Hüpoteeklaen: kinnisvaralaenud ja refinantseerimine Hinnang: 4

Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa standardinfo teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Võrdsete põhiosamaksetega graafiku puhul tasute kogu laenuperioodi jooksul iga kuu ühesuurust laenu põhiosa makset, millele lisandub intress. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed Lepingu ülesütlemise alused on toodud lepingutingimustes. Laenu vääring Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes ja seda muuta ei saa. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutavad nad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga, mille leiate meie veebilehelt www.seb.ee/hinnakiri ja panga . Meiega kokku lepitud maksepuhkuse ajal tasute ainult intressimakseid. Juhul, kui Te ei kasuta laenu määratud otstarbel, võime Teilt nõuda leppetrahvi või öelda laenulepingu erakorraliselt üles, nõudes kogu laenu kohest tasumist. Laenu tagasimaksmine Laenulepingualusel tasutavaid makseid võtame Teie arvelduskontolt. Intressimäär on märgitud laenulepingus. Kui muutub intressimäär või muudetakse laenutähtpäeva või kui tagastate laenu suuremate erakorraliste tagasimaksetena, siis muutub ka annuiteetmakse suurus. Suurte summade ja pikkade perioodide tõttu on tarbimislaenu intress madalam ning jääb kahekümne protsendi piiresse. Seejuures võite taotleda laenu lõpptähtpäeva maksepuhkuse võrra edasi lükkamist. Laenu ennetähtaegsel tagastamisel on meil õigus leppetasule, mille suurus oleneb intressimäära tüübist. Kolme kuuline tähtaeg hakkab kulgema päevast, mil Teie teate kätte saime. Hüpoteeklaen: kinnisvaralaenud ja refinantseerimine Hinnang: 4. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt. Laenu kasutamise eesmärgid Laenu anname kindla otstarbega, mille märgime laenulepingusse. Pank ei maksa üldjuhul laenu välja enne, kui olete omafinantseeringu tasunud. Selleks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus. Laenusaaja meelespea ja täiendav info kinnisvaraga tagatud eraisikulaenu taotlejale Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Fikseerimata intressimäär muutuvast bassintressimäärast ehk euriborist ja individuaalsest intressimarginaalist, mis üldjuhul laenulepingu kestuse jooksul ei muutu. Te võite meilt igal ajal küsida turuintressimäära suurust. Meil on õigus leping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui olete maksega viivituses kolmel järjestikusel korral. Tagastades laenu fikseeritud baasintressimäära kehtivusperioodil, ja kui laenu või selle osa tagastamise päeval kehtiv turuintressimäär on madalam fikseeritud baasintressimäärast, on tagastamise tasu võrdne intressivahetasuga.

Seega, euribori tõus tähendab laenu tagasimaksmisel suuremat kulu. Teilon õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Rahalise omafinantseeringu võib asendada pangale sobiliku lisatagatisega. Selleks et saaksime veenduda kindlustuskohustuse täitmises, peate meile edastama kindlustuspoliisi.

HÜPOTEEKLAEN - Kinnisvara tagatisel laenu saamine.

. Intressivahetasu arvutamisel lähtume tagastamise päeval kehtivast turuintressimäärast. Teie soovi korral edastame lepingu sõlmimisel Teile tagasimaksete näidistabeli, kus on kirjas põhiosa- ja intressimaksed. Hüpoteeklaen: kinnisvaralaenud ja refinantseerimine Hinnang: 4. Laena raha, kiirlaenud sularahas kätte. Ajavahemik, mille tagant euribor võib muutuda, oleneb sellest, millise perioodi euribori olete valinud. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel. Kui tagate lepingu täitmist pandiga, võivad ühekordse tasuna lisanduda: tagatise hindamise tasu; kindlustusmakse; KredExi käenduse korral tagatislepingu tasu. Kaebused ja vaidlused Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Ainult sel juhul saate olla kindel, et leping jääb jõusse. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil. Omafinantseeringu määr Kui võtate laenu kinnisvara ostmiseks, peab Teil olema rahaline omafinantseering, mille minimaalse summa paneme kirja ka laenulepingusse. Juhul, kui Te kindlustuspoliisi meile õigeks ajaks ei edasta või tagatiseks antud kinnisvara laenulepingu tingimustel ei kindlusta, esitame Teile leppetrahvi nõude. Laenukeskus, laen TH Bank.

Hüpoteeklaen - Laen kinnisvara tagatisel - kinnisvaralaen.

. Vastava summa arvutame hilinenud maksetelt, lähtudes lepingus märgitud viivisemäärast. Kui soovime tagatiseks antava kinnisvara väärtust tõendavat eksperthinnangut, siis peate selle koostaja valima meile sobivate kinnisvarabüroode hulgast. Laenulepingu tingimuste muutmine Lepingu tingimuste muutmine toimub mõlema poole kokkuleppel ja see muutus fikseeritakse üldjuhul lepingu lisaga. Laenulepingu sõlmimisega seotud ühekordsed kulud Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Teie algatatud muutmine on üldjuhul tasuline. Kui võõrandamine või koormamine tehakse ilma KredExi nõusolekuta, võib KredEx öelda käenduslepingu erakorraliselt üles ning Teil tuleb leida uus lisatagatis. Annuiteetgraafiku puhul on laenuperioodi algusaastatel intressimakse osakaal suurem ja laenumakse moodustab annuiteetmaksest väiksema osa. Laenulepingu eritingimused Kui laenuleping sisaldab eritingimusi, siis tuleb Teil neid eriti täpselt järgida. Laenuperioodi lõpus on jaotus vastupidine. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda. Kui Te laenujääki, intressi ja muid võlgnetavaid makseid ei tasu, siis alustame võla sissenõudmist, mis võib tähendada täite- või kohtumenetlust ja tagatisvara sundmüüki. Maksevõime vähenemise risk Mõelge läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb ja/või Teie muud kulud kasvavad. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Kas oled kunagi olnud dilemma ees, kuna soovid pere või sõpradega koos ette võtta midagi vahvat, kuid rahakotis puhub tuul ja seega näib nagu poleks võimalik kuhugi minna ega midagi teha?. Turuintressimäär on fikseeritud baasintressimäära kehtivuse lõpuni jäänud perioodi kohta rahvusvahelisel rahaturul eurolaenudele noteeritud fikseeritud intressimäär. Nende nimekirja leiate lehelt seb-poolt-aktsepteeritavad-kinnisvaraburood. Näiteks kuue kuu euribori uus väärtus fikseeritakse iga kuue kuu tagant. laenu põhiosa tagasimaksest ja intressist. Selleks et saaksite euribori tõusu riski maandada, pakume intressimäära fikseerimist kokkulepitud perioodiks. Selliselt määratud intressimäär võib iga poole aasta möödudes suureneda või väheneda ning see kahandab või kasvatab ka laenu tagasimakse suurust. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda. Seetõttu on pangale makstav summa iga kuu erinev.

Hüpoteeklaen - laen kinnisvara tagatisel | SEB

. Sel juhul on intressimäär fikseeritud ja koosneb individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist ja fikseeritud baasintressimäärast, mille arvutame rahvusvahelistel finantsturgudel eurolaenudele noteeritud intressimäära alusel. Tagatisvaraga seotud lisakohustused Tagatiseks antud kinnisvara peab olema laenulepingus esitatud tingimustel kindlustatud. Kui olete võtnud laenu koos kaaslaenusaajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata. Olenevalt finantseerimisprojektist maksame laenu välja kas ühes või mitmes osas. Intress ja selle muutumine Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest

Märkused