede liikuvuse tagamiseks. Seame sihiks, et majanduspoliitika peamine eesmärk on luua parima ettevõtluskeskkonnaga riik, kustkaudu on hea globaalselt äri teha. Toetame külakoolide ja lastehoidude võrgustiku arengut selleks, et igal sündival lapsel oleks võimalus käia kodulähedases lastehoius ja koolis ning huviringides, kuhu laps saab minna ise. Coop Pank eelised. Koole juhivad professionaalsed koolijuhid, keda atesteeritakse iga viie aasta järel. Tuleviku Eesti noored on tugeva eesti keele ja kultuuriidentiteediga inimesed, kes valdavad lisaks kahte võõrkeelt, omavad oskusi ja enesekindlust suhtlemiseks eri kultuuridest pärit inimestega ning on rahvusvaheliselt avatud. Kõikides koolides on olemas raamatukogud või lugemisruumid, pikad õuevahetunnid ning huvitegevuseks vajalikud vahendid. Võimestame rakendusasutusi koondamaks erinevaid ameteid ja sihtasutusi

Märkused